fbpx

Podrijetlo gange

Ganga

Kad su bjelohrvatska plemena početkom sedmoga stoljeća došla na jug i naselila krajeve zapadno od Drima, Drine, Dunava i Drave, dakle krajeve koje im je na upravljanje dao bizantski car Heraklije, na tim novim prostorima hrvatska plemena su zatekla ilirska koja su na tim područjima obitavala stoljećima prije hrvatskih. Budući da su bjelohrvatski doseljenici bili brojniji, proces asimilacije je bio neizbježan. Rezultirao je slavenizacijom svih ilirskih plemena osim najjužnijega plemena.1 Ilirski etnički korpus zapadno od Drine dobrim je dijelom kroatiziran tijekom više stoljeća i postao je sastavni dio hrvatskoga korpusa unijevši u njega raznovrsne običaje i vjerovanja, različite načine odijevanja, pjevanja i sviranja, brojne supstratne riječi, naročito nazive za predmete materijalne kulture, zatim riječi iz pastirskoga načina življenja, te mnoge onime (antroponime, hidronime, oronime, toponime…). Iz te bogate problematike nas ovdje zanima samo gánga, supstratna riječ koja potječe iz ilirskoga jezika.

U muzikološkoj i leksikografskoj literaturi o podrijetlu gange ima različitih mišljenja od kojih se ono Cvjetka Rihtmana može uglavnom smatrati točnim. On je sredinom prošloga stoljeća na dvama kongresima folklorista ustvrdio da je ganga ilirskoga podrijetla. Iz njegova članka o podrijetlu gange navodim kao potvrdu sljedeće riječi: “Naime, ako navedena područja2 (…) uporedimo sa geopolitičkim pregledom ilirskih plemena, lako ćemo primijetiti da se (…) područja polifonih oblika prilično tačno podudaraju sa područjima pojedinih ilirskih plemena. Ova činjenica ne može biti slučajna, a to i jeste razlog koji me danas još više ubjeđuje u pretpostavci da ova specifična polifona praksa pretstavlja relikt ilirske muzičke kulture.” [14: 103]

U minulim stoljećima ganga se je, kao i sve drugo, mijenjala pa danas gotovo svaki kraj ima svoju gangu. Poznate su sljedeće vrste gange: bekijska,3 bosanska, brojanica, duvanjska, imotska, nahijska,4 posuška, sinjska, rastezavica, rera, sikavica i dr. Ganga se i danas pjeva na području od Neretve do Cetine i od Biokova do Vrbasa, pa i šire.5

U literaturi postoji ničim dokazana tvrdnja da je ganga nastala u Imotskoj krajini. Krivac za takvo mišljenje je Branko Marić koji je u svojem prvom radu o gangi naveo kako se u narodu priča da je ganga u njegov rodni kraj došla iz Dalmacije. Evo njegovih riječi: “Taj način pjevanja vele da je u Hercegovinu došao pred kojih trideset6 godina iz Dalmacije – Imotske krajine – preko Posušja i Bekije”. [7: 91] Rihtman je ovo preuzeo od Marića i dodao mu svoje mišljenje da se je takvo pjevanje proširilo sve do Prozora i Kupresa. Vinko Žganec je u svojim muzikološkim radovima preuzeo Rihtmanove7 stavove o gangi. Evo kako Žganec gleda na gangu: “Ovaj način pjevanja u običaju je oko Imotskog, a odatle je poslije austrijske okupacije počeo prodirati u zapadnu Hercegovinu, i dopro je sve do Prozora i Kupresa.” [18: 520]; “Posebna su vrsta dijafonije tzv. rere ili gange iz imotskog kraja.” [19: 227]; “Gange (gangalice), narodne pjesme (…) raširene u okolici Imotskog.” [6: 305] Pišući o gangi Zdenka Miletić je također bila pod utjecajem literature. Ovdje navodim dva njezina stava: “Ganga i putničko pjevanje najstariji su način pjevanja u Hercegovini. Po mišljenju nekih, ganga je podrijetlom iz Imotske krajine.” [11: 55]; “Prema Anđelku Mijatoviću (…) ta je vrsta popijevke iz vremena austro-ugarske okupacije 1878. On drži da je tih godina donesena iz Imotske krajine i pustila duboko korijenje u Hercegovini.” [11: 57] U Heresovu prikazi ‘Kršnoga zavičaja’  navedeno je da je ganga u Hercegovinu došla iz Dalmacije oko godine 1900. [5: 193] Svi ovi navodi vrve neistinama. Da zaključim, ganga nije nastala u Imotskoj krajini pa se odatle nije ni proširila na istok i sjever, u Hercegovinu i Bosnu, a austrijska okupacija s gangom pak nema nikakve veze.

Dakle, i muzikolozi i oni koji to nisu različito definiraju gangu kao vrstu pjesme. Jedni u njoj vide ljepotu, a drugi primitivnu pjesmu. Ganga ushićuje i razgaljuje duše onih koji su rođeni u kraju gdje se ona pjeva. Oni koji su pisali o gangi, a potječu iz krajeva gdje je ona omiljena pjesma, o njoj govore kao o nečem što je drago. Evo mišljenja dvojice vrsnih znalaca gange: “Pjevaju najmanje dva, tri, a rado i cijela skupina, momci za se, djevojke za se. To je pjesma mladosti.” [7: 91] “Put u ovo područje dovodi nas u najintimnije kutove seoskog života, u prvom redu seljačke omladine. Popijevka mu je najsnažniji izražaj bogate duše, pjesmom uspavljuje čedo, prikraćuje duge dane čobanskog života, daje izražaja neodređenoj čežnji mladih srdaca, osvježuje ritam srpova, uklanja umor iz razigranog kola, prati zaručnicu u novi dom, a pokojnika u sretnu vječnost.  Pjesma je selu dnevna štampa, lijepa knjiga i učiteljica života. Ona se rađa i razvija na selu, na polju, u brdu, u domu, u skupini i kod pojedinca.” [9: 41] “Iz dosadašnjeg prikaza vidi se da ima više napjeva, odnosno više vrsta gange. Broj napjeva gange ne može se točno utvrditi. Dok jedni nastaju, drugi nestaju. Održavaju se one gange koje su najpogodnije za pjevanje, najmelodioznije i koje su slušateljskom uhu najprikladnije. Svaki kraj ima svoju gangu, svako selo svoju, pa često čak i zaseoci imaju svoju gangu. Po svojem napjevnom ustrojstvu sve su gange slične. Stvaraoci tih napjeva obično su momci i djevojke, a na njihovo stvaranje utječu napjevi nekih već postojećih ganga, mentalitet i raspoloženje pjevača, pa i sama pjesma. Zaključio sam da su sve gange nastale spontano i prigodno, već prema okolnostima u kojima su nastale. Također mislim da na napjev gange najviše utječe mentalitet pjevača. (…) Napjev gange izvire iz nutrine čovjeka; on je više posljedica duševnog nego fiziološkog ustrojstva čovjeka.” [10: 19] Osim ovakvih mišljenja kroz literaturu se provlače i stavovi da je ganga po svojoj prirodi prosta, gruba, divlja, jednostavna, jednolika, priprosta i primitivna polifonija.8 Zapravo, ganga je samo narodna pjesma koja jednima puno znači, a drugima malo ili nimalo.

U literaturi prevladava mišljenje da je riječ ganga motivirana popratnim slogom gan ili njegovim inačicama s izmijenjenim vokalom. Takvo je mišljenje prvi izrazio Branko Marić, a drugi su to od njega nekritički preuzimali. Evo potvrda toga stava: “Ime nosi otuda što onaj koji počinje uz još jednog ili najviše dva vještija pjeva tekst i melodiju, a ostali ih prate u istom ritmu na slogove gan, gan, a ponekada i na gan, gen, gin, gon, gun, prema vokalima pjesme glavnog pjevača.” [7: 9]; “(…) jedan pjevač pjeva melodiju i riječi, a drugi ga prate nekim ležećim tonom, izgovarajući slogove: gn, gn ili gan, gan…, imitirajući takvom pratnjom svirku narodnih gusala.” [18: 520]; “(…) otegnuto, jednoliko hercegovačko pevanje, pri kojem obično jedan pevač ‘vodi’, a ostali ga prate ponavljanjem gan – gan – gan.” [12: 184]; “Ime joj potječe od načina pjevanja: jedan pjevač počinje pjevati izvodeći tekst i napjev, vodi, a ostala dva pa i više pjevača prate ga u istom ritmu: gan. Pratnja oponaša sviranje na diplama ili guslama. Umjesto toga sloga katkad se izgovara gon, gen, gin, prema vokalima pjesme glavnog pjevača.” [11: 55]

Iz ovih navoda proizlazi da je ganga ime dobila po slogovima koji se ponavljaju. To se u jezikoslovlju tretira kao pučka etimologija. Pjevač gange mora razgovijetno otpjevati sve riječi dvostiha jer one nose poruku, a pratitelj ga prati jednolikom artikulacijom vokala a, e i još nekih grlenih glasova kojima se oponaša zvuk gusala. Da su navedeni slogovi motivirali riječ ganga, kako to proizlazi iz prethodnih navoda, onda bi se riječ ganga pojavljivala i u varijantnim oblicima: genga, ginga, gnga, gonga, gunga. To nigdje nije potvrđeno. Da zaključim, riječ gánga nije motivirana slogovima: gan, gen, gin, gn, gon, gun jer se pri gángānju ti slogovi ne čuju.

Rihtman je iznio stav da su slogovi gan, gan motivirali glagol gángati, a glagol imenicu ganga. Niti su ti slogovi motivirali glagol gángati, niti je pak imenica ganga nastala od toga glagola. Štoviše, tvorbeni proces je bio obrnut: supstratna imenica gánga je motivirala glagol gángati, dakle tvorbeno pravilan je samo slijed gánga > gángati, a ne gángati > gánga.

Marić je u sojem prvom radu o gangi ustvrdio da je riječ ganga motivirana slogovima gan, gen, gin, gon i gun. U svojem trećem radu o istoj temi veli da tako misle u narodu i dovode u svezu navedene slogove s postankom riječi gánga. U tom članku je vrijedna njegova pretpostavka da bi se riječ gánga mogla dovesti u motivacijsku vezu s albanskom riječju kangë kojoj je značenje ‘pjesma’. Bio je na dobrom putu jer u albanskom jeziku postoji riječ slične fonemske postave i značenja (alb. gegijski kangë, odnosno toskijski këngë).

Riječ gánga zapravo je ilirski supstratni leksem u hrvatskom jeziku. Potječe od ilirske riječi kangë kojoj je značenje bilo ‘pjesma’. U fonemskoj postavi riječi kangë bila su dva velara: bezvučni /k/ i zvučni /g/. Jedini bezvučni fonem izjednačen je po zvučnosti s drugima u postavi i zamijenjen svojim parnjakom /g/. Ta je asimilacija i supstitucija bila moguća nakon gubljenja motivacije. I na prozodijskom planu došlo je do adaptacije sustavu hrvatskoga jezika koji je preslojio ilirski dalmatski dijalekt. Riječ kangë je u ilirskom dalmatskom dijalektu imala gramatičku oznaku ženskoga roda, tako je i danas u albanskom standardnom jeziku. U hrvatskom jeziku riječ gánga je zadržala rod dobivanjem gramatičkoga morfema /a/.

U albanskom jeziku, kao jedinom slijedniku ilirskoga jezika, postoje brojne riječi s korijenom /kën/ koji je proširen dvama sufiksima /d/ i /g/ tako da su dobivene dvije varijantne osnove za tvorbu novih riječi: kënd- i këng-. Od osnove kënd- izvedene su sljedeće riječi: këndés (këndéz) – ‘pijetao’, ‘pijevac’; këndím – ‘pjevanje’, ‘čitanje’; këndój – ‘pjevati’, ‘čitati’, ‘vračati’; këndúar – pjevan, čitak. U drugoj su skupini riječi s osnovom këng-: këngë – pjesma, popijevka, spjev; këngëtár – pjevač; këngëtáre – pjevačica; këngëtór – pjevač, pjesnik; ptica pjevica; këngëóri – mjesto u crkvi gdje se pjeva, pjevalište; këngëz – pjesmica. [17: 423 – 424]

Zaključno, ganga je supstratna riječ ilirskoga podrijetla.Bilješke:

1 O podrijetlu Albanaca (Šiptara) postoje u literaturi dva mišljenja: jedno je da su tračkoga, a drugo ilirskoga podrijetla. Ime Šiptar je autoetnonim nejasne motivacije, a Albanac je aletnonim, zapravo grecizam (grč. álbos – ‘brdo’; albanoí – ‘brđani’; albanítes > arbanítes > arnabítes – ‘brđanski’ (> hrv. Albánac, Arbànas, Arnàut).

2 Rihtman je imao u vidu tridesetak punktova u Bosni i Hercegovini gdje su on i djelatnici sarajevskoga Instituta za proučavanje folklora istraživali polifono pjevanje.

3 Pridjev bèkījskī je izveden od horonima Bekíja. To je bilo ime za područje koje je ostalo u osmanlijskoj državi nakon 1718. god., a prije toga je pripadalo imotskomu kadiluku. Danas obuhvaća cijelu grudsku i posušku općinu, te dijelove ljubuške (Klòbūk, Dôle i Vójnići) i širokobriške općine (Kočèrīn i Prȉvālj). Riječ Bekíja je turcizam arapskoga podrijetla sa značenjem ‘ostatak’ (hrv. Bekíja < bekíja < tur. bekiye < ar. bäqiyyä).

4 Pridjev náhījskī je izveden od Náhija. To je bilo ime za područje koje danas uglavnom pripada ljubuškoj općini. Riječ náhija je turcizam arapskoga podrijetla sa značenjem ‘upravna jedinica u okviru kadiluka’ (hrv. Náhija < náhija < tur. nahiye < ar. nāḥiyä).

5 To je bilo područje ilirskoga plemena Delmata (Dalmata). U osnovi riječi: Delmat, Dalmat, dalmatski;  Delminium, Duvno, Duvnjak, Duvanjka, duvanjski; Dalmacija, Dalmatinac, Dalmatinka, Dalmatino, Dalmatina, dalmatiner, dalmatinski… je ilirska riječ delmë (latinizirano kao dalma) kojoj je značenje ‘ovca’ (lat. ovis)

6 Taj je članak objavljen 1934. god.

7 Takvi stavovi prevladavaju u autora koji nisu rođeni u krajevima gdje se ganga pjeva.

8 U gegijskom (sjevernoalbanskom) dijalektu sve riječi iz ove skupine imaju osnovu kang-, a u toskijskom (srednjoalbanskom i južnoalbanskom, i u standardnom albanskom) osnovu këng- (npr. gegijski kangë, toskijski këngë – ‘pjesma’. Slovo ë u albanskom jeziku se ne izgovara i znak je za ultrakratki vokal. 


Literatura:

[1] Balić, Jozo: Postojbinom gange, Imotska krajina, god. 1., sv. 10., str. 6., Imotski, 1970.
[2] Barić, Henrik: Rečnik srpskoga ili hrvatskoga i arbanaskoga jezika, tom 1., Jugoslavenska akademija, Zagreb, 1950.
[3] Dobroshi, Sokol: Fjaluer serbokroatisht-shqip, Mustafa Bakija, Priština, 1953.
[4] Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, tom 1., Rilindja, Priština, 1981.
[5] Heres, Tomislav: Zbornik ‘Kršni zavičaj’, 32, u: Marulić., god 33., sv. 1., str. 192. – 195., Zagreb, 1976.
[6] Leksikon, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1974.
[7] Marić, Branko: Hercegovačka ganga, Napredak, str. 105. – 107., Sarajevo, 1934.; isto: Kršni zavičaj, god. 32., str. 89. – 92., Humac, 1999.
[8] Marić, Branko: Pentatonika u bosansko-hercegovačkoj pučkoj muzici, Sv. Cecilija, god. 30. (1938.), sv. 2., str. 37. – 39.; sv. 3., str. 73. – 76. i sv. 4., str. 114. – 115.
[9] Marić, Branko: Iz područja gange, Napredak, god. 31., str. 41. – 46., Sarajevo, 1941.
[10] Mijatović, Anđelko: O gangi: u: Ganga, antologija, Naša ognjišta, str. 9. – 22., Duvno, 1973.
[11] Miletić, Zdenka: Gangam gangu, u: Jeka s hercegovačkog krša, str. 55. – 60., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1988.
[12] Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, tom 3., Srpska akademija nauka i umetnosti / Institut za srpskohrvatski jezik, Beograd, 1965.
[13] Rihtman, Cvjetko: Polifoni oblici u narodnoj muzici Bosne i Hercegovine, Bilten Instituta za proučavanje folklora u Sarajevu, str. 7. – 20.,  Sarajevo, 1951.
[14] Rihtman, Cvjetko: O ilirskom porijeklu polifonih oblika narodne muzike Bosne i Hercegovine, u: Rad kongresa folklorista Jugoslavije na Bjelašnici 1955. i u Puli 1952., str. 99. – 104., poseban otisak, Zagreb, 1958.
[16] Rihtman, Dunja: Narodna muzička tradicija lištičkog područja, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, str. 363. – 417., Sarajevo, 1970.
[17] Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, tom 3., Jugoslavenska akademija, Zagreb, 1981.
[18] Zajmi, Abdulah i dr., Fjalor shqip-serbokroatisht, Rilindja, Priština, 1981.
[19] Žganec, Vinko: Gange (gangalice), u: Muzička enciklopedija, tom 1., Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb, 1958.
[20] Žganec, Vinko / Sremec, Nikola: Hrvatske narodne pjesme i plesovi, Zagreb, 1951.
3.3 27 votes
Ocijenite članak
Pretplati se
Obavijest
guest
147 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Vučedolac
Gost
Vučedolac
18 dana prije

Možda je puno bitnije spomenuti gaan veyan kao prastari jezik koji se koristio na ovim prostorima, ostaci kojega su pojedina čakavska i budulska narječja u primorskom kraju, možda otuda nastaje gaanga. Veyske povede koje pričaju naše stare priče možda se mogu i gangati

Austrijanac101
Gost
Austrijanac101
18 dana prije
Reply to  Vučedolac

Naravno. Biti ću iskren pa da kažem da sam pročitao samo sažetak članka. Imam posla dam iscrpniji komentar kasnije. Ali ukratko. Dobro kažeš Vučedolac nismo mi odnikud došli, mi smo ovdje cijelo vrijeme. Po-vedajmo o tome! heheh di ćeš veći dokaz od lingvističkog.

Mikojan
Gost
Mikojan
18 dana prije
Reply to  Austrijanac101

Jes, jes, nismo mi odnikud došli, neke je Bog napravio od blata a neki su nastali od majmuna, e sad, od kud su majmuni odšli i zašto su još tu oko nas, malo je nejasno ali ajde, nek je nama gange ma odkuda ona došla.

pera lozac
Gost
pera lozac
18 dana prije
Reply to  Austrijanac101

Ma ljudi, dovoljno je procitat toponime sa starih karata i mapa, GDE su Siptarski nazivi BILO KOJE REKE; PLANINE ILI GRADA?????
Jbte, Iliri su 1000 godina RIMSKOJ IMPERIJI stvarali ogromne probleme i sad odjednom Albanci koji od pamtiveka zive samo kao pljackasi, nesposobni za organizaciju bilo kog tipa zajednice osim plemenske, postaju Iliri, BOLESNO.
Nikada se nisu borili protiv nijednog okupatora zemlje koju im je Kralj Milutin dozvolio da nasele 1043-godine.
UVEK su samo spustili glavu i prihvatili okupaciju.
ZAR SU TO ONI ILIRI KOJI SU RIMU ZADAVALI STRAHOVITE GLAVOBOLJE?????
Jedinog heroja iliti junaka u citavoj njihovoj istoriji sto imaju je Skender Beg, koji je onako usput receno SRBIN:
I to bi trebalo da su ILIRI.
Nemojmo se ZAJEBAVAT.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
18 dana prije
Reply to  pera lozac

pa neka i jest tako ali ton ti je uvredljiv.
istina se mora reci ali istina o samo jednoj strani postaje uvreda.
kad su oni bili pljackasi bili smo i mi. pa slavimo hajduke, uskoke, gusare.
moze se tu dodati domoljubne pozlate pa reci da su pljackali mlecane i turke ali cini se da su pljackali sve odreda. tako to rade moderni kriminalci pa zasto misliti da su ondasnji bili bolji?
nasi slavljeni vladari su bili najbolje receno mafijasi. reketarili raju i napadali slabije susjede radi pljacke. aleksandar makedonski, julije cezar, napoleon, sve odreda pljackasi. (sad se muslimani uvrijede kad kazem da je i njihov glavni lik bio razbojnik)
sto su crnogorac i turcin radili kad se uze pretrglo (njegos)? krali prsut! kakav prsut, ovciji ili svinjski? pa onaj veci valjda. krali iz crnogorske kuce!
ajde pogledaj definiciju montenegrin u encyclopedia britannica.

pera lozac
Gost
pera lozac
17 dana prije
Reply to  Brainstorm

Ma nemam ja nista protiv pljackasa, moji pretci su hajducili po Ozrenu.
To sam rekao samo onako usput, Austrougarska im je prvo stvorila naciju pa 1912 i drzavu. Da su oni stvarno Iliri pa valjda bi imali neku srednjevekovnu kraljevinu ili barem knezevinu, ali nista od toga.

Bobi
Gost
Bobi
17 dana prije
Reply to  pera lozac

Ti si u pravu..moje mišljenje. Navodno je još A-U platila nekom znastveniku da napiše knjigu da su Šiptari pravi Iliri. A kosovari porijeklom Dubrovčani. Dubrovčani skoro svi visoki, ovi drugi zdepasti. Pa nisu se antropološki promijenili u cca 500god. A sve kako bi umanjili činjenicu da je na ovim ex-yu prostorima bilo kulture prije i veće od rimljana, grka, nastavljajući niz i Beča…. Itd. Moje skromno mišljenje. Pozz

Buzz
Gost
Buzz
18 dana prije
Reply to  Vučedolac

A maan-suhan hasuzogu jos prastariji i rasprostranjeniji na ovim prostorima? O njemu neces da pricas?

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Vučedolac

ovaj korisnik je izbacio nekakav “rječnik” tog prajezika
youtube.com/channel/UC1sz1apoKrb_zOKzktkAsWw

Hokahey
Gost
Hokahey
18 dana prije
Reply to  Zvrk

Zvrk, naklon do poda. 👍👍👍

okahey
Gost
okahey
18 dana prije
Reply to  Zvrk

Evo opet sam blokiran pa sada sa jednim slovom manje.
Zvrk, naklon do poda za tvoj angažman. 👍👍👍

Willer
Gost
Willer
18 dana prije

Lip clanak. Sta se mene tice nema nista lipse nego doc medju svoje stine i cut gangu. Poseban osjecaj. Ta pisma jednostavno ljubi taj epski kraj.

Vrati film proslih vremena i ljudi da coviku kaze ko je i sta je. Podsjeti na te stare ljude koji su zivili u divljim vremenima a opet su bili mirni. Stoici koji nikad nisu culi za Marka Aurelija. Jednostavni dusevni mir.

Hokahey
Gost
Hokahey
18 dana prije
Reply to  Willer

Važno je čuvati i istraživati stare tradicije i to otvoreno za svaki rezultat koji istraživanje ustanovi.
Jasno je da je to u našim krajevima težak posao, koči se ili čak blokira jer neke stvari ne smiju biti.
Iz političkih, interesnih razloga ali i iz same antipatije prema nekome ili čak zbog imperijalističkih želja su neke znanstvene spoznaje “zabranjene”.
Evo, mnogi iz “regije” ne vole Albance, znači zvanično za neke Albanci ne smiju biti stari autohotni narod.
Nekima ne pašuje da su ondašnji Hrvati došli u 7 stoljeću.
Nekima ne pašuje da je genetska haplogrupa Hercegovaca i Dalmatinaca jedinstvena i da je najmanje razrijeđena u Europi. Samim time imamo u tome kraju najstariji autohotni narod sa najbolje očuvanom genetikom. Uostalom su to najvišlji ljudi na svijetu, među najboljim sportistama. Od vrhovnih tenisača, nogometaša, košarkaša, rukometaša naših krajeva potječu velika večina iz tog genpoola.
A ima i mnogo vrhovnih znanstvenika.
Nažalost je baš taj narod u Jugi bio neka vrsta glavnog i dežurnog neprijatelja. Ta mrzilačka tradicija se nastavila i nako raspada Juge. Tako da se i danas mržnja prema Hercegovcima može nekažnjeno ispoljavati. Dok se mržnja prema drugima ne trpi.

Mikojan
Gost
Mikojan
18 dana prije
Reply to  Hokahey

Imam jako dobre prijatelje hercegovce i niko ih ne mrzi, isto tako i židove ali zbog svih ostalih “poduzetnih” hercegovaca i židova ljudi ih ne vole, skoro pa nigdje u svijetu ne vole takav tip “poduzetnika” ma iz kojeg plemena bili.

okahey
Gost
okahey
18 dana prije
Reply to  Mikojan

Ti si samo nasjeo na propagandu. Baš onako kako sam opisao. Da se stavi u centar pažnje neki drugi narod ili regija i njih bi izdašno mrzio. Slabim duhovima trebaju jednostavne istine i dežurni krivci.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  okahey

Mikojan je u pravu. Ne mali broj ljudi sa dinarskog pojasa su jednostavno obični lopovi i hajduci. Još je AUMonarhija, ili ranije Venecija ili Osmanska imperija, to jako dobro znala.
Prevarit, ukrast, bila je deviza velikog broja tih ljudi. Ja za to krivim teške stoljetne prilike, ali mentalitet.
Zašto nitko ne napiše da su osim visine, dinarski tipovi skloni i depresiji, alkoholizmu?
I ja sam Dinarac, takoda znam šta pišem, a pišem istinu-:)!

Ivl Knivl
Gost
Ivl Knivl
16 dana prije
Reply to  zlatan

Od sebe zakljucujes na druge. Da si ovisan o alkoholu se lako moze ustanoviti po onome sto pises.

Austrijanac101
Gost
Austrijanac101
18 dana prije
Reply to  Hokahey

WoooW. Koliki interes za gangu! Još više kako su se svi više manje nisu složili sa intelektualnim tlapnjama iznesenim u ovom članku. Sve jela iz iste kuhinje, poput stećak je srednjovjekovni spomenik, ljudi su ovdje došli za repovima tatarskih konja i sl. Albanci autohtoni, a nemaju svoju riječ za more.

Na istim područjima di se čuje ganga ljudi imaju izreku: U cara Trajana kozje uši, u kralja Nurilja (Nerona) glava od gudina (svinje). Hmmm kad ono Trajan vlada??? Što da preuzmem predaju od naroda kojeg sam pokorio, a znamo da usmena predaja kada prođe treću generaciju može se smatrati kao legitiman povijesni izvor.

Svatko tko je ijednom čuo gangu, ojkavicu, reru uživo i bio malčice podmazan bilo mu je jasno vidljivo što je zapravo ganga, ona je prozor u onostrano. Miješanjem glasova dobiva se novi vibrant, u ojkavici se piva u črtvrt tonovima, u osminama! Notni zapis jednostavno nije dovoljno precizan alat da bi se zapisao ton koji je u određenom trenutku potrebno proizvesti reri.

Svaka nit od koje je protkano moje biće zavibririra kada makar slušam, a pisma uz pucketanje vatre i kruženje bukare je terapija koju definitivno moramo koristiti češće. Čuvajmo naše nasljeđe kroz istraživanje ali što je još bitnije kroz aktivnu praksu. I za DZ

Loša li je kuća kapljačica
Još je gora žena lajavica
Pokrij kuću pa neće kapati
Ljubi ženu pa neće lajati

I @Mikojan Nemoj kriviti Matana zato što je Matan, Rađe mu nađi mjesto. Matan bi trebao bit obavezna literatura na svim ekonomskim fakultetima na svijetu. :)))

Slonica
Gost
Slonica
18 dana prije
Reply to  Austrijanac101

U cara Trajana kozje uši
Večera ti za morem bila
Prdile zrele,padale zelene

Stare cure i mršavi konji
Sad će doći Talijani po nji’

Što je mlada eh da ti je znati
Hađi bega na Hutovu pamti

Aga zove sluge svoje
U sred Stoca zemlje Hercegove

….evo još par izreka

Roko Paic
Gost
Roko Paic
18 dana prije
Reply to  Austrijanac101

Ojkalica je simfonija za gangu iako i ona čovjeku s prosječnim sluhom može nabiti žuljeve na ušima.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Austrijanac101

Meni ganganje sliči na zavijanje vukova, ahahahaa.
Hm, kada su radili iza WW2 u splitskoj Sjevernoj luci, luci za teretne brodove, i tamo su ojkali. Bila su tu ogromna brda ugljena, kojeg su u Dalmaciji tada zvali GARBUN. Iz talijanskog jezika.
Pa su ojkali, tj.,zavijali kao vukovi: – dođi lole pa mi ga zatuci, na garbunu u Sjevernoj luci.
To sa bukarom ne bi ni komentirao. Mislim, većina tih koji loču iz bukare, nisu ni oprali zube, jer ih većina niti nema. Imaju običnu duplju, smrdljivu poput septičke jame.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Hokahey

Nisu Dinarci najviši, nego među najvišima. Nismo sa tih prostora ništa viši od recimo, Skandinavaca, meni se čini da smo nekako lošije građeni od njih. Među njima naprosto nema debelih trbonja.
Dalje, a kao da nema vrsnih sportaša i drugdje? Kao da je to bitno, bitnije je koliko se ljudi bavi sportom ili nekom tjelesnom aktivnosti, a ne kakvi su profi sportaši. Ako smo Dinarci toliko dobri u sportu, kako to da nas nema u gimanstici (temeljni sport), akrobatici, kako to da nema modernih urbanih dečki koji predano vježbaju: slackline, street workout, kalisteniju itd, itd ???
Ok, ima ih nešto malo recimo po Splitu, možda u Zagrebu, ali sve je to malo i nipta u odnosu kako toga ima po velikom svijetu.
Da, a da smo toliko znanstvene pameti dali, bili bismo Švicarska ili Švedska, a ne to šta jesmo.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Willer

Da, naročito je zanimljivo slušati one prostačke, nabijene seksualnim ili ne znam kojim tematikama, tom urlikajućom gangom.
Pošto su ljudi stoljećima po kamenjaru, a mnogi do kraja 20-tog stoljeća, pa i dalje, obavljali veliku nuždu oko kuća, pod stablom. Nisu se niti prali, niti imali toaletni papir. Već su za čišćenje analnog otvora koristili kamenje.
Pa su gangali, odnosno pjevali (urlikali): oj svakoj curi pozna se na licu, koja briše kamenom guzicu, ojjjjjjjjjjj ………….. !!!

Ivl Knivl
Gost
Ivl Knivl
16 dana prije
Reply to  zlatan

Hahahahaah, izgleda da si ti bio vecinom bas tu gdje su oni obavljali veliku nuzdu. A od toga se hraniti ima za rezultat ovakvo tvoje pisanje. Hhahahahaahah

Prc Milojko
Gost
Prc Milojko
18 dana prije

I ja sam procitao samo sazetak i delomito “poskenirao” ostalo.
Ali ja, kao zagovornik autohtonosti Juznih Slavena na Balkanu, odbio me taj deo, “… kad su Hrvati naselili podrucje Ilira…” . Pravilnije bi bilo Kada su se BeloHrvati vratili na Blakan na teritorij zvan Ilirija. Imate puno hrvatskih zagovornika autohtonosti Slovena na Balkanu, a Iliri da su srodni sa Slovenima. Albanci koji su se asimilirali u Ilire i na taj nacin usvojili reci Ilire i time obdrzali i njihove reci. Tako da rec gange moze biti u biti i stara Hrvatska rec.

Puž
Gost
Puž
18 dana prije
Reply to  Prc Milojko

Iliri su Iliri. Autohtono stanovništvo ovih prostora, puno prije ali i za vrijeme Rimske pošasti. Albanci NISU Iliri što se vidi po njihovoj “kameleon” vjeri i fizičkom izgledu. Nikakvo 7mo stoljeće nema veze sa doseljavanjem “Hrvata”… A navodne seobe Slavena su bajke za manipulaciju populacija. Mi smo ovdje na Balkanu večinom dinaroidi i potomci Ilira. Barem mi malo viši i tamnoputi.

Last edited 18 dana prije by Puž
zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Puž

Normalno da smo se doselili, u tri pič-mač. Pa šta je vama ljudi, pošandrcali ste? sada će na kraju biti da su i stari Latini Slaveni, i to sa Balkana.
Nego ako je tako, kako su Rumunji, Romani?

mali jere
Gost
mali jere
18 dana prije

Ne znam odakle dolazi ganga ali sam jednom na tv gledao dokumentarni film o Sardiniji i tamo ljudi pjevaju nesto sto je sto posto slicno nasem (Posuskom)  putničkom pjevanjeu.

Ima li tu neke povezanozti.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  mali jere

Ja sam slično vidio i čuo za polifona pjevanja u Gruziji. Ima li tu neke povezanosti?

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zvrk

Ima povezanosti, jer u ta pastirska doba prije civilizacije, svi su jednako urlikali. Šta su drugo mogli?
Pa i Mongoli imaju ono grleno pjevanje, prema kojoj je ganga obično gej-zavijanje, ahhhhhhhhh !!!
Znači i Mongoli su Iliri, ah pardon, Slaveni. Samo su im se nekako iskosile jagodice lica.

Frodo
Gost
Frodo
16 dana prije
Reply to  mali jere

I te kakva. Pogledajte genetske karte i vidjet ćete da su haplogrupa I2a kao dinaridi. Do fizičkog udaljavanja je došlo u vrijeme posljednjeg ledenog doba.

Frodo
Gost
Frodo
18 dana prije

Genetska istraživanja opovrgavaju teoriju o masovnoj selidbi sjevernih slavena na jug. Jezici i vjere se mnogo lakše uvoze. Upravo južni i središnji djelovi dinarida imaju izmimnu koncentraciju protoeuropske haplogrupe I2a
Kod bosanskih Hrvata i do 80 posto. Istovremeno kod sjevernih Slavena i Prusa dominira R1 haplogrupa. Ispalo bi da su u migraciju krenula samo plemena koja su drugačije genetike. Nemam vremena za daljnje obrazlaganje samo opet napominjem da se jezik a pogotovo vjera lakše mijenjaju od genetskog koda. Osobina muške DNK je da se prenosi samo s oca na sina.
Ako netko želi neka pogleda genetske mape Europe na Eupediji ili Wikipediji. Prihvaćam kritike ali papiri se lakše pišu nego genetski zapisi.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Frodo

Ma nemoj, a šta to znači? Znači li da je ta hopla-opla grupa, dokaz, da su Slaveni tu i prije neandertalaca?
Već i u SAD-u, neki Trumperaši, tvrde, da su bijeli Amerikanci tamo oduvijek. Isti ste soj kao i ti Trumperaši.

obvezatnomevakciniši
Gost
obvezatnomevakciniši
18 dana prije

jao , ne mogu vjerovati da još netko brije na nekakva masovna doseljavanja i slaveniziranja najboljih ratnika Rima.. još sad na tome inzistirati, kad je civilizacija dotjerala do kraja.. kako vas nije sramota?

obvezatnomevakciniši
Gost
obvezatnomevakciniši
18 dana prije

albanski jezik.. kojeg su krojili habzburzi da bi se gege i toske međusobno razumjeli, koji su došli u 10.-11.st.. a među njima hrpa naše genetike.. doktore Nosiću, i ti si izdajnik, a? em medicina i korona panika, em autohtonija.. e moj nosiću

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije

Koji se mrziteji albanstva smucaju ovdje. Kako se nekome može skrojiti jezik, koja su to pijana trabunjanja? I da, kada su to Albanci bili pod Habsburgovcima?
Niti znate povijest, niti zemljopis.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije

Kao da su doselili u nekoliko dana. Cijela predaja Slavena govori o seobama, a baš oko 6-tog i 7-dmog stoljeća, cijela sjeverna polovica Euroazije, bila je prostor masovnih seoba. Od Sibira, pa sve do sjeverne Afrike. Uzrok nepoznat.
To se vrlo dobro zna. Seobe postoje oduvijek, i danas ljudi sele, i uvijek će seliti.
Da, i Salveni se nisu selili samo na jug, već i na sjever i na istok od svoje pradomovine.

Slonica
Gost
Slonica
18 dana prije

Ja i moj kolega
Opet nakon svega, popili bevandu
,zapivali gangu
A ti curo mala, reci kom bi dala
Meni il kolegi
Vina iz bokala!!!!

Ganga uz stare Dubrovačke pjesme i kolendu jako lijepi običaji…koji nažalost sve više gube mjesto u ovom modernom društvu.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Slonica

Pa neka se gube, pa šta onda? Doći će neke nove i bolje stvari. Ako više ne urličete sa brda na brdo, već koristite mobitele i laptope, onda je realno očekivati i neke nove gange, a ne to staro (vučje-:!) zavijanje.
Neka ima mjesto u muzeju, ali mene zanima budućnost. Prošlost mi je poznata.

Zoxxx
Gost
Zoxxx
18 dana prije

Šipci nisu iliri, to su konačno dokazala genetska istraživanja

Simon
Gost
Simon
18 dana prije
Reply to  Zoxxx

Po svemu sudeći nisu, jer bi se zvali Iliri, a ne sinovi orla. Tko zna odakle je njih orao donio, a i Goran Šarić ima svoju teoriju prema kojoj također imam zadršku kao i prema teoriji kako su Shqiptari potomci Ilira.
Povijesne prevare su uvijek dobro skrivene.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Simon

Taj naziv Šćipetar, Šćiperija, nastao je tek u 17-tom stoljeću. Prije su imali neke druge nazive. Recimo Albenoi, po ilirskom plemenu Albenoi, ako niste znali. I Dalmacija se zove po Dalmatima, Istra po Histrima, pa šta oto znači? Ništa. Delma je ovca na izumrlom ilirskom, znači Dalmacija je OVČARIJA.
Inače sve samo šovinisti i mrzitelji tuteka komentiraju.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
18 dana prije
Reply to  Zoxxx

Šipci?
srbenda je uvreda. sipac nije?

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Brainstorm

Pogledaj Google maps kako se na Albanskom zove Albanija. Otprilike ti dodje na isto.

Mario
Gost
Mario
18 dana prije

Minus 1 za autora clanka. Zna se tocan datum kada su Albanci dosli na Balkan, tko ih je doveo iz Azije i zasto, a genetska istrazivanja u zadnjih 15 godina su to i potvrdila. Svatko tko napise bilo kakav istrazivacki rad i u njemu tvrdi da su Albanci Iliri je u rangu tvrdnje da je Isus bio Srbin. Tipican rad povjesnicara od 50+ godina koji ne mogu prihvatiti da nesto sto su oni ucili u skoli nije tocno. Profesore postoje i nove knjige, procitajte ih malo, prestanite siriti fake news.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Mario

Nisu došli iz Azije nego Afrike.

pera lozac
Gost
pera lozac
18 dana prije
Reply to  Zvrk

Sa Kavkaza, dal Azerbedzan dal Jermenija (Armenija) imaju hiljade reci sa istim korenom.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  pera lozac

Nije Kavkaza nego Atlasa.

pera lozac
Gost
pera lozac
18 dana prije
Reply to  Zvrk

Sa kujca mog.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  pera lozac

Priča o kavkažanima je posve netočna. Tek su u 19. stoljeću bila veća doseljavanja s tog prostora.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
18 dana prije
Reply to  Zvrk

bravo, bravo, zvrk. to bih i ja mislio. berberi!
berberi-arberi-arbati-arnauti.
ipak, genetika, haplogrupe i porijeklo mnogo rijeci, ne samo imena, znace vise.
porijeklo rijeci barbar?
siptar se susreo sa grkom. sve sto je znao reci bilo je “arbar, abar, bar, bar”.
tako su slaveni imenovali germane njemcima. u odnosu na njih bili su njemi.
albion, album, iz latinskog? moguce. imamo crne planine, crnu goru, moguce da se kontrast bijelih planina prosto nametnuo.
eto, ne zelim nista reci nego samo natuknice za razmisljanje.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  pera lozac

A kada su Azeri došli na Kavkaz?

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Mario

Ma šta su genetska istraživanja išta dokazala? Kao da slušam gebelsovsku propagandu, kada neki počnu o tvrdnji u vezi genetskih dokazivanja.
Iz koje Azije su Albanci? Cijela Evropa je došla otuda, izuzev Baska.

Simon
Gost
Simon
18 dana prije

Čitajući članak i naslove navedene literature stekao sam dojam kako je sve pisano po jednom obrascu povijesti koja se prije učila, a to je obrazac povijesne samoposluge. Isti obrazac postoji i danas premda su se vremena promjenila, pa sad uz samoposlugu imamo i mogućnost internetske kupovine svih artikala pa tako i povijesnih.
Kako stare, tako i nove tehnologije mogu se koristiti dualno što ovisi o moći onog koji odabire svrhu.

Uno
Gost
Uno
18 dana prije
Reply to  Simon

Istina, profesor je izgleda stara škola što se vidi i po literaturi koju je koristio, sva od prije 50-ak godina.
Zato i ne čude takve tvrdnje iznešene u članku. Kao da ne postoji internet i alternativna mišljenja. Tu ne mislim na narodnu muzičku tradiciju već sve one konstrukcije napisane u vezi nje.

Jjmali
Gost
Jjmali
18 dana prije

Laž. Hrvati su iliri, a ne slaveni, to pokazuje i DNK.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Jjmali

Dakako da ima nešto Ilira u hrvatskom mesu, ahhhh. Nego, a šta ćemo sa tvrdnjom, da su svi Hrvati južno od Save, zapravo doseljeni Vlasi, Cincari, Srbi, Marsijanci, a možda i sa Venere, koji su se prelaskom na katoličku varijantu kršćanstva, naprosto hrvatizirali? I to nedavno, prije samo 300 godina.Neki pijani likovi i to tvrde, pa zašto ne bi neki drugi tvrdili da su Rvati Iliri, ili da su Rusi došli sa Balkana. Znači i Rusi su Iliri, nisam znao, ahahaa?
DNK ništa nije dokazala. Najbolji dokaz je da Srbi i Hrvati sa dinarskih vukojebina, jesu isti, a da imaju malo šta zajedničko sa Hrvatima sjeverno od Save, ili sa Srbima istočno od Drine.
Kako to, da su Hrvati iz Zagorja kajkavci, otočani sa dalmatinskih otoka čakavci. Neka se pokušaju razumjeti oni iz Komiže i iz Međimurja prije recimo 120 godina. Jezik im se poklapa nekih 1%. No, Hrvati iz Imotskog bez problema bi i tada razumjeli one iz Niša ili Pirota…………a sa obližnjeg Hvara ili Visa? Hahahha, mo’š mislit šta bi znali, šta govore Komižani.

Zagor
Gost
Zagor
18 dana prije
  1. Neznam zašto se Albanci još uvijek guraju pod Ilire, kad je jasno da su doseljeno Turkomansko pleme.
  2. Postoji jezik koji se još uvijek donekle priča na kvarnerskim otocima i primorju-čakavski- koji vuče korijene iz ilirskog, dapače, Mihovil Lovrić je napravio riječnik toga jezika. Gan Veyan, što znači krčki jezik, tako da smatram da je Gan iz Gange ustvari riječ “jezik”.
  3. Kakvi su se pobogu Slaveni naselili tu u 7 stoljeću? To bi bio prvi primjer miroljubivog preuzimanja teritorije u povijesti. Smiješno. Rimljanima je trebalo 60 godina da nas pokore, a Slavenima smo se predali bez borbe.
  4. Poslijednja genetska otkrića govore da su naši ljudi tu oduvijek.
  5. Austrijskom prijevarom su nas podijelili na plemena i rekli da smo u gostima, a jugoslavenskoj ideji je to došlo ko melem na ranu.
  6. Hvala bogu što sve više ljudi shvaća tu podmuklu rabotu
Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Zagor

Turkomansko?! Ovo je nešto sasvim novo.
Nemaju nikakve veze s Turkomanima ni Azijatima. Sasvim je izvjesno da su preko Normana došli iz sjeverne Afrike preko juga “čizme” do ovih prostora.
Taj Lovrićev jezik je ništa drugo nego proizvoljno tumačenje arhaičnih riječi kojima je dodao dijakritičke znakove da izgleda što manje čitljivo i još ih izmijenio.
Nije bilo slavenskog naseljavanja u smislu da su došli na te prostore već je zapravo riječ o povratku nazad.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zagor

Ajd ne lupaj, čakavski je od svih dijalekata južnoslavenskih, najbliži književnom ruskom………….I Česi kažu CO (šta, što), znači i oni su sa Krka? Znači i Česi su Iliri, ahahahaaa.
Nego zašto mnogi čakavci po dalamtinskim otocima ili uz obalu, imaju prezimena koja završavaju na -OV. Kao kod Rusa. Znači Rusi su odavde.

Zagor
Gost
Zagor
17 dana prije
Reply to  zlatan

Na Krku ne govore “co” dragi Zlatane.
Malo manje bahatosti i gledanja “s visoka” prema nepoznatim osobama nebi bilo naodmet.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije

Prst u oko autohtonistima!
Nekoć davno ih je obitavalo na portalu, sada ih je nešto manje.

Ivan
Gost
Ivan
18 dana prije

Veneti, Eneti ili Anti su podloga slavenskih naroda od Neolita. Hrvati su slavenska nacija isto kao što su Poljaci slavenska nacija. Znanstveno je dokazana pripadnost Ilira slavenskoj podlozi.

Ive
Gost
Ive
18 dana prije

Vede:
kajkavski i slovenski povedati = reći
hr. propovjedati= srp. проповедати
slovenski vedati = hr znati (saj veš = znaš)
Dakle vede bi trebale imati veze sa znanjima i vjestinama govorenja.

Gange a gdije spada OJKANJE ima li kakve veze ili je samo slicno???
Gange i gusle idu skupa ili ne ide jedno bez drugoga.
No gusle u Slavoniji i generalno u unutrasnjoj Hr. rijetko se cuju ili uopce ne cuju.

Last edited 18 dana prije by Ive
Roko Paic
Gost
Roko Paic
18 dana prije

Rijetko ružno i nimalo melodično pjevanje potpuno bez ritma.

Simon
Gost
Simon
18 dana prije
Reply to  Roko Paic

Podsjećaš me na mog davno preminulog djeda koji je za Rolling Stonese rekao “Vragovi drogirani samo triješte i kriješte”

Last edited 18 dana prije by Simon
Roko Paic
Gost
Roko Paic
18 dana prije
Reply to  Simon

Djed je bio u pravu. Definitivno su se drogirali, treštali i kreštali sve u 16.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Roko Paic

Pa i ovi koji su urlikali u gangi, bi se oblokali i potukli. Jasno kamenjem. Koja je razlika od pijanstva i drogiranja?

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Roko Paic

Točno tako, kao mlad naslušao sam se tih ganganja, odnosno urlanja. Srećom, mladi su danas radije na drugim vještinama, ali neka se gangusanje čuva u muzejima, nemam ništa protiv.

pera lozac
Gost
pera lozac
18 dana prije

Procitati vise od uvoda je samo gubljenje vremena i zivaca.
Gomila gluposti nabacane zbrda-zdola koje nemaju nikakve veze sa realnosti.
Dodatno propagandisanje Becko-Berlinsko-Vatikanske skole, kao da su nam malo zla naneli.
E moj “profesore” knjige u ruke, ali ovaj put one prave.

okahey
Gost
okahey
18 dana prije
Reply to  pera lozac

Tako je. Mržnja i megalomanstvo treba voditi kolo a ne tamo neka glupa znanost.

pera lozac
Gost
pera lozac
18 dana prije
Reply to  okahey

Po cemu si zakljucio da se radi o mrznji? Sta sam ja to rekao?
A to sto ti nazivas “znanost” je u stvari sistematska kradja i unistavanje svih mogucih dokumenata i podmetanje falsifikata koja pocinje krajem 17 veka a kulminaciju dozivljava na Berlinskom kongresu 1878 na kojem se stvara albanska nacija, baca seme mrznje medju srbe i hrvate i osporava se nase pravo na zemlje na kojima zivimo od pamtiveka i usput opravdava Austrougarsku dominaciju.
A sada i ti knjigu uruke.

okahey
Gost
okahey
18 dana prije
Reply to  pera lozac

Pun si mržnje, prepotencije i osjećaja manje vrijednosti. Odatle ta ogromna želja lažima i manipulacijama umanjiti i poniziti druge jer ih želiš spustiti na svoju razinu. Brini se za svoj povjest i prestani podmetati drugima u ovom slučaju Albancima da nisu ono što oni misle i razmisli dali su tvoji ono što o sebi propagiraju. Da si siguran u svoje nebi imao potrebe umanjivati tuđe.

pera lozac
Gost
pera lozac
18 dana prije
Reply to  okahey

E moj jado, nikoga ne mrzim niti imam bilo kakav kompleks, ako zelis tako nesta da vidis pogledaj u ogledalo.
“Od stoljeca sedmog” je otrcana floskula koja lazira i tvoju, ne samo moju, istoriju.
Ako tebi to ogovara ok tvoja stvar ali ja lazi i falsifikate nepriznajem.
I korona je najopasniji virus u istoriji covecanstva od kojeg se mozemo odbranit samo sa krpom na nosu i bezpogovornom poslusnoscu a kuga i kolera su decije bolesti.Tako bar kaze “znanost”, ajd uzivaj.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  pera lozac

A gdje su Albanci bili do tog vremena, kakva su to lupetanja? Da, mržnja i čisti šovinizam.

rfnverwntverwtvwtrtr
Gost
rfnverwntverwtvwtrtr
18 dana prije

Neka gangi, one su nematerijalna povjesna baština ko što su stečci materijalna. Tko god ima odbojnost prema njima ne cijeni svoje korjene već mu je draža frizirana glorificirana lažna povjest osvajača sa zapada.

Lurker
Gost
Lurker
17 dana prije

bravo, i ja ne mogu smisliti gangu ali je poštujem jer je naša povijesna baština.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije

Pa sinko, samo urlaj gangu. Ako ti smetaju osvajači sa zapada (kojeg to?), onda odbaci i internet. Presudnu ulogu u stvaranju neta imao je taj zapad, premda je i SSSR dao svoj obol. I ostali, jasno.
Zašto koristiš proizvod zapada, zašto nam sa nekog brda ne urlaš gangajući neke novosti?

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije

Pitanja za autora teksta a i sve entuzijaste zaljubljenike u istinu:
1.Ko su bili Avari?
2.Kojim imenom su Avari sami sebe nazivali?
3.Kada su Avari upali na prostore Balkana?
4.Koja je prapostojbina Avara?
5.Koje su glavne antropoloske karakteristike Avara?
6.Kakve antropoloske karakteristike (i imajuli ikakve) Avari imaju sa Slovenima?
7.Najpoznatija balkanska licnost Avarskog porijekla?

rfnverwntverwtvwtrtr
Gost
rfnverwntverwtvwtrtr
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Evo pretvorio sam se u uho da čujem odgovore.

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije

1.Narod sa Kavkaza
2.Havarati
3. 7-8 vijek dosli su do Zagreba otprilike ali su ubrzo protjerani no nisu svi protjerani neki su i ostali
4.Kavkaz
5.Okrugla lobanja, nisko celo, jake obrve, kosa raste sa sredine cela, visoke obrve, cetvrtaste vilice veoma razvijene
6.Nemaju nikakvu ne lice na Slovene sasvim drugi narod
7.Stipe Mesic

Sa obzirom da ni 5% danasnjih Hrvata nema nikakve od tih osobina nego su Sloveni potpuno isti fizioloski i genetski kao Srbi a mi ucimo u skoli (beckoberlinsku pricu gdje su falsifikovali Porfirogenita) kako su Sloveni dosli na Balkan u 7 vijeku iz nekih oblasti sa Kavkaza, od koja ih se bas za porijeklo Hrvata spominje neka koja se zove Havartija postoji mnogo stvari za razmisljanje o cemu se tu zapravo radi. Meni izgleda da je porijeklo Avara implementirano u porijeklo Slovena da bi ispalo kako smo mi ovdje dosljaci i nemamo vece pravo na zemlju od Madjara Austrijanaca, zavisi kome je kako trebalo.
Za razliku od nas na primjer Rusi, Poljaci, Ukrajinci uce da su se kao Sloveni doseljavali sa Balkana vijekovima od prvog vijeka pa na dalje sto se poklapa sa okupacijom Balkana od Rimljana, a mi smo jel isli obrnuto i uz pomoc slamki trave koje smo koristili za disanje presli Dunav. Mnogo stosta tu ne pije vodu.

rfnverwntverwtvwtrtr
Gost
rfnverwntverwtvwtrtr
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Dobro prezentirana teza. Di nađe Stipu hehehe, on mi dođe neki daljni rod hahaha, njegovi su došli iz Brinja odakle mi je baka.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Više sam puta ovo pročitao, ali nikako da dobijem neke odgovore.

Za razliku od nas na primjer Rusi, Poljaci, Ukrajinci uce da su se kao Sloveni doseljavali sa Balkana vijekovima od prvog vijeka

Pojasni, gdje to uče? Kako to uče? Jesi li ikad čuo ili vidio nekog od tamo da to isto tvrdi? Evo moja malenkost na takve nije naišla. Ali očito ti i još par nekih to prenosite usmenom predajom.

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Zvrk
Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Nije baš tako jer onda bi te publikacije bile u velikom broju. Ne bih viđao više videouradaka na ruskom koja idu niz dlaku mainstream istini. Iako doduše, postoji sve više linkova koja utvrđuju poveznicu Rusa i Etruraca. Prilažem jedan stariji tekst vezan za to.
Nismo samo mi s**bani što se tiče narodne historije, nego i Rusija, koja broji najviše Slovena; oko 120milijuna, ako izostavimo ostale narodnosti. Reklo bi se da bi iz takve velike populacije mogli naći prave historičare, ali izgleda da je stvar gora kao i kod nas. Rusi uče podvalu da su osnivači njihove ruske države Vikinzi, da stvar bude gora, ne samo što je to temeljeno na pretpostavkama, to je došlo od domaćih historičara u 19. vijeku – lupnili i ostali živi… Nevjerojatno je da učiš historiju po kojoj su ti došli neki izvanjci, stranci, divljaci vikinzi sa mora (kao na ovoj slici) zavladati i osnovati državu, eto došli divljaci civilizirati nesposobne Slovene, i oni se takvim kontekstom svoje historije diče. Taj neki danski vikingški vladar „Hrorek the Norseman“ se nikad nije pomaknuo iz Danske, niti je vidio Rusiju, niti o tome ima zapisa, sve neke bajke i pretpostavke koje su postale službene tvrdnje. Sve je to suprotno od ruskih narodnih dokumenata i starih učenjaka, isto kao i kod nas, u historiografiji južnih Slavena 15.-19.vijeka., Iliri su neosporno slovenskog roda, mi smo Iliri službeno, a nakon uništenja ilirskog pokreta, južni Sloveni su doseljenici, Iliri postaju Albanci, ilirski jezik albanski, po tome mi smo doseljenici na zemlji albanskoj takav službeni stav je do danas nepromjenjen.
Čak su im Vikinzi donijeli i ime „Rus“, a točno se zna, barem kod nas šta „rus“ znači: rusyje volosy / ruse kose = crvena, svijetlo-smeđa kosa ili riđokosi: kao šta kaže narodna pjesma; “Ruse kose, curo, imaš, Žališ li ih ti? »Aman, da ih žalim / ne bi’ ti ih dala / da ih mrsiš ti….” to su Rusi, Prusi, koji se zbog fonetske promjene izgovaraju i nazivaju Rasi, Raši, Raseni, Rašani, Rašići, kao drevni etruščanski Raseni, pa i Feničani su bili riđokosi, Takva je bila i vladarska kuća Rimske imperije tzv. gens Ulpia, sto bi značilo lisičji porod.
Dakle, u djelu “Annali di Moscovia 1227” Rurik osnivač dinastije Kijevske Rusije nije Viking, nego slovenski Vandal. „Ne mogavši se nikako složiti oko izbora novog kneza, Rusi poslaše po namjesnike u Vagriju, Vandalski grad, i pripadajuću mu pokrajinu u prošlosti na velikom glasu, Vandali u to vrijeme vrlo moćni, a k tome istog jezika, običaja i vjere kao Rusi poslaše im tri brata za vladare, odabrana između ponajboljih i najmoćnijih vandalskih muževa. Bijahu to Rurik, Sinav i Truvor, Rurik dobije posjed Novgrod, Sinav se ustoliči na Bijelom Jezeru, i Truvoru pripadne kneževina Pleskovija sa sjedištem u gradu Svortcehu.“

Last edited 18 dana prije by Zvrk
Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Zvrk

Moguce da je i kod njih dosta toga izokrenuto citao sam kako njihovi istoricari govore o tome i onaj njihov najveci geneticar Kljosov ali u pravu si to je nesto od skoro, ali nismo samo mi i Rusi zajebani to su radili svuda po svijetu izvrtali istoriju u svoju korist a u to vrijeme je svijet bio neuk, kad dodje neki osvajac koji ima razvijene institucije i kaze tako je bilo objavi knjige mozda podmiti tamo vamo ko to moze provjeriti. Pa zamisli od velikog Zulu plemena zapadne Afrike su napravili ko zna koliko drzava ali tako da su nekima rekli da su porijeklom Francuzi a drugi da nisu pa sa se oni mlate tako medjusobno dok se ne oslabe pa onda ovi kupe roblje. Zamisli kako su im objasnili da su neki od njih davno dosli iz Francuske ali da su pocrnili od sunca!!!

Last edited 18 dana prije by Zsphere
zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zvrk

Velika većina Rusa i općenito Slavena su smeđokosi, a ne riđokosi. To su mitovi o plavookim i tim crvenokosim ljudima. Čak i Indoarijci lupetaju da su govornici sanskrta bili svijetle puti. Već i tada je bilo rasista.
Usput, najviše svjetlokosih i svjetlookih, je među ugro-finskim narodima i germanskim Skandinavcima.

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Zvrk

Stavio sam link treba sacekati da se odobri. Pise Grci odnosno Rimljani su protoSlovene upoznali na Balkanu u drugom odnosno prvom milenijumu prije Hrista. Ima toga dosta jos ko hoce da trazi moze naci to nije nista novo samo za nas jeste jer su nam isprali mozak.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zsphere

Ma nemoj, a gdje to Rusi uče da su došli sa Balkana? Znam ruski jezik, čitao sam o Slavenima na ruskom jeziku čak i pričao sa Rusima, nikada nisam čuo tu nebulozu, da su doselili odavde.
I nije istina da je govoreno da su Slaveni sa Kavkaza, već sa prostora iz Karpata. Odnosno, to je teritorij današnje zapadne Ukrajine, dobar dio današnje Poljske, Češke, čak istoka Njemačke. I sam grad Leipzig (Lajpcig) je germanizirano ime za lipu. Iz staroslavenskog.

okahey
Gost
okahey
18 dana prije

Zaboravio je još pitati koji broj cipela su nosili, kako su im se konji zvali i koliko su točno djece imali i to muških, ženskih i transrodnih????

rfnverwntverwtvwtrtr
Gost
rfnverwntverwtvwtrtr
18 dana prije
Reply to  okahey

Imaš li ti svoju tezu?

okahey
Gost
okahey
18 dana prije

Imam ja svoju tezu. A to je ono što svi znamo i jednostavne činjenice koje su znanstvenici ustanovili.
1. Većina činjenica tko su Avari i odakle potječu je općepoznato. Tako da je bez veze hvalisati se tim “posebnim” znanjem.
2.Avari su se utopili u hrvatski narod i imamo nešto i njihove genetike. Ipak nam dominira lokalna dinarska genetika.
Hrvati i Srbi osim jezika nemaju neku posebnu srodnost. To je više želja jugoslovenskih/komunističkih unitarista kojima je cilj na kraju proglasiti nas nepostojećima.
3.Hrvati i BiH muslimani su genetski skoro identični.
4. Postoje mnoga imena naroda koja bi se kroz male izmjene mogla povezati u neku ne postojeću srodnost. Narimjer Rusi i Prusi a nisu srodni. Hrvati-Hrvaška-Raška naprimjer. Ili Harvati-Karpati. Ili Hrvat i Herat u Afganistanu…
Postoje neki u susjedstvu koji bi da su u sličnoj poziciji iz sličnosti ovih imena zaključili da je pola poznatoga svijeta u stvari izvorno njihovo. Na sreću to sami Hrvati ne rade jer jasno je da sličnost imena ne znači automatski da postoji neka stvarna veza.
5.Na primjer Mesić nakon preko tisuću godina što su Avari asimilirani u hrvatski korpus nemože imati ikakve veze sa Avarima. Jer su se ondašnji Avari sa vremenom ženili sa domaćim stanovništvom i od avarstva danas nije ostalo ni 1%. To što je Mesić posebno ružna osoba nakaradnog karaktera ga ne pravi automatski Avarom.👹
😄😄😄

Last edited 18 dana prije by okahey
Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  okahey

Tacno je da su se Avari utopili u Hrvatski, Srbski, Ceski, Madjarski narod gdje god da su bili ali genetika je cudo, prenosi se zamisli to. Moguce je da se neke grupe nisu htjele mjesati dosta vremena tako se dosta vidi i dan danas na pojedincima. Ako ne vjerujes googlaj kako izgleda kakvaksi tip covjeka pa googlaj Mesica pa pogledaj sebe u ogledalo. Ja nisam jugonostalgicar sa obzirom da mi je jasno kakav i ciji projekt je bila Jugoslavija i kakve su sve posljedice toga ali prihvatam sve kako jeste i nemam nista protiv toga bilo kako je bilo tako je moralo biti. A cuj ovo Hrvati i Srbi nemaju nista slicno osim jezika sta reci na to. Pa genetika je potpuno ista, teritorija na kojoj zive je potpuno ista (tek u zadnjih sto godina se desavaju ove podijele kakve danas stoje). Hrvati i BiH mislimani su takodje genetski identicni. Da razumijes koje genetske razlike postoje a one svakako postoje to ti je otprilike ovako. Hrvatima iz Zagreba su genetski mnogo slicniji BiH muslimani iz Cazina nego Hrvati iz Dubrovnika. Odnosno Srbi iz BLuke to ti je sve isti narod samo eto zbog distance u pod uslovom da su par stotina godina na otprilike istim teritorijama se moze desiti neka genetska razlika koja ne da nije dovoljna da mozes reci da su razliciti narodi. Hrvati i Srbi i BiH muslimani takodje imaju ista imena i prezimena, doduse muslimani imaju drugacija imena a i prezimena u kojima se naravno lako moze naci porijeklo. E sad jel znas sta znaci imati isti jezik, istu teritoriju, istu genetiku, isti mentalitet? A za Ruse i Pruse provjeri jos jednom, to je isti narod. Cijela istocna Njemacka je slovensko porijeklo. I Madjari su isto, nema tu vise ni H od Huna ali eto ime ostade a genetski su se stopili. Pazi to ti danas govore bukvalno svi istoricari, geneticari antropolozi bilo da su Amerikanci, Niejmci Japanci ko se god bavi istorijom Balkana to je jednostavno tako. Znas kako ti govoris “na srecu to sami Hrvati ne rade” ti se sada svrstavas u narod a psihopatologija takvog razmisljanja je neostvarena licnost. Imas sada vec dosta upravo Hrvatskih istoricara koji upravo govore ovo sto ja govorim a to sto ti imas komplekse pa iako ne znas neke stvari tvrdis kako nesto jeste a nesto nije pa se onda krijes iza mase i svasta nesto to je druga stvar. I vecina Srba i vecina Hrvata nema pojma o ovome, oni koji su diplomirali istoriju o ovome ne smiju ni pricati a to ti je tako od Berlinskog kongresa. Svasta su tu Niejmci prepoznali kao opasnost cak i stecke iz Bosne a rijec Ilir su zabranili zakonom da se spominje u Austriji. A googlaj na njemackom etnograska mapa Austrougarske otprilike 1848 ili 1850 pa ces vidjeti kako su oni zvali svoje stanovnistvo na Balkanu a tek koji je procenat toga stanovnistva u monarhiji bice ti jasno zbog cega je bio problem zelja Slovena za slobodom. Naravno ako zelis da ti bude jasno.

Slonica
Gost
Slonica
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Stećaka ima i po Hercegovini.
Oni u Boljunima su najpoznatiji,
a ima ih još.
Zašto su označeni kao opasnost?

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Slonica

Citao sam da se procjenjuje da ih oko 70 000 u BiH a bilo ih je i dosta vise ali su unisteni izgradnjom gradova puteva, pruga. Pa jednostavno na njima je neka praslovenska azbuka kakva je slicna i u Vinci pronadjena i oni izgledaju veoma primitivno kao da su stari 5-6 hiljada godina pa i dosta vise. A znas kako su nama implementirali da su neki Cirilo i Metodije u devetom vijeku opismenili Slovene otkud onda tako staro pismo. Pa su onda implementirali kako smo mi dosli u sedmom vijeku, kao Huni su u cetvrtom a Germani jos prije pa da mi ne bi trazili nezavisnost jer je u 19om vijeku buknula zelja Slovena za nezavisnoscu u Austrougarskoj i Njemackoj a veliki je procenat preko 70% bilo Slovena u Austrougarskoj. Tako da su izmislili da su stecci iz srednjeg vijeka da ne bi bili hiljadama godina stariji tada kada su ovi planirali maznuti Bosnu. A kakvi su objekti iz srednjeg vijeka pa daleko slozeniji. I jos gomilu toga su izmislili cak je Srbija morala potpisati razne ugovore na Berlinskom kongresu 1878 da bi dobila nezavisnost, na primjer zabranjeno izucavanje istorije prije Nemanjica a kamoli podsticanje na nezavisnost Slovena u monarhiji. Nekidan sam bas nesto citao pa to su uslovi najstrasniji moguci. Zabranjeno izvoziti robu u Austrougarsku ali dozvoljeno uvoziti sa tim a monarhija ima neku prednost u odnosu na sve zemlje , zabranjene veze sa Rusijom, kopnena veza sa Crnom Gorom, odricanje od kalendara. U Austrougarskoj zabranili da se koristi rijec Ilir.
Ima toga mnogo jos vjerovatno treba istrazivati ko ima vremena i volje

Slonica
Gost
Slonica
17 dana prije
Reply to  Zsphere

Tek kad malo počneš proučavati, vidiš da ništa zapravo nije onako kak nas uče.
Hvala na odgovoru

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zsphere

Madžari su ugro-finci, a ugro-finci su najbjelji, tj., najplavookiji i najsvjetlokosiji Evropljani. Uz skandinavske Germane.
Nego kako ja kada ljeti na mome Jadranu promatram face iz Evrope, nikada ne pogriješim odakle je koji turist?
A šta geni dokazuju? Hm, Goebels bi se radovao tim genetskim istraživanjima.
Prusi uopće više odavno ne postoje, i oni su izvorno bili Balti, ali su se doselili Germani (Nijemci) i ove stopili. Jer su bili većina.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  okahey

Recimo ovako. Hrvati i Srbi južno od Save i istočno od Drine, su isti narod, a Hrvati sjeverno od Save i Srbi istočno od Drine su drugi narodi. A šta o tezi, da su svi Hrvati južno od Save, samo Srbi koji su tu doselili, i pokatoličili se?
Ako ćemo već pisati gluposti. Nego, ako nemamo ništa zajedničko, kako govorimo isti jezik? Kako se Hrvati kajkavci i čakavci ne razumiju? Ajedan su narod?

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  okahey

Ne znam cemu taj pokusaj sarkazma, ti podatci koje si naveo nemaju veze sa ovim sto sam ja rekao niti bi se ista moglo zakljuciti na osnovu njih.
Pitao sam konkretne stvari koje mogu imati veze sa laznom istorijom o dolasku Slovena na Balkan, odnosno Helm.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Helm je fantazi izmišljotina. Pravi izgovori bi bili Hum, Hulm, Holm, Hlm, Halm. Taj mukli glas nikad se nije reflektirao kao e. To ti nije izvedeno u nijednom slavenskom jeziku.

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Zvrk

Kako izmisljeno, do prije par stotina godina se Balkan zvao Helmsko poluostrvo, sto znaci na staroslovenskom brdovito, planinsko, stari Grci su Stare planine zvali Hemos a Balkan Hemskim poluostrvom. Rimljani su Stare planine nazivali Heamus. Tek je 1808 August Zeune nazvao Balkansko po Turskoj rijeci kako su Turci nazivali Stare planine “Balkan” sto na Turskom znaci sumovita planina. Balkan je tada vecinom bio pod osmanlijskim carstvom naravno. Ima dosta “Balkana” po Turskoj, Turkmenistanu i tako dalje. Tako da nije izmisljeno nista ali eto porijeklo za Helm i Balkan.

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Slazem se da je izvedeno od Slovenske rijeci Hum tako i pisu istoricari.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Ma sve se slažem s tobom. Nisi ništa netočno napisao. Ali velim da strogo jezični gledano u nijednom slavenskom jeziku nema to kratko e kombinirano s l. Vjerojatno je netko čitao stare grčke natpise pa je od toga izašao taj iskrivljeni naziv. Nego, čak i za Balkan postoji teorija da to nije turkijska nego iranska riječ. Balh, ako se ne varam. Nešto kao zemlja sa mnogo meda. Tako nekako. Uostalom, jedna zemljopisna regija uz Kaspijsko jezero se upravo tako naziva.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
18 dana prije
Reply to  Zvrk

aha. a dakija, dačka?
sto sam ja nedavno nasao nitko nece pogoditi.
zanima koga?

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Brainstorm

Rusi se zapravo zovu Rasi samo mi izgovaramo kao Rusi a nekad su se svi juzni Sloveni zvali Rasi, cak su se i Ertrurci zvali Rasi i danas Italijani sa sjevera Italije vidi se da su bijeli krupniji isti mi potpuno drugi narod od ovih malih crnih koji su isti Grci. Inace Grk je stara Slovenska rijec za gorak, grk, prevarant, mangup. Tako smo ih mi zvali kada su dosli ovdje i donijeli novac i ekonomiju u kojoj uvijek neko bude prevaren. Greece na engleskom ili bilo kojem drugom jeziku ne znaci ama bas nista sem na nasem bas to sto znaci. Rimljane smo iz istog razloga zvali pogani sto su oni malo promijenili pa su gore ove germane zvali pagani. Treba li spomenuti da se jedno vrijeme i na teritoriji danasnje Srbije i Bosne nalazila drzava koja se bukvalno zvala Raska a i danas postoji oblast koja se tako zove. Ras znaci rasa, kao nasa rasa. Nijemac bi moglo znaciti nijem kao ne razumije nas nista hahaha. Kad su nas Rimljani okupirali od tada pa do svoje propasti gotovo svi carevi su bili sa Balkana. Postojala je izreka nesto kao ne mozes doci do necega (bilo cega) kao ni do vlasti od Dardanca. Cezar je za sebe govorio ponosan sam sto sam Dardanac.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Ima još jedno značenje. Da je izvedeno od riječi grejac. Oni koji gredu, idu, prelaze u drugi narod. Grem, greš, gre, gremo, grete, gredu. Naime, praslaveni su imali trgovačke ispostave duž čitavog sredozemlja i često se događalo da se stapaju s lokalcima. Kao i obrnuto, da se lokalci doseljavaju u praslavenske zemlje i stapaju s njima. Vjerojatno tako su nastali antički grci koji su došli iz egipta ili možda male azije na prostore gdje su danas. Oni koji su se stapali u tim kolonijama su kasnije formirali nove etnije i jezike. Tako smo dobili primjerice semitske Feničane, Filistejce i Asirce.

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Zvrk

Na jugu Grcke i Peloponezu je postojalo slovensko pleme Anti, po njima je nazvan period antika i odatle toponimi. Ali to danas kod nas na Balkanu se ne spominje bas. Grcka kao drzava nije postojala oni su u to vrijeme imali polise kao zajednice za sebe a okolo su zivjeli Sloveni. Grcka je inaugurisana u neku anticku drzavu skoro, mozda prije manje od 200 godina kada je bila potreba da se falsifikuje istorija Slovena kao starosjedioca na Balkanu. Vizantija takodje to je zapravo Istocno Romulijansko carstvo, nije se nikada zvalo Vizantija ali jeste bilo drzava naravno. Tako govore arheolozi koji se bave razotkrivanjem tih falsifikata, mislim sve je to veoma zanimljivo ali evo i ko je neupucen moze iskopati brdo toga ako se zainteresuje. Ima na you tube kanal Todor Pesterski mozete pogledati kako on razoblicava te falsifikate po Srbiji.
Nedavno na Sputniku vijest pronadjen rimski camac na dunavu 18 metara duzine samo pramac viri iz obale, nisu ga ni otkopali a odma’ znaju da je rimski. Pa majku mu kako tako valjda treba prvo otkopati malo proucavati ali ne, za njih tada su bili samo Rimljani ovjde I samo rimski moze biti.

Last edited 18 dana prije by Zsphere
zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zsphere

Znači starogrčka civilizacija, je zapravo staroslavenska. Vidi vraga, učim dok sam živ. Znači Slaveni su izmislili i Olimpijadu?

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zvrk

Ja sam čitao da su Slaveni garant sa Marsa. Znači onaj Deniken je bio u pravu o vanzemaljcima.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
17 dana prije
Reply to  Zsphere

bravo za gorak.
kazu da rus dolazi od rijeci crven. misli se na dlaku.
ras kao rasa? moze li raspusten, zapusten, neuredan?
njemac kao nijem ili kao onaj koji nema nista, ni jemac?

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Brainstorm

Ni sami Rusi nemaju pojma odakle im taj naziv. Uvijek se nađu neke dangube, koji razvlače te neke misli i onda jednostavno – lupetaju.
Dajte ljudi šta vam je, jeste li pili balkansku (ilirsku, slavensku) rakiju?

Moris
Gost
Moris
18 dana prije

Toponimi od Austrije do Gevgelije ponavljaju se duž čitave bivše Jugoslavije i vrlo su stari i to govori da bismo ovdje mogli biti starosjedioci od početka vremena. Povijest je lažirana.

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Moris

Ne samo do Gevgelije nego do Peloponeza, sve sami Slovenski toponimi. Ko zna sta su toponimi moze razumijeti kako stvari stoje. Albanci su vec par stotina godina prisutni na Kosovu pa se toponimi nisu izmjenili, sve sami slovenski nazivi. Sta reci za grad Bela Zora (danasnja Makedonija) najveci grad na Balkanu u 2 vijeku prije nove ere, da to nije mozda Grcko ime?

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Imaš u Maroku grad naziva Zagora. Toponim koji zvuči slavenski. A ono usred Sahare. Postoje neki toponimi koji zvuče slavenski čak i na melanezijskim otocima.

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Zvrk

Postoje u sanskritu hiljade srbskih odnosno hrvatskih rijeci, kako to objasniti? Znas gdje je Indija? To je jako tesko za objasniti pa su izmislili neku indoevropsku grupu jezika iako nema veze sa germanskim jezicima ili anglosaksonskim, umjesto da je nazovu indoslovenska, to slovenska im se nikako neda prevaliti preko jezika. Imas u Francuskoj rijeku Bojana, pored Amsterdama ima gradic Trebimja, itd itd. Jednostavno je objasniti ako prihvatimo da je civlizacija lepenskog vira odnosno kasnije vincanska civilizacija imala kalendar 7000 godina prije nove ere, najstarija poljoprivreda znaci, najstarije pismo, najstarija obrada metala, najstarija urbana naselja, najstariji tocak, i svasta nesto jos. Naravno to mi ne ucimo u skolama, bar ne jos uvijek. Bila je najrazvijenija civilizacija hiljadama godina i sasvim je logicno da su za tako dugo vrmensko razdoblje putovali i osnivali nastambe pa i u sred Sahare koja u to vrijeme moguce da nije bila pustinja.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Zsphere

Zapravo se izvorno nazivala indogermanskom. Tumačila se po tome da su germanski jezici najsličniji svim srodnim jezičnim obiteljima i da su proizašli iz njih. Mislim da se zna taj termin naći još uvijek nekim publikacijama na njemačkom jeziku. Smatra se da je nekakva prapostojbina bila stepa u današnjoj južnoj Rusiji i da su se od tada Praindoeuropljani širili prema ostatku Europe i prema indijskom potkontinentu.

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Zvrk

Nisam znao za to indogermanska ali to mi nikako ne pije vode jer u momentu kada su prasloveni odnosno Vincanska civilacija bila na Balkanu jer je sve do Dunava bilo zaledjeno tada nije bilo nikoga vise u Evropi a evo sada mnogi istoricari govore kako su to upravo predci Slovena a kako su upravo Nijemci falsifikovali to da bi oni bili glavni, pisao sam gore u komentarima nasao sam i ja neke austorugarske mape prije toga falsifikata. Znas li da je u austrougarskoj poslije Berlinskog kongresa zabranjena upotreba rijeci Ilir? Zabranjeno da se koristi stari kalendar po kojem je sada 7528 godina a taj kalendar bukvalno potice od Vincanske civilizacije. Valjda su ti prasloveni davno imali kontakte sa Indijom i to preko Sibira. Germani su tada bili jos na drvetu.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zsphere

Ma led je bio sve do planine Biokovo, ako znaš gdje je. I sada se popneš na sjeverne strane Biokova, i u rupama ima leda usred ljeta. Na nekih 1.200-1500 m visine. U ledu ima dokaza o Slavnima.
Samo su na zapadu izmislili industriju, stvorili globalno zatopljenje i otopio se taj led. Tako nema više dokaza.
Sve je kriv zapad, ahhhhhhhhh.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zsphere

Slaveni od Lisabona do Vladivostoka, vlak putuje 14 dana. Srbija do Tokija, a Hrvatska do Teherana-:)!

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zsphere

Egipatske piramide gradiše i Srbi i Hrvati, po uzoru na one u Bosni, a Rusi su bili faraoni.
Od faraona Tutankamona nastala je riječ tuta. Svako jutro je mladi Tutankamon trčao u tuti oko piramide, a prije toga je sjedio na tuti. Obavljao veliku nuždu, u zlatnoj tuti.
Tutankamon, kamen, tvrd kao kamen, kao Tito, zar ne vidite nit od starog Egipta do Titove SFRJ.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zvrk

A šta onim crnim Afrikancima u Ulcinju?

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Zsphere

Slaveni od Lisabona do Vladivostoka, vlak putuje 14 dana -:)!

hiber
Gost
hiber
18 dana prije

Dajte g. Nosić, kažete da je najratobornije ilirsko pleme Dalmati sebe nazvalo po ovcama, a glavni grad Dalminium se valjda zvao Ovcograd. Nema granicama nacionalističkoj zaslijepljenosti. Zaludu svaka titula i pamet.

Antun Tun
Gost
Antun Tun
18 dana prije
Reply to  hiber

Dr.Nosic je kabalista i placenik Jugotona.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Antun Tun

Bilo kuda kabala svuda, bez Jugotona nema tona.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  hiber

Da, Dalmacija doslovce znači OVČARIJA. U prijevodu od delma=ovca. Ako je to slavenski, onda sam ja Kinez.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
18 dana prije

meni je istina vaznija od pluseva i ugleda.
a mi svi budimo realni.
mislim, hajdemo iskreno.
umjetnost, puno toga, nekakve zvrljotine, preseransi, sve je prijevara.
na svijetu postoji mozda desetak umjetnika. svi ostali se slepaju na tudji brend.
stare umjetnosti, velika vecina toga je totalni promasaj.
jodlanje je nista, aboridzinski ples je nista, ojkanje je nista, rap je nista, ganganje je nista i pol.
sampanjac i kavijar su nista.
prahistorijski crtezi, onih krava u cro magnonu, su tek grafiti.
vrijednost umjetnosti daje moc prenosenja poruka i osjecaja. ne starost i propaganda.
ne mozes recitiranje proglasiti pjevanjem. ganganje je recitiranje + vikanje ujedno. uz malo otezanja i zavijanja, da bi vikac bolje glumio pjevaca.
to su stvari koje poslusas jednom da bi se informirao. jednom jer ne stavljas ni ruku dva puta u vatru. ganga jednostavno nije za slusanje. a za sto je onda? za odrzavanje tradicije.
“ganganja” ima sirom svijeta. eto neki crnci u africi, neki aboridzini, gorstaci kavkaza i tibeta imaju svoje “eeej cobaneee, miruju li ovceee?”.
a zivotinjska umjetnost? pivac kukurice, vuk zavija, zaba krekece. molim bez diskriminacije. zivotinje ne znaju govoriti ali znaju pjevati.
ima ljudi koji uzivaju slusati stadion. njihova sreca. ne moja.
vi koji se palite na slavnu povijest, nacionalizam, tradiciju, stare dane ste potpuno izgubljeni. vas kriterij je odobravanje izdresirane rulje a ne ugoda.
za kraj poruka: drzite se vi lepe brene i due lipe. nisu bogznakakve umjetnice ali su bar ugodne uhu.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Brainstorm

Odlično napisano, u ganganju se često koristi neka poštapalica…..OJA-NOJA. Šta to uopće znači? Znam da su napaljeni momci ojkali, gangali curama: oja noja drž’ za (hmmm) moja !
To je bio poziv na parenje.

Vlastimir
Gost
Vlastimir
18 dana prije

Ovo je novi falsifikat istorije,neka nova izmišljotina koja može samo proći kod ljudi koji nisu ni malo upoznati sa istorijom Slovena, Šiptara i ostalih naroda na Balkanu.

Albanci su se zvali Šćipetari ili Arbanasi a današnji naziv potiče od naziva države Albanija.Šiptari su došli sa Romejskim vojskovođom Đorđe Manijakom u 11 veku i naselili su u Srbiji kao narod stočara.Živeli su na planinama i Srbe opskrbljavli mlekom,sirom i mesom.Primili su pravoslavnu veru.Kada su Turci okupirali Srbiju oni su prešli na stranu Turaka i u islam i od onda postoji konflikt između Srba i Šiptara.I danas ima Šiptara i hrišćanske i muslimanske vere.Ja sam gledao emisiju albanske televizije 90-godina prošlog veka gde sami sebe nazivahu Šiptari sa naglaskom na slovo A.

 A ovo u vezi GANGA ,to je najveća glupost koju sam čuo.Evo za vas, šta kaže najpoznatiji hrvatski istoričar Dr.Franjo Rački u knjizi čekih istoričara “Slovenski Svijet” iz 1870 koju je izdao i napisao predgovor:” U početku nazivahu se Sloveni domaćim imenom Srbi ( tj.rođaci ) ;kod tuđinaca a napose Nijemaca bijehu od davne davnine poznati pod imenom ” Veneda,Vinida,Vinda ).Pod ovim imenom poznavahu Slovene i Grci i Rimljani ( negde od 7 vijeka pre Isusa koji su iz njihovih krajeva kod baltičkog mora jantar izvozili.Susedni Skandinavci zvahu je Vani “. Ovu knjigu možete lako skinuti sa interneta besplatno.

Ako hoćete da verujete u neke nove kvazi-istoričare kao ove sada, onda se morate odreći Dr.Franje Račkog najpriznatijeg hrvatskog povijesničara.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
18 dana prije
Reply to  Vlastimir

ganga je dobro objasnjena. ili je gn, usmeno oponasanje tona instrumenta (kao manji cigo u tko peva zlo ne misli) ili je kantona.
ime srbi sam ja osobno objasnio u prethodnom tekstu gosp. nosica.
srbi su srpci, radnici sa srpom, zeteoci. jest da sam izmislio ali i svi ostali izmisljaju pa si dajem jednako pravo.

Zvrk
Gost
Zvrk
18 dana prije
Reply to  Brainstorm

mislim da to ima čak latinski korijen. kako ono kažu talijani: cantare, canzone i sl. vjerojatno se tu i krije poveznica. ove riječi ganga, kenga i sl su izvedenice iz vulgarnog, govornog latinskog.
ili ćemo obrnuto, po autohtonistima. kako su latini proizašli od naroda ovih prostora, tako su oni ti koji su izobličili i izokrenuli riječi. pa tako riječ koju tumačimo kao da je latinskog korijena zapravo je izvorno naša.

Ico
Gost
Ico
17 dana prije
Reply to  Vlastimir

Nažalost, morat ću te razočarati. Ime Srbi ti dolazi od riječi “servi” što znači sluge, a riječ slaveni dolazi od “slavi” ili “schiavi” što znači robovi. Prema imenima koje su za naše narode imali stranci, možeš zaključiti šta su od davnina mislili o nama.

Last edited 17 dana prije by Ico
Vlastimir
Gost
Vlastimir
17 dana prije
Reply to  Ico

Ime Serbi se prvi put pojavljuje kod Plinija u 1 veku kod Azova u Crnom moru.U 2 veku se pojavljuje kod grčkog geografa Ptolomeja ime grada Serbinum ( današnji Zagreb ),zatin Servitium ( Gradiška i Sirbijum ( Sirbium – Stremska Mitrovica ), u Pointigerovij mapi takođe.Engleski grad Salcberi se zvao Sorbidunum ( Sorbi – Srbi,dunum – tvrđava.).Justinijan je bio Srbin iz Prizrena ( ime mu je bilo Upravda,otac Istok a majka Biglenica ,glavni vojskovođa se zvao Velizar ) .40 Srba sa prostora Balkana su bili rimski carevi.Toliko samo o Srbima – Servima,tj.kako kažeš slugama.

Zagor
Gost
Zagor
17 dana prije
Reply to  Vlastimir

Pa pobogu Vlastimire zašto zagađuješ i ovu temu. Zagreb-Agram, Srijemska Mitrovica-Sirmium.
To što forsiraš ti i takvi, jednostavno nije istina i nikada neće ni biti, pa makar to ponovio milijun puta.

Ivl Knivl
Gost
Ivl Knivl
17 dana prije
Reply to  Vlastimir

I tako se opet i na temu gange na kraju neki napinju do petnih zila kako je sve sto pase i pocinje sa slovom “S” u stvari njihovo a ono sto je ocevidno a njima ne pase nema kao nikakve veze sa njima.
Ima li jos jedan narod na ovoj planeti koji bas sve na svijetu ovako svojata i izokrece?

Last edited 17 dana prije by Ivl Knivl
zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Vlastimir

A Hrvati su se hrvali, odatle ime Hrvati. Od glagola hrvati se. Malo vas zna da je hrvanje jako popularno u Iranu. Hrvati su sa iranske visoravni, znači i tamo smo se hrvali, valjali po prašini i blatu.
Usput, dosta hrvača imaju blage gej sklonosti. Ono znate, dva muška i to mišićava tijela u klinču…..sami hrvači su mi pričali da ih to pali.

Ivl Knivl
Gost
Ivl Knivl
16 dana prije
Reply to  zlatan

Veliki jugici i unitaristi buncaju opet jer im je alkohol glavna podloga stvaranje njihove filozofije.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Ico

Slaveni dolaze od riječi SLOVO, to je riječ na staroslavenskom i na modernom ruskom. Znači oni koji govore, koji se razumiju.
Ma jeste se ljudi nalupetali koješta.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Vlastimir

Slaveni od Lisabona do Vladivostoka, vlak putuje 14 dana. I onda preko Pacifika do San-Franciska, brod plovi 30 dana.
Bilo kuda, Slaveni svuda!

Vlastimir
Gost
Vlastimir
18 dana prije

Znate li kako su Šiptari učestvovali u Boju na Kosovu 1389.

Zametne se ljuti boj na Kosovu Polju.Glave lete na sve strane a krv do koleno.Onda neko naredi pauzu za odmor.Onda nastupaju Šiptari : Suncukret, semenke, orasnice. Suncukret,semenke,orasnice I tako su Šiptari ušli u povijest na Kosovu Polju 1389g

Brainstorm
Gost
Brainstorm
18 dana prije
Reply to  Vlastimir

zanimljivo. na kosovo polje pomoc stigla iz hrvatske i madjarske a nije iz najblizeg susjedstva. gdje su bili?

Zsphere
Gost
Zsphere
18 dana prije
Reply to  Brainstorm

Nije iz Madjarske, Madjarska je bila veliki neprijatelj u to vrijeme a Albanci su u to vrijeme imali samo pravo baviti se poljoprivredom i neposjedovati zemlju niti kakve titule a kamoli vojna obiljezja. Mislim da je tako nesto regulisano i ugovorima iz tih vremena. Nisu uopste ratovali ni sa kim. Vjerovatno na to asocira.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
18 dana prije

dalmacija. porijeklo imena.
kaze od dalma, tako nekako, sto znaci ovca na ilirskom/albanskom.
mozda.
mozda misliti nesto drugo.
D
AL
MATO
D kao talijanska statusna, vlasnicka titula ili nesto iz talijanske gramatike.
AL kao talijanska gramatika. znaci od.
MATO ja sam ne uspjevam odgonetnuti ali na jednom iz grupe latinskih jezika, portugalskom, nalazim da mato znaci grmlje.
MATI na talijanskom: nije nego tebi.
mozda je d’almato, nesto sto pripada gospodinu d’almati?

ovce? tesko.

zlatan
Gost
zlatan
17 dana prije
Reply to  Brainstorm

Da li mlati? Od glagola mlatiti, tući, zamlatiti?

Buzz
Gost
Buzz
14 dana prije

Fala admine sta si mi izbrisa objavu o “znanstveno dokazanim i potvrdjenim bjelohrvatima” koji naravno nikada u to doba o kome prica autor nisu postojali. Doslovno nedokazivi. Je, znan, nije lipo napisat istinu. Ruzno zvuci. Lipse ja lagat. Al ja nisan autor clanka , i neman nos ka Pinokio. Neznan lipo lagat pa to smotat u fini celofan ko Nosic. To je muzika koja golica usi, jel’ tako? Toliko o vasoj nepristanosti, postenju i istini koju vi navodno zastupate.

POVEZANE VIJESTI

Izbornik