fbpx

Prisilno cijepljenje u Hrvatskoj – opet normativna manipulacija, a zapravo oduzimanje ljudskih prava i sloboda, sve u službi uvođenja prisilnog cijepljenja

Prisilno cijepljenje u Hrvatskoj

U javnoj raspravi je (online) Prijedlog zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. A kako to izgleda, pročitajte.

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 88. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI  ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Zakonom o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 133/20) Vlada Republike Hrvatske ovlaštena je uredbama uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor. Riječ je o nužnoj zakonskoj razradi ustavne osnove za primjenu zakonodavne delegacije, sadržane u odredbama članka 88. Ustava Republike Hrvatske. Iako primjena toga ustavnopravnog instituta predstavlja odstupanje od temeljnih nadležnosti nositelja zakonodavne i izvršne vlasti, ona se u praksi i dalje pokazuje neophodnom za redovito obavljanje temeljnih dužnosti državne vlasti, uz poštivanje svih materijalnih i vremenskih ograničenja utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, delegirajućim zakonom i mjerodavnom ustavnosudskom praksom. Temeljna ograničenja zakonodavne delegacije utvrđena su člankom 88. Ustava Republike Hrvatske, a odnose se na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave, s tim da uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag, a prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije. Ovlaštenja su u zakonodavnoj praksi dodatno materijalno ograničena na pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, a vremenski su dodatno ograničena na razdoblje u kojem Hrvatski sabor redovito ne zasjeda, sukladno načelnim stajalištima utvrđenima u Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-II-66/1994 od 25. veljače 1994. godine („Narodne novine“, br. 16/94). Iznimno, delegirana ovlast se odnosi i na razdoblje od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora.

Slijedom navedenog te imajući u vidu da ovlast delegirana važećim Zakonom o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora prestaje u ustavnom roku od godinu dana od dana stupanja na snagu toga Zakona, odnosno 10. prosinca 2021. godine, predlagatelj ocjenjuje da ga i nadalje treba ovlastiti da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Na temelju ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske steći će ovlast da u razdoblju u kojem Hrvatski sabor redovito ne zasjeda te iznimno i u razdoblju kada je Hrvatski sabor raspušten ili mu je istekao mandat, uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, uvažavajući naprijed navedena materijalna i vremenska ograničenja. Ovlast delegirana ovim Zakonom odnosi se na razdoblje od godinu dana počevši od 10. prosinca 2021. godine, s tim da uredbe na temelju zakonske ovlasti koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenoga 2022. godine.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati posebna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor, u razdoblju:

  • od 15. prosinca 2021. do 15. siječnja 2022. i
  • od 15. srpnja 2022. do 15. rujna 2022.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 1. ovoga Zakona, ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim donošenja ili izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će na svaku sjednicu Hrvatskog sabora podnijeti izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti iz članka 1. ovoga Zakona donijela između dviju sjednica Hrvatskoga sabora, odnosno na prvo zasjedanje novoizabranog Hrvatskoga sabora podnijeti izvješće o uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća.

Članak 4.

Uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 133/20) koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenoga 2022.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 133/20).

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 10. prosinca 2021.

O B R A Z L O Ž E N J E

Uz članak 1.

Ovom odredbom ovlašćuje se Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor, a koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Ovo ovlaštenje je vremenski ograničeno na razdoblje u kojem Hrvatski sabor redovito ne zasjeda, odnosno na razdoblje od 15. prosinca 2021. godine do 15. siječnja 2022. godine te od 15. srpnja 2022. do 15. rujna 2022. godine, imajući u vidu odredbu članka 79. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske kojim je propisano da Hrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje, prvi put između 15. siječnja i 15. srpnja i drugi put između 15. rujna i 15. prosinca.

Uz članak 2.

Ovom odredbom se Vladu Republike Hrvatske iznimno ovlašćuje da i u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim donošenja ili izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor.

Uz članak 3.

Ovom odredbom se Vladi Republike Hrvatske utvrđuje obveza podnošenja izvješća Hrvatskome saboru o uredbama koje je donijela prema odredbama članaka 1. i 2. ovoga Zakona.

Uz članak 4.

Vodeći računa o tome da prema odredbi članka 88. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije, odredbom ovoga članka utvrđuje se da uredbe na temelju zakonske ovlasti koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenog 2022.

Uz članak 5.

Ovom odredbom utvrđuje se prestanak važenja Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 133/20).

Uz članak 6.

Ovom odredbom utvrđuje se stupanje na snagu ovoga Zakona.

A što mi radimo? Jel tko o ovoj normativnoj zavrzlami, čistoj manipulaciji, uopće govori? A piše?

Kad sabornici  sve potvrde, a sigurno hoće – predviđam do Velike Gospe na izvanrednoj sjednici Sabora – hoćete li pitati KAKO? Jasno da hoćete. E pa tad pitajte briselskog dečka što vam je to podvalio sa svim saborskim zastupnicima.

Preko preuzimanja ovlasti Sabora do prisilnog cijepljenja.

Pročitajte nekoliko relevantnih kometara, upravo to spremaju o čemu komentatori pišu.

Potpuno se slažem sa svima Vama koji ste do sada ovdje ostavili svoje komentare. Apsolutno protunarodno i svakako planirano kako bi se postigao završni cilj ove Plandemije – prisilno cijepljenje svih ljudi cijepivom koje to i nije, koje bi se pravim imenom trebalo zvati “genetska terapija”. Cijepivo koje je u svojoj eksperimentalnoj fazi sve do 2023. god. i koje je dobilo tek “uvjetno odobrenje”, i takvo se smije koristiti toliko dugo koliko dugo traje ova Plandemija, pa se iz tog razloga njeno trajanje treba produljivati u nedogled, a broj umrlih od tog “cijepiva”, te broj onih koji zbog njega nose teške ili lakše posljedice, rado se ne objavljuje u medijima, prešućuje se ili se pripisuje koječemu drugome. Ovakvi politički potezi viđaju se u zadnje vrijeme i u drugim državama članicama EU. Postavlja se pitanje po čijem nalogu i vlada li Hrvatskom Vlada Republike Hrvatske ili Svjetska Vlada. – Ana Kirchmayer-Wonnemann

Čini mi se da je skrivena začkuljucaa da bi se ovom Uredbom rješavalo defacto iza leđa Sabora pitanje procijepljenosti stanovništva. Svaka Uredba vlade u cilju povećanja procijepljenosti zahtjeva široku podršku naroda. Neka prisila i nagovor na suprotan stav od vlastitog u ovom slučaju je protivan Zakonu o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08,112,12), te obzirom na to na stranicama Halmeda stoji da je cjepivu izdato “uvjetno odobrenje”. Na kraju krajeva GDPR jamči zaštitu podataka te za sve ostalo treba privola vlasnika tih podtaka (dakle pojedinca). – TOMISLAV HUDIKA

Poštovani, kao zabrinuta građanka ove države smatram da je nacrt prijedloga zakona prekoračenje ovlasti i zadiranje u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske. Ne smatram da je u interesu građana ove zemlje pogotovo zato što si Vlada de facto ovime uzima za pravo uređivanje Ustavom zajamčenih ljudskih prava. Ovaj prijedlog zakona neodoljivo me podsjeća, kao ljubitelja povijesti i nekoga tko satove povijesti nije prespavao, na Enabling Act iz 1933. kojim je Hitler zaobišao ustavno pravni poredak Weinmarske Republike i zadobio apsolutnu vlast. Ukoliko naši saborski zastupnici izglasaju ovo po mom mišljenju oni su veleizdajnici građana Republike Hrvatske i Ustava. – Tamara Baraba

Sukladno izjavama pojedinih političara u medijima, također izražavam zabrinutost da će Vlada RH iskoristiti upravo navedena razdoblja u kojima ne zasjeda Sabor RH, za donošenje odluka i zakona za koje je upitno bi li ih Sabor RH potvrdio/izglasao. U potpunosti se slažem s prethodnim komentarom g. Tatalovića. Previše je neodgovorenih pitanja, jednostranih i probranih medijskih objava i informacija, te već uočljive diskriminacije i etiketiranja onih koji postavljaju pitanja i traže odgovore na njih. Zapanjujuće je da nitko ne postavlja, točnije, argumentirano, ne odgovara na pitanja o ustavnosti i zakonitosti brojnih odluka, mjera, uputa… Stoga je ovaj prijedlog jednako tako zabrinjavajući, s obzirom na brzinu predlaganja, medijskoj šutnji o istome i nejasnim razlozima zašto je baš u ovome trenutku to tako važno, a do sada nije bilo?! Ukoliko bude imalo veze sa cijepljenjem (umjesto maski – koje su do sada navodno štitile/a odsada više neće imati tu ‘moć’?/), sve će biti jasno. Dati ovlast Vladi da uređuje ‘pojedina’ – koja? – pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, i raditi to (narodu) u vrijeme ljetnih i zimskih godišnjih odmora, zacijelo predmnijeva određeni plan o čijem sadržaju javnost (još) nije obaviještena; pa se može zaključiti da će biti obaviještena u zadnji čas, kao što je i proteklih mjeseci stalna praksa. Bože, budi s nama i čuvaj nas. I našu djecu. – Eva Kirchmayer Bilić

Pretpostavka je da bi se ovom Uredbom rješavalo mimo Sabora pitanje procijepljenosti stanovništva. Svaka Uredba vlade u cilju povećanja procijepljenosti zahtjeva široku podršku naroda. Neka prisila i nagovor na suprotan stav od vlastitog u ovom slučaju je protivan Zakonu o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08,112,12), te obzirom na to na stranicama Halmeda stoji da je cjepivu izdato “uvjetno odobrenje” i činjenicu da ne postoji nezavisno istraživanje, niti drugo mišljenje osim dogmatičnih izjava kriznoga stožera, koji se ne smiju propitivati, slobodan sam posumnjati da bi se takvom uredbom ozbiljno povrijedio članak 23. Ustava RH. – Čedomir Tatalović

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.


Posjetite naš novi video kanal na platformi Odysee i obvezno se registrirajte, kao i najveću arhivu alternativnih video snimaka Jubitu.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
261 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Siniša
Member
Siniša
9 mjeseci prije

Ne znam da li sam jutros dobro pročitao, nije mi se dalo utvrditi gradivo, ali čini mi se da Bugari rekoše da su imali 10000 mrtvih zbog greške oko vakcinisanja. Elem…kažu da su preferirali Astra vakcinu i da su zanemarili ostake što je dovelo do velike smrtnosti među starijom populacijom.… Pročitaj više »

Jednostavno receno
Gost
Jednostavno receno
9 mjeseci prije

Pa šta će kada se narod neće pelcovati dobrovoljno moraju ga prisliliti. Parti će tek nastati kada se računi pođu svoditi. Tek tada mi se nećemo brinuti o ljudskim pravima, korani, vladi…. kada fino kažu moramo da podignemo porez, namete ovo nas je koštalo toliko i toliko…… kada inflacija pođe… Pročitaj više »

Bosanac
Gost
Bosanac
9 mjeseci prije

Koliko ja vidim vlasti se posvuda odlučuju da veći dio sopstvenog stanovništva pretvore u …. “sapun”, a stanovništvo se odlučno sprema da ….. “potpiše peticiju”.

P.S. They live 2021. A short (3 min) remake of the 1988 John Carpenter Classic for today’s world

https://www.bitchute.com/video/jY4xgPxSOdFy/

Sticky fingers
Gost
Sticky fingers
9 mjeseci prije

Ovo je strasno! Podmuklo, prepredeno, protivno zdravom razumu i kontra naroda!!! Fuj!

Suze Roni
Gost
Suze Roni
9 mjeseci prije

Kakav sljam radi u Ustavnom sudu, anemicni moze izglasati sto zeli.

Hrast
Gost
Hrast
9 mjeseci prije

tik tak tik tak.. ističe im vrijeme, a novac gubi vrijednost… bolje da se osiguraju od pobješnjele mase kada svi shvate da su uvučeni u eutanaziju…

Mar Jo
Gost
Mar Jo
9 mjeseci prije

SITONIN SKUGA VIDI BOG ŠTA ONI SVE RADE DOCICE I TOME KRAJ SAMO MOLITI I NE DOPUSTIT SE DA NAS UBIJAJU LJUDI UMIRU SVE SE VISE IZNOSI

Field
Gost
Field
9 mjeseci prije

Ma koji računi, nema ništa od toga. Mi ćemo raditi šta nam kažu, a sve zbog vlastitog komfora. Tko će danas ići u partizane kad nam je svima draže buljit u tv, kompjutere, odmarati, jesti, piti…Tko bi lud zamjenio udoban život za neku tuču po ulicama i šikarama… Lakše se… Pročitaj više »

Help
Gost
Help
9 mjeseci prije

Pozdrav, Slucajno sam naletio na ovaj portal i od tada 99% vremena njega pratim kao i komentare. Iz tog razloga nadam se da mi netko moze dati odgovor. Naime, imao sam nezasticeni sex s cjepljenom osobom. Koronu sam prebolio u 5 mjesecu. Prije par dana poceo mi je nos curiti,… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
9 mjeseci prije

Dok god je zatupljenost i obmana tolika da država od građana pravi stado poslušnih ovaca – nema na zelenu granu, nit se nadaj dobru!..

Spacevoodoo
Gost
Spacevoodoo
9 mjeseci prije

Kontrolni sistem je tirantski sistem i njemu nema popravka. Spominjanje ustava je izlišno jer ustav bilo koje nacioinalne države u NWO ništa ne znači. Što se prije to shvati to bolje. Od kukanja i plakanja vidite što nam rade i pozivanja na pravo koje ionako nema veze s pravdom nema… Pročitaj više »

Throne
Gost
Throne
9 mjeseci prije

Ukazivao sam na ovu jer to se uvodi u cijeloj EU, i sta sada taj korak je tihi podmukao i uci ce na svaki ulaz hrvatskih gradjana. Sto nam preostaje pokusaj masovniih izlazaka, ako se postre mjer odlazak u gerilu i sume. Jer nece biti milosti prema ljudima od pripadnika… Pročitaj više »

RENEW
Gost
RENEW
9 mjeseci prije

Do takrat se bodo protitelesa že samo vezala na virus a ga ne bodo mogla več uničiti. Posledično bo virus začel protitelesa uporabljati za lažje okužbe celic. Nadalje to pomeni, da bodo namesto lažje oblike dobili težjo obliko. Poleg tega bodo verjetno takrat že videne prave posledice igračkanja z mRNA.… Pročitaj više »

Ante
Gost
Ante
9 mjeseci prije

Proces cijepljenja mora biti dovršen što prije jer na vidjelo izlazi sve više brutalnih informacija o samom cjepivu ( sastav, nuspojave ) … Određen broj populacije je cijepljen , ostaje sve manje i manje kritične mase koja se odupire ubodu . Koriste se sada razno razni trikovi da bi se… Pročitaj više »

Pravednik
Gost
Pravednik
9 mjeseci prije

Volio bih da mi netko pokuca na vrata sa iglom u ruci,….ajoj ajoj ajoj

Vendetta
Gost
Vendetta
9 mjeseci prije

POZDRAV SVIMA!!!! Vec nekoliko dana ovaj portal brise moje komentare jer postavljam pitanja o pouzdanosti i pravin namjerama odredjenih osoba. Ovo se ne odnosi na mene nego na mase koje trebamo pridobiti na nasu stranu. Pa dat cu Vam nekoliko primjera 1. Protivnici korona mjera gostuju u emisiji kod lika… Pročitaj više »

RENEW
Gost
RENEW
9 mjeseci prije

Vlade morajo narediti cepilni masaker, da bodo končno nehali skrivati in zatirati učinkovita zdravila.
tps://www.thailandmedical.news/news/covid-19-drugs-german-study-confirms-the-antiviral-effects-of-budesonide-against-the-sars-cov-2-coronavirus-and-even-against-emerging-variants

ivan sever
Gost
ivan sever
9 mjeseci prije

U najkraćem Čl. 88 obuhvaća sva pitanja iz djelokruga Sabora osim pitanja ljudskih prava i temeljnih sloboda uređenih Ustavom i proračuna i poreza po samom ovom zakonu. A ljudska prava i temeljne slobode su regulirana Odjeljkom III – Člancima 14. – 70. U to područje spadaju i ograničenja (Čl.16.), a… Pročitaj više »

gostgost
Gost
gostgost
9 mjeseci prije

Kad sabornici sve potvrde, a sigurno hoće – predviđam do Velike Gospe na izvanrednoj sjednici Sabora – hoćete li pitati KAKO? Jasno da hoćete. E pa tad pitajte briselskog dečka što vam je to podvalio sa svim saborskim zastupnicima A ja vas putam zašto je redakcija mučala kao zalivena kada se… Pročitaj više »

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
9 mjeseci prije

Sva ta njihova bezvezna piskaranja koje oni proglašavaju za nekakve “odredbe, zakone i propise” samo služe za porobljavanje i uništavanje, i to samo ako se mi iz neznanja i gluposti toga pridržavamo. Jednom kada se otkrije da su svi oni umreženi i da rade protiv naroda, svaka poslušnost njihovim piskaranjima… Pročitaj više »

Ivan
Gost
Ivan
9 mjeseci prije

Umjesto “genetska terapija” bolji naziv je “genetska infekcija”.

Abe 04
Gost
Abe 04
9 mjeseci prije

E gdje su oni lijepi dani.. kad bi pitali prosječnog glasača HDZa za lopovluke a on bi rekao ‘neka me kradu, bar nas kradu naši!’.. Imamo HDZ i SDP i Možemo koji će amenovati sve. Tako da razvoj događaja je došao na izreku ‘neka kolju (iglom), bar nas kolju nasi’

Tomi
Gost
Tomi
9 mjeseci prije

“A što mi radimo? Jel tko o ovoj normativnoj zavrzlami, čistoj manipulaciji, uopće govori? A piše?” – Od govora i pisanja “boraca” izlizale se i poispadale tipke sa tipkovnica. Svaki tjedan novi “dokaz” uz popratni video. Gluposti sa izoliranim virusom, žigom zvijeri, magnetima, bluetooth, grafen i ostale pm koje “borci”… Pročitaj više »

Plen Ki Mun
Gost
Plen Ki Mun
9 mjeseci prije

Živo me zanima do kada će ovo ludilo ići i kada će netko skupiti hrabrosti pa odvaliti
rafal po ovoj bandi iz tzv. stožera i po anemičnom.
Gdje je granica ljudskog pucanja?

Goran Savic
Gost
Goran Savic
9 mjeseci prije

Ostaću slobodan, neću se cepiti
Važno je samo dobro ih klepiti

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
9 mjeseci prije

Ovo je državni udar.

Noštromo
Gost
Noštromo
9 mjeseci prije

Ja se samo pitam što je hrvatskom narodu, zašto ne zgrabe vile, kose, Kašnjikove i kolce pa put Markova trga istjerati divljač na čistinu i onda pustiti pse.

psiefnviuwenrguwenrf
Gost
psiefnviuwenrguwenrf
9 mjeseci prije

Ovo je napisao jučer Istražuj, za one koji vide nek pročitaju za one koji još vjeruju u bajke nek ne čitaju: “Tacno. Sa nase gojimske tacke gledista…posto tzv “drzave” jedino i postoje iskljucivo za nas – gojime… Za one “izabrane” judeomasonsku kamatarsku Sektu – nikakve tzv “drzave” ne postoje, te… Pročitaj više »

Boba Lazarević
Gost
Boba Lazarević
9 mjeseci prije

Ako oni mene cijepe prisilno, i ja ću cijepiti njih, također prisilno.

rimtu
Member
rimtu
9 mjeseci prije

Krepaj…..

Max
Member
Max
9 mjeseci prije

To bi trebalo spriječiti..

diridon
Gost
diridon
9 mjeseci prije

VRLO BITNO!!! Ne bacajte vaše račune i potvrde o antigenskom testiranju koje ste obavili u prošlosti, bilo za ulazak na neki koncert, priredbu, sportski događaj ili bilo gdje vam je bio uvjetovan ulaz da morate isti napraviti, odnosno da ćete morati. Pokrenuta je ustavna tužba i država vam, kako vam… Pročitaj više »

POVEZANE VIJESTI

Izbornik