fbpx

Prisilno cijepljenje u Hrvatskoj – opet normativna manipulacija, a zapravo oduzimanje ljudskih prava i sloboda, sve u službi uvođenja prisilnog cijepljenja

Prisilno cijepljenje u Hrvatskoj

U javnoj raspravi je (online) Prijedlog zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. A kako to izgleda, pročitajte.

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 88. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI  ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Zakonom o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 133/20) Vlada Republike Hrvatske ovlaštena je uredbama uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor. Riječ je o nužnoj zakonskoj razradi ustavne osnove za primjenu zakonodavne delegacije, sadržane u odredbama članka 88. Ustava Republike Hrvatske. Iako primjena toga ustavnopravnog instituta predstavlja odstupanje od temeljnih nadležnosti nositelja zakonodavne i izvršne vlasti, ona se u praksi i dalje pokazuje neophodnom za redovito obavljanje temeljnih dužnosti državne vlasti, uz poštivanje svih materijalnih i vremenskih ograničenja utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, delegirajućim zakonom i mjerodavnom ustavnosudskom praksom. Temeljna ograničenja zakonodavne delegacije utvrđena su člankom 88. Ustava Republike Hrvatske, a odnose se na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave, s tim da uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag, a prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije. Ovlaštenja su u zakonodavnoj praksi dodatno materijalno ograničena na pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, a vremenski su dodatno ograničena na razdoblje u kojem Hrvatski sabor redovito ne zasjeda, sukladno načelnim stajalištima utvrđenima u Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II-66/1994 od 25. veljače 1994. godine („Narodne novine“, br. 16/94). Iznimno, delegirana ovlast se odnosi i na razdoblje od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora.

Slijedom navedenog te imajući u vidu da ovlast delegirana važećim Zakonom o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora prestaje u ustavnom roku od godinu dana od dana stupanja na snagu toga Zakona, odnosno 10. prosinca 2021. godine, predlagatelj ocjenjuje da ga i nadalje treba ovlastiti da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Na temelju ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske steći će ovlast da u razdoblju u kojem Hrvatski sabor redovito ne zasjeda te iznimno i u razdoblju kada je Hrvatski sabor raspušten ili mu je istekao mandat, uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, uvažavajući naprijed navedena materijalna i vremenska ograničenja. Ovlast delegirana ovim Zakonom odnosi se na razdoblje od godinu dana počevši od 10. prosinca 2021. godine, s tim da uredbe na temelju zakonske ovlasti koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenoga 2022. godine.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati posebna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor, u razdoblju:

  • od 15. prosinca 2021. do 15. siječnja 2022. i
  • od 15. srpnja 2022. do 15. rujna 2022.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 1. ovoga Zakona, ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim donošenja ili izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će na svaku sjednicu Hrvatskog sabora podnijeti izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti iz članka 1. ovoga Zakona donijela između dviju sjednica Hrvatskoga sabora, odnosno na prvo zasjedanje novoizabranog Hrvatskoga sabora podnijeti izvješće o uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća.

Članak 4.

Uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 133/20) koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenoga 2022.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 133/20).

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 10. prosinca 2021.

O B R A Z L O Ž E N J E

Uz članak 1.

Ovom odredbom ovlašćuje se Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor, a koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Ovo ovlaštenje je vremenski ograničeno na razdoblje u kojem Hrvatski sabor redovito ne zasjeda, odnosno na razdoblje od 15. prosinca 2021. godine do 15. siječnja 2022. godine te od 15. srpnja 2022. do 15. rujna 2022. godine, imajući u vidu odredbu članka 79. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske kojim je propisano da Hrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje, prvi put između 15. siječnja i 15. srpnja i drugi put između 15. rujna i 15. prosinca.

Uz članak 2.

Ovom odredbom se Vladu Republike Hrvatske iznimno ovlašćuje da i u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim donošenja ili izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor.

Uz članak 3.

Ovom odredbom se Vladi Republike Hrvatske utvrđuje obveza podnošenja izvješća Hrvatskome saboru o uredbama koje je donijela prema odredbama članaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Uz članak 4.

Vodeći računa o tome da prema odredbi članka 88. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije, odredbom ovoga članka utvrđuje se da uredbe na temelju zakonske ovlasti koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenog 2022.

Uz članak 5.

Ovom odredbom utvrđuje se prestanak važenja Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 133/20).

Uz članak 6.

Ovom odredbom utvrđuje se stupanje na snagu ovoga Zakona.

A što mi radimo? Jel tko o ovoj normativnoj zavrzlami, čistoj manipulaciji, uopće govori? A piše?

Kad sabornici  sve potvrde, a sigurno hoće – predviđam do Velike Gospe na izvanrednoj sjednici Sabora – hoćete li pitati KAKO? Jasno da hoćete. E pa tad pitajte briselskog dečka što vam je to podvalio sa svim saborskim zastupnicima.

Preko preuzimanja ovlasti Sabora do prisilnog cijepljenja.

Pročitajte nekoliko relevantnih kometara, upravo to spremaju o čemu komentatori pišu.

Potpuno se slažem sa svima Vama koji ste do sada ovdje ostavili svoje komentare. Apsolutno protunarodno i svakako planirano kako bi se postigao završni cilj ove Plandemije – prisilno cijepljenje svih ljudi cijepivom koje to i nije, koje bi se pravim imenom trebalo zvati “genetska terapija”. Cijepivo koje je u svojoj eksperimentalnoj fazi sve do 2023. god. i koje je dobilo tek “uvjetno odobrenje”, i takvo se smije koristiti toliko dugo koliko dugo traje ova Plandemija, pa se iz tog razloga njeno trajanje treba produljivati u nedogled, a broj umrlih od tog “cijepiva”, te broj onih koji zbog njega nose teške ili lakše posljedice, rado se ne objavljuje u medijima, prešućuje se ili se pripisuje koječemu drugome. Ovakvi politički potezi viđaju se u zadnje vrijeme i u drugim državama članicama EU. Postavlja se pitanje po čijem nalogu i vlada li Hrvatskom Vlada Republike Hrvatske ili Svjetska Vlada. – Ana Kirchmayer-Wonnemann

Čini mi se da je skrivena začkuljucaa da bi se ovom Uredbom rješavalo defacto iza leđa Sabora pitanje procijepljenosti stanovništva. Svaka Uredba vlade u cilju povećanja procijepljenosti zahtjeva široku podršku naroda. Neka prisila i nagovor na suprotan stav od vlastitog u ovom slučaju je protivan Zakonu o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08,112,12), te obzirom na to na stranicama Halmeda stoji da je cjepivu izdato “uvjetno odobrenje”. Na kraju krajeva GDPR jamči zaštitu podataka te za sve ostalo treba privola vlasnika tih podtaka (dakle pojedinca). – TOMISLAV HUDIKA

Poštovani, kao zabrinuta građanka ove države smatram da je nacrt prijedloga zakona prekoračenje ovlasti i zadiranje u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske. Ne smatram da je u interesu građana ove zemlje pogotovo zato što si Vlada de facto ovime uzima za pravo uređivanje Ustavom zajamčenih ljudskih prava. Ovaj prijedlog zakona neodoljivo me podsjeća, kao ljubitelja povijesti i nekoga tko satove povijesti nije prespavao, na Enabling Act iz 1933. kojim je Hitler zaobišao ustavno pravni poredak Weinmarske Republike i zadobio apsolutnu vlast. Ukoliko naši saborski zastupnici izglasaju ovo po mom mišljenju oni su veleizdajnici građana Republike Hrvatske i Ustava. – Tamara Baraba

Sukladno izjavama pojedinih političara u medijima, također izražavam zabrinutost da će Vlada RH iskoristiti upravo navedena razdoblja u kojima ne zasjeda Sabor RH, za donošenje odluka i zakona za koje je upitno bi li ih Sabor RH potvrdio/izglasao. U potpunosti se slažem s prethodnim komentarom g. Tatalovića. Previše je neodgovorenih pitanja, jednostranih i probranih medijskih objava i informacija, te već uočljive diskriminacije i etiketiranja onih koji postavljaju pitanja i traže odgovore na njih. Zapanjujuće je da nitko ne postavlja, točnije, argumentirano, ne odgovara na pitanja o ustavnosti i zakonitosti brojnih odluka, mjera, uputa… Stoga je ovaj prijedlog jednako tako zabrinjavajući, s obzirom na brzinu predlaganja, medijskoj šutnji o istome i nejasnim razlozima zašto je baš u ovome trenutku to tako važno, a do sada nije bilo?! Ukoliko bude imalo veze sa cijepljenjem (umjesto maski – koje su do sada navodno štitile/a odsada više neće imati tu ‘moć’?/), sve će biti jasno. Dati ovlast Vladi da uređuje ‘pojedina’ – koja? – pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, i raditi to (narodu) u vrijeme ljetnih i zimskih godišnjih odmora, zacijelo predmnijeva određeni plan o čijem sadržaju javnost (još) nije obaviještena; pa se može zaključiti da će biti obaviještena u zadnji čas, kao što je i proteklih mjeseci stalna praksa. Bože, budi s nama i čuvaj nas. I našu djecu. – Eva Kirchmayer Bilić

Pretpostavka je da bi se ovom Uredbom rješavalo mimo Sabora pitanje procijepljenosti stanovništva. Svaka Uredba vlade u cilju povećanja procijepljenosti zahtjeva široku podršku naroda. Neka prisila i nagovor na suprotan stav od vlastitog u ovom slučaju je protivan Zakonu o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08,112,12), te obzirom na to na stranicama Halmeda stoji da je cjepivu izdato “uvjetno odobrenje” i činjenicu da ne postoji nezavisno istraživanje, niti drugo mišljenje osim dogmatičnih izjava kriznoga stožera, koji se ne smiju propitivati, slobodan sam posumnjati da bi se takvom uredbom ozbiljno povrijedio članak 23. Ustava RH. – Čedomir Tatalović

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
262 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Siniša
Member
Siniša
1 mjesec prije

Ne znam da li sam jutros dobro pročitao, nije mi se dalo utvrditi gradivo, ali čini mi se da Bugari rekoše da su imali 10000 mrtvih zbog greške oko vakcinisanja. Elem…kažu da su preferirali Astra vakcinu i da su zanemarili ostake što je dovelo do velike smrtnosti među starijom populacijom.… Pročitaj više »

ivan sever
Gost
ivan sever
1 mjesec prije
Reply to  Siniša

U najkraćem Čl. 88 obuhvaća sva pitanja iz djelokruga Sabora osim pitanja ljudskih prava i temeljnih sloboda uređenih Ustavom i proračuna i poreza po samom ovom zakonu. A ljudska prava i temeljne slobode su regulirana Odjeljkom III – Člancima 14. – 70. U to područje spadaju i ograničenja (Čl.16.), a… Pročitaj više »

Picajzl
Member
Famed Member
Picajzl
1 mjesec prije
Reply to  ivan sever

Tako je , podloge za ovo divljaštvo nema, ako počnu divljati s prisilom, prisilno ćemo divljati i mi. Pa neka se pitaju što se događa. Nasilna bagra samo na nasilje i reagira. Pa da vidimo.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Picajzl

Postovani picajzl,zar doista mislite da zlikovcima to nikad nije palo na pamet i da nemaju spremno neko podlo rjesenje i za to?
Postovani,picajzl (volim tu rijec,pohvale za nadimak) zar ne mislite da u posljednje 2g. nije bilo prilike za divljanje pa nista?
Cak ni Dj-a na autobusima vise nema…

Picajzl
Member
Famed Member
Picajzl
1 mjesec prije

Za sve, pa i ovo, potrebna je kritična masa. I u pravu str, banda je svašta predvidjela, ali ne i razinu otpora, razotkrivanja i komunikacije.Malo nedostaje za iskru, hoće li je inicirati, vidjet ćemo. Međutim, itekako znaju svoju odgovornost, pa ne vjerujem da će odustati, pa kad krenu, …velim…pa da… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
1 mjesec prije
Reply to  Picajzl

Kad nekom glupom umre dijete od primanja Beroševog “zdravlja” u sebe onda će bit ona Alemkina: Htjeli ste korona party? Imati ćete ga. Disperziranog, neorganiziranog, nekontroliranog. Pomoz Bog svima.

rimtu
Member
Famed Member
rimtu
1 mjesec prije
Reply to  Pera Detlic

Ma ništ’ od toga.
Ovce se neće bunit ni kada će ih iz kuća u logore vodit.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
1 mjesec prije

Jednostavno je. Kad nemas izbora nemaš, a kad je bal nek je i maskenbal.

Ivan
Gost
Ivan
1 mjesec prije

E šta si negativan u pm. U stvari dosta vas je negativnih tu. Pomirenih sa sudbinom. U posljednje dvije godine nitko nije pokušao sa nametanjem igle. U početku je djelovalo stvarno i ljudi su pristajali na sulude mjere. I da su tad izbacili neku ultra brzu iglu, ovo bi im… Pročitaj više »

Šele
Gost
Šele
1 mjesec prije
Reply to  Picajzl

svako, od 15_18godina do 70 i više je sposoban braniti, dužan je braniti svoje tijelo, ako se boji cjepiti ako se boji posljedica, nema tog zakona, nema tog policajca, vojnika,, doktora, koji vam može priči, nema toga kojem ću dozvoliti da mi radi, pogotovo mojoj djeci, bilo šta, oni koji… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
1 mjesec prije
Reply to  Šele

Rade Končar će doći na svoje s njegovom poznatom ” Milost ne tražim niti bih je dao”.

Ghopirtb
Gost
Ghopirtb
1 mjesec prije
Reply to  Picajzl

Sto posto si u pravu. Politicari ce poceti slusati narod koji ga je izabrao jedino kada kada shvate ako izvrse prevaru da mogu da budu surovo kaznjeni. Zato se ponasaju prema eliti ponizno i uvlakacki jer znaju da ce biti kaznjeni . Oni prodaju svoje ljude i zato im treba… Pročitaj više »

Bus5
Gost
Bus5
1 mjesec prije
Reply to  Picajzl

Bez nasilja.. Samo trebamo ne otići na posao sutra svi skupa pa da vidimo kako će kada ne budu vozili autobusi, tramvaji, kada ne bude odgojiteljica u vrtićima, kada ne bude profesora u školama itd.. Mi imamo snagu da zaustavimo cijelu državu I cijeli svijet jer mi kao ljudi imamo… Pročitaj više »

nestabilni egzekutor
Gost
nestabilni egzekutor
1 mjesec prije
Reply to  Bus5

Svaka čast na razmišljanju.
Novac se za cjepivo našao jer ga ex nihilo stvaraju isti koji su i koronu stvorili

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  ivan sever

Po zakonu nemaju pravo uopce ni na stozer koji djeluje vise od 12mjeseci sto je opet protiv zakona dakle 2 se krse samo u tome, a niko nista ne cini osim sto se pojedine dobre ali naivne osobe nadaju da ce nekakvim pismima nesto postic. Pozdrav

Spora
Gost
Spora
1 mjesec prije

Pa ima jedna stvar koja bi se mogla, a to je da veći broj ljudi odjebe zdravstvo i drzavu (doslovno da se ispišemo iz tog sistema,što tehnički i je moguće) zbog svega što se provodi, a isto se navodi kao razlog. To bi značilo da bi se istomišljenici na neki… Pročitaj više »

Miki
Gost
Miki
1 mjesec prije
Reply to  Spora

Kada vi svi odhebali “zdravstvo” i farmaciju i okrenuli se prirodi, ljudi bi bili zdraviji.
Ali mnogi to još ne shvaćaju.
No, na žalost i prirodu su nam zagadili i još to čine putem chemtrailsa, gmo, herbicida…

Fantom
Gost
Fantom
1 mjesec prije
Reply to  Spora

Baciti osobne dokumenta ,licne karte,pasose(putovnice) njih 50 hiljada svakog dana ispred Sabora u naredih 12 meseci ne bi ste culi ni K od ko.r.onne.Bacivsi licna dokumenta skupno ispred politicara Vam je jaca fora nego molotovljev koktel.U toj izbacenoj licnoj karti,putovnici i izvodu iz knjige rodjenih jedno 50 hiljada ljudi svakog… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije

Svinj@rije za državu i ljude se uvijek izglasavaju za vrijeme godišnjih i Božića-to je pravilo,tako da je sve što se radi tada unaprijed sumnjivo. Ako se vlada usudi uvesti prisilno cijepljenje mimo sabora-jedini krivac,genocidaš, je poznat,za vijeke vjekova. Na imbexu je allert,ofenziva straha ponovo kreće,po ne znam koji put(biti će… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

ttps://dokumentarac.hr/wp-content/uploads/2020/12/COVID-Anderson.pdf CBER Plans for Monitoring COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness Steve Anderson, PhD, MPP Director, Office of Biostatistics & Epidemiology, CBER ACIP Meeting October 30, 2020 SLAJD 16 Svi su znali već 30.10.2020. da je nuspojava SMRT,plus sve ostale ozbiljne navedene u ovom dokumentu. Sastali su se da se dogovore… Pročitaj više »

Puž
Gost
Puž
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

da ste mogli biti lako prisiljeni već bi bili .!
Upravo tako! Elite igraju na naivnost puka, a preko mass media ga uvjetuju u poslušnost.
Prisilno cijepljenje? Kak da ne! Nek me neko pokuša prisiliti na to pa bu vidio kam to vodi

Velikimeštar
Gost
Velikimeštar
1 mjesec prije
Reply to  Puž

Sve dok smo sami, nepovezani, mogu oni sve. Potrebno je udruživanje i izlazak u javnost s jasnim ne.

Puž
Gost
Puž
1 mjesec prije
Reply to  Velikimeštar

Meni nemogu ništ ni kad sam sam i izoliran. Kod mene nema prolaz više ništ sa čim ja imam problem. A inače sam bio na svim najavljenim prosvjedima sve do onog čudnog parti-protesta koji je izreklamirao Cetinski u Zg. A INAČE od 2008me pokušavam nači nekake istomišljenike. Ništa, nemam uspjeha,… Pročitaj više »

Puž
Gost
Puž
1 mjesec prije
Reply to  Puž

ISPRAVAK:Mlađe generacije od mene POČESTO zaobilaze Mišaka, a on je portal u široku perspektivu svijeta!

Puž
Gost
Puž
1 mjesec prije
Reply to  Velikimeštar

Valjda bu shvatljivo kaj sam htel reć 😉

Stock
Member
Famed Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Puž

Ja pokušavam, ali bez linije-dvije to ne ide.
A kako ne koristim hemijske produkte, moraćeš ponovo.
Ne mogu…ne kontam…nit je pukla tamo negdje kad si izašao iz bolnice. Šta ti je bilo?
Čime su te lječili?
Čime si se lječio?

Puž
Gost
Puž
1 mjesec prije
Reply to  Stock

Ha čuj, kad si tak pametan onda možda doživiš puknuće tankog crijeva i pneumotorax pa češ vidjet s čim! Sretno ti

Stock
Member
Famed Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Puž

Ama…nemoj se ljutiti na mene.
Nisam mislio ništa loše.
Samo sam konststovao da te ništa nisam shvatio.
Pogubio sam se u tvom postu koji sam pročitao do kraja.
Pa i sam pišeš da si se pogubio.
Ali, ok…idemo dalje.
Ne moram ni ja sve razumjeti.

Puž
Gost
Puž
1 mjesec prije
Reply to  Stock

Nisi mislio ništa loše?
“Ja pokušavam, ali bez linije-dvije to ne ide.
A kako ne koristim hemijske produkte, moraćeš ponovo.”
Uvredljiv si ko ciganka sa placa! Kak da se čovjek s tobom onda razgovara?

AbraCAdaBra
Gost
AbraCAdaBra
1 mjesec prije
Reply to  Puž

Ciganke s pjace su ljubazne …dok nešto trebaju,kao političari u usponu.

Stock
Member
Famed Member
Stock
1 mjesec prije
Reply to  Puž

Pobogu, šalio sam se na onu tvoju priču o dopu. Izvinjavam se jer stvarno nisam imao namjeru da te uvrijedim. Vidim da sam traljavo napisao post i tek sada vidim da se mogao shvatiti…tako kako si ti shvatio. Još jednom se izvinjavam. Kada smo kod dopa… Februar 93. Kucam na… Pročitaj više »

Metabaron
Member
Metabaron
1 mjesec prije
Reply to  Puž

Sve se kuzi , sve si dobro napisal . Pozdrav iz Trnja.

Puž
Gost
Puž
1 mjesec prije
Reply to  Metabaron

Živ bio kompa!!

Taugo
Gost
Taugo
1 mjesec prije
Reply to  nonwo

+………

Siniša
Member
Siniša
1 mjesec prije
Reply to  ivan sever

Hm..svedoci smo da Zapadu, njemu pripada Hrvatska a Srbija i BiH streme njima, nije baš značajan ni Ustav ni nečija prava.
Zapadi su jedino naše obaveze nepromenjive i neupitne a sve ostalo je relativno.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
1 mjesec prije
Reply to  ivan sever

Ma oni samo žele skratit postojeći igrokaz u Saboru. U SABORU nigdje nikog. Samo se okupe odglasat sranja koja im servira vlada. Uglavnom sve orjentirano na sputavanje života i samodostatnosti. Za sve što nam se događa krivi smo isključivo mi kao pojedinci. Tromost, komformizam i ignorancija. Brigu o sebi i… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
1 mjesec prije
Reply to  Pera Detlic

App sistem (ak prođe prođe) je prava stvar. Dok je sabor bio na pauzi zakon o ionozirajućem zračenju je vlada izmjenila i utrpala obveznu imunizaciju i “preseljenje” stanovništva (do dvije godine privremeno, s nakon toga se smatra trajno) najvjerojatnije u logore s oduzimanjem imovine. To im je prošlo lagano i… Pročitaj više »

Mali Ivica
Gost
Mali Ivica
1 mjesec prije
Reply to  ivan sever

Ima onaj bečarac: Aj sretam ku.ac u taj novi zakon aj koji neda….
Ma treba sterat i u zakon i one koji glasaju za njega, a magareći utjerati u onoga tko je smislio taj zakon.

Zabrinuti
Gost
Zabrinuti
1 mjesec prije
Reply to  ivan sever

Tako je. Sad pročitajte točku uz članak 1. Ove godine je izuzet samo proračun a doseg obuhvaća i ljudska prava

Jednostavno receno
Gost
Jednostavno receno
1 mjesec prije

Pa šta će kada se narod neće pelcovati dobrovoljno moraju ga prisliliti. Parti će tek nastati kada se računi pođu svoditi. Tek tada mi se nećemo brinuti o ljudskim pravima, korani, vladi…. kada fino kažu moramo da podignemo porez, namete ovo nas je koštalo toliko i toliko…… kada inflacija pođe… Pročitaj više »

sajt
Gost
sajt
1 mjesec prije

Besni psi žele decu sakatiti i ubijati.

Jednostavno receno
Gost
Jednostavno receno
1 mjesec prije
Reply to  sajt

Nemoj me pogrešno shatiti al djeci trebaju roditelji a ne vrtići, ne trebaju im roditelji koji rade od 0 do 24 da bi mu kupili bolji bicikl niti frustracije u kući zbog manjka novaca zbog nametnutog materijalizma…… Tako kada pogledaš sliku duboko u djetinjstvo i široko u život mi smo… Pročitaj više »

Bruno
Gost
Bruno
1 mjesec prije

Tko zna gdje će biti Snježana i sedam patuljaka. Inače, Snježana je u Bosnu stigla iz Beograda, pa zato nije Snjeguljica.

Jednostavno receno
Gost
Jednostavno receno
1 mjesec prije
Reply to  Bruno

Sneg je opet snežana a mnogo dana nas deli…..

Bosanac
Gost
Bosanac
1 mjesec prije

Koliko ja vidim vlasti se posvuda odlučuju da veći dio sopstvenog stanovništva pretvore u …. “sapun”, a stanovništvo se odlučno sprema da ….. “potpiše peticiju”.

P.S. They live 2021. A short (3 min) remake of the 1988 John Carpenter Classic for today’s world

https://www.bitchute.com/video/jY4xgPxSOdFy/

Žac
Gost
Žac
1 mjesec prije
Reply to  Bosanac

Nemoj tako,pokret otpora koliko čujem sve više kuha sirće,raspašoj

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Žac

Toliko vec kuha u ove 2g. da je iskipio i izlapio!

Kit
Gost
Kit
1 mjesec prije

To si u pravu, dok ti ne krenes, nece nitko. Nije ti valjda ova vrucina udarila u glavu, pa ne znas odakle da startas?
PS
Mi smo spremni, poglavico!

Logan
Gost
Logan
1 mjesec prije
Reply to  Bosanac

Upravo tako! Mislimo da vidimo…. A, u stvari, sve što vidimo je… Laž! 😫

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Bosanac

Odlican video, kao i film….
“Vlasti” su samo klovnovi u necem sto su nas naucili/isporogramirali da se zove “drzava”…
Drzava je za “gojime” – kao sto rekose ova 2 chabadovca na kraju ovog strasnog klipa:
https://www.bitchute.com/video/oVba3ov04Fi2/

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

“Ubitačna” kompilacija.To puštati na video zid za slijedeći “hepening”.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Bosanac

Narod (ne samo hrvatski) je vec odavno potpisao ali ne peticiju,vec kapitulaciju!
Tko se neslozi samnom neka navede konkretan primjer sto to tocno zlikovcima do sada nije poslo za kandzom?

Logan
Gost
Logan
1 mjesec prije

Probaj napisati nešto manje depresivno od ovoga što inače pišeš. 🔪 (Iako se potpuno slažem sa tobom, ali nije u tome bit). Svi već znaju, bar ovdje, te tužne “činjenice”. Ja bi recimo pošev… ovu, zaraženu, od komentatora “Trebam Pomoć” (Help). Ne radi se-keksa, nego samo u “znanstvene svrhe”. 😇

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Logan

Ok. Evo: 1. “Gotovi su ,ovo im je zadnje!” 2. “Nema im spasa” 3. “Vidi se da im neide po planu pa ubrzavaju brzopleto” 4.. “Bog ce ih kazniti” 5. “Trump ce se vratit i oslobodit svijet s Q” 6. “Nikome nije gorilo do zore pa nece ni njima” 7.… Pročitaj više »

pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
1 mjesec prije

zaboravio si metor;)

Logan
Gost
Logan
1 mjesec prije

Jbg. Imaš pravo. (evo ti 👍). Probaj me razumit… Teško je to prihvatiti (prepustiti se tom osjećaju i razmišljanju) da smo svi u “stanju beznađa” i da nade nema. Meni treba nada! Želim pobijediti sotone tj. one koji vuku konce!…Ali opet, kao što i sam kažeš, ne želim si davati… Pročitaj više »

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  Logan

Ja nisam u stanju beznađa jer bi to podrazumijevalo kako sam nadu imao, imam ili bih je trebao imati, a nisam jer uopće ne baratam s tim pojmom, neznam gdje bih taj pojam mogao u mom poimanju svijeta smjestiti. Osjećaji su često pod utjecajem emocija, a na razmišljanje utiče um,… Pročitaj više »

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Hehehe……………………

Annabella
Gost
Annabella
1 mjesec prije
Reply to  Logan

Stvari izgledaju loše, ali ne treba biti u stanju beznađa jer je ito jedan od programa koji su nam podmetnuli. Treba vidjeti stvari objektivno, ali ne treba padati u depresivne emocije jer je to ono što žele postići. Čovjek koji misli da nema izlaza neće ga ni tražiti, zar ne?… Pročitaj više »

nestabilni egzekutor
Gost
nestabilni egzekutor
1 mjesec prije
Reply to  Annabella

Ova tvoja zadnja rečenica me podsjetila na jedan stih iz Frenkijeve pjesme. Kaže: Neće niko doć, neće ništa past s neba ti, mi smo ti koje smo čekali.
Predobro…

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Logan

Iskreno mi je zao ako sam i mrvicu u pravu.Lijep pozdrav i tebi!

Hattori Hanzo
Gost
Hattori Hanzo
1 mjesec prije
Reply to  Logan

Emiliano je trolčina na kvadrat,samo ga ignorirati.

Šele
Gost
Šele
1 mjesec prije

borba može biti i samostalna, dovoljno je jedan ludak da napravi efekat, ja mislim, naći će se njih malo više kad dođe stani pani

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Šele

Ali neće biti live niti navecer u dnevniku.

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Biti će na dnevniku ako protesteri uđu u dnevnik-već je bio na tv takav hepening..
Spiker je cvilio i skvičao help…

Stresno
Gost
Stresno
1 mjesec prije
Reply to  Šele

Hahaha, bez uvrede ali to je potpuna utopija. Svi će biti cijepljeni i t ne jednom nego bar 6 puta i to nitko ne može spriječit, a kada se počne masovno umirati onda je već kasno. Vi ste već davno izgubili i bitku i rat samo to još ne znate.

nestabilni egzekutor
Gost
nestabilni egzekutor
1 mjesec prije
Reply to  Stresno

A hebi ga, ovo tvoje je predaja bez ispaljenog metka….

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
1 mjesec prije
Reply to  Stresno

Misliš da će podne skoro? Pita pčela crnog mrava. Ne bih reko’ detlić kljuje vjeverica još ne spava.

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
1 mjesec prije

Evo nije im pošlo za rukom da ostanem uspavan. Što god da naprave znam da nije za dobrobit vlastitog naroda Sanak je dubok. Misliš da radiš, a ne radiš nego financiraš bagru, misliš da živiš, a ti samo slušaš. Ono što želiš možeš samo ako se uklapaš i strogo propisana… Pročitaj više »

Davko
Gost
Davko
1 mjesec prije

Vrlo kratko,jasno i istinito. Faza bolje spriječiti davno je već prošla a za
liječenje ne vidimo lijeka i da nam je pred nosom.

buga
Gost
buga
1 mjesec prije
Reply to  Bosanac

Većina nas ovdje na portalu više manje zna što će sotonin sluga Plenki i njegov kvazi stožer uraditi. Moramo ga shvatiti gazde pritišću i strah za vlastitu kožu je vrlo jak. Umjesto miljuna na računu mogao bi dobiti samovješanje ili kakvi zalutali metak. Zasada se više straši gazda nego rulje.

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
1 mjesec prije
Reply to  Bosanac

…kad sam bila mala, plašili su djecu sa ” cigani kradu djecu i prave sapun od njih”, a onda bi se našao netko samilostan od starijih pa bi rekao “neće,neće, lažu vas”.

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  Bosanac

+, ubija filimić…………………

Puž
Gost
Puž
1 mjesec prije
Reply to  Bosanac

Bosanac je moj pajdo kojeg još nisam upoznal ;)!

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije

Ovo je strasno! Podmuklo, prepredeno, protivno zdravom razumu i kontra naroda!!! Fuj!

Suze Roni
Gost
Suze Roni
1 mjesec prije

Kakav sljam radi u Ustavnom sudu, anemicni moze izglasati sto zeli.

Tupko Glupko
Gost
Tupko Glupko
1 mjesec prije
Reply to  Suze Roni

Ako ovo prođe na Ustavnom sudu, slobodno mogu ukinuti sami sebe.

Hrast
Gost
Hrast
1 mjesec prije

tik tak tik tak.. ističe im vrijeme, a novac gubi vrijednost… bolje da se osiguraju od pobješnjele mase kada svi shvate da su uvučeni u eutanaziju…

Maki
Gost
Maki
1 mjesec prije
Reply to  Hrast

Pobjesnjela masa ce udariti u mamac, a ne u metu jer je ne vidi

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Maki

“… Pobjesnjela masa ce udariti u mamac…” Tacno…. MAMAC… To je najopasnije… Zato se i gnusam ovih idiota talibana pseudo-nauke-religije-geopolitike… Sve to je samo obicni MAMAC – za nas idiotizirane gojime… Idiotiziranje satanistickog KULTA traje skoro 400 godina, a bukvalno je iznad SVAKE tzv “drzave”… Svaki rat i revolucija jesu… Pročitaj više »

mali soso
Gost
mali soso
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Istražuj: Evo…od prilike na ovom klipu je jasno objasnjeno (cak i vidljivo)…

https://t.me/OvcovidaeVakcinofilicusIdioticus/35

mala lu
Gost
mala lu
1 mjesec prije
Reply to  Hrast

U subotu sam se uvjerila da u Hrvatskoj nema pobješnjele mase.Ekipa u kasnim tridesetima i četrdesetima s nekakvim parolama, njih dvjestotinjak, a mladi u dvadesetima u tramvaju imaju maske do nosa, slušalice u ušima i nemaju pojma što se događa, niti ih je briga. Ako ova medikofarmaceutska mafija pobjedi, to… Pročitaj više »

Vendetta
Gost
Vendetta
1 mjesec prije
Reply to  mala lu

Sta te to cudi. Pa mladi rvati su po svjesnosti u rangu mladih svaba i nizozemaca tj gl.upi ko gnjurac!!! Ja ih poznajem 100 od 20 do 30 godina, sprdaju mene jer tu i tamo stavim nesto na fb,sjede na kavi i pricaju o Rimcu, uzas,dno dna

Logan
Gost
Logan
1 mjesec prije
Reply to  Vendetta

Jedino što mladi mogu je da se napiju i ke.jaju okolo, i prijete ljudima (kao mojoj ženi neki dan). Eto, to je mladost… Želim im, jedino, da što prije da se cijepe!

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  Vendetta

dobro ih poznaješ

prdoje prdojević
Gost
prdoje prdojević
1 mjesec prije
Reply to  mala lu

naravno. netko je dobro rekao – revolucija na sveučilištima zaist je dobro odradila posao na milenijalcima.

Puž
Gost
Puž
1 mjesec prije

filozofski faks je bolji primjer! pitam se ja danas jesu li svi ti progresivni ljevićari tolko praznoglavi ili pak namjerno rade najgore što mogu iz kojekakvih osobnih razloga (pokušaj šale 🙂

Kit
Gost
Kit
1 mjesec prije
Reply to  mala lu

Pa to je coool, jbt ono kaj ne kuzis?
Najvećeg idiota/idiotkinju ces poznati tako sto pogledas kakvu masku nosi, a to su svi oni koji od maske prave modne detalje, pogotovo ako je brendirana, ajme zatucane omladine.

Mar Jo
Gost
Mar Jo
1 mjesec prije

SITONIN SKUGA VIDI BOG ŠTA ONI SVE RADE DOCICE I TOME KRAJ SAMO MOLITI I NE DOPUSTIT SE DA NAS UBIJAJU LJUDI UMIRU SVE SE VISE IZNOSI

Field
Gost
Field
1 mjesec prije

Ma koji računi, nema ništa od toga. Mi ćemo raditi šta nam kažu, a sve zbog vlastitog komfora. Tko će danas ići u partizane kad nam je svima draže buljit u tv, kompjutere, odmarati, jesti, piti…Tko bi lud zamjenio udoban život za neku tuču po ulicama i šikarama… Lakše se… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
1 mjesec prije
Reply to  Field

Bolje je ici i u “partizane” i spavat po sumama i gorama, nego da te sotona cijepljem popisuje u svoj inventar

Field
Gost
Field
1 mjesec prije
Reply to  Maki

Pa piskaramo više od godine dana po portalu, a stvari se ne mijenjaju. Sjedimo u foteljama i ratujemo pomoću tipkovnica, a ništa se nije promijenilo!

buga
Gost
buga
1 mjesec prije
Reply to  Field

Bunker u šumi je spreman već neko vrijeme.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Field

“… a ništa se nije promijenilo!….” hehe… Problem je sto su nas isprogramirali preko idiotske istorije, medije i holivooda da se nesto mora “revolucijom” proijeniti… I onda kad imas gomilu volova ili jos gore UBACENIH judeomasonskih agenata – samo se ide kao mamcu (koji je Maki i ja opisao gore)…… Pročitaj više »

mala lu
Gost
mala lu
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Tako je!Apsolutni građanski neposluh!

sebastian
Gost
sebastian
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Baš tako.Tko ih sluša,pokorava im se i radi što od njega traže je njihov.Trečega nema.

jgfsd
Gost
jgfsd
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj
Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  jgfsd

Odlican!
Hvala.

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  jgfsd

Dobarrrr………………….

Field
Gost
Field
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Pa radim to već godinu dana, ali nitko oko mene me ne podržava. Gledaju me ko idiota. U tome je problem. U manjini smo.

nestabilni exe
Gost
nestabilni exe
1 mjesec prije
Reply to  Field

Jesmo, ali ne smijemo odustati. Jbg, teško je…

Hattori Hanzo
Gost
Hattori Hanzo
1 mjesec prije
Reply to  Istražuj

Bravo kralju!!!

KOGA HAI
Gost
KOGA HAI
1 mjesec prije
Reply to  Hattori Hanzo

pozz..pitanje jedno ?…zasto taj nadimak?

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije
Reply to  Field

Preci nisu imali internet, tv, radio – današnja meka sila a opet dobro se zavuče. Za novu vlast ili novi teror nekoć bi saznali na sijelu i navecer ostrili vile i podmazivali kubure valjda. Ili bi saznali kad im se ovi pojave na konjima pred kućom i pročitaju proglas i… Pročitaj više »

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  Field

Nije se promijenilo jer je malo tko promijenio sebe. U promjenu ne spada promjena narativa u komentarima jer je to zanemariva promjena, već u promjenu spada stvarna promjena odnosa svakog pojedinca prema sustavu u kojem živimo i koji svih cijepi ili s mRNA cijepivom u rame ili beskontaktnim cijepivom direktno… Pročitaj više »

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
1 mjesec prije
Reply to  Field

Mijenjaju se! Sve više ljudi shvaća, a pogotovo oni koji su se barem jednom nasadili.

duk
Gost
duk
1 mjesec prije
Reply to  Field

Proglasimo barem dan neposluha, nitko na posao, u shoping, u crkvu, kod doktora, u banku, u tranval…. Doradite ideju, ako mislite da ima smisla

Mlata
Gost
Mlata
1 mjesec prije
Reply to  Maki

Komandant odreda mi je već sad sumnjiv

Maki
Gost
Maki
1 mjesec prije
Reply to  Mlata

Sam sebi budi komandant. Valjda sebe neces izdati

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Maki

Bolje je Maki ali nece ljudi…Njima draza fotelja i ps5 pa dok ide,ide!

mala lu
Gost
mala lu
1 mjesec prije
Reply to  Maki

Dobar!+++++++++++

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  Maki

Prije nego što se usuglasimo što je bolje, pogledajmo stvarnost odmah sad i ovdke, a stvarnost je to kako su šume prazne, a shopping centri puni puncati.
Lijepo je fantazirati što bi bilo bolje, prijedloga i ideja ne nedostaje.

Maki
Gost
Maki
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Prije ili poslije doci ce se do zida i onda ce se vidjeti ko su stvarni antivaxeri, a ko blefira

Kornel
Member
Famed Member
Kornel
1 mjesec prije
Reply to  Maki

Da, to je konstatacija trenutnog stanja bliska mojim shvaćanjima, a to što si napisao samo ću preformulirati jer mislim kako bi bilo bolje kad bi se nalazili pred zidom, međutim mi se nalazimo u slobodnom padu s ubrzanjem koje raste i bilo bi bolje što prije udariti u dno jer… Pročitaj više »

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Hahaha, dobra za Titanik……….on se već prepolovio a preživjeli su u čamcima a ostali putuju na dno……………….

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  Maki

1% ih je poput tebe svih ostalih 99% će pokleknuti kao što ih je večina od tih do sada pokleknula…………..

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  Kornel

Samo jedna posto od osam milijardi neće pristati a ostali svi hoće zbog ovog ili onog nebitno……………….

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

da imaš pravo!

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
1 mjesec prije
Reply to  Maki

Neće se spavat nego “gejmat” u realnom vremenu uživo. Adrenalina ko u priči. Jedina razlika da ćeš računalo moći ugasit samo jedanput.

Logan
Gost
Logan
1 mjesec prije
Reply to  Field

Da. Upravo tako. Ne bi oni ni krenuli sa ovim “posljednjim korakom” u porobljavanju čovječanstva, da nas nisu već pripremili tj. prilagodili na ovo. Tzv. lagodnim životom (gdje ti je sav komfor na raspolaganju. Čak i Audi A-8!) 🙈.

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  Logan

Jedini pametan u zadnjih 100 godina je bio onaj koji je ostao na selu i divljini i živi od svojih ruku i nema struju nit sredstva pokretana njome SVI ostali su upali u mišolovku namamljeni sirom…………..

nestabilni exe
Gost
nestabilni exe
1 mjesec prije

Nažalost al je tak

buga
Gost
buga
1 mjesec prije
Reply to  Field

Neki će u šume. Vjeruj mi bit će ih prvo mali broj a kada pelcovani poćmu umirati njihov broj će se drastično povećati.

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  buga

Kurčeviti kad budu znali to što ti znaš i namjeravaš uraditi htjet će poći tvojim stopama i bit će ih ali problem je taj što će već biti borgovi (ako su se “cijepili”) upravljani skajnetom preko 5G.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
1 mjesec prije
Reply to  Field

Da…
Najgore je sto masovno kriju da ti taj “zivot” moze biti i ovakav:
https://www.bitchute.com/video/oVba3ov04Fi2/
A i ovo je samo djelic i samo pocetak…

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Field

NAZALOST, 100% si u pravu!
To znaju i nasi zlikovci!
Zapravo,tako su napravili!

Pera Detlic
Gost
Pera Detlic
1 mjesec prije
Reply to  Field

Heh samo što cijepljeni još ne znaju da neće moći nigdje nakon nekog vremena, a neće se moći sakrit ni u mišju rupu. Misle da će im psihopate nagradit slabost, ljenost i glupost. Heće, ali maksimalnim robovlasništvom.

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  Pera Detlic

Hehehe………………….

Help
Gost
Help
1 mjesec prije

Pozdrav, Slucajno sam naletio na ovaj portal i od tada 99% vremena njega pratim kao i komentare. Iz tog razloga nadam se da mi netko moze dati odgovor. Naime, imao sam nezasticeni sex s cjepljenom osobom. Koronu sam prebolio u 5 mjesecu. Prije par dana poceo mi je nos curiti,… Pročitaj više »

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
1 mjesec prije
Reply to  Help

Nemože nitko dati odgovor izravno tebi, da si pitao za prijatelja vjerojatno bi ti netko već odgovorio.
Zamoli prijatelja da pita za tebe 🙃🙃🙃

Maki
Gost
Maki
1 mjesec prije
Reply to  Help

“Najmanji problem je ako sam ponovno koronu dobio.” – Trolas…

Bosanac
Gost
Bosanac
1 mjesec prije
Reply to  Help

Ima jedan narodni lijek, staviš ga sam sebi u usta, isisaš spike-ove i ispljuneš ih.

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
1 mjesec prije
Reply to  Help

99% vremena pratis portal, a onih 1% se sexas i to, ni vise ni manje, nego s cijepljenom osobom!? Nema tebi pomoci😌

Pero
Gost
Pero
1 mjesec prije
Reply to  Help
pozitivan pesimista
Gost
pozitivan pesimista
1 mjesec prije
Reply to  Help

samo ti ostani ovdje, stizu nasi strucnjaci samo sto nisu;)

Ganicus
Gost
Ganicus
1 mjesec prije
Reply to  Help

Nisi opisao na koji nacin ako je bio misionarski najebo si a ako si otpozadi siguran si.Ubuduce ga drzi parkiranog nemoj da ga turas dok ovo ne prodje.Jel ti sad lakse😁😁😁😁

Zagor
Gost
Zagor
1 mjesec prije
Reply to  Help

Hahaha, kakvo trolanje!!!!!
Ajde barem si zabavan, a ne kao i ostali kvislinzi.

Mlata
Gost
Mlata
1 mjesec prije
Reply to  Help

Gde si joj ga “otres’o”?

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Mlata

Nigdje nepise “njoj” vec o osobi.Mozda je njemu neko napunio usta ili guzu…

Logan
Gost
Logan
1 mjesec prije
Reply to  Help

Ja ti ne mogu pomoći. Pitaj nekog drugog za savjet… Ako budeš živ do tad! 😜 ☠️

Logan
Gost
Logan
1 mjesec prije
Reply to  Logan

Mislim da je Plenki imun na koronu ( jer jedini na teniskom turniru u Zadru nije išao u samoizolaciju). Znaš za onaj turnir, kad ih je sve pokosila korona? E. Pošto sad znaš, najbolje bi bilo da napraviš transfuziju krvi sa njim ( malo da ti pročisti krv). Ali, jbg.… Pročitaj više »

Lopata
Gost
Lopata
1 mjesec prije
Reply to  Help

Kupaj se u kupki hipermangana onako 45 min do sat 3 dana za redom. I nabavi si otopinu karantana (gospina trava) i to konzumiraj dva put dnevno po 10 kapi u čaši mlake izvorske vode.

I nemoj trolat po portalima. Možda te to izliječi. 🧐

Mlata
Gost
Mlata
1 mjesec prije
Reply to  Lopata

Ovo mi liči na debelog…malomorgen može biti

Slow motion
Gost
Slow motion
1 mjesec prije
Reply to  Mlata

Morgencicu bi se potkrala koja rijec na slovenscini…

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Mlata

Ma jok,oni nemaju maste…

DZD
Gost
DZD
1 mjesec prije
Reply to  Help

Prioni su već ušli govedinom, čini se.

TIKTAKTIKATAKATAK
Gost
TIKTAKTIKATAKATAK
1 mjesec prije
Reply to  Help

Poslije hebanja nema…. povratka na normalno nehebeno stanje.Zato, hebi se i iduća dva tjedna, pa se javi stožeru,kao stručnjak, trebaju takve.

Logan
Gost
Logan
1 mjesec prije
Reply to  Help

Sve u svemu, bolje da ga je ona primila (zaražena). Nego da si ga ti primio (od zaraženoga). Ne? 💪 🙈 🤣

Slow motion
Gost
Slow motion
1 mjesec prije
Reply to  Help

Ima lijeka…spici si 2-3 pheizercica u nadlakticu i miran si!

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Help

Ovisi jel ti svrsio u usta ili guzu…

Zorule
Member
Zorule
1 mjesec prije
Reply to  Help

Dok kita stoji jos nije strasno, javi kad otpadne, onda cemo vidjeti sto dalje

PlanetB
Gost
PlanetB
1 mjesec prije
Reply to  Help

Po onome sto znamo vrlo je vjerovatno da si zatrovan sa tim spike proteinima. Medjutim ne ocajavaj! Do sada jos se nezna dali je seks sa vakciniranom osobom = vakcina za tebe.Iako bi po logici stvari to svakako mogao biti slucaj. Ali ponovno ne ocajavaj jer nema jakih znanstvenih dokaza… Pročitaj više »

PlanetB
Gost
PlanetB
1 mjesec prije
Reply to  Help

Po onome sto znamo vrlo je vjerovatno da si zatrovan sa tim spike proteinima. Medjutim ne ocajavaj! Do sada jos se nezna dali je seks sa vakciniranom osobom = vakcina za tebe.Iako bi po logici stvari to svakako mogao biti slucaj. Ali ponovno ne ocajavaj jer nema jakih znanstvenih dokaza… Pročitaj više »

PlanetB
Gost
PlanetB
1 mjesec prije
Reply to  Help

A ti si se sa ovim cinom upleo i u pravne probleme. Jer svi vakcinirani postaju vlasnistvo Pfizera ili Moderne ovisi koja je vakcina bila. I sda ako ti imas seks sa takbom onda je i tvoj legalan status pod upitnikom to jest status kao ljudskog bica sto ona vise… Pročitaj više »

fuj
Gost
fuj
1 mjesec prije
Reply to  PlanetB

evo to ja govorim svo vrijeme i moji me proglasavaju ludim,cak i zena se snebiva
a to je ista stvar kao sa gmo sjemenom

Hattori Hanzo
Gost
Hattori Hanzo
1 mjesec prije
Reply to  Help

Nadam se da je bio nježan prema tebi.

Help
Gost
Help
1 mjesec prije
Reply to  Hattori Hanzo

Hvala na sprdnji i odgovorima genijalni ste. Sutra provjeravam sa žlicama po cijelom tijelu, nadam se da nisam najebao

Kit
Gost
Kit
1 mjesec prije
Reply to  Help

Ala vas je lik pošteno navuko hahha

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

Dok god je zatupljenost i obmana tolika da država od građana pravi stado poslušnih ovaca – nema na zelenu granu, nit se nadaj dobru!..

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
1 mjesec prije

Kontrolni sistem je tirantski sistem i njemu nema popravka. Spominjanje ustava je izlišno jer ustav bilo koje nacioinalne države u NWO ništa ne znači. Što se prije to shvati to bolje. Od kukanja i plakanja vidite što nam rade i pozivanja na pravo koje ionako nema veze s pravdom nema… Pročitaj više »

nonwo
Gost
nonwo
1 mjesec prije
Reply to  Spacevoodoo

Vrijedi samo pamti tko se potpisao i vrati.

Throne
Gost
Throne
1 mjesec prije

Ukazivao sam na ovu jer to se uvodi u cijeloj EU, i sta sada taj korak je tihi podmukao i uci ce na svaki ulaz hrvatskih gradjana. Sto nam preostaje pokusaj masovniih izlazaka, ako se postre mjer odlazak u gerilu i sume. Jer nece biti milosti prema ljudima od pripadnika… Pročitaj više »

Maki
Gost
Maki
1 mjesec prije
Reply to  Throne

“Prije cu umrjeti od olova u borbi nego od trovanja ili razlicitih bolesti nastalih iz cjepiva. Kod mene nece to proci. Za druge ne znam.” +

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  Maki

Zato je izmišljena još iz onog sistema famozna krilatica ‘moralno političi podoban’, koja je od kad je nove demonkracije još više Update i aktualnija! Jer se i klerus slizao sa vlastodršcima, dok su prije bar glumili da su fornalno opozicja. Znači, za ovcoid pojedinca (koji su ogromna većina svakog sistema)… Pročitaj više »

Field
Gost
Field
1 mjesec prije
Reply to  Maki

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🙌

buga
Gost
buga
1 mjesec prije
Reply to  Throne

Bunker je spreman neka dođu. Šuma me zove.

Throne
Gost
Throne
1 mjesec prije
Reply to  Throne

Sumnja me je grizla sve ovo vrijeme. Skupiti cu sve sto je potrebno za zivot u ovakvoj situaciji. Pripremljen sam psihicki za ovo. Drzati cu se slogana da ovu hdz vlast ali ni njenu ispostavu sud kao ni sabor (sdp, mozemo, dp, hsls, hns, radnicka fronta, orah i ostale stranke)… Pročitaj više »

Histrion
Gost
Histrion
1 mjesec prije
Reply to  Throne

Potpisujem!

throne
Gost
throne
1 mjesec prije
Reply to  Throne

Ako koji od nas preživi ovu borbu i pobjedi ove kvislinge. Sve ih treba pohvatati cjepiti i poslati na težak fizički rad (nižeg raga) One višega ranga različite pripadnike stranaka na nivou županija i u saboru kao i pripadnike vlade tu posebno mislim na ministra zdravstva Beroša – Mengela i… Pročitaj više »

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  Throne

+, “ludi konj veliki covjek siuxs plemena je dobro rekao da smrt kad ugledas u ocima je samo manji dio zivota kojeg ne mozes zaustaviti”

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

štima buraz!

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  piždro

Ubo je u centar sa ovim Krejzi Hors buraz.

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  Throne

Hehehe………………….

Velikimeštar
Gost
Velikimeštar
1 mjesec prije

Udružite se za boga miloga, svaki sam u svoj bunkeru neće napraviti ništa. Pratite ljude koji se tome odupiru i povežite. Pazite se jedino agenata provokatora i lažnih “vođa” unajmljenih od vlade. Ako ih trenutno nema, pojaviti će se. I ovdje na logičnom.

RENEW
Gost
RENEW
1 mjesec prije

Do takrat se bodo protitelesa že samo vezala na virus a ga ne bodo mogla več uničiti. Posledično bo virus začel protitelesa uporabljati za lažje okužbe celic. Nadalje to pomeni, da bodo namesto lažje oblike dobili težjo obliko. Poleg tega bodo verjetno takrat že videne prave posledice igračkanja z mRNA.… Pročitaj više »

nestabilni egzekutor
Gost
nestabilni egzekutor
1 mjesec prije
Reply to  RENEW

Malo mi je teško čitat slovenski i neda mi se prevađat ali večinu stvari kužim. Dobro razmišljaš…
Kaj su marš bataljoni?

Ante
Gost
Ante
1 mjesec prije

Proces cijepljenja mora biti dovršen što prije jer na vidjelo izlazi sve više brutalnih informacija o samom cjepivu ( sastav, nuspojave ) … Određen broj populacije je cijepljen , ostaje sve manje i manje kritične mase koja se odupire ubodu . Koriste se sada razno razni trikovi da bi se… Pročitaj više »

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Ante

Slazem se.
Nama je sve jasno no 90% ljudi nije.
Nemaju potrebe za zurbom osim mozda sto zele sto prije izvrsiti zlocinacki naum i uzivat u ljepotama svijetA bez “beskorisnih izjelica!”

prdoje prdojević
Gost
prdoje prdojević
1 mjesec prije
Reply to  Ante

ako je jasno da cjepivo ne djeluje, da nema nikakvog imuniteta krda cijepljenjem većine, da će restrikcije ostati na snazi, da će nas prisiljavati na nove doze – zašto bi onda očekivali da će otpora biti sve manje?

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije

Zato što su se ovce istrošile, izludile. Nemaju ovce kapaciteta da pored osnovne matematike zbroje 2 i 2. Tako su trenirane desetljećima po debilanama, ne pitaj ti mali ništa, ne zato, jer profa nema pojma objasnit pošto ni sam ne zna, već zato što tako piše, a ko si ti… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije
Reply to  Realno

………👍

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije

Zato jer je 99% resursa kukavičjeg karaktera……………..

Noštromo
Gost
Noštromo
1 mjesec prije

Tko kaže da ne djeluje, kada cjepljenih umiru a necjepljeni ostaju. Sve po onoj Žuti žutuju, a Crveni sv. Petru putuju.

Velikimeštar
Gost
Velikimeštar
1 mjesec prije

Meni se čini da otpor postaje sve žešći, ali tako je bilo i prošlo ljeto, a onda je došla jesen i veliki brojevi.

Pravednik
Gost
Pravednik
1 mjesec prije

Volio bih da mi netko pokuca na vrata sa iglom u ruci,….ajoj ajoj ajoj

Slow motion
Gost
Slow motion
1 mjesec prije
Reply to  Pravednik

Natjerat cu ga da si ju sam nabode u srce ako treba..!

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Pravednik

Nece to ici tako. Postavit ce punktove po ulicama,parkovima,sumama,selima i one koji budu vani bez vakcine proglasit bioteroristom koji siri virus i ubijati na ulici ili odvodit u fema kampove.Naravno biti ce ljudi poput tebe hrabrih koji ce se suprotstavit vojsci i policiji,biti ce i onih koji ce odbiti nosit… Pročitaj više »

Spora
Gost
Spora
1 mjesec prije

Ti si ocito gledalo puno Black Mirorra. Da,zlo jača,ali jača i dobro. Ide period koji moramo proći i točka. Tvoj stav je ok donekle, ali uvijek postoji opcija da stvari ipak idu i drugačije od predvidjenog. Pobrini se da budeš taj kojem će stvari ići drugačije,a za to je potrebna… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
1 mjesec prije

minusare logotrolovi što su jaki na jezičini a u praksi su moderni i moderate

Abe 04
Gost
Abe 04
1 mjesec prije

Prije nego krenu punktovi i odvođenja trebat će im i dalje polarizacija pelc-nepelc, a onda konačno neki veći događaj, režirani incident (prekid opskrbe, hrana? energenti?), i još će izaći sa nekim svojim dokazom prijetnje delte, kape.., naložiti strah i neizvjesnost. I onda punktovi i pogromi idu uz aplauze.

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
1 mjesec prije
Reply to  Abe 04

Hehehe, čitaš ih ko bukvar………………..

Vendetta
Gost
Vendetta
1 mjesec prije

POZDRAV SVIMA!!!! Vec nekoliko dana ovaj portal brise moje komentare jer postavljam pitanja o pouzdanosti i pravin namjerama odredjenih osoba. Ovo se ne odnosi na mene nego na mase koje trebamo pridobiti na nasu stranu. Pa dat cu Vam nekoliko primjera 1. Protivnici korona mjera gostuju u emisiji kod lika… Pročitaj više »

Zagor
Gost
Zagor
1 mjesec prije
Reply to  Vendetta

“3. Zasto se ne moze pristupiti portalu ako mi je ukkjucen VPN? Zasto portal zeli znati moju pravu IP adresu, ne vidim niti jedan razlog za to sem onog da ovaj portal prikuplja podatke o protivnicima mjera i cjepiva.”

I mene ovo interesira, ali odgovora nažalost, neće biti.

Neko je iz krda
Gost
Neko je iz krda
1 mjesec prije
Reply to  Zagor

Ocekuje se odgovor posto je ovo iskren portal a ne kontrolisana opozicija

Vendetta
Gost
Vendetta
1 mjesec prije

Hahahhahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahhahahahahhahahahahahahahhahah uuuuuuuuu ovoo boliiiiiiiiiiii!!!!!

Da mogu sad bi te vodio na pecenje i par hladnih

Realno
Gost
Realno
1 mjesec prije

Najdraži su im jewbradski šekeli.

Gorki šećer
Gost
Gorki šećer
1 mjesec prije
Reply to  Vendetta

U pravu ste.

Logan
Gost
Logan
1 mjesec prije
Reply to  Vendetta

Mislim da nisi u pravu…. To ti ne bi rekao da nisam prošao sve te tzv. zabrane, čekanja, objavljivanja komentara nakon nekoliko sati, itd…Siguran sam da P. Logično nije tu problem.. . Iskreno, ne znam u čem je problem….Teška su ovo vremena. Svi su sumnjičavi. Nisam ni ja izuzetak.

Emiliano Zapata
Gost
Emiliano Zapata
1 mjesec prije
Reply to  Vendetta

Slazem se,medjutim druge opcije (citanja/pisanja ) na “nasem” jeziku nemamo!

Vendetta
Gost
Vendetta
1 mjesec prije

a da svi naucimo klingonski?

Vendetta
Gost
Vendetta
1 mjesec prije