fbpx

Hrvatska treba ustanoviti Ured za hrvatski jezik

Glagoljica

Jezik dijeli sudbinu naroda koji se njim služi. Imajući to u vidu pop Martinac je rekao da su Turci nalegli na hrvatski jezik, zapravo na hrvatski narod i njegovu zemlju. Od svih odrednica identiteta jednoga naroda jezik je najvažniji i zato je na prvom mjestu. Narod bez vlastita jezika i nije narod.

Hrvatski jezik ima bogatu povijest koja teče od starohrvatskoga do današnjega novohrvatskoga. U stvaranju hrvatskoga jezika sudjelovale su stotine i stotine naraštaja. Svaki pojedinac je svakodnevnom uporabom jezika sudjelovao u njegovoj gradnji. Jezik je najveća duhovna zgrada jednoga naroda. Zato bi svaki narod svoj jezik trebao zakonski zaštititi kao najveće duhovno blago. To su mnogi narodi učinili. Hrvati pak još nisu.

Hrvatski jezik je nekoliko puta mijenjao ime pa je bio: hrvatski, slovinski, ilirski, ilirički, hrvatski ili srpski, srpsko-hrvatsko-slovenački, hrvatsko-srpski, hrvatski ili srpski i konačno nakon 1992. god. opet hrvatski. U srednjem vijeku na nekoliko europskih sveučilišta hrvatski jezik je, pod imenom ilirski, bio studijski jezik, a na sultanovu dvoru u Carigradu čak i diplomatički jezik.

Prirodno je da se jezik nazove po narodu, dakle Hrvat > hrvatski, Kinez > kineski, Rus > ruski…. Većina jezika je dobila ime po narodu koji se određenim jezikom služi. Osim poimeničenoga pridjeva hrvatski za jezik Hrvata svi ovdje gore navedeni nazivi znanstveno su neutemeljeni i rezultat su višestoljetnih političkih nastojanja da se hrvatski jezik zatre i zamijeni nekim drugim.

Svi su strani vlastodršci nakon 1102. god. pokušavali Hrvate rashrvatiti: Mlečani, Talijani, Habsburgovci, Mađari, Turci i Srbi udarajući prije svega na hrvatski jezik. Turci su rušili crkve i islamizirali narod ostavivši nam  tridesetak tisuća turcizama od kojih su neki čak istisnuli hrvatske riječi. Talijani su od 1923. do 1943. god. premlaćivali i u zatvor spremali svakoga tko bi na ulici progovorio hrvatskim jezikom, prema poimanju tadašnjih Talijana i talijanaša primitivnim jezikom. Čak su i glagoljičke natpise po Istri i Kvarneru čekićem razbijali. Hrvatska, slovenska i tirolska imena, prezimena i zemljopisna imena su talijanizirali nastojeći Hrvate i druge  pretopiti u Talijane. Mađari su iz Rijeke na Sušak protjerali sve hrvatske ustanove, prije svega škole i kulturne ustanove, a primorje ispred Rijeke su nazvali  mađarskim primorjem. U uništavanju hrvatskoga identiteta najviše su se istakli Srbi koji su bili mišljenja da su Hrvati također Srbi, ali katoličke vjere. Izrazita su bila nastojanja beogradskih vlastodržaca u 20. stoljeću da se hrvatski jezik u zajedničkoj državi marginalizira u javnoj i službenoj uporabi. U tom su im zdušno pomagali hrvatski orjunaši, pa čak i komunisti koji su 1962. god. svim imenima naselja u Hrvatskoj brisali pridjev sveti, npr. Sveti Martin na Muri > Martin na Muri, Sveti Juraj u Trnju > Juraj u Trnju, Sveti Petar u Šumi > Petar u Šumi… Bila je sretna okolnost što nisu znali da se pridjev sveti nalazi u imenu mjesta Sesvete, i u imenima dalmatinskih mjesta Sućuraj, Sukošan, Supetar, Sutivan…

Sav trud hrvatskih jezikoslovaca na standardizaciji hrvatskoga jezika anuliran je u 20. stoljeću prihvaćanjem vukovskih načela o dominaciji narodnoga jezika u javnoj i službenoj uporabi. Odustalo se je od dotadašnjega hrvatskoga morfonološkoga pravopisa pa je zakonski bio nametnut fonološki pravopis uobičajen do tada u Srbiji. Osim kratkoga perioda od 1941. do svibnja 1945. god. hrvatska lingvistika je sve do danas zadržala fonološki pravopis. Važno je ovdje naglasiti da svi slavenski narodi (Slovenci, Česi, Slovaci, Lužičani, Poljaci, Ukrajinci, Bjelorusi, Rusi, Bugari i Makedonci) imaju morfonološki pravopis kojim se nastoji u pisanom ostvaraju učiniti nepromjenjivom granicu između predmetka (prefiksa) i ostatka riječi, te granicu između osnove i nastavka (sufiksa).  Od svih Slavena jedino Srbi, Crnogorci i Hrvati imaju danas fonološki pravopis.

Cilj ovoga teksta nije baviti se prošlošću hrvatskoga jezika niti obrazlagati navedene jezične nazive nego pokazati kakvo je u Hrvatskoj jezično stanje od 1992. do danas. Kratko rečeno, stanje je nezadovoljavajuće.

U 12. članku Ustava Republike Hrvatske piše da je u Hrvatskoj službeni jezik hrvatski. Odustalo se je od hibridnih naziva hrvatsko-srpski jezik i hrvatski ili srpski jezik koji su bili u službenoj uporabi do 1992. god. Naziv jezika u hrvatskom Ustavu je općenit jer pojam hrvatski jezik obuhvaća sve narodne govore i sva tri narječja (čakavsko, kajkavsko i štokavsko), sve hrvatske žargone, svaki oblik razgovornoga jezika hrvatskih građana i naravno hrvatski standardni jezik, sve je to hrvatski jezik. Službeni jezik može biti samo hrvatski standardni jezik i tako to treba pisati u Ustavu. Zbog nedovoljna poznavanja standardnoga hrvatskoga jezika mnogi govornici u javnom prostoru se služe svojim razgovornim jezikom. Nadalje, u govoru javnih osoba vidljiv je snažan utjecaj zagrebačke kajkavštine, a to je zato što se administrativno, gospodarsko, kulturno i političko središte Republike Hrvatske nalazi na kajkavskom području, a hrvatski standardni jezik je izgrađen na štokavskom narječju. Iako su Hrvati većinom štokavski ikavci, standardni hrvatski jezik je štokavski jekavski što mnogim govornicima stvara znatne poteškoće u komunikaciji, govornoj i pisanoj. Nakon stoljeća i pol služenja štokavskom jekavštinom Hrvatska koncem 20. stoljeća nije našla za potrebno u standardnom jeziku zamijeniti jekavski ostvaraj ikavskim kako pak govori većina Hrvata. Nadalje, ustrajavanje na fonološkom pravopisu nije dovelo do znatnijih pravopisnih promjena pa su svi pravopisi nastali prije i nakon 1992. god. utemeljeni na koncepciji tzv. novosadskoga pravopisa, naravno s odbačenim ekavskim ostvarajima riječi i leksemima tipičnima za srpski jezik. Hrvatska se treba vratiti morfonološkomu pravopisu, kakav je bio u uporabi do konca 19. stoljeća.

Većina naroda i država u svijetu ima poseban zakon o službenoj uporabi svojega standardnoga jezika. U Hrvatskoj je bilo pokušaja da se tekst jezičnoga zakona uputi prema Vladi i Saboru, ali sve je ostalo samo na pokušaju. Tako je npr. 1994. god. u Sabor upućen prijedlog zakona o hrvatskom jeziku, pisan po uzoru na zakon o francuskom jeziku, prijedlog zakona je bio pisan fonološkim i morfonološkim pravopisom. Taj zakonski prijedlog je prešao prag Sabora, i ništa dalje od toga. Saborski zastupnik Dragutin Lesar je također napisao svoj prijedlog zakona, ni od toga pak nije bilo ništa. Tekst jezičnoga zakona napisali su i u Matici Hrvatskoj i objavili u časopisu Vijenac. Pisanje  zakona o hrvatskom jeziku najavio je i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, prijedlog njihova zakona nije ugledao svjetlo dana pa je to ostalo samo na razini reklamne najave. Zakon o službenoj uporabi hrvatskoga standardnoga jezika je po svojoj naravi nacionalni projekt i ne mogu ga pisati ni pojedinci ni ustanove. Može ga pisati samo tim jezikoslovaca i pravnika u okviru Ureda za hrvatski jezik kao dijela izvršne vlasti zadužene za jezičnu politiku.

I izrada pravopisa je projekt nacionalnoga značaja. U svim slavenskim zemljama pravopisi se pišu i objavljuju  svakih tridesetak godina i čine to po nalogu države timovi kompetentnih jezikoslovaca u okviru nacionalne akademije ili instituta za nacionalni standardni jezik. U Hrvatskoj je obrnuta praksa, pravopise pišu pojedinci ili timovi iza kojih često ne stoji država nego neka institucija. Zato su njihovi pravopisi neobvezujući. Dobar primjer za ovo je pravopis Matice Hrvatske koji nikoga ne obvezuje ili pak pravopis IHJJ koji je također neobvezujući iako ima preporuku Ministarstva školstva i znanosti za uporabu u školama, dakle samo preporuku, a ne obvezu uporabe. U okviru Ureda za hrvatski jezik treba realizirati pisanje novoga pravopisa, izabrati tim kompetentnih kroatista, voditi javnu raspravu o pravopisu i na kraju uputiti zgotovljen tekst na usvojenje Vladi i Saboru. Takav pravopis bi imao odobrenje zakonodavne i izvršne vlasti i postao bi obvezujući za sve koji se služe hrvatskim standardnim jezikom.

U Hrvatskoj su u zadnjih četrdesetak godina tri puta bila osnovana vijeća za normu hrvatskoga standardnoga jezika. Članove prvoga vijeća birao je ministar, članove drugoga na prijedlog institucija odobravao je također ministar. To su bila politički ustrojena vijeća koja su na kraju političkom odlukom i ukinuta. Treće vijeće za normu sačinjavaju svi članovi Razreda za filologiju Hrvatske akademije. Svaka ustanova koja se bavi hrvatskim jezikom može osnovati takvo savjetodavno vijeće: MH, IHJJ, DHK i svi fakulteti na kojima se studira hrvatski jezik (Osijek, Zagreb, Pula, Rijeka, Zadar, Split, Mostar). To su vijeća za normu hrvatskoga standardnoga jezika. Nečuveno je da o normi hrvatskoga jezika odlučuju oni koji nisu studirali hrvatski jezik, npr. profesori grčkoga, latinskoga, engleskoga, njemačkoga jezika, pedagogije, etnologije, povijesti… U studiju kroatistike postoje kolegiji: Staroslavenski jezik, Hrvatski standardni jezik, Povijest hrvatskoga jezika, Dijalektologija, Stilistika, Hrvatska književnost i dr. kroatistički predmeti. Polovina članova navedenih triju vijeća uopće nisu stručnjaci za hrvatski jezik, moj bi im savjet bio da se bave svojom strukom, a normiranje hrvatskoga jezika prepuste kroatistima. Sjećam se da je iz Rijeke u Vijeće za normu bila delegirana prof. germanistike i pedagogije, a iz Zagreba prof. anglistike i etnologije. Na nekim hrvatskim fakultetima djeluju profesori koji nikad nisu studirali hrvatski jezik, a studentima predaju baš hrvatski jezik. To je više nego nevjerojatno. Zašto se u Hrvatskoj neki koji nisu studirali hrvatski jezik ubacuju na područje za koje nemaju odgovarajuću diplomu. Razlog je u tom što u svojem stručnom području nisu postigli vidljiv uspjeh jer nije lako u području stranoga jezika postići znanstvenu razinu kakvu su postigli: A. Flaker, Ž. Muljačić, V. Vinja, A. Kovačec, R. Filipović, Ž. Bujas, Z. Škreb, V. Žmegač i dr.

Prije malo više od sedamdeset godina postojao je Ured za hrvatski jezik koji je bio brana dotadašnjemu štetnomu utjecaju srpskoga jezika. Taj je utjecaj danas isključen. Novi Ured za hrvatski jezik treba biti brana štetnomu utjecaju engleskoga jezika koji je masonerija izabrala za planetarni jezik komunikacije što u budućnosti vodi prema uništenju brojnih malih jezika. Nažalost, hrvatski jezik je u skupini malih jezika.

Ured za hrvatski jezik, za koji se ovdje predlaže osnutak, treba biti pri Vladi RH kao njeno tijelo za vođenje jezične politike. Ured bi se bavio svim aspektima jezične politike na državnoj i nacionalnoj razini.

U okviru Ureda za hrvatski jezik treba postojati Vijeće za jezičnu politiku RH sastavljeno od predstavnika jezikoslovaca, književnika, kulturnjaka, novinara i institucija koje se bave jezikom. Njihovo polje djelovanja je vrlo široko: bave se statusom dijalekata, statusom standardnoga jezika u sredstvima informiranja i javne komunikacije, zatim problemom zastupljenosti stranih jezika u školskim programima, uporabom stranih jezika u javnim prostorima, statusom jezika nacionalnih manjina, kurikulima za osnovno i srednje školstvo, problemima izdavaštva i dr.

U okviru Ureda za hrvatski jezik treba postojati i Vijeće za normu hrvatskoga standardnoga jezika sastavljeno od renomiranih kroatista koji imaju respektabilan opus iz hrvatske lingvistike. To bi se Vijeće bavilo samo normom i standardizacijom hrvatskoga jezika. U njegovoj nadležnosti bila bi i pravopisna i pravogovorna problematika hrvatskoga standardnoga jezika. To bi Vijeće vodilo proceduru izrade obvezujućega pravopisa hrvatskoga jezika.

U okviru Ureda za hrvatski jezik bilo bi i Vijeće za standardizaciju zemljopisnih imena, domaćih i stranih. Budući da je standardizacija jezikoslovni pojam, u tom Vijeću bi bili po jedan onomastičar, jedan dijalektolog i jedan standardolog.

U okviru Ureda za hrvatski jezik mogu postojati i druga privremena i stalna vijeća.

Ured za hrvatski jezik:

 • vodi u ime Vlade Republike Hrvatske cjelokupnu jezičnu politiku koja se odnosi na hrvatski narod u domovini i iseljeništvu;
 • predlaže Vladi RH zakonske akte o raznim vidovima jezične politike: Zakon o hrvatskom jeziku kao državnom (službenom) jeziku, Zakon o jezicima nacionalnih manjina, Zakon o državljanstvu, Zakon o izdavaštvu, Zakon o lijekovima, Zakon o udžbenicima, Zakon o imenima i prezimenima hrvatskih državljana, Zakon o osobnoj iskaznici, Zakon o grbu, zastavi i himni, Zakon o imenima hrvatskih poduzeća, Zakon o uporabi stranih jezika na području RH, Zakon o standardizaciji zemljopisnih imena, Zakon o javnim medijima, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama i druge zakone prema potrebi;
 • osniva razna jezična vijeća: Vijeće za hrvatski jezik, Vijeće za pravopis i pravogovor, Vijeće za normu hrvatskoga standardnoga jezika, Vijeće za standardizaciju zemljopisnih imena i druga vijeća prema potrebi;
 • vodi proces izrade pravopisa hrvatskoga jezika na državnoj razini: raspisuje natječaj za izradbu pravopisa, vrši izbor kompetentnoga autorskoga tima ili institucije, vodi javnu raspravu o novom pravopisu, te konačno u javnoj raspravi prihvaćeno rješenje općehrvatskoga obvezujućega pravopisa podastire Vladi i Saboru na usvojenje;
 • ustrojava lektorsku službu za lektoriranje svih dokumenata i zakonskih akata koji iz Vlade RH idu prema Saboru i drugim državnim institucijama, te odobrava konačni tekst svih zakona prije njihove objave u Narodnim novinama.
 • ustrojava savjetodavnu službu za potrebe fizičkih i pravnih osoba kojima jezične savjete dostavlja u pisanoj formi;
 • izdaje zainteresiranima pismena obrazloženja o svim vidovima jezične politike i svim zakonskim aktima;
 • prati ostvarivanje zakonskih odredaba koje se tiču hrvatskoga jezika i o tom jednom godišnje izvještava Vladu RH i Hrvatski sabor;
 • upozorava nadležna tijela na neostvarivanje zakonskih odredaba koje štite hrvatski jezik;
 • predlaže nadležnim organima mjere u vezi s očuvanjem hrvatskoga jezika;
 • stručno proučava i razvija postavke i ishodišta za jezično-političko odlučivanje i planiranje;
 • sudjeluje u dopunjavanju i prihvaćanju zakonodavstva koje uređuje uporabu hrvatskoga jezika;
 • daje pobude za širenje hrvatskoga jezika na nova područja kako bi hrvatski jezik mogao slijediti znanstveni i tehnološki razvoj;
 • daje fizičkim i pravnim osobama objašnjenja o hrvatskoj jezičnoj normi, zapisanoj u prihvaćenim priručnicima, o mogućnostima jezičnoga usavršavanja odraslih, te o jezičnim pravima državljana Republike Hrvatske i stranaca na području Hrvatske;
 • stručno savjetuje fizičke i pravne osobe prilikom njihova predlaganja imena tvrtki, javnih postrojenja, robnih i uslužnih marki, tržišnih proizvoda, javnih priredaba…;
 • izdaje plakate, letke i drugu propagandnu građu o hrvatskom jeziku, njegovu bogatstvu izraza, zanimljivostima i funkcijama, te priređuje jezične publikacije povezane s državno-političkom praksom (popis pohrvaćenih imena za strane države, službenih prijevoda imena međunarodnih organizacija, sporazuma i ugovora, popis službenih kratica…);
 • predlaže obilježavanje obljetnica osoba, događaja i djela važnih za povijest hrvatskoga jezika;
 • raspisuje javne natječaje za predlaganje i uvođenje uspjelih jezičnih rješenja (npr. imena novih predmeta, pojava i pojmova iz prirodnoga, tehničkoga, društvenoga i duhovnoga svijeta);
 • izriče javne pohvale i dodjeljuje nagrade hrvatskim državljanima i hrvatskim pravnim osobama za predano jezično-kulturno djelovanje u Hrvatskoj;
 • izriče javne pohvale i dodjeljuje nagrade stranim državljanima i ustanovama koji su se istakli u svojim zemljama na afirmaciji i promicanju hrvatskoga jezika;
 • raspravlja o primjedbama i pritužbama državljana i pravnih osoba u svezi s uporabom hrvatskoga jezika kao službenoga jezika;
 • informira javnost o otvorenim pitanjima hrvatske jezične politike;
 • surađuje s državnim organima, sa znanstvenim, obrazovnim, kulturnim i drugim organizacijama i udrugama koje se bave jezičnom problematikom;
 • surađuje sa sličnim organizacijama u drugim državama.

U nadležnosti Ureda za hrvatski jezik ne bi bio jezik književnosti niti razgovorni jezik.

Izvori i literatura:

 • Bivše vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika, Jezik, god. 60., sv. 2. – 4., str. 41. – 160., Zagreb, travanj 2013.
 • Curać, Marko: Većina kroatista suglasna: Hrvatski jezik zaštititi zakonom o hrvatskom jeziku, www.hkv.hr (21. 3. 2017.).
 • Grčević, Mario: Trebamo li hrvatski jezični zakon?, www.hkv.hr (1. 10. 2016.).
 • Prijedlog Zakona o javnoj uporabi hrvatskoga jezika, Kolo, sv. 5. – 6., Zagreb, 2012.
 • Vidmarović, Đuro: Hoće li Hrvatska vlada ikada predložiti zakon o hrvatskom jeziku?, www.hkv.hr (1. 12. 2019.).
 • Zakon o francuskom jeziku, Riječ, god. 7., sv. 2., str. 181. – 188.
 • Zakon o javnoj uporabi hrvatskoga jezika (nacrt MH), Vijenac, br. 514., Zagreb, 14. 11. 2013.
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Narodne novine, 51/00 i 56/00.
 • Zakon o poljskom jeziku, Riječ, god. 7., sv. 2., str. 196. – 200.
 • Zakon o slovačkom jeziku, Riječ, god. 7., sv. 2., str. 189. – 195.
 • Zakon o službenoj uporabi jezika i pisama (: srpski jezik), Riječ, god. 7., sv. 2., str. 185. – 195.
 • Zakon o uporabi jezika i pisama nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Narodne novine, 51/00 i 56/00, Zagreb, 27. 5. 2000.
 • Zakon o uporabi makedonskoga jezika, Riječ, god. 7., sv. 2., str. 183. – 187.

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
240 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Joe
Gost
Joe
7 mjeseci prije

Već 30 godina slušam srranja kako se što kaže “rvacki”, luftiguuzi mlate pare na tome a država u 3pm

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
7 mjeseci prije
Reply to  Joe

Taman kad se sve dogovore oko jezika, Hrvata vise nece biti!
O DEMOGRAFSKOM SLOMU nitko ni ne govori!!!
(u Srbiji ista stvar. Vise mrtvih nego rodenih nemoramo racunat one koji odlaze da se spase)

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije

Evo primjera da ne govorimo istim jezikom. Ti napisa “zamenice vas”. Mi u hrvatskom jeziku nikad budući glagol – futur ne stvaramo tako da u istu riječ damo glagol i futur od riječi biti. Ja bih napisao kao i svaki Hrvat koji poznaje svoj jezik “zamijeniti će vas”. I ne… Pročitaj više »

Joe
Gost
Joe
7 mjeseci prije

Ladane oladi.

Slavonac
Gost
Slavonac
7 mjeseci prije

Svaki Hrvat koji poznaje svoj jezik napisao bi “zamijenit će vas”, a izgovorio “zamijeniće vas”. Za detalje naučiti futur prvi.

KISIK
Gost
KISIK
7 mjeseci prije
Reply to  Slavonac

Mene teći* futur treći ! *teći ~ glagol /imenica koja ukazuje no dodirnu točku, (najčešće na glavi,a katkad i drugdje) i posudu/zapremnik za pripremu hrane od tekih metala,napravljen ( prvonamjenski) za kuhinjske aktivnosti ( punoželučna blagokretanja;~). Neki koriste i tavu,lonac … Zweckentfremdet rek’o bi(nam) švabo. Dok vam se misli razmisle,odlučite… Pročitaj više »

Святослав 965
Gost
Святослав 965
7 mjeseci prije

Logicno zasto brisete moje komentare koje nikog ne vredjaju a ovakve ostavljate..U cemu je onda Vas problem ???

Tajkun
Gost
Tajkun
7 mjeseci prije

Direktiva od Tajkuna.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
7 mjeseci prije

a da odgovoris joe sto je on napisao i emilianu kad spominje demografski slom?
to ti je pravi “futur”.

Rabotnik
Gost
Rabotnik
7 mjeseci prije

Ja recimo nikada ne bi(h) izgovorio ono “i” u “zamjeniti”. Nezgodno je i mijenja ritam govora. U pisanom jeziku, naravno.
zamjeniti će = za(j)meni’ će

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Rabotnik

Ni ja ne izgovaram, nego kažem, a često i napišem
“zamijenit će”.
Čudim se vama koji uspijete progutati glas ‘t’, kojeg uopće nije problem izgovoriti.
Mislim da je to zato što ste pod utjecajem srpskog jezika.
U mojem dijalektu nemamo uopće problem izgovarati glagole koji završavaju sa suglasnikom.

Buzz
Gost
Buzz
7 mjeseci prije

On napisa, a ti brale posra pa osta ziv!

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Joe

Da, da, Joe znamo kako ne možeš spavati jer je hrvatska država u lošem stanju.
Kako vam već ne dosadi svaki dan tako glumiti?
Mržnja prema suverenoj hrvatskoj državi (usput više nije suverena od kad je u EU), ili neka plaćica da se nađe radi glume?

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Joe

Kost za glodanje bačena nacionalistima koji ne vide šumu od drveća.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Što bi mi Hrvati trebali radi borbe protiv onih koji nama i ostalima rade plandemiju, odreći se svog hrvatskog jezika? Meni ne smeta srpski jezik, ako nekome smeta moj jezik, onda ne mogu s takvim nikamo zajedno zato što me on isto ugrožava kao i plandemičari. Ugroza nije samo fizička,… Pročitaj više »

R1A1
Gost
R1A1
7 mjeseci prije
Reply to  Joe

Živim u inostranstvu i u razgovoru sa tamošnjim žiteljima, rekao sam im da dolazim iz zemlje u kojoj ne postoji ni jedan jedini stanovnik koji ne zna minimum četiri jezika i to sasvim tečno. Dodao sam da mnogi znaju i više od četiri ali niko manje od četiri! Moram priznati… Pročitaj više »

Buzz
Gost
Buzz
7 mjeseci prije
Reply to  Joe

Nazalost jos ima korisni idiota koje se lipu na te idiotarije. Uf jbt!

tri p
Gost
tri p
7 mjeseci prije

Nije mi se dalo čitati cijeli tekst, ali da na području bivše juge imamo 6-7 jezika je smiješno. Iz uvoda “Narod bez vlastita jezika i nije narod” to tek nema vezu sa realnošću, jer bi po tome ispalo da Autrijanci, Australci, Amerikanci….. nisu narod, a Hrvati jesu jer imaju “svoj”… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  tri p

Pa i pokazalo se je da Amerikanci nisu neki narod, melting pot se je probušio i curi na sve strane.
A za proučavanje povijesti ovih prostora (da se uvidi koji su to povijesni narodi) preporučujem pročitati Ljetopis popa Dukljanina (naravno teško će to biti u originalu).

ježurka
Gost
ježurka
7 mjeseci prije

don Vinko Pribojević-Hvar 16.stoljece…na njega se naslonio Mavro Orbini Početkom 17.st…Pribojevića možeš naći online u pdf, isto tako i Orbinija ,ali prvih par poglavlja je cenzurirano tj.oko 200 stranica odnosno neobjavljeno, tko je došao do toga zna i zašto(isto tako se zna tko je spaljivao knjige i zašto-takoder tko je… Pročitaj više »

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije
Reply to  ježurka

Marvo Orbini ”Krajevstvo Slavena” mozes naci i u celom necenzuriranom prevodu. Licno me je zanimao Vandalski recnik. Pozdrav.

ježurka
Gost
ježurka
7 mjeseci prije
Reply to  viktor

Koliko sam upoznat Beograd je objavio kraljevstvo slavena negdje 60ih godina, ali umjesto prvih 200 stranica imas poglavlje odnosno “objasnjenje” zasto nije prevedeno i da je to nebitno i da je pogresno itd.., te se jedino po arhivima moze naci original na talijanskom…ispravi me ako grijesim…imas li kakav link za… Pročitaj više »

Slonica
Gost
Slonica
7 mjeseci prije
Reply to  ježurka

Molim književni žganci, palenta, kukuruzna krupica…🙂

ježurka
Gost
ježurka
7 mjeseci prije
Reply to  Slonica

na jugu hrvatske se jede pura, po dalmaciji pulenta ili palenta, po kontinentalnom dijelu žganci i pura, po urbanim sredinama znaju reći palenta jer je IN…još nikoga nisam čuo da je izijo kukuruzne krupice…to moš nać jedino na poledini smokija pod sastojci.

Simon
Gost
Simon
7 mjeseci prije
Reply to  Slonica

Cijeli život jedem puru. Zašto praviš slona od mene 😀

Slonica
Gost
Slonica
7 mjeseci prije
Reply to  Simon

Za takvo nešto nema potrebe 🙂

Simon
Gost
Simon
7 mjeseci prije
Reply to  Slonica

👍

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  tri p

Čakavski dijalekt je najstariji u hrvatskom jeziku (a nekad se je govorio i u Bosni), i u njemu je najlakše otkriti poveznice sa crkvenoslavenskim (staroslavenskim) jezikom, koji je ustvari jezik Bugara iz Makedonije (zato i je ideja države Južnih Slavena bez Bugara nepotpuna), to jest iz zaleđa Soluna prema kojem… Pročitaj više »

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije

Pravi bugarski ”asli b’lgar” ,govori tek par % u samoj Bugaskoj i pripada turkofonskom govornom podrucju.

A neg.
Gost
A neg.
7 mjeseci prije
Reply to  viktor

Isto je u Hrvatskoj i Srbiji. Popričaj sa gradiščanskim Hrvatom ili lužičkim Srbinom. U ‘domovini’ ih nitko ne razumije.

Kurjaca
Gost
Kurjaca
7 mjeseci prije

Pa Bugari su turkoidi

Limeni
Gost
Limeni
7 mjeseci prije

Zakaj se sprdacis z bosnjaci kad se oni tak osjecaju tupavo., pa nek im bu tako ime.

Zvrk
Gost
Zvrk
7 mjeseci prije

Ima tu čudnih stvari i za Bugare. Primjerice, jezični standard im je krojio Srbin Ljudevit Miletič, brat dosta poznatijeg Svetozara. Sad nešto autohtonistički. Pretpostavljam da ste čuli za Velesovu knjigu. Što ako vam kažem da postoji svojevrsna bugarska inačica. Ovako, naš franjevac Stjepan Verković i njihov pisac Ivan Gologanov su… Pročitaj više »

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije
Reply to  Zvrk

Sami slave hana Asparuha i( tatarski kaganat ) kao oca nacije.

Zvrk
Gost
Zvrk
7 mjeseci prije
Reply to  viktor

Kao i Rusi Vikinge Rurikoviče.
Nije ni čudo kad je njihova povijest pisana od strane Germana.

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije

Mnogo ranije (izguglaj ako te interesuje) i zeneci se slovenskim zenama njihovi potomci su se slovenizirali veoma brzo. Deo od Sofije prema Srbiji i Makedoniji su vecinom sovenskog porekla koji su prihvatili termin Bugar kao identitet a pravi bugari slovenski jezik kao svoj. Do prihvatanja hriscanstva na samom bugarskom dvoru… Pročitaj više »

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije
Reply to  viktor

Malo milom a bogami vise silom. Sto se tice Shopa, to je prava slovenska starosedalacka populacija.Sam sopski jezik sadrzi arhaizme koji su na zalost zaboravljeni u srbskom i makedonskom.

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
7 mjeseci prije
Reply to  tri p

sorry, lupi na minus umjesto odgovor, ha, ostarilo se;) nemoj tako, hrvatima je to najveci problem, kad ga rijese mogu se – znas vec sta, da. fakat je gdje god covjek da zivi ako ne dijeli sa uzom sredinom nacin razmisljanja, dijalekt i obicaje on nije njihov. moze biti na… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  tri p

Svi koje ste ste pomenuli jesu narodi ali govore varijantama jezika. Austrijanci, Nemci o Švajcarci govore istim jezikom nemačkim koji ima različite književne varijante. Isto je i sa engleskim.

Bartok
Gost
Bartok
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Pa i Srbi, Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci govore varijantom istog jezika. Na njihovu žalost…

Stara kuka
Gost
Stara kuka
7 mjeseci prije
Reply to  tri p

Austrijanci su etnički Nijemci (s puno drugih primjesa), a Amerikanci i Australci nisu narod u etničkom smislu. Korištenje nekog jezika nije dokaz da postoji taj narod. Amerikanci i Australci ne govore američkim ili australskim nego engleskim jezikom dok Kanađani ne govore kanadski nego engleski i francuski.. nitko od njih nikad… Pročitaj više »

glen
Gost
glen
7 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Hrvati, Srbi, Bosanci i Crnogorci su razliciti narodi koji govore jednim jezikom. Dalje, jesmo razliciti ali koliko? To sve zavisi od nas samih. Razlicitih naroda ima i u Kini, Indiji…itd a koliko to njima ista znaci, zavisi od njih samih. Hrvati i Australijanci nisu isti narodi, tek kao peimjer, ali… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  tri p

I još će ti oči iskopat, ako kažeš da je jezik isti.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Možda se nismo razumjeli. Važi i za glena. Jezik kojim danas govorimo je objektivno isti jezik u više vrlo sličnih varijanti. Ali to je tako jer se još od doba Vuka Karadžića, a pogotovo u vrijeme obje Jugoslavije jezik intenzivno i planski unificirao. Ta unifikacija, odnosno istovjetnost jezika je posljedica… Pročitaj više »

glen
Gost
glen
7 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Pijevas kao kanarinac i stvaras svoje teorije koje su pune rupa kao svicarski sir ali ti ides uz njih, i sto vise pijevas vise vjerujes u to kao da je to apsolutna istina. Sve je to zastarilo sto ti pises, sve, u smislu da to ne oblikuje vise niciji zivot… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
7 mjeseci prije
Reply to  glen

Vidim ja da je sendvič bio zaslužen. U mewđuvremenu se suzdrži od pisanja barem tako dugo dok si posvađan s vlastitim mozgom.

glen
Gost
glen
7 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Samo ti pisi, necu ti vise upadati, ali trebalo bi ti imponirati zato sto citam tvoje postove i ponekad odgovorim.

Simon
Gost
Simon
7 mjeseci prije
Reply to  tri p

Pišeš gluposti. Tako je bilo i u Jugoslaviji, narod i narodnosti, a nacionalnost jugoslavenska. Kad primjeniš to na Hrvatsku onda Istrijani, Slavonci, Dalmatinci i ostali mogu imati svoje narodnosti i nacionalnost hrvatsku. Po tvojoj teorijo Hrvat ne postoji isto kao što Jugoslaven nije postojao. Nemožeš nikome nametati što će on… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije

Podržavam tekst, iako sam svjestan da je narodna svijest Hrvata rekordno niska da bi se taj prijedlog prihvatio. Primjetio sam da se posljednjih desetljeća u srpskom jeziku nastoji stvarati nove riječi za tuđice, što je nekad bila odlika hrvatskog jezika, a srpski je nekritički prihvaćao tuđice. Sad su se u… Pročitaj više »

Vox
Gost
Vox
7 mjeseci prije

Srpski jezik i hrvatski jezik su jedan jedinstven jezik, ne radi se tu o dva različita jezika.

Korso
Gost
Korso
7 mjeseci prije
Reply to  Vox

U suštini se jako dobro razumijemo, za razliku od npr. sa Slovencima ili Makedoncima, ali ‘mentalno’ smo neusaglašeni.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
7 mjeseci prije
Reply to  Korso

I mentalno smo jako dobro usuglašeni. Odvedi jednog pravoslavca iz srpskog sela usred Srbije i jednog katolika iz hrvatskog sela iz Hrvatske na drugi kraj svijeta i da nisu fizički skupa pa ćeš vidjeti kako im je mindset sličan i dosta različit od mindseta ljudi iz okruženja. A to što… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Primjeti da nitko ovdje ne negira bliskost južnih Slavena. I bili bismo još bliži kad ne bi neki smatrali da su srpske zemlje sve do Zagreba, da su svi štokavci Srbi, da su Hrvati pokatoličeni Srbi kojima se ne smije niti dozvoliti da svoj jezik nazivaju hrvatskim, da ga dalje… Pročitaj više »

Spacevoodoo"
Gost
Spacevoodoo"
7 mjeseci prije

Srba već 25 godina nema u Hrvatskoj. Kako ima Srba koji negiraju postojanje Hrvata, tako ima i Hrvata koji negiraju postojanje Srba i priželjkuju Beogradski pašaluk.
U te priče koje su tebi danas u glavi ja ne bih htio ulaziti.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo"

Evo ja sam prošlu nedjelu s njima (Srbima) bio na svetoj Liturgiji, a ti mi kažeš da to nisu bili Srbi. Dobro da znam, reći ću im to drugi put. Po tebi nije onda niti ateist Pupovac, vječiti ministar u hrvatskim vladama i bez kojeg se više ne može sastaviti… Pročitaj više »

Lazarus
Gost
Lazarus
7 mjeseci prije

Iskonski Srbi nisu hrišćani već štuju staroslavjanski panteon kao i njihova braća iskonski Hrvati. Danas je minorna brojka pravih Srba i Hrvata ali zato se neki koji su preuzeli tuđu vjeru i tuđeg Boga vole nazivati velikim Srbima ili Hrvatima. A da stvar bude još i gora i Turci jednom… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije

Koji je maternji jezik srpskom detetu rođenom u Hrvatskoj?

Vrtolet
Gost
Vrtolet
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Koga briga? Vi nacionalisti se brinete koji je maternji jezik nekome tko se rodio u HR. Uopće nije vaš problem.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Vrtolet

Samo da dopunim pitanje – važno je reći srpsko dete, majka Srpkinja. Maternji će biti hrvatski, a ne srpski. Šta sad kažete?

Святослав 965
Gost
Святослав 965
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Po toj logici kako bi islo u BIH za hrvatsko dijete a majka Hrvatica…Bice Bosnjanski sta kazes ?? Pa valjde se dijete uci kuci materinjim jezikom pa bili onoi na Marsu.Skola osnovna je nesta trece.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije

Naravno bošnjački.

Святослав 965
Gost
Святослав 965
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Mislis pre 90-ix ili poslje..

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije

Pogledajte šta sam odgovorila Slonici, pa će Vam biti jasno.

Slonica
Gost
Slonica
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Isti onaj ako je rođen u Njemačkoj ,Francuskoj ili Makedoniji.
Ista stvar vrijedi i za hrvatsko i svako drugo dijete.
Koji je materinji jezik djetetu koji se rodi od majke švabice i oca Srbina u Njemačkoj?

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Slonica

Pošto je u pitanju Nemačka, maternji bi bio nemački. Ali da je majka Hrvatica, otac Rus, maternji bi bio nemački. Uticaj sredine i jezika koji se u toj sredini govori.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo

Oni nas uvjerovaju da su sušta suprotnost njihovim susjedima pravoslavnim Bugarima, a da su bliski onima koji nisu nikad ni bili pod Turcima niti su pravoslavne vjere (a ja jesam, zato znam da se osjećam sad bliži s njima nego dok sam bio rimokatolik). Treba reć istinu, ono što ih… Pročitaj više »

Ive
Gost
Ive
7 mjeseci prije
Reply to  Korso

Prekleti hudic, ca ti mene ne razumis kada ti ja zboruvam?

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Vox

Jedinstvenost nikad nije bila potpuna i nametnuta je političkim putem u 19.st. Uvjeravam te da kad bih počeo pisati svojim dijalektom da biš me s teškoćom razumio. Apropos političkog nametanja mnogi misle da se je to dogodilo nakon prvog velerata ili poslije za vrijeme jugokomunizma. Ne, to je bio projekti… Pročitaj više »

Rayyy
Gost
Rayyy
7 mjeseci prije

Tacno. Danasnji hrvatski je u stvari srpski.
I nije se hrvatski pricao na turskom dvoru(na zalost) vec srpski.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Rayyy

Zato sam i napisao – čitajte Ljetopis popa Dukljanina (taj pop piše prije nego što je postojala srpska kraljevina kako postoji crvena Hrvatska, to jest južna Hrvatska na njegovom području – zato je i Frano Supilo tisuću godina kasnije u Dubrovniku utemeljio novinu Crvena Hrvatska). Nepovijesno je i smiješno najstariji… Pročitaj više »

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije
Reply to  Rayyy

Turski, arapski i srpski.

Rabotnik
Gost
Rabotnik
7 mjeseci prije
Reply to  Rayyy

Niti jedan niti drugi, zvali su ga “slavonski”. Prije neki dan sam našao ovaj paragraf koji dolazi s engleskog govornog područja: “ “In the sixteenth century it was said that Sclavonian (Serbo-Croat) was the language most often heard in Topkapi Palace. Europe’s Muslim capital: Philip Mansel explores the City of… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije

Dodajem još nešto što će nekima biti čudno jer su upali u magluštinu po kojoj je Vatikan organizirao rušenje komunističke Jugoslavije. Vatikan je prvi počeo još na vrhuncu turske moći stvarati projekt ilirskog jezika (prije nego što je Napoleon na našem području organizirao Ilirik) jer je htio tako sve južne… Pročitaj više »

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
7 mjeseci prije

Vatikan je preko Poljske rusio Komunizam pa se i Jugoslavija nasla na putu, ni kriva ni duzna – mos’ mislit!

Vox
Gost
Vox
7 mjeseci prije

Ako misliš na dijalekte “KAJ” pa ih ja kao nebi razumio, tu se radi o SLOVENŠČINI tj. o slovenačkom jeziku a koji su političkim putem ubrojani u srpskohrvatsko jezično područje.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Vox

Budimo ozbiljni, Slovenija je nastala 1945., nije nikad dotad postojala kao narodna država niti Slovenci kao povijesni narod čiji se tragovi mogu pratiti u prvo tisućljeće.

Vox
Gost
Vox
7 mjeseci prije

Pa ako Slovenci nisu narod kako su onda Hrvati narod ?
I jedni i drugi su TAVORILI pod Austrijom (Slovenci) i Ugarskom (Hrvati i Slavonci) dok su ISTRIA, FIUME i DALMAZIA bili u sastavu Venecije a kasnije Austrije (Fiume je kasnije bila u Ugarskoj do 1918).

Vrtolet
Gost
Vrtolet
7 mjeseci prije
Reply to  Vox

U tome je krux cijele priče. Slovenci nastaju podjelom hrvatskog teritorija na austrijsku i madjarsku zonu. Da je Austrija uzela samo Kranj danas bi ostatak bio obični hrvatski teritorij. Znači Slovenci su tako nastali slično kao i BiH Muslimani, odcjepljivanjem hrvatskga teritorja. Ipak, karakter Hrvata je da uglavnom ne nameću… Pročitaj više »

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
7 mjeseci prije

Pa piši svojim dijalektom, to bi meni bilo zanimljivije nego to što pišeš da sad ne kvalificiram sadržaj toga što si pisao.
Najbolje je kad su sadržaj i forma u kakvoj takvoj ravnoteži.

BanOvan
Gost
BanOvan
7 mjeseci prije

I “lala” da ode u Pirot nisam siguran da bi se bas izborio sas padezi. Ako je tako zasto bi se neko sas svoji padezi razumEo sas cakavci(ma)?
Svako od njih ima nesto svoje i da nije tako bilo bi ruzno.

xxx
Gost
xxx
7 mjeseci prije
Reply to  Vox

razlikuju se otprilike kao engleski i skotski.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Vox

Srpski i hrvatski nisu isti jezici nego su varijante srpskohrvatskog/hrvatskosrpkog književnog jezika. I ono što je najvažnije jezik ne postoji bez naroda. Ako nema govornika, nema ni jezika.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

To se može reći samo na temelju pobjede vukovaca u drugoj polovini 19.st. kad su vukovci počeli stvarati novi fonološki pravopis i riječnik hrvatskog jezika, zajedno s promjenama u srpskom, kako bi se tako stvorio zbog političkih razloga koji su bili iznad i hrvatskog i srpskog naroda, jedan jezik. Dokaz… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije

Da zanemarimo Bečki književni dogovor koji je bio politički projekat stvaranja zajedničkog jezika. Onda su srpski i hrvatski dva odvojena jezika dva naroda.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Govorim srpski koji je varijanta srpskohrvatskog književnog jezika.

Ante
Gost
Ante
7 mjeseci prije
Reply to  Vox

Vox,toje ta lazna povjest.Samo zapamti,oni koji suti pisali povjest,pisu ti i buducnost.Zato malo i druge povjesti procitaj.Nikad nisam rekao dasu Hrvati,svemirski narod i daje Isus bijo Hrvat.

Rabotnik
Gost
Rabotnik
7 mjeseci prije
Reply to  Ante

Slavonac, sad znamo da se zoveš Ante.

Lazarus
Gost
Lazarus
7 mjeseci prije
Reply to  Vox

Molim nekog iz redakcije umjesto brisanja komentara da mi odgovorite zašto skretanje u hrvatski nacionalizam koji se prodavao narodu u Hrvatskoj i dijelu BiH 90-tih? Ne bi li Logično trebao biti regionalni portal otvoren za pripadnike svih naroda i narodnosti s područja bivše Jugoslavije? Nisu li u samoj redakciji pripadnici… Pročitaj više »

L. R.
Admin
Famed Member
7 mjeseci prije
Reply to  Lazarus

Poštovani Lazarus, Portal Logično od prvog dana ima jasnu uređivačku politiku. Jake i prosperitetne nacionalne države, neovisne o drugima, koje će surađivati za opće dobro svojih građana. Nikakve političke asocijacije portal Logično ne podupire. Svaki narod ima pravo da se bori za svoj jezik i to treba poštovati. Nebitno radili… Pročitaj više »

Lazarus
Gost
Lazarus
7 mjeseci prije
Reply to  L. R.

Naravno da svi imaju pravo ali ovakvi članci mogu se vidjeti na ekstremističkim sajtovima. Suverenizam i pećinski nacionalizam nisu isto, A baš taj pećinski nacionalizam je u službi Sorosevskog globalizma jer trebalo je razbiti jaku državu Južnih Slavena da bi se lakše koloniziralo rascjepkana i zavađena plemena pa sad imamo… Pročitaj više »

Zoki
Gost
Zoki
7 mjeseci prije
Reply to  Lazarus

Mržnja te pojela.

Lazarus
Gost
Lazarus
7 mjeseci prije
Reply to  Zoki

Zokice, ništa mene nije pojelo. Nisam baš probavljiv za osjetljiv želučić kao što znaš i sam. Inače mržnja je vaš osjećaj. Ja samo prezirem i gadi mi se kako se skrivate iza nacije. Vidim vas kao onaj lik iz filma They live kad stavi one naočale.

Vrtolet
Gost
Vrtolet
7 mjeseci prije
Reply to  Lazarus

Lazo, da takvih kao tebe nije bilo 90te nebi ni doslo do rata. Agresori su racunali sa takvima kao sto si ti i mislili da ce zbog toga biti dovoljno destruktivnih unutar hrvatskog korpusa. Vec su predvidjeli kako ce zbog takvih kao sto si ti u Hrvatskoj imati lak plijen.… Pročitaj više »

Lazarus
Gost
Lazarus
7 mjeseci prije
Reply to  Vrtolet

Vrtolete, mučki provokatoru, imam čin poručnika u vojsci tvoje propale države ako te baš zanima dok si se ti po podrumima skrivao. Ali ja taj čin nisam stekao progoneći goloruku srpsku nejač već oružje na oružje kako se i dolikuje profesionalcima. A čin generala ću dobiti kad budem rušio tu… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Lazarus

“Vrtolete, mučki provokatoru, imam čin poručnika u vojsci tvoje propale države ako te baš zanima dok si se ti po podrumima skrivao.”

Nacionalistima ništa nije bitno, ako se ne slažeš s njihovim narativom.

Zvrk
Gost
Zvrk
7 mjeseci prije
Reply to  Lazarus

Netočno. Taj naziv nije skovan 1992. već je stariji više stoljeća. Vrtolet je puno ljepša riječ od nametnute tuđice i ima daleko više smisla. Tim više jer je prisutna u nekoliko slavenskih jezika. Nije ništa manje neprirodno ušla u jezik koliko druge riječi koje se smatraju novokovanicama. I ne, nije… Pročitaj više »

Lazarus
Gost
Lazarus
7 mjeseci prije
Reply to  Zvrk

Samo ti govori kako hoćeš. Licemjeri ste u svemu pa tako i u jeziku. Najveće komunjare danas su najveći domoljubi dok rasprodaju sve u bescijenje. Važnije govoriti vrtolet nego što će ekonomski okupatori pokupovati Slavoniju za sitan groš. A mlade ste istjerali bez ispaljenog metka jer za kruh nisu imali.… Pročitaj više »

Zvrk
Gost
Zvrk
7 mjeseci prije
Reply to  Lazarus

I opet alkar u prazno. Sam naziv je daleko stariji i može ga se naći u starijim knjigama. Nije nikakav novi naziv. Također nije ni nasilno preimenovan zato jer nije ni mogao to biti- uopće kao politička cjelina nije postojao. Lijepo je vidjeti kako usmjeravaš svoju energiju u sasvim krivom… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije

Od ovih 7 minusa koje je dobio moj tekst, bilo bi zanimljivo analizirati koliko je njih ‘minusara’ koji nisu uopće Hrvati pa zbog osobne pristojnosti ni ne bi smjeli se pačati u to kako će Hrvati regulirati svoj jezik, koliko je njih koji su Hrvati s kompleksom manje vrijednosti. Meni… Pročitaj više »

Spacevoodoo"
Gost
Spacevoodoo"
7 mjeseci prije

Tko su susjedi? Da li su susjedi mješali u pljačku hrvatskog naroda posljednjih skoro 30 godina? Tko je opljačkao hrvatski narod mašući zastavama i slušajući Lijepu Našu s rukom na novčaniku koji se nalazi na unutrašnjoj strani odjela? A što se odnosa Hrvata sa susjedima toče, svaki pravi Hrvat voli… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo"

Ne podmeći nama hrvatskim dragovoljcima i patriotima da smo mi opljačkali hrvatski narod. Mi nismo nikad bili na vlasti, HDZ na čelu s Tuđmanom nismo mi stvorili, nego su oni računali na nas da ih obranimo u ratu, a poslije rata nas obezglavili tako da bi iste komunističke obitelji vladali… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije

Teško je to nacionalistima shvatit.

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo"

Dirno si malo jače u ‘domogojsko’ gnjezdo.. odmah sjevaju varnice

oxygen
Gost
oxygen
7 mjeseci prije

varaš se

Karantanija
Gost
Karantanija
7 mjeseci prije

Ti si po mojem mišljenju dosta dvoličan. Prvo kažeš da Slovenija i Slovenci nisu postojali do 1945…a zašto onda ime neke bivše države Kraljevina Srba, Hrvata i koga još? Ili prve tiskane knjige u slovenskom jeziku Katekizem i Abecednik još davne 1550. I onda tvrdiš da je hrvatski nacionalizam obrambeni… Pročitaj više »

Vox
Gost
Vox
7 mjeseci prije
Reply to  Karantanija

Šta su to zaboga Bošnjaci ????

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Karantanija

Kad sam napisao povijesni narod, onda od svih naroda koji su potpali u kraljevinu SHS, kasnije Jugoslaviju kad ih je bilo više, sam mislio na samo dva povijesna naroda koji se spominju u prvom tisućljeću, a to su Hrvati i Srbi. I jedan i drugi narod se spominju u državnim… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije

Na ovom portalu će svi normalni ljudi bez obzira na bilo koju pripadnost bilo čemu, težiti istini. Tvoj upis je nacionalistički.

P.S. odgovorio sam ti na upis na drugoj temi u što vjerujem.
L.p.

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Referirao sam se na jedan tvoj drugi upis, ali kod puno komentara je sve na kraju pomiješano.

BanOvan
Gost
BanOvan
7 mjeseci prije

Oni na zapadu, one sa istoka, optuzuju za nesto isto samo suprotno.

Picajzl
Gost
Picajzl
7 mjeseci prije

Govori jezikom kojim želiš, to je samo od jedna od stvari identiteta. A nametanjem jezika od struke, a da nije zaživio među ljudima je upravo put prema gubitaku identiteta. Nije potrebno biti književnik kako bi se koristio jezikom. Tako, tko želi nek izvoli, ali ne namečite, stvara odbojnost.

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije
Reply to  Picajzl

Kada bi vise znali semantiku i entomologiju reci koje svakodnevno koristimo, svatli bi da smo vise slicni negoli razciti.

Viktor
Gost
Viktor
7 mjeseci prije
Reply to  viktor

Zato I kazem, slicni a ne isti.

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije

Ma pustite te teme sada kad je ceo svet u istom loncu. Evo ja namerno pricam bre srpski da me ceo svet razume. Naime, kad bi ceo svet razumeo sta se zaista dogada (pardon, desava) ne mogu da verujem da se ni tada ne bi nista promenilo iako opravdano sumnjam… Pročitaj više »

Vox
Gost
Vox
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Srpski jezik i hrvatski jezik su jedan jedinstven jezik, ne radi se tu o dva različita jezika.

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije
Reply to  Vox

Jok bre, nisi u pravu, al kao sto se Hrvat Ivo Andric namerno deklarisao kao Srbin, kao sto se Hrvat pravoslavne veroispovesti Nikola Tesla jednako ponosio i hrvatskim i srpskim delom svoga LJUDSKOG (ne zabljeg) bica tako i ja (Hrvat) namerno pricam srpski iz protesta protiv toga sta se radi… Pročitaj više »

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Prema Ljubici Štefan, Nikola Tesla je u svojem dnevniku zapisao ovo: Drago mi je što me i Hrvati smatraju svojim jer su moji preci hrvatski koljenovići Draganići iz Zadra. Kao hrvatski plemići u 16. stoljeću došli su u Liku i tu ostali. U Liku su moji prapreci došli preko Novog… Pročitaj više »

Lazarus
Gost
Lazarus
7 mjeseci prije
Reply to  Vox

Objektivno možemo reći da se radi o dijalektima istog jezika koji nema neko posebno ime iako je srpskohrvatski još uvijek priznati jezik. Među dijalekte su uključeni i današnji bosanski i crnogorski jezik.

Spacevoodoo"
Gost
Spacevoodoo"
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Kuća gori, a baba traži češalj 🙃🙃🙃

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije
Reply to  Spacevoodoo"

Ostade baba nepocesljana.

Slonica
Gost
Slonica
7 mjeseci prije

Zašto se u Hrvatskoj ubacuju neki koji nisu studirali Hrvatski jezik ubacuju u područje za koje nemaju diplomu?? Zato jer je u Hrvatskoj to prirodno stanje stvari za sva područja. Povjesničari koji snimaju dokumentarce. Filmaši od režima. Udruge za spas žena su žene koje nemaju nikakve kompetencije . Kako kaže… Pročitaj više »

Korso
Gost
Korso
7 mjeseci prije
Reply to  Slonica

Zašto povjesničari ne bi mogli snimati dokumentarce??

Slonica
Gost
Slonica
7 mjeseci prije
Reply to  Korso

Zato jer povijesne činjenice nemaju konsenzus i piše ih obavezno jedni te isti povjesničari kao neprikosnovene veličine,.,dok za druge nema mjesta

Sto se tiče jezika, najčišći Hrvatski govori se oko zapadne Hercegovine i Slavonije.

Histrion
Gost
Histrion
7 mjeseci prije
Reply to  Korso

Jerbo prevladava fah-idiotizam

Korso
Gost
Korso
7 mjeseci prije

Cijeli svoj život sam u Zagrebu pa mi izjava: ” Nadalje, u govoru javnih osoba vidljiv je snažan utjecaj zagrebačke kajkavštine, a to je zato što se administrativno, gospodarsko, kulturno i političko središte Republike Hrvatske nalazi na kajkavskom području, a hrvatski standardni jezik je izgrađen na štokavskom narječju.” nikako ne stoji… Pročitaj više »

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije
Reply to  Korso

Tacno tako!

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Korso

Mislim da je zato što kajkavci imaju kompleks manje vrijednosti pa brzo napuste svoj materinji dijalekt.
Južnjaci su drugačiji, i dobro je da su takvi.

Mrčikola
Gost
Mrčikola
7 mjeseci prije
Reply to  Korso

Korso, hvataš se na udicu onih koji stvaraju podjele, a onda ih ih sam nehotično generiraš. Ovakva pitanja, kao ova o standardiziranju hrvatskog jezika, se uglavnom puštaju kao dimna zavjesa kada se u pozadini radi nekakav veći politički ili financijski marifetluk i, po meni, to ne mijenja ni činjenica da… Pročitaj više »

Viktor
Gost
Viktor
7 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Dijalekti su bogatsvo koje ubrzano odumire.

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Mrči eno Moreno se stalno izražava na svom lipom iz ‘malog mista’ dijalektu i svi ga rado čitaju i razumiju. prema tome, dobro je kad imaš institucijski skolarski, al je ljepota i divota kad imaš i zadržiš lokale parlare..

Mrčikola
Gost
Mrčikola
7 mjeseci prije
Reply to  piždro

piždro, tako je, kad pričaš pametno i otvoreno privlačiš pažnju slušalaca (čitalaca) ma na kakvom jeziku govorio.

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

da pod svaku cjenu to treba njegovat i čuvat!! i ovako se sve pogubilo i izbrisalo u globalnom neredu..

Korso
Gost
Korso
7 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Samo komentiram dio izjave u članku za koji mislim da u praksi ne stoji, i po malo sam već frustriran da kada se progovori na kajkavskom dijalektu to proglašava generalnim stanjem. Zapravo je suprotno od toga , jer mnogi imaju averziju na Zagreb i zagrebački izgovor poistovjećujući ga sa vlašću… Pročitaj više »

Rabotnik
Gost
Rabotnik
7 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

“ Ovakva pitanja, kao ova o standardiziranju hrvatskog jezika, se uglavnom puštaju kao dimna zavjesa kada se u pozadini radi nekakav veći politički ili financijski marifetluk” Zakon!!! Najbolji komentar cijelog teksta. A tek ono s lajf kočericom. A za Ljudevita Gaja tj. Ludwig-a Gay-a kako se zapravo zvao i cijeli… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Korso

I ja sam rođeni Zagrepčanec (korijeni iz Vž) i primjetim da me nekad ljudi “belo gledaju”, kad im govorim pravom zagrebačkom “kajkavskom ekavicom” punom germanizama.
Slabo me razmeju. 🙂

Vrtolet
Gost
Vrtolet
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

i?

Rabotnik
Gost
Rabotnik
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Puno germanizama je bilo i u Slavoniji. Imao sam tu sreću da su mi prababa i pradjeda bili živi. Slušajući njih, shvatio sam da je bilo užasno puno germanizama jer su odrasli u austro-ugarskoj. Slijedeća generacija, slabije. Moji roditelji skoro pa nikako, a moja genracija samo po sjećanju.

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
7 mjeseci prije

Bilo bi dobro kad se nebi pretjerivalo s jezikom jer se mjenjanje jezika uglavnom svodi na društveni inženjering gdje se jezik koristi i u dnevnopolitičke svrhe. Velika energija je također kroz povijest potrošena za stvarati još veće razlike od istog jezika kako bi se moglo reći da su to različiti… Pročitaj više »

Običan
Gost
Običan
7 mjeseci prije

Jezik je samo rezultat specifičnosti jedne skupine koja se samoopredijelila kao narod. To pravo svatko ima i u tome nema ništa loše. Narod koji nema svoj jezik osuđen je na sluganstvo i odumiranje. Hrvati, Srbi, Bošnjaci… imaju pravo na svoj jezik, što se mora respektirati. Svi jezici koje razumijemo imaju… Pročitaj više »

tri p
Gost
tri p
7 mjeseci prije
Reply to  Običan

Problem je u etnosima, narodima koji da bi se razlikovali od susjeda kojeg mrze moraju uspostaviti svoj jezik. Nemam nekog problema sa tim, zašto Hrvati ne bi imali svoj jezik, kao i Srbi svoj, ali u očima zapada kojem smo naklonjeni (poklonjeni) to smatraju smiješnim. Najjača svjetska sila bi bez… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije
Reply to  Običan

Pa isto tako; narod koji nema svoja izvorna imena – osuđen he na sluganstvo, ustup a poslije I na brisanje.. sad vidimo da su u zadnjh 30 g. na izvorna domaća područja invaziju napravila anglosaxonska i bjelosvjetska imene.. a tako je u ishrani i drugom..

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Običan

Koji je to bošnjački jezik? Da li postoji književnost na tom jeziku?

Nekamuda
Gost
Nekamuda
7 mjeseci prije
Reply to  Običan

Kao neko koji je rođen i živi, priča u Slovenskem jeziku I postuje strane jezike moram da kažem, da smo se kao malen narod uvjek borili za svoj meterni jezik, kroz svu nasu zgodovinu. Pocevsi od davnog 9 stoječa, kad možemo u Brizinskim rokopisima pronaci naše prve pismene tragove naseg… Pročitaj više »

... ....
Gost
... ....
7 mjeseci prije

Radi se o borbi za identitet i mjesto u svijetu. Tu borbu nam neće dobiti lektori nego istinska ekonomska neovisnost i pravo da biramo svoj put, napravimo analizu i dugoročni plan. Sa takvom moći nema brige za jezik, ljudi se ponose biti dijelom uspjeha. Ali ni takva moć, ako nije… Pročitaj više »

Zvrk
Gost
Zvrk
7 mjeseci prije

Vratiti morfološki pravopis.
Deklinacija, odnosno sklonidba neka ide u korak sa standardima slavenskih jezika.
Eventualne tuđice mijenjati adekvatnim izrazima na srodnim, slavenskim jezicima.
Izbjegavati novotvorenice ako nemaju nikakav semantički smisao.

viktor
Gost
viktor
7 mjeseci prije
Reply to  Zvrk

Bravo!

pera detlić
Gost
pera detlić
7 mjeseci prije

“U srednjem vijeku na nekoliko europskih sveučilišta hrvatski jezik je, pod imenom ilirski” A u današnje vrijeme se u Europi na nekim sveučilištima izučava vojvođanski pod imenom engleski…..
Šta ste Vi? Šarlatani ili…..
SMRT FAŠIZMU SLOBODA NARODU!!

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije

Hljeba, hljeba, gospodaru! Ne viđesmo već od davno hljeba!” ..raja ište hlljeba! a kakav će biti crni ili bjeli, napoličen, il iz pekare na drva, il ispod sača il kupovni – raja nepita.. vidi se da je autoru sve sve jedno za svjetski čunami.. pa ovako malo da ohladi usijane… Pročitaj više »

Simon
Gost
Simon
7 mjeseci prije
Reply to  piždro

Što se brineš. Napraviti će Kinez bolji, ukusniji i svježiji kruh i na etiketi napisati što god hoćeš.

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije
Reply to  Simon

‘kominalcima’ se svašta može pripisti, al bolje su držali do tradicije, narodne baština i nacije nego ovi novokomponovani Kapitalisti. fuj! da sam pri vlasti – zahtjevao bi da se vrati glagoljica obavezno u škole. najljepše pismo na svjetu! kinezi su mila majka za zapadne aždaje.. iako znam šta su i… Pročitaj više »

rrr
Gost
rrr
7 mjeseci prije

svima koji ovdje tvrde da su hrvatski i srpski isti poručio bi da probaju poslušati razgovor hrvata i srbina o kuhinjskim predmetima ili namirnicama…tj dio jezika koji je nastao prije nasilnog izjednačavanja.

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije
Reply to  rrr

Zagorski i dalmatinski su toliko razliciti jezici da je to naprosto neverovatno, a razgovor o kuhinjskim predmetima i namirnicama izmedu Dalmatinca i Zagorca bi bio daleko veca komedija nego razgovor o istim temama izmedu Stokavca i Bunjevca ili Stokavca i Pirocanca….

Rabotnik
Gost
Rabotnik
7 mjeseci prije
Reply to  rrr

Nismo mi tada imali kuhinje. Svima onima koji dvoje/dvoume se pa čak i troume/troje poručio bi da se vrate malo dalje u prošlost do samog nastanka čovjeka. Riječi k… i p… su iste kod oba naroda i jezika te su savršeno kompatibilne. Narodski rečeno, malo više toga a malo manje… Pročitaj više »

Joe
Gost
Joe
7 mjeseci prije

Kad je onaj mlatimudan Tomislav Ladan otegnuo papke trgnuo sam rakijicu!

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije
Reply to  Joe

Jok bre mlatimudan, veoma ucen covo. Jel se secas one zgodne voditeljke sto je s njim vodila vecinu razgovora u emisiji kojoj sam vec zaboravio ime? Koje mace, naprosto nesto neverovatno, seksipil do Meseca…Evo je, i sad me produ zmarci https://youtu.be/1ukd30t3_y4

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Jao podesi video na 5min 30 sec https://youtu.be/TexTdvPOEq0 Promeskolji se ti meni samo mace malo, kakve Sirove Strasti, kakva Sharon Stone…

Mrčikola
Gost
Mrčikola
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Pera đavole, mi se zayebajemo, a ti ozbiljno.
Ovdje je i uvaženi prof. Ladan, čija je rječitost bila neosporna, u par navrata navrata počeo blago zamuckivati pri promjeni voditeljičine poze.

politicki nekorektan
Gost
politicki nekorektan
7 mjeseci prije

….kuzis, bree??

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije

Kaj oces bre?

Histrion
Gost
Histrion
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Ka’e bre bolan?

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
7 mjeseci prije

Vrtolet, uvrtnjak, tank, zatipak, kliznica, dodirnik, dvokriška, okolopupčani hlačedržač, četveronožno vuneno pasalo…….

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

Scegetausek…i to je to…sve se vrti oko toga, lazem li? Kreni guglat, brzo…

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Evo sta kaze wikipedia : Ščegetávček ali klítoris je nabrekljiv organ zunanjih ženskih spolovil in je najpomembnejša erogena cona pri ženski. Klitoris se nahaja približno 2 centimetra nad nožnično odprtino, približno tam, kjer se začnejo oziroma stikajo notranje (male) sramne ustnice. 😅🤣🥰😂🤩😍😁

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

nježnik ili lizoklit.

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Sa č, ne sa š. 😉

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

Evo primjera ili kompleksa manje vrijednosti (ako si Hrvat) ili negiranja slobode drugom da sam uređuje svoj jezik (ako nisi Hrvat). U jednom i drugom slučaju si zreo za novi svjetski poredak u kojem će nestati svi jezici, sve razlike i svi će biti amorfnom masom koja govori siromašnim svjetskim… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

Samo za tank (rezervoar) znam. 🙂

ježurka
Gost
ježurka
7 mjeseci prije

ođe se hrvati, srbi, crnogorci, bosanci i hercegovci, te ostala plemena dopisuju na klingonskom jeziku…uvijek se rado sjetim TLN i njihovog sprda taman malo pred rat sa rjecnicima novonastalih “samostalnih” drzava i jezicnih barijera zaljubljenih parova…više su slicni standardni jezici navedenih drzava nego npr. lokalni dijalekti u hrvatskoj kao medimurski… Pročitaj više »

Simon
Gost
Simon
7 mjeseci prije
Reply to  ježurka

Da, igre oko jezika su za razbibrigu. Jednog zimskog dana smo na otoku Visu raspravljali o razlikama između komiškog i viškog pa sam se sjetio kako je bila zafrkancija oko toga što Višani kažu pederčina, a Komižani gejcina. Hrvatski nitko nije spominjao. Mogu se pisati razni znanstveni radovi na temu… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  ježurka

Tako je, samo skretanje fokusa sa pravih problema.

Kemerovo
Gost
Kemerovo
7 mjeseci prije

Veze ovo sa lingvistikom nema, cista politika.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Kemerovo

Da, jer politika je, kao što riječ kaže, vođenje računa o polisu, u ovom slučaju jednom narodu.
A narodu kojem nije stalo do svojeg jezika, tek što nije nestao.
Što bi mnogi hrvatskom narodu, izgleda na ovom portalu i željeli.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Kemerovo

Je l’ ima boljih lingvista od političara nacionalista?

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Ako političar nije nacionalist, odnosno domoljub ili drugim riječima patriot, onda je izdajnik koji radi za tuđe interese. Jao si ga narodu koji bira vlast kojoj nije stalo do dobra vlastitog naroda. Meni uopće ne smeta kad vi u Srbiji imate nacionaliste na vlasti, naravno osim u slučaju kad bi… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije

Neka se oni drže politike, a jezik neka ostave lingvistima.

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije

Nacionalist nije isto što i domoljub i pun mi je kuki nacionalista, a pogotovo “mojih”, jer su još d#bilniji nego oni preko Drine.

Vrtolet
Gost
Vrtolet
7 mjeseci prije
Reply to  rimtu

Zasto? Jer nikoga ne diraju i ne svojataju ništa preko Drine?

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Vrtolet

Ne. Zato kaj su po meni, radikalniji i opasniji. Oni preko Drine (nacionalisti) su j#beni redikuli, koje vjerujem i većina Srba ismijava. Kak ti se više da “žvakat” stvari od prije 30 god? Kaj stvarno misliš da nam od tih redikula prijeti neka opasnost i da će normalni Srbi opet… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
7 mjeseci prije

Ajde ti nama inžinjeru reci – koliki je udjel frackinga ili bolje rečeno hidruličnog drobljenja po tvom mišljenju na razaranje terena i intezuvne potrese po Banovini i Posavlju ?

Rudarski inženjer
Gost
Rudarski inženjer
7 mjeseci prije
Reply to  piždro

Nik sam uzeo iz čiste zahebancije, živim u Semberiji, nemam veze sa rudarstvim. -:)

Ante
Gost
Ante
7 mjeseci prije

Kad bi znali povjest samo zadnji 100g.,puno bi narodu bilo lakse.Jadan je onaj narod,kad mu drugi pise povjest.

Ive
Gost
Ive
7 mjeseci prije

E he*i ga do dolaska najveceg seronje Tudjmana ja sam mislio da mne moja pokjna mati ucila govoriti Hrvatski a onda dodje zaplet novokompovani hrvatski pa hlace nisu hlace vec dvocjevno guzno navlakalo, pa fotokopija nije vise fotokopija vec pareslika a ja radio vise od 10 godina kao serviser uredjaja… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Ive

Odličan primjer kako nam je stvarno potreban ured za zaštitu hrvatskog jezika. Otac mi je bio pomorac i pričao mi je da je u onim 70-tim godinama nakon sloma hrvatskog proljeća, došao netko na brod poput ovog Ive, partijski dobro potkožen, i jednostavno na brodskom dokumentu “Dnevnik stroja” sve nazive… Pročitaj više »

oxygen
Gost
oxygen
7 mjeseci prije

ma moš mislit tvoj ti otac pričao vjreojatno je bio suaradnik neke službe ko što si i ti ovo ti piše hrvat hv vojnik 5 pet i više godina ( tek da znaš moje vjerodajnice), i zato prestani kenjat imaš moj mail da ti pojasnim ne sakrivam se iza iza… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  oxygen

Inače na forumima sam sa svojim pravim imenom, ovdje je izuzetak. Ovdje imaš moj blog, s mojom adresom i fotografijom, a ako budeš pratio tekstove saznat ćeš i moj ratni put, pa i kako sam bio kao srednjškolac na ispitivanju na miliciji zbog antikomunizma i hrvatstva. https://krugzemaljski.blogspotDOTcom/ (umjesto DOT staviti… Pročitaj više »

Vrtolet
Gost
Vrtolet
7 mjeseci prije
Reply to  oxygen

Eh oxy sada si ti na redu. Sada objavi ti svoje ime da vidimo koji pošteni jugosloven je služio u HV-u 5 godina da nama svima drugima odrešito kažeš u brk kako držiš do balkanske kulture, bratsva i jedinstva i da svi Hrvati “kenjaju”…

rimtu
Gost
rimtu
7 mjeseci prije
Reply to  Vrtolet

“i da svi Hrvati “kenjaju”…”

Gdje je napisao “svi”?
Svojim upisima pokazuješ zluradost začinjenu nacionalizmom. Patetičan si.
Odgovorio sam ti gore (pristojno) na tvoju nacionalističku k#njažu.

BanOvan
Gost
BanOvan
7 mjeseci prije

I Srbi su “šarali” sa svojim jezikom kao što to sada vi radite jer su i “oni” koristili iste nazive za mjesece u godini kao i vi i onda im nešto došlo da ih zovu “rimskim” imenima

Em sem ti rekel ni
Gost
Em sem ti rekel ni
7 mjeseci prije

Nebi se stel mesati sam ti nis normalen tebi ne da manjka deska v glavi tebi manjka pol pohistva.

Pera Kojot
Gost
Pera Kojot
7 mjeseci prije
Reply to  Ive

Italijanskog? Hm…

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Inače šjor Ive dobro glumi Hrvata, samo mu koji put ponestane koncentracije 🙂

Ive
Gost
Ive
7 mjeseci prije
Reply to  Pera Kojot

Si signore, narod nisu talijani vec ITALI = italijani pa je i jezik ne talijanski nego italijanski, jesi li ti rvat ili hrvat?

Ive
Gost
Ive
7 mjeseci prije
Reply to  Ive

Jast te sploh ne zastopim, ti si umobolen quisling fsist.
Reci sine bludni gdije ti je istetovirano uhoto “U”

Ive
Gost
Ive
7 mjeseci prije
Reply to  Ive

Norec, kaj si 8 let hodil v prvi razred osonvne.
Za tvoju informaciju imam samo 18 godina obrazovanja, 4 diplome i nekoliko specijalizacija, govorim i pisem 6 jezika a ti osim balgoteleceg i dimljenog svinjskog sto jos znas.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije

Podržavam napisano, iako ne mislim da je prof.Nosić hlebinac.
Ovo je više napisano da se probudi učmali duh hrvatskog naroda, a kad se to dogodi, onda će morati i vlastodršci o pitanju jezika razmišljati i o njegovoj zaštiti se brinuti.

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije

Po glasovanju čitatelja, izgleda da Hrvati nemaju pravo niti nazivati svoj jezik hrvatskim, niti stvarati svoje novokovanice kao zamjene za tuđice, a kamoli postaviti državni ured za vođenje brige o zaštiti i razvoju hrvatskog jezika, ili ne daj Bože, vratiti se na morfološki pravopis koji je postojao do druge polovine… Pročitaj više »

Trondhjemite
Gost
Trondhjemite
7 mjeseci prije

To što se komentatori ne slažu s osnivanjem ureda za hrvatski jezik ili što svatko ima svoje mišljenje o jeziku, ne znači da su protiv Hrvatske i protiv Hrvata (“Možemo li sad demokratski ispitati čitatelje i komentatore želi li da se ukine hrvatska država i hrvatski narod?”). Komentator Pera Kojot… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Trondhjemite

Štokavci i bunjevci??? Pa bunjevci su štokavci, ali svi štokavci nisu bunjevci, to treba razlikovati. Bunjevci-ikavci su najbrojnije hrvatsko ‘pleme’ ili dijalekt kojih ima od Senja do Subotice, kroz Dalmaciju do bosanske Posavine. Da, znam da prem srpskoj megalomaniji oni su Srbi katolici. Ali onda moraju priznati da su gotovo… Pročitaj više »

Trondhjemite
Gost
Trondhjemite
7 mjeseci prije

Aha. Sad vidim po ovom, ali i ostalim vašim komentarima da vam uopće nije do jezika nego do svađanja. U takvim temama ne sudjelujem. Hvala.

gargamel
Gost
gargamel
7 mjeseci prije

Ali šega živa kako su svi prihvatili sarajevski šatrovački. U CG ” đe si tebra, štočiniš”, u BG ” gdesi bre tebra” , u ZG ” kaj delaš tebra”

BanOvan
Gost
BanOvan
7 mjeseci prije

Ukinut ćete je vi sami kao što i ostali bananjerosi uništavaju svoje. Tako je rekao gazda a gazda je zadnjednički i njegova je zadnja.

Perun
Gost
Perun
7 mjeseci prije

Bio sam i ostao glagoljaš ..
Što se bili u gori zelenoj?
Al su snizi al su labutove?
Da su snizi već bi okopnuli;
Labutovi već bi poletili. ..P.S. Slaven Bijelac Slobodan Strijelac

Prc Milojko
Gost
Prc Milojko
7 mjeseci prije

Ni ja nisam citao sav tekst…. ali stvatno…. koje li gluposti…. jel to sluzi jos jednoj agendi purifikacije HRV jezika. Za avtora teksta…. Srbski i Hrvatski su jedan te isti jezik…. cela amerika prica tri jezika: engleski, portugalski i spanski a ima cca 50 drzava/nacija i ko zna koliko naroda….… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Prc Milojko

Tako je policentričnost jezika. Ali džabe kad lingivističke argumente, nadjačaju politika i nacionalna obojenost.

Prc Milojko
Gost
Prc Milojko
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Polocentricnost jezika je lingvisticki termin, kojeg avtor teksta nezanam kojim razlogom ne pominje ali je jako bitan termin kod identifikacije srbo-hrvatskog jezika. Na zalost ste u pravu ali samo politika… naciju se kreira politikom, narod ne. Ali tu je problem kod identifikacije i razdvojevanja srbsko-hrvatskog jezika. Svoja drzava, zato svoj… Pročitaj više »

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Prc Milojko

Slažem se sa Vama.

Iva
Gost
Iva
7 mjeseci prije
Reply to  Iva

Žao mi je što ste pogrešno protumačili moj komentar. Ja se držim isključivo lingvističkih činjenica, jer sam po zanimanju filolog. Nemam ništa protiv da Hrvati imaju svoj odbor za standardizaciju jezika. Neophodan je za jezički razvoj i jezičku politiku. I treba da se zna šta je norma, a šta ne,… Pročitaj više »

da_se_zna_istina
Gost
da_se_zna_istina
7 mjeseci prije
Reply to  Prc Milojko

Pa gledaj, ‘kod nas’ već ne postoji 30 godina.
I moja malenkost ima zasluge u tome.

Prc Milojko
Gost
Prc Milojko
7 mjeseci prije

Pa i kod nas ne… Al tako isto jedni kazu Bog a drugi Alah, treci Jahve, i tako dalje i tako dalje… al na kraju pricamo o istoj stvari. Mozemo radi debate da ga zovemo samo srbski ili samo hrvatski ili samo bosanski…. poanta je to da je jedan jezik…… Pročitaj više »

Prc Milojko
Gost
Prc Milojko
7 mjeseci prije
Reply to  Prc Milojko

Pa imas pravo na misljenje. Ali nekome reci filozofu i na drugi strani razina intelekta na nuli…. e moj oksimorone jedan.

Ali da se vratimo na temu… okreni kakvu knjigu vise o lingvistici i politologiji i identitetu… logika zakljucaka ce biti bolja i laksa a i brza.

Prc Milojko
Gost
Prc Milojko
7 mjeseci prije
Reply to  Prc Milojko

Ja se te ne secam. Ako ti u tome vidis veliko srbstvo moze i tako. Prije bi rekao veliko slovenstvo jer nikome ne branim njegov nacionalni ni jezikovni identitet. Poanata je samo o negaciji u odnosu na drugog. I to je nesto sto limitira intelekt ako upotrebim tvoje reci. Ponavljam… Pročitaj više »

marija jurišić
Gost
marija jurišić
7 mjeseci prije