fbpx

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti?

Razorni potresi na Banovini - sta kazu eksperti

Što je s tlom? A obnovom i izgradnjom? Hoće li biti odgovornosti zbog obnove nakon Domovinskog rata?

Potresi na Banovini, njihovo kontinuirano događanje, šteta za sada neprocjenjiva, ljudi izgubljeni i bez još uvijek potpuno organizirane i redovite pomoći, teško nas sve pogađaju, a sam potres trese skoro cijelu Hrvatsku.  To je baš razlog o istome porazgovarati s ekspertima koji mogu zorno pokazati što se to događa na Banovini i što treba učiniti prije bilo kakvog početka obnove ili nove izgradnje.

Stoga sam zamolila prof. Stjepana Streleca i prof. Snježanu Markušić  za njihova mišljenja.

Prof. dr. sc. Stjepan Strelec radi na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj kolegija Tehnologija bušenja, Geotehnička terenska istraživanja, Geotehnički praktikum I i II, Buka, vibracije i svjetlosno onečišćenje i Primijenjena geofizika. Aktivno je bio uključen na znanstvenim projektima Kompjuterske simulacije miniranja (br. 2-01-154), Istraživanje glina IN SITU primjenom eksploziva, Optimalizacija miniranja za dobivanje željene fragmentacije, Modeliranje konsolidacije tla, i Ispitivanje i modeliranje poboljšanog tla i stijene. Bio je voditelj znanstvenog projekta MZOŠ – “Geofizičko – geotehničko istraživanje odlagališta otpada u svrhu zaštite okoliša te znanstvenog projekta GFV-a “Procjena dinamičkih svojstava tla seizmičkim metodama.

Sudjelovao u radu na nizu znanstvenih i istraživačkih projekata iz oblasti geotehnike, rudarstva i ekologije. Član uredničkog odbora znanstveno časopisa Croatian Geotechnical Journala (1994. – 1999.) i Inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2014. te glavni urednik  od 2015.

Član je više stručnih i znanstvenih društva (Hrvatsko geotehničko društvo, International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, International Society for Rock Mechanics te Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin.

Kao odgovorni voditelj ili projektant suradnik, autor je ili koautor mnogobrojnih studija seizmičkih efekata miniranja, geofizičkih i geotehničkih stručnih projekta, elaborata te studija utjecaja na okoliš. Autor je ili koautor više znanstvenih i stručnih radova objavljenih kod nas ili u svijetu iz područja rudarstva i geotehnike.

Mentor je više od 50 završnih i diplomskih radova na Geotehničkom fakultetu (2002. – 2016.) i komentor jednog obranjenog doktorskog rada (Građevinski fakultet Zagreb). Na Geotehničkom fakultetu od 2006. – 2009. bio je na funkciji predstojnika Zavoda za geotehniku, od 2009. do 2018. obnašao je dužnosti Prodekana za poslovanje, a od 2020. je na funkciji predstojnika Zavoda za geotehniku.

A.Š.: Poštovani profesore Strelec, molim Vas, recite što utječe na veličinu šteta kod objekata prilikom ovakvih potresa?

Prof. Stjepan Strelec: Na oštećenja nastala na nekoj lokaciji, osim magnitude i udaljenosti od epicentra, utjecati će i efekti lokalnog tla (građa tla, svojstva tla i sl.). Oni značajno utječu na veličinu oštećenja građevina uzrokovana potresima. Različite vrste tla na različite načine provode seizmičke valove i njihov učinak na građevine ovisi o karakteristikama temeljnog tla.

Kako usljed potresa dolazi do oštećenja na građevinama usljed podrhtavanja tla, tako potres svojim djelovanjem utječe na promjenu strukture tla, izazivajući pri tome slom tla, klizišta, odrone, zamućenja podzemnih voda, poplave, amplifikaciju i likvefakciju tla.

Mogućnost pojave amplifikacije i likvefakcije tla predstavljaju jedne od mogućih uzroka pojave šteta na konstrukcijama tijekom potresa.

A.Š.: Spomenuli ste pojavu amplifikacije i likvefakcije tla, možete nama koji se do sada nismo susreli s tim pojmovima iste na što jednostavniji način razjasniti, odnosno recimo što je to amplifikacija potresa?

Prof. Stjepan Strelec: Zbog razlike u impedanciji između mekog površinskog sloja i osnovne stijene dolazi do amplifikacije seizmičke pobude (Ao). Impedancija tla je otpor titranju čestice tla ili stijene i definira se kao umnožak gustoće tla (r) i brzine širenja S-valova (Vs). Iz donje slike (Stanko, Strelec, et al., Inženjerstvo okoliša, 2015) vidljivo je kako se amplifikacija (povećanje amplitude titraja čestice oko ravnotežnog položaja) povećava sa smanjenjem brzine S vala (vidi slika).


Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 1


Amplifikacija prvenstveno ovisi o:

 • dubini zaljeganja, odnosno debljini sedimentnih površinskih naslaga,
 • frekvenciji površinskih sedimentnih naslaga i frekvenciji osnovne stijene te o
 • krutosti tla površinskih naslaga. Krutost se određuje na neporemećenim uzorcima tla u geotehničkom labaratoriju ili “In situ” ispitivanjima na terenu mjerenjem brzina S-valova nekom od navedenih metoda (SCPTu, SDMT, DPH, MASW, MAM, RS, Down hole).

Na linku: https://www.youtube.com/watch?v=536xSZ_XkSs objašnjen je pojam amplifikacije prilikom potresa na građevinama koja su građena od istog građevinskog materijala, a temeljenja su na različitom tlu

 A.Š.: Kako objašnjavate fenomen nastajanja likvefakcije tla i kako ona utječu na moguće štete prilikom potresa? 

 Prof. Stjepan Strelec: Likvefakcija nastaje tijekom potresa najčešće na pjeskovitom tlu potpuno saturiran vodom. Razlog tome je veća poroznost u odnosu na koherentne materijale (prah, glina) te prilikom potresa može doći do potpunog gubitka posmične čvrstoće i krutosti tla uslijed povećana pornog tlaka vode u zasićenim nekoherentnim materijalima tijekom potresnog dijelovanja.

Čestice tla tada se počinju slobodno kretati u vodi, a samo tlo se ponaša kao viskozni medij. Pri tome dolazi do deformacija temeljnog tla. Deformacije mogu uzrokovati tonjenje objekta, prevrtanje ili diferencijalna slijeganja usljed kojih se onda javljaju veće ili manje pukotine na građevinama. Možemo zaključiti kako je likvefakcija fenomen kod koje se čvrstoća i krutost tla prilikom potresa smanjuje, a povećava se tlak porne vode pretvarajući pritom tlo u viskozni fluid. Iz donje slike vidljivo je kako prilikom likvefakcije dolazi do kompaktiranja pijeska i slijeganja površine tla što uzrokuje pojavu pukotina i znatnija oštećenja na objektima.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 2

Zgodna objašnjenja te pojave dana su na slijedećim linkovima:
A.Š.: Nakon potresa na području Petrinje, Siska i Gline otvaraju se goleme rupe u zemlji pri čemu se dodatno ugrožavaju neke kuće. Mještanima je sjeverno od Petrinje šikljala voda iz zemlje poput gejzira. Nekoliko takvih slučajeva zabilježeno je ovih dana u područjima uz rijeku Kupu i Savu u Sisačko-moslavačkoj županiji, te Palanjku, Galdovu, Topolovcu…?

Prof. Stjepan Strelec: Takve pojave, koje se redovito pojavljuju u slučajevima potresima izazvane likvefakcije tla, predstavljaju zabilježeni dokaz pojave likvefakcije tijekom zagrebačkog potresa iz 1880. godine (J. Torbar, Izvješće o Zagrebačkom potresu, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1882.) Prilikom likvefakcije na površini terena pojavljuju se gejziri vode pomiješani s pijeskom i prahom. Građevine na površini uslijed toga diferencijalno sliježu, naginju se ili prevrću u likvefabilni materijal.

Kako su se na površini pojavili “gejziri vode”,  s pijeskom i prahom (sand boils) nesumnjivo se radi o pojavi likvefakcije. Kako slika govore više od tisuću riječi i postale su naš prevladavajući način izražavanja, primjer likvefakcije izazvane potresom za lakše razumjevanje prikazan je slikom ispod (do erupcije dolazi povećanjem pornog  tlaka koji je izazvan potresom).

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 3

Primjer takove erupcije pijeska izazvane potresa prikazan je na slijedećim slikama, slike su snimljena u Sisku 29.12.2020. godine.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 4

Fenomen pojave likvefakcije prema nekim autorima vezan je za potrese magnitude ≥ 6. Potres od 6.0 – 6.9 Richterove magnitude klasificira se kao jaki potres, a može izazvati štete u naseljenim područjima 160 km od epicentra. Godišnje se dogodi oko 120 takovih potresa. Na slici u nastavku prikazana je amplifikacija na slabo konsolidiranim sedimentima i saturiranim prašinasto pjeskovitim materijalima kao i mogućnost pojave likvefakcije tla u tim materijalima.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 5

A.Š.: Koja  istraživanja i ispitivanja i analize su neophodna za utvrđivanje pravog stanja na terenu za tla koja su potencijalno sklona likvefakciji?

Prof. Stjepan Strelec: Trebalo bi provesti detaljna hidrogeološka, seizmološka, geofizička i geotehnička istraživanja. Odraditi što više seizmičkih profila po dubini kako bi odredili brzine poprečnih S valova (vs). Brzine S valova (vs) u temeljnom tlu mogu se smatrati najpouzdanijim elementom lokalnih značajki potresnog djelovanja i na osnovu njih se može na jednostavan način utvrditi da li je neka lokacija likvefabilna ili potencijalno likvefabilna, vidi sliku u nastavku. Podatke prema kojima se obavlja procjena potencijala likvefakcije treba pribaviti geotehničkim istražnim radovima. Istraživanja koja se zahtijevaju u tom smislu moraju obuhvatiti istražna bušenja, dinamička (SPT, DPH, DPL…) i statička penetracijskog ispitivanja (CPTu, DMT) s mogućnošću mjerenja pornog tla, te na uzetim poremećenim i neporemećenim uzorcima odrediti granulometrijski sastav tla, indeks plastičnosti, granice tečenja, odnosno Atterbergove granice. Iz granulometrijskog sastava, granice tečenja i indeksa plastičnosi prema donjoj slici također je moguće na jednostavan način odrediti da li je tlo podložno likvefakciji.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 6

Ako je utvrđeno da su tla sklona likvefakciji i ako se smatra da budući učinci mogu utjecati na nosivost ili stabilnost temelja, svakako treba predložiti mjere sanacija i poboljšanja temeljnog tla. Sprječavanje posljedica likvefakcije može se provesti izbjegavanjem gradnje objekata na takovom tlu, zamjenom lošeg tla do potrebne dubine zbijenim šljunčanim materijalom, ugradnjom odgovarajućih pilota radi prijenosa opterećenja u slojeve koji nisu skloni likvefakciji. Kako je zasićenost vodom jedan od glavnih faktora koji utječu na pojavu likvefakcije često se koriste i vertikalni zbijani šljunčani stupnjaci koji omogućavaju brže dreniranje vode i time značajno smanjuju porni tlak.

Sve prikupljene podatke dobivene terenskim, laboratorijskim i IN SITU ispitivanjima unesti u odgovarajuću bazu podataka zajedno s svim prikupljenim hidrogeološkim, seizmološkim, geofizičkim i inženjerskogeološkim podacima ispitivane mikrolokacije. Takva baza bila bi temelj za izradu mikrozonacijske karte potencijala likvefakcije prema stupnju mogućnosti pojave likvefakcije. Na kraju svakako treba zaključiti kako je jedina prava zaštita od potresa protupotresna gradnja.

Za postojeće građevine vidjeti koje građevine je potrebno ojačati tako da podnesu potres određene magnitude i u skladu s time provesti konstrukcijsko poboljšanje, a svakako po potrebi poboljšati temeljno tlo nekim od gornje spomenutih metoda.

Za stručno mišljenje zamolila sam  i profesoricu  dr. sc. Snježanu Markušić  s  Prirodno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pročelnicu Geofizičkog odsjeka.

Izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić radi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i pročelnica je Geofizičkog odsjeka. Aktivno je uključena u sve razine sveučilišne nastave na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, kao nositelj brojnih kolegija. Bila je voditelj 35 ocjenskih radova (završnih, diplomskih i doktorskih) te je dva puta dobitnica nagrade „Brdo“ za najboljeg profesora Geofizičkog odsjeka PMF-a, koju dodjeljuje Studentski zbor PMF-a. Voditeljica je i/ili suradnica na velikom broju međunarodnih i nacionalnih znanstvenih projekata. Boravila je na više studijskih skupova u inozemstvu. Autor je 51 znanstvenog rada, 5 poglavlja u knjigama, 15 kongresnih priopćenja, brojnih popularnih članaka te stručnih radova i studija. Član je Seismological Society of America te Upravnog odbora Hrvatskog povjerenstva za geodeziju i geofiziku (HAZU).

A.Š.: Koja su to sve ispitivanja, a potom analize, neophodni za utvrđivanje pravog stanja na terenu za svaki pojedinačni objekt, građevinu, s obzirom na štete koje su nastale i pojave (kao propadanje terena, ili podizanje terena ili prevelike rupe, pa i izbijanje vode na različitim mjestima i u jednom gradiću)?

Prof. Snježana Markušić: Tektonski potresi su posljedica pomicanja velikih blokova stijena koje grade gornje dijelove Zemljine kore, čime dolazi do njihove međusobne interakcije i nakupljanja elastičke energije u unutrašnjosti Zemlje. Na žalost, strukturno-tektonski sklop u podzemlju nije jednostavno rekonstruirati, pa se tako ne može predvidjeti na koji način će se nakupljena energija osloboditi – da li tijekom jednog jačeg potresa te potom niza slabijih, ili će nekom jačem potresu prethoditi određeni broj slabijih.

Iz karte potresnih područja Republike Hrvatske razvidno je da potresno najugroženija područja obuhvaćaju grad Zagreb te šire riječko i dubrovačko područje. Na određenom seizmičkom području uvijek se može očekivati potres barem one jakosti kakav se već jednom u povijesti dogodio. Međutim, potres je slučajan događaj, pa je jasno zašto je nemoguće istoga predvidjeti. Potresi ne pokazuju nikakvu periodičnost, niti se događaju po nekom pravilu.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 7

Ovisno o dubini žarišta određenog potresa, količini energije oslobođene u žarištu, udaljenosti od žarišta i lokalnim svojstvima  tla na površini,  moguće su manje ili veće štete na površini i na objektima. Za razoran potres, kakav je 29. prosinca 2020. godine pogodio Petrinju i okolicu, magnitude 6.2, Mercalli-Cancani-Siebergova (MCS) ljestvica daje uz makroseizmički intenzitet VIII stupnjeva (kakav je procijenjen kao maksimalni za ovaj potres) sljedeći opis učinaka potresa:  „znatno oštećuje do 25 % zgrada, pojedine se kuće ruše do temelja, a velik ih je broj neprikladan za stanovanje, u tlu nastaju pukotine, a na padinama klizišta“.

Utjecaj lokalnih svojstava tla igra važnu ulogu ako gledamo posljedice potresa.

Makroseizmički intenzitet je skup učinaka/posljedica potresa na površini koji opisuje ponašanje objekata na površini Zemlje za vrijeme trajanja podrhtavanja tla, moguće promjene u krajoliku i čovjekov doživljaj. Učinci koji se opažaju, osim o već navedenim čimbenicima, ovise i o vrsti građevine, odnosno načinu gradnje (drvene, ciglene, betonske zgrade i sl.). Intenzitet potresa trebao bi biti najveći u samom epicentru te s udaljenosti od njega opadati, međutim to nije uvijek tako. Tlo na kojem je neka građevina sagrađena imati će značajnu ulogu u opsegu same štete – mekana, rastresita tla, kao što su riječni ili jezerski sedimenti, posebno u dolinama, mogu pojačati (amplificirati) trešnju i uzrokovati veća oštećenja na većoj udaljenosti, a time i veći intenzitet od  očekivanog na tom mjestu. Također, ljudi koji se nalaze na višim katovima zgrade osjetit će jače trešnju, nego oni u prizemlju, kao i oni u mirovanju, u odnosu na one koji se kreću.

Zbog svega navedenoga nužno bi bilo prije obnove pojedinog objekta, osim utvrđivanja oštećenja istoga, provesti detaljna seizmološka i geofizička istraživanja. Njima se utvrđuje maksimalno očekivana akceleracija u odgovarajućem povratnom periodu, a kao posljedica procijenjenog seizmičkog hazarda koji uključuje što bolju specifikaciju lokalnih svojstava tla na istraživanoj lokaciji. Potonje uključuje definiranje topografskih i morfoloških karakteristika, tipologije i geometrije površinskih naslaga sedimenata, razine (postojanje) podzemnih voda, šupljina i/ili rasjednih zona, te klizišta. Naime, sve navedeno može uzrokovati pojačanje (amplifikaciju) gibanja tla, do koje dolazi zbog konverzije kinetičke energije seizmičkih valova u potencijalnu energiju uslijed njihovog znatnog usporavanja u površinskim slojevima tla, ali i zbog konstruktivne interferencije od površine reflektiranih valova s upadnim valom. Kao posljedica amplifikacije može doći do rezonancije (pojava kada na neki sustav djeluje sila čija je frekvencija jednaka vlastitoj frekvenciji sustava), odnosno poklapanja frekvencije gibanja tla i građevine (u pravilu visoke građevine imaju male frekvencije i obrnuto), što je razorno po samu građevinu te se prilikom protupotresnog projektiranja iste svakako treba izbjeći. Preporuka bi bila da se visoke građevine ne grade na „mekom“ (podložnom amplifikaciji) tlu (ili se to treba kvalitetno uračunati prilikom projektiranja samih temelja), a osobito ne na „mekom“ tlu s prisutnošću vode, jer tada može doći do likvefakcije (u slučaju jačeg potresa). Likvefakcija predstavlja jedan od najdramatičnijih fenomena i uzroka pojave šteta na konstrukcijama tijekom potresa. Glavni faktori koji utječu na pojavu likvefakcije jesu stupanj zbijenosti tla, veličina čestica te stupanj zasićenosti vodom. Pri odgovarajućim uvjetima, stabilna nekoherentna tla (pijesci i šljunci) i prašinasto pjeskovita tla prilikom potresa mogu izgubiti čvrstoću i pretvoriti se u viskoznu tekuću masu, što se naziva likvefakcijom tla. Tom prilikom mogu se na površini pojaviti “gejziri vode”, ili izbijanje pijeska i praha kroz površinske pukotine.

Stoga bi prije obnove ili ojačavanja same građevine ili prilikom gradnje nove (prema protupotresnim standardima), a ovisno o značaju iste, bilo dobro provesti mjerenja frekvencije (građevine i tla), procjenu dubine osnovne stijene i lokalne amplifikacije te numeričko modeliranje seizmičkog odziva lokalnog tla.

A.Š.: Statičari, inženjeri su na terenu, već rade svoj posao, utvrđuju vrste šteta i procjenjuju kolike su po svakom objektu. Mene i dalje zanima kako se u bilo kakav razgovor oko obnove može upuštati, a i u svim razgovorima oko svega, zanemarivati bitna činjenica da je ovaj dio Hrvatske na zaista trusnom području s različitom vrstom tla, te da se to nikako ne smije zanemariti prije bilo kakvih odluka oko obnove, kao i izračuna – od procjene štete do budućih troškova?

Prof. Snježana Markušić: Živimo u seizmički aktivnom području, toga moramo biti svjesni i tako se ponašati. Ne znači da moramo živjeti u strahu, već biti spremni da se potres može dogoditi bilo kada i bilo gdje. Znamo koja su seizmički aktivna područja i gdje se potresi najčešće događaju – kao ilustracija je priložena topografska i tektonska karta Hrvatske s ucrtanim lokacijama epicentara potresa (373. pr. Kr. – 2019.). Veličina kruga i boja su proporcionalni magnitudi. Žute linije predstavljaju najvažnije seizmogene rasjede u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 8

Međutim, razorni potresi osjete se i na udaljenostima većim od 1000 km te mogu nanijeti veliku materijalnu štetu i brojne ozljede stanovništvu na potresom zahvaćenom području. Također, vrlo često se teški predmeti drže na ormarima i visokim policama i uslijed trešnje mogu pasti i nanijeti ozlijede. Isto tako nije dobro odmah istrčati van iz kuće kad se osjeti potres jer su također moguće ozlijede uslijed pada crijepova, cigala, dijelova fasada i sl. „Ako ste vani, ostanite vani; a ako ste u zgradi, ostanite u zgradi. Tijekom potresa najviše se ozljeda događa prilikom pokušaja ljudi da uđu ili izađu iz zgrada. Ako ste u zgradi, sklonite se ispod čvrstog stola ili ispod nadvratnika.“ Preporučam ljudima da detaljno prouče Upute kako se ponašati u slučaju potresa. Česta je i kriva percepcija o potresu – nije potres taj koji ubija, već građevine koji su zastarjele, dotrajale, loše izgrađene te njihovi dijelovi. To su i slučajevi prošlogodišnjih potresa (zagrebačkog iz ožujka i petrinjskog iz prosinca) pokazali. Čak i relativno umjerena potresna trešnja može imati značajne posljedice na ekonomiju i društvo, a na žalost petrinjski potres je pokazao svu nemoć države u ovakvoj situaciji.

Ono što je nužno reći, a to je na neki način i poruka i političarima i čelnicima gradova i županija. Svaki postotak budžeta više koji se uloži u protupotresnu gradnju, a prvenstveno i u prostorno planiranje, je više nego dobro uložen novac. Tu se misli na izbor lokacije gradnje i vrste građevine, provođenje terenskih, geofizičkih i seizmičkih istraživanja, izrade samog projekta te u konačnici same gradnje – štednje nigdje ne smije biti! Jedina zaštita od potresa je protupotresna gradnja. Za starije građevine svakako treba provesti istraživanja i vidjeti koje građevine je potrebno ojačati tako da izdrže potres određene magnitude odnosno očekivane akceleracije te u skladu s time provesti konstrukcijsko ojačavanje postojećih građevina, a čime se naravno povećava njihova otpornost na potrese. Radi se dugotrajnom i vrlo skupom procesu. Svakako treba i unaprijediti sustav za prevenciju i brzu pomoć nakon što se dogodi prirodna katastrofa bez obzira je li to potres, poplava, požar i slično.

Završit ću riječima Andrije Mohorovičića koji je rekao da ljudi brzo zaborave na jak i razoran potres i nastalu štetu i da na žalost tek sljedeći jači potres osvijesti ljude koliko je važno ulaganje u protupotresnu gradnju i sigurnost ljudi. Nadam se da nam se to ovaj puta neće dogoditi!

A ja ću nastaviti, nakon profesorice  Markušić, baš oko uloge meteorologa i seizmologa Andrije Mohorovičića koji je nakon razornog potresa na Pokupskom te 1909. došao do svojih epohalnih otkrića koja su nažalost i mnogi iz struke zanemarili.

Mohorovičić je potrese počeo proučavati nakon snažnog potresa koji je Zagreb pogodio 1880. Početkom 20. stoljeća postavio je u Zagrebu seizmološku postaju, opremljenu najmodernijim seizmografima. Napisao je i rad ‘Djelovanje potresa na zgrade’, u kojem je upozorio na nužnost pridržavanja posebnih propisa pri gradnji zgrada u potresnom području.

Proučavajući podatke o više potresa, pridonio je razvoju postupka određivanja epicentra potresa, predložio konstrukciju novog seizmografa za bilježenje horizontalnih gibanja tla.

I ono najvažnije, proučavanjem pokupskog potresa otkrio je diskontinuitet u Zemljinoj kori.

Mohorovičić je tada zaključio da Zemlja nije homogena, da u nekoj dubini postoji ploha kroz koje se valovi rasprostiru različitim brzinama. Zbog manjkavih podataka naš je znanstvenik bio precijenio debljinu kore u tom području, ali osnova ideja je ostala ista.

Dugogodišnjim proučavanjem prikupljenih podataka o pokupskom potresu iz 1909. Mohorovičić je utvrdio da brzina longitudinalnog vala kontinuirano raste s dubinom. Brzina uz površinu zemlje iznosi 5,53 km/s, a u dubini od 54 km na dnu Zemljine kore iznosi 5,68 km/s, gdje na prijelazu u plašt naglo poraste na 7. 75 km/ s. Ta granična ploha zove se Mohorovičićevim diskontinuitetom.

Mnogobrojna kasnija istraživanja potvrdila su postojanje granične plohe najgornjeg dijela Zemlje i u drugim područjima našeg planeta pa je ta ploha nazvana Mohorovičićev diskontinuitet ili Moho. Pokazalo se da debljina Zemljine kore, odnosno dubina Mohorovičićeva diskontinuiteta, varira od mjesta do mjesta.

Podno planinskih lanaca doseže dubinu i do 90 km, ispod dubokih oceana nalazi se na dubini od pet do 10 km, a u prosjeku se nalazi 33 km ispod Zemljine površine. U Hrvatskoj najdublji je ispod Velebita i Dinare, oko 42 km, a najplići ispod južnog Jadrana i istočne Slavonije – 25 kilometra.

Danas kad se Zagreb i dalje trese, a živimo na takvom području da tih jačih ili slabijih “ljuljanja” nije pošteđena cijela naša zemlja, vrijedi pročitati barem skraćenu verziju Mohorovičićevih najdobronamjernijih uputa, složenih u 15 „zlatnih“, temeljnih pravila za gradnju zgrada što sigurnijih od potresa i toga se držati.

 1. Na strmini, a osobito na gornjem rubu strmine neka se uopće ne gradi.
 2. Pomno ispitati zemljište, ako treba umjetno ga pojačati.
 3. Temelji zgrade neka su tako jaki i debeli, da bude pritisak na zemlju po jedinici plohe, po mogućnosti malen.
 4. Temelj zgrade neka je po mogućnosti monolit napravljen od betona (…) koji se može ojačati umetanjem jake željezne šipke.
 5. Ako je zgrada monolit, (…) onda je time otpornija, čim su joj stijene tanje. Kod proračunavanja debljine osnovnih zidova, pregradni se mogu zanemariti.
 6. Radi smanjenja lateralnih deformacija valja graditi krute stupove i krovove čvrsto povezane s nosivim zidovima.
 7. Vatrobrani zid mora biti jednako čvrst kao i svi ostali zidovi i jednako čvrsto vezan sa stropovima i krovom.
 8. Čim bude u unutrašnjosti zgrade više čvrstih poprečnih zidova, tim će zgrada biti čvršća!
 9. Sve svodove valja zamijeniti gredama jer svodovi rastežu, a grede vežu zidove.
 10. Smanjiti na minimum sve dijelove zgrade koji ne doprinose čvrstoći (što lakša stubišta i pregradne stijene, izbjegavati teške ukrase).
 11. Prigradnje i krila zgrade neka se ili veoma čvrsto vežu s glavnom zgradom, ili neka se grade posebne neovisne zgrade.
 12. Svakovrsne izbočine na zgradi, ako ih već mora biti, neka budu vezane s poprečnim zidovima, te po mogućnosti lake i čvrste.
 13. Krov neka je lagan, čvrst i čvrsto vezan sa svim zidovima. Ravni se krovovi preporučuju za seizmički jako aktivna područja.
 14. Dimnjaci neka su čim lakši i čim čvršći, čvrsto vezani s krovom.
 15. Da kod potresa ne pada crijep sa zgrade na ulicu, neka se na rub krova metne rešetka od željeza.

Ove se vrijedne upute mogu naći u knjizi “Kroz koru do plašta – nove spoznaje o Andriji Mohorovičiću (1857. do 1936.)”, koju je 2019. objavio HAZU, i to u poglavlju “Mohorovičićev seizmološki opus”, čiji je autor prof. dr. sc. Herak. A uz sve već napisano što se odnosi na Mohorovičićeve savjete za što odgovorniji, savjesniji, temeljitiji i sigurniji pristup gradnji kuća, zgrada i domova, uz posebno upozorenje da pritom ne smije biti nikakve proračunate štednje, valja istaknuti da je Mohorovičić prvotno predložio i pokuse kako bi se testirali materijali od kojih se zgrade i grade, da bi onda iznio i niz praktičnih uputa i o prednostima te nedostacima različitih građevnih materijala. Što je pritom napisao, u već navedenoj knjizi, ali u poglavlju “Kako je diskontinuitet postao Mohorovičićev”, podsjetio je akademik Mirko Orlić, donoseći ovaj izvorni Mohorovičićev citat:

„Djelovanje potresa na elastično tijelo proporcionalno je maksimalnoj akceleraciji potresa i masi tijela, a temeljne jednadžbe za gibanje elastičnog tijela vrijede samo unutar granica elastičnosti. Poradi toga se zahtijeva od valjane građevine, da bude čim lakša, čim čvršća i da joj bude granica elastičnosti čim veća. Drvo odgovara ovim zahtjevima najbolje, jer je odnosno prema težini, najčvršće te ima veoma veliku granicu elastičnosti. Jednako je dobra ocjel, samo što je teža i skuplja. Željezo ima mnogo manju granicu elastičnosti. Beton armiran sa željezom ili još bolje sa ocjeli može se napraviti tako čvrst kako treba, a ima veliku prednost pred svim ostalim građama, da se čitava građevina može izvesti kao jedan komad. Kamen i opeka s običnom žbukom, priređenom s mnogo pijeska, nemaju skoro nikakve elastičnosti, ali sa žbukom od cementa su dovoljno elastični.“
https://www.vecernji.hr/vijesti/ako-je-u-unutrasnjosti-zgrade-vise-cvrstih-poprecnih-zidvoa-zgrada-ce-biti-cvrsca-1392699

Zanimljiva je izjava  profesora  Haluk EYIDOĞAN s Istanbul Technical University  u Istanbulu, objavljena na 24SATA gdje profesor kaže: „…hrvatski potres imao je dva predznaka.“

https://www.24sata.hr/news/turski-seizmolog-vas-hrvatski-potres-imao-je-dva-predznaka-737815

„Nakon potresa u Hrvatskoj ispitao sam karakteristike događaja. Shvatio sam da je potres imao neke ‘predznakove’. To su aktivnosti koje su započele 23. prosinca s magnitudom 1,3  a nastavila se 28. prosinca magnitudama 5,2  i  5 po Rihteru.

Rekao nam je to turski seizmolog Haluk Eyidogan s istanbulskog sveučilišta, koji je za 24sata analizirao potres magnitude 7 po Richteru koji je 30. listopada pogodio Tursku i odnio 117 života, te potres koji je pogodio Hrvatsku 29. prosinca i ugasio sedam života.

– Pojava predšokova, predznakova je vrlo važna sa seizmološkog gledišta. Naravno, potresi se ne mogu predvidjeti kad će biti, ali uz modernu opremu i praćenje ovih pojava može se sustav pripremiti za potencijalnu opasnost. Ako te pojave postanu sve učestalije, može se očekivati potres. To se vidjelo i u našem slučaju, a vjerojatno će i vaši seizmolozi potvrditi istraživanjem isti slučaj – rekao je prof. Eyidogan i objasnio zašto je Izmir stradao u potresu.

– Velike štete u centru Izmira bile su zbog tri čimbenika. To su izmirsko zaljevsko područje koje je smješteno na bazenu koji pojačava potresne valove, neusklađenost s propisima u vezi s potresima, značajan dio zgrada sagrađen je 1990-ih, kad građevinske inspekcije nisu provodile kontrolu  – pojasnio je prof. Eyidogan i naglasio da je rješenje slušanje struke.

Turska vlada je zbog ovog potresa uvela posebne mjere pa se tako od 2021. uvodi Sistem ID za objekte. Tako da će svaki novoizgrađeni objekt morati biti otporan na najveći mogući potres u tom području. „

Ovaj potres u Turskoj donio je i nešto dobro za budućnost.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 9

Europski sud za ljudska prava – nakon  nekvalitetne gradnje u Turskoj, u kojoj su iste te nekvalitetno izgrađene građevine uzrokom velikih šteta ali i velikog broja poginulih u predmetu Ozel i drugi protiv Turske – presudio je u korist svih koji su oštećeni ali i stradalih u takvim građevinama.

Ovo je prilika i za sve iz nekvaliteno izvedene  obnove na Banovini, ali tek nakon što prođu hrvatsko pravosuđe. Većina to nikad neće dočekati, nažalost.

Uz fotografije ovlaštenog sudskog vještaka, Žarka Željka, dipl. ing. građ. stoji i komentar nakon zagrebačkog potresa 22. ožujka 2020. i rastočenih novosagrađenih građevina.  Dobro je navesti slijedeće, za sve, osobito one koji nemaju znanja iz tog područja.

„U procesu građenja postoji više sudionika u gradnji. Jedan od njih je projektant koji izgrađuje projektnu dokumentaciju temeljem koje se treba građevina izvesti, izgraditi.

U procesu građenja, osim izvođača, postoji još i funkcija nadzornog inženjera  koji kontrolira kompletnu gradnju. Je li kriv projektant, izvođač, nadzorni inženjer i onaj koji je potpisao uporabnu dozvolu, vlasnicima je nebitno.

Do odgovornog u slučaju ovih kuća u Jazbini kao i na Bukovcu lako se može doći, od slika na kojima se lijepo  vidi kakav je konstruktivni dio (armatura, a i beton, koji bi vrijedilo testirati na kvalitetu, tzv marku betona), a potom bi valjalo dizati kaznene prijave, jer elemenata kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine i te kako  ima.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 10

Stube su se odlomile na mjestu spajanja horizontalnog podesta i kose ploče na kojoj se nalaze stube. Pregledom fotografije vidi se da postoji neka minimalna armatura, ali sigurno nedovoljna.

U ovom slučaju više je mogućnosti krivnje i odgovornosti: moguće je da je eventualno zakazao statičar (što je vrlo malo vjerovatno), potom da je radi “štednje” ugrađeno nedovoljno armature, manje nego je bilo projektom predviđeno.

A za to su odgovorni glavni rukovodilac radova i glavni nadzorni organ. Na žalost, vrlo je čest slučaj da nadzorni inženjeri nisu prisutni na gradilištu i ne prate radove već samo na završetku potpišu građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i izjavu o usklađenosti.”

U praksi ima još i gorih slučajeva. Povežu se izvođač radova i nadzor i umjesto da brinu za sigurnost i kvalitetu oni zajednički “štede” na materijalima, varaju investitora i dijele profit.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 11

Zaprešić nakon 29. 12. 2020. živi je primjer nekvalitetne gradnje.  Zgrade su totalno neupotrebljive.

U Italiji su zbog istih zlodjela nakon potresa u Amatricea i Accumoli kazneno gonjeni projektanti, izvođači radova, nadzorni inženjeri.  Svi su dobili zatvorske kazne, a oštećenima su morali platiti štetu.

A naša hrvatska stvarnost?  A odgovornost? Nadajmo se kako se neće ponoviti obnova nakon Domovinskog rata koja je upravo kod ovog razornog potresa na Banovini pokazala kako se provodila ta obnova.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 12

Fotografija sve govori, armiranobetonskog nosivog stupa – nema.

Odgovornost svih struktura vlasti  u ovoj obnovi  također mora konačno doći na red.

Još u proljeće sam pisala kako je nakon razornog potresa u Zagrebu i okolici  vrijeme Japance konsultirati.  Dovesti njihove stručnjake u Zagreb. Sad i na Banovinu. Iskoristiti njihovo iskustvo i saznati  sve o njihovoj  gradnji na  bazi  od teflona, “gumenim podlogama”, koja omogućava građevini da lagano klizi tijekom potresa. Svi nosivi stupovi ojačani su materijalima izrađenim na bazi ugljika i jako često se ubacuju drvene grede zbog većeg stupnja elastičnosti.

https://gizmodo.com/what-japan-can-teach-us-about-prepping-for-a-major-eart-1729921510

https://www.cnet.com/news/giant-rooftop-pendulums-to-cut-quake-shaking-in-tokyo/

https://www.japan-guide.com/e/e2116.html

Ali naučiti i nešto o njihovoj tehničkoj izvedbi osiguranja objekata kojima prijeti urušavanje kao i o organiziranosti domaćinstava koja moraju – po propisima – imati paket spreman  za preživljavanje u slučaju potresa.  K tome, zakonom je regulirano kako se ništa NE SMIJE ostavljati pored vrata, u stubištu ili hodniku. I namještaj se mora dobro namjestiti kako bi se spriječio njegov eventualni pad, a kućanski aparati se moraju moći u svakom trenutku isključiti iz struje, plina te između njih mora postojati  razmak kako ne bi došlo do požara.

Sigurna sam kako bi bilo daleko jeftinije platiti japanske stručnjake od svih prijedloga osnivanja koordinirajućih tijela, stožera za obnovu i sličnih „komisija“.

Znamo kako to uvijek završi.

Po onoj poznatoj Winstona Churchilla:  Kad ništa ne želite riješiti osnujte komisiju!

VAŽNA PORUKA ZA LOGIČARE

Vrijeme uvjeravanja prolazi. One koji ne shvaćaju što se događa, treba ignorirati i ne gubiti vrijeme na njih. Poštene, empatične i logične osobe se trebaju okupiti, bez obzira na osobna uvjerenja i svjetonazore. Osim raskrinkavanja, dolazi vrijeme djelovanja brojnim i legalnim sredstvima u gospodarstvu, zdravlju, autonomiji… U protivnom, sve će nas porobiti.

Pitate se što učiniti nakon čitanja ovog teksta? Jednostavno, šaljite i dijelite tekst poštenim, empatičnim i logičnim osobama. Informirajte bližnje o postojanju portala Logično. Priključite nam se na našem Telegram kanalu tako što ćete kliknuti na Vijesti.  Od danas možete komunicirati i pisati nam u Telegram grupi Zajednica. Budimo složni, mudri i jaki.

Svidio vam se članak i
pitate se što možete napraviti?
PODIJELITE ga s PRIJATELJIMA

*Stavovi izneseni u kolumnama su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Logicno.com

Pretplati se
Obavijest
guest
Zaštitite svoje ime u komentarima... REGISTRACIJA
133 Komentara
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Drima
Gost
Drima
8 mjeseci prije

Cijeli život učenja i posla im se svede na par listova gluposti.Uhljebi sistema i poslovi koje mi plačamo.Sramota.

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije
Reply to  Drima

Da, na žalost u pravu si. U Hrvatskoj vlada ideologija rekonstrukcije, a zamjenska gradnja je tabu tema. Konzervatori praktički zabranjuju nove materijale, a izvornost nadmašuje autentičnost. Sudovi protažiraju svađe suvlasnika i redovno za pravo daju strankama koje ne žele održavati svoju imovinu. Zamjenska gradnja je znanstvena fantastika. A ako se… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

Vi ste ekspert za?
Nisam znala da se bez konstrukcije armiranobetonske kuća može održati. A kao što vidite armiranobetonskog stupa – nema.

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Zidana konstrukcija također nosi seizmička opterećenja. Propisi to dozvoljavaju, samo ograničavaju katnost i traže veliku površinu zidanog ziđa. Kod navedene slike pogrešno je tumačenje. Da je problem bio u nedostatku zidova konstrukcija puca oko prozora gdje su kritični presjeci. Ovdje je cijela konstrukcija klizla. Dakle uzrok je neadekvatan spoj zidane… Pročitaj više »

Mrčikola
Gost
Mrčikola
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

Debeli, pamtiš li one; mistrija u zadnjem džepu, gazda što treba?
Evo majstora za sve.

Mladen
Gost
Mladen
8 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Ima li kakav link na netu o žbukanju plafona?Mestar mi je loše ožbukao plafon pa ga moram uvjeriti sa nekakvim čvrstim “argumentima”neće on mene uvjeravat sto je dobro za mene ,vidice on svoga boga Hazarsko cionističkog .On je sigurno dio duboke države .

Mladen
Gost
Mladen
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

U Splitu za HEP gradi građevinska firma ,vlasnik Rus.Do njih gradilište zgrade vlasnik iz Bosne ,radnici iz Nepala,neki dan nestalo njih 6 .pronađeni u Italiji.Pa ti sad provedi kontrolu ,istragu i tužbu ako sto nije u redu.Rusi su poznati po tome da te njihova mafija zalije u beton.

nessy
Gost
nessy
8 mjeseci prije
Reply to  Mladen

Moguce lako, da ovaj zaliveni u beton sluzi kao armatura? Dakle, sto vise betonom zalivenih, solidnija zgrada.

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije
Reply to  Mladen

sad vidiš u kojoj banani živiš..ni sanjati nisi mogao. vidiš kad se otvoriš – svaku ulazi ko u javnu kuću, a kanađananin pravi fracking .. to je globalizacia. nek to oproba u japanu i kini, pa će vidjet gdje će završiti.. to je škola zapadnih integracija – da domaći bude… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

To imate u tekstu, u Jazbini, Maksimir.

Mikojan
Gost
Mikojan
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

Konzervatori su zlo, kriminalna organizacija, ako želimo starine onda neka država to otkupi od ljudi i iseli ih, naravno po cijeni daleko većoj od tržišne, ipak je to starina i muzejska vrijednost a to je 1000x skuplje. Ne može se živjeti u nečemu što je staro 150+ godina. Nisu gradovi… Pročitaj više »

Moja žena sve vidi
Gost
Moja žena sve vidi
8 mjeseci prije
Reply to  Drima

Pa, sve to važi za večinu naših inženjera profesora i Dr. Dr. Mr. sc…. Sve jugoslovenska škola, komunističko školovani profesori, svi pametniji jedan od drugog i to baš interdisciplinarno. Izgleda da su najvažniji predmeti pametovanje sa površnim znanjem i bahtost. Jedan viče nije prirodan zemljotres već za 4 kn kupljeno… Pročitaj više »

B7ranko Spehar
Gost
B7ranko Spehar
8 mjeseci prije

Nisi baš pametan zato se i kriješ iza žene Jugo gradjevinci su bili cjenjeni i na zapadu,bliskom istoku,Sjevernoj Africi Rusiji itd.Sad u HR samo sjenka nekad močne vojske građevinaca.

Moja žena sve vidi
Gost
Moja žena sve vidi
8 mjeseci prije
Reply to  B7ranko Spehar

Ondašnji građevinci su još školovani od onih koji su još vukli tradiciju iz Austrougarske. Kasnije su u svemu preuzeli komandu oni koji su prošli kroz negativnu selekciju balkan-komunizma. Bili su na kraju samo zato “priznati” jer su bili jeftini. Evo ovi profesori i doktori gore misle svaki da je najpametniji… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije

jadna vaša žena, ak je uopće imate!

Moja žena sve vidi
Gost
Moja žena sve vidi
8 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Jesam te razljutio bako?

Mladen
Gost
Mladen
8 mjeseci prije
Reply to  Drima

Ima jedan dobar vic na ovu temu obnove,došao Mujo građevinski poduzetnik kojeg je poslala BiH vlada kod svog kolege u posjetu u Italiju,vidi Mujo sve samo bogatstvo i luksuz kod Talijana pa ga pita odakle mu sve to ,nato mu Talijan kaže ,vidiš li onaj tamo most trebao je biti… Pročitaj više »

Drima
Gost
Drima
8 mjeseci prije
Reply to  Drima

Jeli itko provjerio informaciju da su zgrade starije od 100 godina(u koje nije dirala renovacija) najmanje stradale i ako je to istina dali koga to čudi?

Lancia delta s4
Gost
Lancia delta s4
8 mjeseci prije

Odlican i strucan clanak.tnx.Posto zivim u tom podrucju osjeti se svaki potres od 2 richtera,ali ne trese nego samo malo zaskripe grede.Mislim do tlo tone i to od Petrinje pa na istok do Karlovca po tom rasjedu.Problem po meni su podzemne vode,jer ispod te regije je najveci podzemni rezervoar vode… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije

Bravo, sve točno.
I vjerujte, ima svega, sve poznajem. I nije skuplje više koliku sigurnost pruža. Za temeljnu ploču, nadtemeljne zodove i još jednu ploču na sve (ako nema podruma npr.) u ukupnoj gradnji povećavate cijenu za cijenu izolacija i jedne ploče.
U ukupnoj gradnji konstruktivnog dijela ni 15 %.

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije

Evo jedn malo ozbiljni članak o fracking pošasti: “Okoliš i zdravlje: koliko je fracking opasan? Od Jennifer Fraczek 27. prosinca 2017, Takozvani nekonvencionalni fracking zabranjen je u Njemačkoj od ove godine. Previše su nejasni rizici za okoliš i zdravlje, posebno kada je riječ o onečišćenju vode i zraka. Prema novom… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije
Reply to  piždro

Evo još jedan stručni prilog koji potvrđuje povazanost frakinga i potresa: “Porast laganih potresa zabilježen je u mnogim američkim državama s fracking industrijom, na primjer u Teksasu, Ohio ili, kao što pokazuje gornja karta, u Oklahomi. U prošlosti su vlasti uglavnom negirale vezu između frakcije bunara i potresa. Ali sada… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  piždro

Bravo! Tako treba. Ima nas koji dobre stvari memoriramo.
LP

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  piždro

Imate li kakvu poveznicu, molim Vas.
Hvala. LP

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

1. to je tekst sa web.de staviti ovo u tražilicu: “Umwelt und Gesundheit: Wie gefährlich ist Fracking? hr.Okoliš i zdravlje: koliko je fracking opasan? Von Jennifer Fraczek Aktualisiert am 27.12.2017” link: https://web.de/magazine/wissen/umwelt-gesundheit-gefaehrlich-fracking-32714652 2 de.Amtlich bestätigt: Fracking löst Erdbeben aus – ovo staviti u trazilicu dovoljno il evo link al ce… Pročitaj više »

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije
Reply to  piždro

Ili ovoj link;
https://www.wiwo.de/technologie/green/fracking-erdbeben-in-den-usa-nehmen-drastisch-zu/13551730.html

Erdbeben in den USA nehmen drastisch zu
von Benjamin Reuter
US-Geologen warnen vor Erdbeben, die im Zusammenhang mit der Öl- und Gasförderung stehen.

hr. Potresi u SAD-u dramatično se povećavaju
Benjamin Reuter
28. travnja 2015

Američki geolozi upozoravaju na potrese povezane s proizvodnjom nafte i plina.

befucvweuzfbvwzervzw
Gost
befucvweuzfbvwzervzw
8 mjeseci prije
Reply to  piždro

Dobro ti ovo obadvoje buraz.

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije

ma buraz straim lopinama dat da ti vršljare po zemlji – to ni u snu!!! jer tako se može u bušotine i stošta opasno postaviti.. tako su papuancima na borneu teren uzelli i pokrstili ih.. jer su satelitske skener snimke pokazale ogromne nalaze zlata..

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije

Do sada, najveći biser je ovaj sa Japancima. Dovesti Japance da nam govore kako da radimo kuće. Možda je najbolje da dovedemo Japance da nam vode državu. A onda će i kuće da se rade kako treba. Samo kod nas već odavno nema radnika koji znaju raditi kuće. A bez… Pročitaj više »

Dominik
Gost
Dominik
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

Japanci imaju najveće iskustvo u građenju protupotresnih objekata. NJihove zgarde izdrže potrese i do 9 stupnjeva po richteru. Ne vidim zašto bi bio “biser ovo sa Japancima” Dovesti par koordinatora koji će biti nadzorni dio tima tj. voditelji projekata izgradnje nije uopće loša ideja.

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije
Reply to  Dominik

Zato što mi nemamo takve potrese. A sve je to i preskupo. U Baniji i nije bilo takvih potresa dok nije sada puknuo rasjed. Velik je problem i loše tlo. Možeš napraviti i bunker, a tlo ga nagne. Uz to, Japanci bi u ovoj zemlji uz toliku birokraciju i poludjeli,… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

Nema potrebe minorizirati dObar prijedlog. Japanci su ne samo projektanti već i konzultanti tvrki u Dubaiu koje grade 10 katova akvarija, restorana, hotelskih soba pod morem, i 760 m nebodera u zrak, u visinu. I sve na pijesku. A mi nismo u stanju izvesti pošteno ispitivanje tla (jer se špara)… Pročitaj više »

Sparkling
Gost
Sparkling
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

Donekle si u pravu. Ali postavi stvari onako kako struka nalaže. Znači, projektanti, nadzorni inžinjeri, građevinari i naravno samo oni dozvoljeni materijali koji ne odstupaju od kvalitete dotične građevine. I nikakvih problema neće biti.
A to što je rvat veliki tat…. o tome drugom prilikom.

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije
Reply to  Sparkling

Nije bas tako jednostavno. Problem je što nam se radnici “doškoluju” u Njemačkoj. Kako tamo nema potresa sa tim se “znanjem” vraćaju u potencijalno seizmička područja i primjenjuju pogrešna rješenja. Slično bi bilo i sa Japancima. Zbog bolje toplinske izolacije i štednje nisu postavljeni vertikalni serlaži, sto kod manjih potresa… Pročitaj više »

Sparkling
Gost
Sparkling
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

Ma sve u redu. Ali nisi shvatio moju poantu. Nisam od te struke iako sam puno toga vidio u gradnji. Ono što hoću naglasiti u mojem komentaru je poštivanje struke. Nemaju tu veze radnici koji se vračaju iz “tonguzije” ili iz Japana. Pa sam u tvom textu opisuješ zbog čega… Pročitaj više »

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije
Reply to  Sparkling

Korupcija više, manje. HDZ je vise Pedro i eksponent politike, nego direktni krivac. Pravi krivac je pogrešan koncept države od kojega mnogi imaju koristi a svima pričinjava veliku štetu. Naprosto ogromne resurse guramo u birokraciju i centralizaciju. Koncept lokalne i državne uprave ne samo što proždire milijardu eura godišnje nego… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

“HDZ je vise Pedro i eksponent politike, nego direktni krivac”.

Ovo ti je preočito, možeš ti to i finije.
Ostalo uglavnom stoji, kao što bi i trebalo.

Mrčikola
Gost
Mrčikola
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

Debeli, treba vremena da se sazna komu treba šušnut.
Treba napraviti i studiju isplativosti da se vidi koliko se može jamit i koliko se može šušnut.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  Mrčikola

Ma to se čas posla sazna. Za Gunju se znalo, Kraljici Gunje i glavnom izvođaču iz Vinkovaca sa 300-njak podizvođača!
Već se i ovdje za Banovinu nazire sve.

rimtu
Gost
rimtu
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

“Možda je najbolje da dovedemo Japance da nam vode državu”.

Ma ne, najbolje je ostavit tvoju veleizdajničku ekipu.

Sir Oliver
Gost
Sir Oliver
8 mjeseci prije

Ono kad primas placu ni zasto a slovis kao strucnjak.Mi imamo samo strucnjake za razne malverzacije i potkradanja.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije

Moram priznai da sam bio iznenadjen kada sam neki dan cuo za covjeka koji je prakticno svaki ovak zemljotres predvidio do u minutu! Sta vise, otisao sam na njegov FB profil, i iduci nazad jasne je vidljivo da je prakticno svaki zemljitres predvidio… Tip se zove Igor Kostelac. Ima i… Pročitaj više »

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Isti je predviđao i Nibiru 2012. i imao njegove slike kao i dva sunca umjesto jednog.

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
8 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

zato sto si srao u pelena kad si bio mali diši kroz pelene posto si odrastao

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

Kolega, stvarno nemam pojma sta je predvidjao, koje je vjere, ko mu je krsteni kum i ostale stvari… Mozda ovaj Kostelac to i pise, ali me ne zanima… Ovdje govorim samo ono sto sam sam (dakle sam, kao sto mozete i vi, sa one poveznice koji imate od mene) –… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
8 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

Sjećam se, to je ludo bilo. 😀
Spaljen je lik ful, al sad bi stvarno mogao bit na tragu.

Toni
Gost
Toni
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Zanimljivo je jedino da nije predvidio jedini potres kojeg je trebao. Ovaj najjači, od 6.2. Jesi i to pročitao? Kaže, kuhao je ručak pa nije pratio…Dajte shvatite, potresi se ne mogu predvidjeti. Može se predvidjeti najjače očekivane, može se odrediti vremenski povratni period, može se detaljno naznačiti aktivne seizmogene rasjede,… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Toni

“… Zanimljivo je jedino da nije predvidio jedini potres kojeg je trebao….” To vam stvarno ne mogu reci, da li je tako bilo ili ne… Mogu vam samo reci – da sam 2. ili 3. dan nakon onog razornog zemljotresa gledao njegov kanal izvjesno vrijeme… Covjek je bukvalno najavio da… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“… I vi za sve imate objašnjenje osim za činjenicu da je jedini pravi potres zaboravio…” A cujte, ja sam za ovog covjeka cuo prvi put neki dan… Tada sam pogledao jedan ovaj njegov video – i direktno sam gledao kako covjek minimalno sat vremena PRIJE potresa, u direktnom razgovoru… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Dakle Anina prica, koja u potpunosti negira da ovaj Kostelac “nije predvidio” veliki zemljotres, jer zena ga je pratiila i bila pripremna – upravo zbog njegovog predvidnjanja…

zemlj1.PNG
Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“… Igor Kostelac, objava na facebooku, 29.prosinca, 12:27…” Tacno, to stoji… Mejdutim to nema uopce veze sa nikakvim najvecim udarom… Evo vam par slidova sa diskusija od prije dan, a cak ima i slika na onak njegov kanal, tako da svako moze vidjeti sta je covjek pricao i predviddjao 28.prosinca… Pročitaj više »

zemlj22.PNG
Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“… Osim što je napisano osam minuta nakon najvećeg udara!?…” Opet isto… A cujte, starno ne znam sta vama pricinjava zadovoljstvo da izigravate sada “pametnjakovivca” – ali stvarno bez ikakvog razloga… Dakle, evo pregledao sam brzinski njegov profil tog 28 i 29… Ocito je da je lik cijelo vrijeme javljao… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“… Ali je “predvidio” neke male, oko 2 po richteru kojih je bilo bezbroj …” haha Boze sacuvaj… Pa da je i najmanji predvidio – predvidio je… Nije lupao nasumice – sto ja mogu da potvrdim jer sam gledao tu jednu emisiju… Zvanicna “nauka” tzv “seizmologija” – nije u stanju… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“… Vrijeme će brzo pokazati je li čovjek drugi Mohorovičić, spasitelj i posljedično potencijalni bogataš…” Kolaga, Kako mislite da ce vrijeme pokazati…? Dakle to sto ste vi stavili pod navodnike “predvidio” ne znaci nista, makar meni… Naprosto zato, jer sam gledao kako covjek predvidja epicentar i vrieme zemljotresa… Sat+ vremena… Pročitaj više »

Gost
Gost
Gost
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

I tako, čovjek je zaboravio predvidjeti razorne potrese jer je pišao ili kakao? Ali jesu Turci, a koje on prati. :-). Odmah nakon Izmira. Hrvati – ovo je vaša ploča. I to po modelu statističke matematike. Ako rukne Izmir, rukne RH. Dakle, tako se miče. A prorok koji od 1000… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Gost

“… Ali jesu Turci, a koje on prati. :-). Odmah nakon Izmira….”

Kolega,
Nikad me zemljotresi nisu narocito interesovali… Nemam pojma i Izmiru…
Imate li neku poveznicu na to sto tvrdite…?

Gošća
Gost
Gošća
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ovo ti je odlično što si rekao.

Jasno stavljaš do znanja da nemaš nikavih ibformacija. Bravo.

Zorule
Member
Zorule
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ako se dobro sjecam, dan nakon onog velikog potresa predvidjao je jos jedan potencijalno opasan potres sljedeci dan izmedju 12-13 sati. Prema informacijama koje imam od ljudi koji su bili na potresnom podrucju, velika vecina volontera, vatrogasaca i raznih sluzbi je prekinulo sve operacije, sisli su sa krovova, odmaknuli od… Pročitaj više »

Gošća
Gost
Gošća
8 mjeseci prije
Reply to  Zorule

A što je krivično. 🙂

Brainstorm
Gost
Brainstorm
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

preporucujem.
istrazit cu.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

ne, ne komete. samo sunce, mjesec, plima, oseka sa velikim naglaskom na uspostavljenu znanost.
ne idimo u astrologiju, postajemo ruglo.

Davor drugi
Gost
Davor drugi
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Aaaaa, seizmologija, pseudo također. Ne mogu bjednici ni u utrobu zemlje pogledati pa predskazati nadolazeći potres. Sram ih bilo!

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Davor drugi

“… Aaaaa, seizmologija, pseudo također…” Evo ja tvrdim da jeste. Dakle radi se o totalnoj pseudo-nauci… I izuzetno je lako dokazati da je to pseudo-nauka, ali hajde da vidimo kao cete vi dokazati da nije…. Samo na ovoj diskusiji, mozete i sami shvatiti da je to slucaj – ali evo:… Pročitaj više »

Davor drugi
Gost
Davor drugi
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“Vama ce (poznavajuci vas) predpostavljam – biti izuzetno lako da dokazete da se ovdje radi o “nauci” … Sitnica jedna…” Mislim da smo mi oba toliko obrazovani i nema nikakve dvojbe da ja tu išta mogu i trebam dokazati ili osporiti. Seizmologija je prihvaćena od akademske zajednice kao znanost, i… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Davor drugi

“… Seizmologija je prihvaćena od akademske zajednice kao znanost …”

Stvarno…?
Pa to je i tzv epidemiologija…
(Gledamo i zivimo Teror – sa tom pseudo-naukom vec skoro godinu dana)…

Bas ono – “zestoko jak” argument da je nesto nauka…
“Naucna zajednica” tj “koncenzus idiota” = klasicna hazarska podmetacina…

Gost
Gost
Gost
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Vidi klipane.

Ovdje HAZAR. Ja sam Hazar, a ti pojma nemaš ni što je što ni tko je što ni što znači Hazar. Na Balaknu smo uglavnom.

Ovdje nema sljedbenika za manipulatora, i nitko mu neće ništa uplatiti na račun. Preračunao se.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Gost

“…Vidi klipane….”

Dakle – ponasate se kao stoka…
A ja mislio da hocete diskutovati…
Zbogom stoko “hazarska”.

Zasigurno niste Hazar – nego samo obicni bezobrazni glupan… zato sam stavio pod navodnike.

Gošća
Gost
Gošća
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Opa, evo i ja se javljam da sam stoka. Ne pušim “Big gurua”.
Mora da sam jebeno glupa i da ne znam ništa. 🙂

Nije li ovdje negdje napisano da su sljedbenici nasilini ukoliko netko suprotstavi mišljenje manipulatoru?

Davor drugi
Gost
Davor drugi
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ne znam zaista zašto sam se uopće uključio u ovu diskusiju s tobom????
To je toliko, …do bola glupo!
Poštovanje i laku noć Istražuj.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Davor drugi

“… To je toliko, …do bola glupo!…” Dobro jutro. Ja ne mislim da je glupo. Cijenim da ste se javili i diskutovali, pa cak i da me popljujete… Dakle – vec duze vrijeme tvrdim da se prakticno sve sto smo ucili u skolama (i zovemo “nauka”) – mora propitivati… Nauka… Pročitaj više »

Davor drugi
Gost
Davor drugi
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“Cijenim da ste se javili i diskutovali, pa cak i da me popljujete…” Samo bih te molio za jedno pojašnjenje, o kojem nivou diskusije, razmjene mišljenja ii sl. je kod tebe riječ, kada svako razmimoilaženje mišljenja ti tretiraš kao pljuvanju po tebi? Imam li ja ikakvo pravo u diskusiji s… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Davor drugi

“… Samo bih te molio za jedno pojašnjenje …” Kolega, Izgleda da se radi o nesporazumu… Ovdje me niste pljuvali i cijenim to. Vise sam se referirao na proslu diskusiju, a i u opce… Da ste me pljuvali ne bih vam vjerovatno vise niti odgovorio (kao ovom gadnom liku koji… Pročitaj više »

Davor drugi
Gost
Davor drugi
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

 “(kao ovom gadnom liku koji se pojavio pod imenom “Gost”…)”
Šta češ, tako je – kako je… Nisu mi jednom svašta ovdje napisali, nekad prećutiš, nekad odgovriš, šta da radiš?
Ovdje je još i dobro, kakve sve uvrede po drugim portalima padaju.

Gošća
Gost
Gošća
8 mjeseci prije
Reply to  Davor drugi

Nda, pa to je Big Guruz glavom. Odmah je nasilan. 🙂
Meni je vidljiva psiho-somatska rakcija kontrol frika. Ukoliko takve upitaš za bilo koji argument, raspada im se ego i popizde.

Ne pratim tako nešto, no ovdje mi je jako zanimljivo. S obzirom da je članak odličan. I vrlo argumentiran.

Toni
Gost
Toni
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Koji su to seizmolozi rekli da će se naknadni potresi Petrinjskog potresa događati na jugu i otocima!?!? To nijedan seizmolog nije rekao. Naknadni potresi se događaju i događat će se u uzduž i oko petrinjskog rasjeda. Uravo tamo gdje se cijelo vrijeme događaju. Kakvi sad otoci i naknadni potresi????

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Toni

“…Koji su to seizmolozi rekli da će se naknadni potresi Petrinjskog potresa događati na jugu i otocima!?!?…”

https://www.novilist.hr/rijeka-regija/potres-iz-1750-najvise-je-stete-napravio-u-bakru-i-rijeci/?fbclid=IwAR19-4dVyT59_yiXm5_1DCfXQ2OliVvDQ315zNuVe9kGccVCNxPwCvzZAvo

Toni
Gost
Toni
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ma zašto ne čitate ono što citirate???? A onda time dovodite ostale u zabludu. Dotični geolog (usput, nije geofizičar, seizmolog, tektoničar…ali, nema veze) NIGDJE nije rekao da istražuje potrese na jugu i otocima kao naknadne potrese Petrinjskog potresa!!!!! Odakle vam uopće takva ideja???? On je u intervjuu za Novi List,… Pročitaj više »

Zorule
Member
Zorule
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Vidim da si zapeo oko proricanja potresa, ne znam da li di vidio ovu analizu od sezmologije glede Petrinjskog potresa. https://temblor.net/earthquake-insights/stress-analysis-shows-slight-increase-in-seismic-hazard-near-zagreb-12306/ Po njima, sa Petrinjskim potresom se povecala oko 3 puta mogucnost potresa na Petrinjskom i Jastrebarskom rasjedu. Nesto manje na Podsljemenskom rasjedu. BTW, sto mislis kako se doslo do… Pročitaj više »

Davor drugi
Gost
Davor drugi
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“Dakle – vec duze vrijeme tvrdim da se prakticno sve sto smo ucili u skolama (i zovemo “nauka”) – mora propitivati…” Ali znanost se uvijek mijenja, propituje, uvjek dolaze nove ideje, inovacije koje ne moraju obvezno ukidati stare, postavljaju se nove, a uklanjaju stare teze i hipoteze,ne postoji znanost koja… Pročitaj više »

Brainstorm
Gost
Brainstorm
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

istrazuj, svaka cast. ali ipak oprezno. ne mozemo odbaciti uspostavljenu znanost u korist tipa cija metoda granici sa astrologijom. hvala tebi na svem trudu, linkovima ali ovdje gubis kredibilitet. budes li isao previse u sirinu izgubit ces ostricu udarca. ja ti zelim da se skoncentriras na oblasti gdje si najjaci.… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Brainstorm

“… ali ipak oprezno. ne mozemo odbaciti uspostavljenu znanost…” Kolega, Ja licno ne odbacujem nista – osim odvratnog “naucnog koncenzusa”… Svako dostignuce je napredak, ali treba biti otvoren za sve i sve preispitivati… Taj idiotski “naucni koncenzus tzv naucne zajednice” – jeste otrov koji su Hazarski banditi nametnuli ljudskoj rasi…… Pročitaj više »

Gost
Gost
Gost
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Seizologija se služi INSTRUMENTIMA i STATISTIČKOM MATEMATIKOM.
Manipulatori se služe ni sa čim pri čemu koriste ljude a koji ne znaju pročitati ova dva pojma koja sam napisala.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

sunce i mjesec da, plima i oseka kao sto kaze lancia delta s4 gore da, kometi ne. komete su beznacajne gravitacijskim privlacenjem. to uplice astrologiju. postoje statisticka istrazivanja koja potvrdjuju znacenje gravitacijskog utjecaja nebeskih tijela. ne odbaciti seizmologiju. rade oni stvari na svoj nacin. mene kod seizmologije jako smeta ta… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Brainstorm

Kolaga, ja u opste i ne ulazim u detaljisanje i metode… Zasto bih…? Imaju tzv “seizmolozi” a ima i ovaj lik koji godinama to prati i promatra… Zasto oni ne bi ne bi diskutovali i deteljisali…? Sve je to za NAUK ili ZNANJE ljudske rase… Siguran sam da ovaj Kostelac… Pročitaj više »

Toni
Gost
Toni
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Ovdje postoji samo jedan problem pa da završimo s likovima ala Kostelac. On prognozira pojavu koja kad se dogodi može imati katastrofalne posljedice. Ima veliki broj pratilaca. Oni su toj manipulaciji očito podložni čemu je dokaz da to što ih nije upozorio na jedine bitne potrese ove godine im ne… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Toni

“… Na taj način stvara potencijalno jako opasne situacije po ljudske živote….” Stvarno…? A ovakvi “ozbiljni naucnici” – sa tvrdnjama o ” buducem 30 puta jacem zemljotresu ” – za koji je ona gospodja “najveci strucnjak na svijetu” rekla – da nema sanse da iko moze predvidjeti …? https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/seizmolozima-fali-ljudi-i-opreme-a-drzava-im-ne-izlazi-dovoljno-u-susret—620030.html?fbclid=IwAR0J6__9JNvtLr-HeeODqs4_SjVHAg6NsZ04lQ2idmrt0FrO39DDV71tc4g To… Pročitaj više »

rimtu
Gost
rimtu
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

“Da li ste vi po zanimanju “seizmolog” – pa se osjecate pozvani braniti “struku” …ili je nesto drugo po srijedi…?”

On ti je samo trol na kojeg gubiš previše vremena i energije.

yyyyfklfhjtuierrtttz
Gost
yyyyfklfhjtuierrtttz
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

komšija..samo vama iz poštovanja bacam se na ovu tematiku…inače osobno sam ispratio stotinjak potresa i matematički/statistički može se tremore donekle pratiti/predviđati a itekako su povezani sa nebeskim tijelima i mjenama.nedavno smo imali konjukciju čak 5 planeta…upozoreni smo….

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
8 mjeseci prije

Gospođo Šebalj, kako im baš niti jedno pitanje niste postavili o “frackingu”?

Toni
Gost
Toni
8 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

Kakve to veze ima s Banijom? Gdje se to izvodi frakiranje? Molim podatak.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  Toni

Na Banovini.
Koncesija za isto 4 kune za 5 godina.
https://www.logicno.com/politika/robert-valdec.html

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

Koliko pročitah nisu eksperti iz tog područja, a o tome je dovoljno, za sad, govorio novinar Robert Valdec.
A Vi bi trebao promijeniti, zbog higijene u komunikaciji, svoj nadimak.
Uljudno samo, zar ne?

Simon
Gost
Simon
8 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Moźemo o svemu pričati i neslagati se, samo molim te riječi “stručnhak” ili “ekspert” bi trebalo izbjegavati jer ne samo ovdje nego i na globalnoj razini vidimo do kud su nas takvi doveli u posručju ekonomije do stručnjaka i eksperata u medicini. Tako od svih tih ne preostaje ništa drugo… Pročitaj više »

mario
Gost
mario
8 mjeseci prije
Reply to  Simon

Stručnjaci nas bacili u roblje bez ikakve slobode. Pseudo prodani bijednici bez duše

Simon
Gost
Simon
8 mjeseci prije
Reply to  Simon

Neznam kako bi netko uopće i mjenjao život, osobno sam zainteresiran za time travel, ali za sad nema tih opcija ovdje na zemlji, bar ne za nas smrtnike. Izvan zemlje ovo linearno vrijeme i ne postoji prema tome godine ne znače išta, bilo ih 100 ili 1000, tako da treba… Pročitaj više »

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
8 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Higijena u komunikacij nas je dovela do disanja kroz pelene

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  TiranKonstant

Ne, pokora i kukavičluk. Osobno nikad nisam i nikad neću staviti brnjicu.

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
8 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

imaju ONI lijepa imena – ivan,alemka,vili…kamo sreće da se zovu “dokurčilomi” i da napokon priznaju…

Gošća
Gost
Gošća
8 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Jel’ to onaj koji ni na jednom fakultetu nije dogurao dalje od pauze?

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

To joj nije bilo na pameti… A ovi aparat-stručnjaci bi zaobišli temu.. tko
je malo učio geografiju i geologiju zna da cijelo to područje nije trusno do sad bilo!!! Jedino ako se nije izmjenili seizmološka karta, sa dolaskom demonkracije..

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije
Reply to  Dokurčilomi

Evo toni odmah uljeće u temu, kad se postave nezgodna pitanja…

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije
Reply to  piždro

pitaj , ko pita taj ne skita. pa gdje se frakiralo i potres je bio, po logici! il su izvodili microvalne radi.. doće hrvatsku skupo zapadni partneri i zmijsko gnjezdo…

piždro
Gost
piždro
8 mjeseci prije
Reply to  piždro

otkad ja znam gdje su te bušotine – valjda tamo gdje je najviše drmalo i treslo. ugodan dan

RENEW
Gost
RENEW
8 mjeseci prije

Ko se bosta majala nebo in Zemlja, bo prišel svet sodit z ognjem in mečem. https://off-guardian.org/2021/01/10/the-2001-anthrax-deceptions-and-those-being-perpetuated-today/ Tale gospod je pameten in izobražen. Toda osnove ne ve. Njegova osnova je, da če uspe Temna zima, da bo najhujše. Toda jaz mislim, da bo, če ne uspe lahko še hujše. Tudi cepiva… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
8 mjeseci prije

Dakle kako je bilo i za očekivati. Opet su “strućnjaci” generali poslije bitke. Puno teoretiziranja, kritiziranja propusta prethodnika i zvučnih stručnih izraza, a nijedan konkretan odgovor, koristan savjet ili nedaj Bože rješenje za buduću gradnju. Osim mudrovanja kako sve treba biti što čvršće i što lakše a za to ne… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Opet ne čitate s razumjevanjem. Pa dobro, zašto tolika površnost?

Stara kuka
Gost
Stara kuka
8 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Prije svega ja uvijek čitam s razumijevanjem da to bude jasno. I baš zato sam sposoban razlučiti šuplje priče, jalovo razbacivanje stručnom terminologijom bez pravog značenja i “otkrivanje tople vode” od stvarno stručnog, poučnog i korisnog teksta. A ovdje u cijeloj ovoj pisaniji nisam vidio ništa korisno ni novo. Samo… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Vas citiram: “Zašto nisu već odavno proveli takva “detaljna istraživanja”? Prije nego što je većina tih objekata izgrađena.” Iopak ne razumijete, porušeni objekti su stariji od 150 godina. Još iz Austrougrske. Izuizimam ove obnavljane nakon Domovinskog rata. Za to trebaju svi odgovorni u Remetinec. Dajte pročitajte još jdnom, čak je… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
8 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Nisu svi porušeni i oštećeni objekti stari 150 godina. to su priče za malu djecu. Radi se o manjem broju objekata u centru Petrinje. Većina oštećenih objekata je izgrađena, odnosno “obnavljana” poslije rata a dobar dio su kojekakve zbrda zdola sklepane, lesto i napuštene građevine koje uz to nikad nitko… Pročitaj više »

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

“… A ovi geofizičari i seizmičari se pokazuju jednako korisni i “stručni” kao i “imunolozi” i ostala korona bratija….”

Tacno.
Totalna pseudo nauka.

mario
Gost
mario
8 mjeseci prije
Reply to  Istražuj

Kostelac je objasnio potrese prije vise od 5 godina, a stručnjaci zbog gripe uništili i obitelji i ekonomiju i naše zdravlje

mario
Gost
mario
8 mjeseci prije
Reply to  mario

Nauka sa sotonistima stvara diktaturu nevidjenu do sada

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Nove zgrade nisu ni oštećene. Jedini problem su stare zgrade. Hrvatska država ne priznaje da i one stare i potrebno ih je obnavljati, a većinom i mjenjati. To je njemački koncept. Postoji i holandski koncept. To je zamjena cca. 1% stambenog fonda godišnje. Dakle, kada ti zgrada padne ispod minimuma… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

Osim u starosti problem je i u neodržavanju. Večina toga što se srušilo je već bilo načeto. Navlaženi i nakrivljeni zidovi, često iod čerpića, potpuno degradirani mort, slaba međukatna konstrukcija, trule grede i letve, poluraspadajuća drvenarija, klimavi i napukli dimnjaci crijepovi… Ima uostalom i starih kuća koje nisu bitno oštećene.… Pročitaj više »

hiber
Gost
hiber
8 mjeseci prije
Reply to  Stara kuka

Dobri komentari. Ovo sa zamjenom stambenog fonda je u stvari nužnost kada se stanovi promatraju kao stvari. Kada bi rekao da je to maštarija, u Nizozemskoj bi ti se smijali. Bolje da ti ne kažem što bi rekli.

Sema
Gost
Sema
8 mjeseci prije
Reply to  hiber

@hiber, Imate odlične komentare no znate u čemu je problem. U tome da se nekretnina u Hrvatskoj smatra svetinjom, a ne običnim proizvodom. To je taj komunistički mentalni sklop. Da za porez na nekretnine, Da za zamjenu stambenog fonda, Da za tehnički pregled zgrada i prisilno rušenje nakon što isti… Pročitaj više »

Stara kuka
Gost
Stara kuka
8 mjeseci prije
Reply to  Sema

Bravo druže. ti si pravi komunist. Znači kupiš za svoje pare kuću ili stan i on nikad ustvari nije tvoj. Ti ga koristiš samo tako dugo dok možeš plaćati porez na nekretninu. A ako se nađeš u situaciji da više ne možeš onda deložacija. A ako neki mafijaški građevinski “poduzetnik”… Pročitaj više »

ovi jedan
Gost
ovi jedan
8 mjeseci prije

brighteon .com/22929a7a-4325-4de2-b6f3-8bb5015ad82b

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  ovi jedan

Hvala Vam za ovaj video. Sjajna stvar.

Ante
Gost
Ante
8 mjeseci prije

A dašta su bolan nego srbi ko bi drugi, hebu nas zadnjih 30 godina i stalno svi zajedno skaču da urade rezonatni potres u HR

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
8 mjeseci prije

Skromni birokratski zahtjevi za obnovu nakon potresa:

https://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/pakao-zvan-hrvatska-birokracija-za-zahtjev-za-obnovu-nakon-potresa-traze-cak-90-dokumenata-1645744/

Tako paraziti vozaju uništene ljude kao idiote.
Nisam primijetio da je bilo koji pomagač tražio ikakve dokumente.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije

Ma sram vas bilo. Što drugo reći na vaše lupetanje.

Sirius
Gost
Sirius
8 mjeseci prije

Nisam ovo procitao do kraja. Isto mi je kao da uzmem onu staru knjigu cosmos i nakon nje pogledam onaj noviji dokumentarac cosmos. Sta cu novo saznati, nista. Nitko ne moze znati kad ce biti potres. A to sam znao i prije.

Netkoizmase
Gost
Netkoizmase
8 mjeseci prije

Prije svega da kažem da mi je žao svih ljudi koji su stradali. Ipak ništa se ne dešava slučajno. Dali je ovaj potres prirodan,uzrokovan harpom ili frakiranjem ne ulazim u to. Probat ću postaviti tezu o karmičkom uzroku! Cijeli ovaj prostor Banije je pod velikom transgeneracijskom traumom.Na tom području počinjeni… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  Netkoizmase

Povijest nije jednoznačna pa dozvolite da ovo imam pravo prokomentirati. A o priči kako 41-45. te 91-95 tek slijede istine, iako, ja se u te teme ne volim uvlačiti iako o tome svemu puno znam i raspolažem arhivskom građom iz državnik arhiva, kako Hrvatske, tako Srbije (najviše iz BG i… Pročitaj više »

Slonica
Gost
Slonica
8 mjeseci prije

Eksperti,stručnjaci i razni ini intelektualci kažu da da nebi trebalo tresti, al da nije posve isključeno. Isto kao meteorolozi vedro s mogućnosti padalina. U narodski rečeno i ćorava koka pogodi zrno a istina je da je sve nepredvidivo i nije zahvalno prognozirati. E sad ili su stručnjaci nestručni…ili je priroda… Pročitaj više »

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 mjeseci prije
Reply to  Slonica

Niste uopće pozorno pročitala pa tako niste ni zaključit mogla kako je ovdje težište samo na jednom problemu: sastavu tla i ISPITIVANJU tla prije bilo kakve priče o obnovi i gradnji.

Slonica
Gost
Slonica
8 mjeseci prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Evo, lijepo od vas da ste skrenuli pažnju na moje čitanje.Hvala . Ja za razliku od vas pišem mišljenje a ne tvrdnje kao vi …pa tako u komentaru pišete da je dr Rault zaustavio cijepljenje u Fr.. što nema veze s istinom. Tako da se bolje pozabavite svojim tvrdnjama a… Pročitaj više »

Joe
Gost
Joe
8 mjeseci prije

Što veli Čačić? A Puhovski?

KonstantTiran
Gost
KonstantTiran
8 mjeseci prije
Reply to  Joe

Vele da ce da nas buje kako dosad tako i u buduce i da im nemozemo nista. Pa kad vidite cacica u autu znajte da ima dozvolubza gaženje.

Kurjaca
Gost
Kurjaca
8 mjeseci prije

Jeb…a vas banovina ako je stoljecima mogla biti banija sto se vi pravite pametni pa joj mjenjate ime.

Gošća
Gost
Gošća
8 mjeseci prije

Rusi. Rusi su ih nahuškali.

rimtu
Gost
rimtu
8 mjeseci prije
Reply to  Gošća

Odj#bi troluljo.

POVEZANE VIJESTI

Izbornik