fbpx

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti?

Razorni potresi na Banovini - sta kazu eksperti

Što je s tlom? A obnovom i izgradnjom? Hoće li biti odgovornosti zbog obnove nakon Domovinskog rata?

Potresi na Banovini, njihovo kontinuirano događanje, šteta za sada neprocjenjiva, ljudi izgubljeni i bez još uvijek potpuno organizirane i redovite pomoći, teško nas sve pogađaju, a sam potres trese skoro cijelu Hrvatsku.  To je baš razlog o istome porazgovarati s ekspertima koji mogu zorno pokazati što se to događa na Banovini i što treba učiniti prije bilo kakvog početka obnove ili nove izgradnje.

Stoga sam zamolila prof. Stjepana Streleca i prof. Snježanu Markušić  za njihova mišljenja.

Prof. dr. sc. Stjepan Strelec radi na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nositelj kolegija Tehnologija bušenja, Geotehnička terenska istraživanja, Geotehnički praktikum I i II, Buka, vibracije i svjetlosno onečišćenje i Primijenjena geofizika. Aktivno je bio uključen na znanstvenim projektima Kompjuterske simulacije miniranja (br. 2-01-154), Istraživanje glina IN SITU primjenom eksploziva, Optimalizacija miniranja za dobivanje željene fragmentacije, Modeliranje konsolidacije tla, i Ispitivanje i modeliranje poboljšanog tla i stijene. Bio je voditelj znanstvenog projekta MZOŠ – “Geofizičko – geotehničko istraživanje odlagališta otpada u svrhu zaštite okoliša te znanstvenog projekta GFV-a “Procjena dinamičkih svojstava tla seizmičkim metodama.

Sudjelovao u radu na nizu znanstvenih i istraživačkih projekata iz oblasti geotehnike, rudarstva i ekologije. Član uredničkog odbora znanstveno časopisa Croatian Geotechnical Journala (1994. – 1999.) i Inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2014. te glavni urednik  od 2015.

Član je više stručnih i znanstvenih društva (Hrvatsko geotehničko društvo, International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, International Society for Rock Mechanics te Društva građevinskih inženjera i tehničara Varaždin.

Kao odgovorni voditelj ili projektant suradnik, autor je ili koautor mnogobrojnih studija seizmičkih efekata miniranja, geofizičkih i geotehničkih stručnih projekta, elaborata te studija utjecaja na okoliš. Autor je ili koautor više znanstvenih i stručnih radova objavljenih kod nas ili u svijetu iz područja rudarstva i geotehnike.

Mentor je više od 50 završnih i diplomskih radova na Geotehničkom fakultetu (2002. – 2016.) i komentor jednog obranjenog doktorskog rada (Građevinski fakultet Zagreb). Na Geotehničkom fakultetu od 2006. – 2009. bio je na funkciji predstojnika Zavoda za geotehniku, od 2009. do 2018. obnašao je dužnosti Prodekana za poslovanje, a od 2020. je na funkciji predstojnika Zavoda za geotehniku.

A.Š.: Poštovani profesore Strelec, molim Vas, recite što utječe na veličinu šteta kod objekata prilikom ovakvih potresa?

Prof. Stjepan Strelec: Na oštećenja nastala na nekoj lokaciji, osim magnitude i udaljenosti od epicentra, utjecati će i efekti lokalnog tla (građa tla, svojstva tla i sl.). Oni značajno utječu na veličinu oštećenja građevina uzrokovana potresima. Različite vrste tla na različite načine provode seizmičke valove i njihov učinak na građevine ovisi o karakteristikama temeljnog tla.

Kako usljed potresa dolazi do oštećenja na građevinama usljed podrhtavanja tla, tako potres svojim djelovanjem utječe na promjenu strukture tla, izazivajući pri tome slom tla, klizišta, odrone, zamućenja podzemnih voda, poplave, amplifikaciju i likvefakciju tla.

Mogućnost pojave amplifikacije i likvefakcije tla predstavljaju jedne od mogućih uzroka pojave šteta na konstrukcijama tijekom potresa.

A.Š.: Spomenuli ste pojavu amplifikacije i likvefakcije tla, možete nama koji se do sada nismo susreli s tim pojmovima iste na što jednostavniji način razjasniti, odnosno recimo što je to amplifikacija potresa?

Prof. Stjepan Strelec: Zbog razlike u impedanciji između mekog površinskog sloja i osnovne stijene dolazi do amplifikacije seizmičke pobude (Ao). Impedancija tla je otpor titranju čestice tla ili stijene i definira se kao umnožak gustoće tla (r) i brzine širenja S-valova (Vs). Iz donje slike (Stanko, Strelec, et al., Inženjerstvo okoliša, 2015) vidljivo je kako se amplifikacija (povećanje amplitude titraja čestice oko ravnotežnog položaja) povećava sa smanjenjem brzine S vala (vidi slika).


Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 1


Amplifikacija prvenstveno ovisi o:

 • dubini zaljeganja, odnosno debljini sedimentnih površinskih naslaga,
 • frekvenciji površinskih sedimentnih naslaga i frekvenciji osnovne stijene te o
 • krutosti tla površinskih naslaga. Krutost se određuje na neporemećenim uzorcima tla u geotehničkom labaratoriju ili “In situ” ispitivanjima na terenu mjerenjem brzina S-valova nekom od navedenih metoda (SCPTu, SDMT, DPH, MASW, MAM, RS, Down hole).

Na linku: https://www.youtube.com/watch?v=536xSZ_XkSs objašnjen je pojam amplifikacije prilikom potresa na građevinama koja su građena od istog građevinskog materijala, a temeljenja su na različitom tlu

 A.Š.: Kako objašnjavate fenomen nastajanja likvefakcije tla i kako ona utječu na moguće štete prilikom potresa? 

 Prof. Stjepan Strelec: Likvefakcija nastaje tijekom potresa najčešće na pjeskovitom tlu potpuno saturiran vodom. Razlog tome je veća poroznost u odnosu na koherentne materijale (prah, glina) te prilikom potresa može doći do potpunog gubitka posmične čvrstoće i krutosti tla uslijed povećana pornog tlaka vode u zasićenim nekoherentnim materijalima tijekom potresnog dijelovanja.

Čestice tla tada se počinju slobodno kretati u vodi, a samo tlo se ponaša kao viskozni medij. Pri tome dolazi do deformacija temeljnog tla. Deformacije mogu uzrokovati tonjenje objekta, prevrtanje ili diferencijalna slijeganja usljed kojih se onda javljaju veće ili manje pukotine na građevinama. Možemo zaključiti kako je likvefakcija fenomen kod koje se čvrstoća i krutost tla prilikom potresa smanjuje, a povećava se tlak porne vode pretvarajući pritom tlo u viskozni fluid. Iz donje slike vidljivo je kako prilikom likvefakcije dolazi do kompaktiranja pijeska i slijeganja površine tla što uzrokuje pojavu pukotina i znatnija oštećenja na objektima.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 2

Zgodna objašnjenja te pojave dana su na slijedećim linkovima:
A.Š.: Nakon potresa na području Petrinje, Siska i Gline otvaraju se goleme rupe u zemlji pri čemu se dodatno ugrožavaju neke kuće. Mještanima je sjeverno od Petrinje šikljala voda iz zemlje poput gejzira. Nekoliko takvih slučajeva zabilježeno je ovih dana u područjima uz rijeku Kupu i Savu u Sisačko-moslavačkoj županiji, te Palanjku, Galdovu, Topolovcu…?

Prof. Stjepan Strelec: Takve pojave, koje se redovito pojavljuju u slučajevima potresima izazvane likvefakcije tla, predstavljaju zabilježeni dokaz pojave likvefakcije tijekom zagrebačkog potresa iz 1880. godine (J. Torbar, Izvješće o Zagrebačkom potresu, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1882.) Prilikom likvefakcije na površini terena pojavljuju se gejziri vode pomiješani s pijeskom i prahom. Građevine na površini uslijed toga diferencijalno sliježu, naginju se ili prevrću u likvefabilni materijal.

Kako su se na površini pojavili “gejziri vode”,  s pijeskom i prahom (sand boils) nesumnjivo se radi o pojavi likvefakcije. Kako slika govore više od tisuću riječi i postale su naš prevladavajući način izražavanja, primjer likvefakcije izazvane potresom za lakše razumjevanje prikazan je slikom ispod (do erupcije dolazi povećanjem pornog  tlaka koji je izazvan potresom).

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 3

Primjer takove erupcije pijeska izazvane potresa prikazan je na slijedećim slikama, slike su snimljena u Sisku 29.12.2020. godine.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 4

Fenomen pojave likvefakcije prema nekim autorima vezan je za potrese magnitude ≥ 6. Potres od 6.0 – 6.9 Richterove magnitude klasificira se kao jaki potres, a može izazvati štete u naseljenim područjima 160 km od epicentra. Godišnje se dogodi oko 120 takovih potresa. Na slici u nastavku prikazana je amplifikacija na slabo konsolidiranim sedimentima i saturiranim prašinasto pjeskovitim materijalima kao i mogućnost pojave likvefakcije tla u tim materijalima.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 5

A.Š.: Koja  istraživanja i ispitivanja i analize su neophodna za utvrđivanje pravog stanja na terenu za tla koja su potencijalno sklona likvefakciji?

Prof. Stjepan Strelec: Trebalo bi provesti detaljna hidrogeološka, seizmološka, geofizička i geotehnička istraživanja. Odraditi što više seizmičkih profila po dubini kako bi odredili brzine poprečnih S valova (vs). Brzine S valova (vs) u temeljnom tlu mogu se smatrati najpouzdanijim elementom lokalnih značajki potresnog djelovanja i na osnovu njih se može na jednostavan način utvrditi da li je neka lokacija likvefabilna ili potencijalno likvefabilna, vidi sliku u nastavku. Podatke prema kojima se obavlja procjena potencijala likvefakcije treba pribaviti geotehničkim istražnim radovima. Istraživanja koja se zahtijevaju u tom smislu moraju obuhvatiti istražna bušenja, dinamička (SPT, DPH, DPL…) i statička penetracijskog ispitivanja (CPTu, DMT) s mogućnošću mjerenja pornog tla, te na uzetim poremećenim i neporemećenim uzorcima odrediti granulometrijski sastav tla, indeks plastičnosti, granice tečenja, odnosno Atterbergove granice. Iz granulometrijskog sastava, granice tečenja i indeksa plastičnosi prema donjoj slici također je moguće na jednostavan način odrediti da li je tlo podložno likvefakciji.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 6

Ako je utvrđeno da su tla sklona likvefakciji i ako se smatra da budući učinci mogu utjecati na nosivost ili stabilnost temelja, svakako treba predložiti mjere sanacija i poboljšanja temeljnog tla. Sprječavanje posljedica likvefakcije može se provesti izbjegavanjem gradnje objekata na takovom tlu, zamjenom lošeg tla do potrebne dubine zbijenim šljunčanim materijalom, ugradnjom odgovarajućih pilota radi prijenosa opterećenja u slojeve koji nisu skloni likvefakciji. Kako je zasićenost vodom jedan od glavnih faktora koji utječu na pojavu likvefakcije često se koriste i vertikalni zbijani šljunčani stupnjaci koji omogućavaju brže dreniranje vode i time značajno smanjuju porni tlak.

Sve prikupljene podatke dobivene terenskim, laboratorijskim i IN SITU ispitivanjima unesti u odgovarajuću bazu podataka zajedno s svim prikupljenim hidrogeološkim, seizmološkim, geofizičkim i inženjerskogeološkim podacima ispitivane mikrolokacije. Takva baza bila bi temelj za izradu mikrozonacijske karte potencijala likvefakcije prema stupnju mogućnosti pojave likvefakcije. Na kraju svakako treba zaključiti kako je jedina prava zaštita od potresa protupotresna gradnja.

Za postojeće građevine vidjeti koje građevine je potrebno ojačati tako da podnesu potres određene magnitude i u skladu s time provesti konstrukcijsko poboljšanje, a svakako po potrebi poboljšati temeljno tlo nekim od gornje spomenutih metoda.

Za stručno mišljenje zamolila sam  i profesoricu  dr. sc. Snježanu Markušić  s  Prirodno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pročelnicu Geofizičkog odsjeka.

Izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić radi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i pročelnica je Geofizičkog odsjeka. Aktivno je uključena u sve razine sveučilišne nastave na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, kao nositelj brojnih kolegija. Bila je voditelj 35 ocjenskih radova (završnih, diplomskih i doktorskih) te je dva puta dobitnica nagrade „Brdo“ za najboljeg profesora Geofizičkog odsjeka PMF-a, koju dodjeljuje Studentski zbor PMF-a. Voditeljica je i/ili suradnica na velikom broju međunarodnih i nacionalnih znanstvenih projekata. Boravila je na više studijskih skupova u inozemstvu. Autor je 51 znanstvenog rada, 5 poglavlja u knjigama, 15 kongresnih priopćenja, brojnih popularnih članaka te stručnih radova i studija. Član je Seismological Society of America te Upravnog odbora Hrvatskog povjerenstva za geodeziju i geofiziku (HAZU).

A.Š.: Koja su to sve ispitivanja, a potom analize, neophodni za utvrđivanje pravog stanja na terenu za svaki pojedinačni objekt, građevinu, s obzirom na štete koje su nastale i pojave (kao propadanje terena, ili podizanje terena ili prevelike rupe, pa i izbijanje vode na različitim mjestima i u jednom gradiću)?

Prof. Snježana Markušić: Tektonski potresi su posljedica pomicanja velikih blokova stijena koje grade gornje dijelove Zemljine kore, čime dolazi do njihove međusobne interakcije i nakupljanja elastičke energije u unutrašnjosti Zemlje. Na žalost, strukturno-tektonski sklop u podzemlju nije jednostavno rekonstruirati, pa se tako ne može predvidjeti na koji način će se nakupljena energija osloboditi – da li tijekom jednog jačeg potresa te potom niza slabijih, ili će nekom jačem potresu prethoditi određeni broj slabijih.

Iz karte potresnih područja Republike Hrvatske razvidno je da potresno najugroženija područja obuhvaćaju grad Zagreb te šire riječko i dubrovačko područje. Na određenom seizmičkom području uvijek se može očekivati potres barem one jakosti kakav se već jednom u povijesti dogodio. Međutim, potres je slučajan događaj, pa je jasno zašto je nemoguće istoga predvidjeti. Potresi ne pokazuju nikakvu periodičnost, niti se događaju po nekom pravilu.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 7

Ovisno o dubini žarišta određenog potresa, količini energije oslobođene u žarištu, udaljenosti od žarišta i lokalnim svojstvima  tla na površini,  moguće su manje ili veće štete na površini i na objektima. Za razoran potres, kakav je 29. prosinca 2020. godine pogodio Petrinju i okolicu, magnitude 6.2, Mercalli-Cancani-Siebergova (MCS) ljestvica daje uz makroseizmički intenzitet VIII stupnjeva (kakav je procijenjen kao maksimalni za ovaj potres) sljedeći opis učinaka potresa:  „znatno oštećuje do 25 % zgrada, pojedine se kuće ruše do temelja, a velik ih je broj neprikladan za stanovanje, u tlu nastaju pukotine, a na padinama klizišta“.

Utjecaj lokalnih svojstava tla igra važnu ulogu ako gledamo posljedice potresa.

Makroseizmički intenzitet je skup učinaka/posljedica potresa na površini koji opisuje ponašanje objekata na površini Zemlje za vrijeme trajanja podrhtavanja tla, moguće promjene u krajoliku i čovjekov doživljaj. Učinci koji se opažaju, osim o već navedenim čimbenicima, ovise i o vrsti građevine, odnosno načinu gradnje (drvene, ciglene, betonske zgrade i sl.). Intenzitet potresa trebao bi biti najveći u samom epicentru te s udaljenosti od njega opadati, međutim to nije uvijek tako. Tlo na kojem je neka građevina sagrađena imati će značajnu ulogu u opsegu same štete – mekana, rastresita tla, kao što su riječni ili jezerski sedimenti, posebno u dolinama, mogu pojačati (amplificirati) trešnju i uzrokovati veća oštećenja na većoj udaljenosti, a time i veći intenzitet od  očekivanog na tom mjestu. Također, ljudi koji se nalaze na višim katovima zgrade osjetit će jače trešnju, nego oni u prizemlju, kao i oni u mirovanju, u odnosu na one koji se kreću.

Zbog svega navedenoga nužno bi bilo prije obnove pojedinog objekta, osim utvrđivanja oštećenja istoga, provesti detaljna seizmološka i geofizička istraživanja. Njima se utvrđuje maksimalno očekivana akceleracija u odgovarajućem povratnom periodu, a kao posljedica procijenjenog seizmičkog hazarda koji uključuje što bolju specifikaciju lokalnih svojstava tla na istraživanoj lokaciji. Potonje uključuje definiranje topografskih i morfoloških karakteristika, tipologije i geometrije površinskih naslaga sedimenata, razine (postojanje) podzemnih voda, šupljina i/ili rasjednih zona, te klizišta. Naime, sve navedeno može uzrokovati pojačanje (amplifikaciju) gibanja tla, do koje dolazi zbog konverzije kinetičke energije seizmičkih valova u potencijalnu energiju uslijed njihovog znatnog usporavanja u površinskim slojevima tla, ali i zbog konstruktivne interferencije od površine reflektiranih valova s upadnim valom. Kao posljedica amplifikacije može doći do rezonancije (pojava kada na neki sustav djeluje sila čija je frekvencija jednaka vlastitoj frekvenciji sustava), odnosno poklapanja frekvencije gibanja tla i građevine (u pravilu visoke građevine imaju male frekvencije i obrnuto), što je razorno po samu građevinu te se prilikom protupotresnog projektiranja iste svakako treba izbjeći. Preporuka bi bila da se visoke građevine ne grade na „mekom“ (podložnom amplifikaciji) tlu (ili se to treba kvalitetno uračunati prilikom projektiranja samih temelja), a osobito ne na „mekom“ tlu s prisutnošću vode, jer tada može doći do likvefakcije (u slučaju jačeg potresa). Likvefakcija predstavlja jedan od najdramatičnijih fenomena i uzroka pojave šteta na konstrukcijama tijekom potresa. Glavni faktori koji utječu na pojavu likvefakcije jesu stupanj zbijenosti tla, veličina čestica te stupanj zasićenosti vodom. Pri odgovarajućim uvjetima, stabilna nekoherentna tla (pijesci i šljunci) i prašinasto pjeskovita tla prilikom potresa mogu izgubiti čvrstoću i pretvoriti se u viskoznu tekuću masu, što se naziva likvefakcijom tla. Tom prilikom mogu se na površini pojaviti “gejziri vode”, ili izbijanje pijeska i praha kroz površinske pukotine.

Stoga bi prije obnove ili ojačavanja same građevine ili prilikom gradnje nove (prema protupotresnim standardima), a ovisno o značaju iste, bilo dobro provesti mjerenja frekvencije (građevine i tla), procjenu dubine osnovne stijene i lokalne amplifikacije te numeričko modeliranje seizmičkog odziva lokalnog tla.

A.Š.: Statičari, inženjeri su na terenu, već rade svoj posao, utvrđuju vrste šteta i procjenjuju kolike su po svakom objektu. Mene i dalje zanima kako se u bilo kakav razgovor oko obnove može upuštati, a i u svim razgovorima oko svega, zanemarivati bitna činjenica da je ovaj dio Hrvatske na zaista trusnom području s različitom vrstom tla, te da se to nikako ne smije zanemariti prije bilo kakvih odluka oko obnove, kao i izračuna – od procjene štete do budućih troškova?

Prof. Snježana Markušić: Živimo u seizmički aktivnom području, toga moramo biti svjesni i tako se ponašati. Ne znači da moramo živjeti u strahu, već biti spremni da se potres može dogoditi bilo kada i bilo gdje. Znamo koja su seizmički aktivna područja i gdje se potresi najčešće događaju – kao ilustracija je priložena topografska i tektonska karta Hrvatske s ucrtanim lokacijama epicentara potresa (373. pr. Kr. – 2019.). Veličina kruga i boja su proporcionalni magnitudi. Žute linije predstavljaju najvažnije seizmogene rasjede u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 8

Međutim, razorni potresi osjete se i na udaljenostima većim od 1000 km te mogu nanijeti veliku materijalnu štetu i brojne ozljede stanovništvu na potresom zahvaćenom području. Također, vrlo često se teški predmeti drže na ormarima i visokim policama i uslijed trešnje mogu pasti i nanijeti ozlijede. Isto tako nije dobro odmah istrčati van iz kuće kad se osjeti potres jer su također moguće ozlijede uslijed pada crijepova, cigala, dijelova fasada i sl. „Ako ste vani, ostanite vani; a ako ste u zgradi, ostanite u zgradi. Tijekom potresa najviše se ozljeda događa prilikom pokušaja ljudi da uđu ili izađu iz zgrada. Ako ste u zgradi, sklonite se ispod čvrstog stola ili ispod nadvratnika.“ Preporučam ljudima da detaljno prouče Upute kako se ponašati u slučaju potresa. Česta je i kriva percepcija o potresu – nije potres taj koji ubija, već građevine koji su zastarjele, dotrajale, loše izgrađene te njihovi dijelovi. To su i slučajevi prošlogodišnjih potresa (zagrebačkog iz ožujka i petrinjskog iz prosinca) pokazali. Čak i relativno umjerena potresna trešnja može imati značajne posljedice na ekonomiju i društvo, a na žalost petrinjski potres je pokazao svu nemoć države u ovakvoj situaciji.

Ono što je nužno reći, a to je na neki način i poruka i političarima i čelnicima gradova i županija. Svaki postotak budžeta više koji se uloži u protupotresnu gradnju, a prvenstveno i u prostorno planiranje, je više nego dobro uložen novac. Tu se misli na izbor lokacije gradnje i vrste građevine, provođenje terenskih, geofizičkih i seizmičkih istraživanja, izrade samog projekta te u konačnici same gradnje – štednje nigdje ne smije biti! Jedina zaštita od potresa je protupotresna gradnja. Za starije građevine svakako treba provesti istraživanja i vidjeti koje građevine je potrebno ojačati tako da izdrže potres određene magnitude odnosno očekivane akceleracije te u skladu s time provesti konstrukcijsko ojačavanje postojećih građevina, a čime se naravno povećava njihova otpornost na potrese. Radi se dugotrajnom i vrlo skupom procesu. Svakako treba i unaprijediti sustav za prevenciju i brzu pomoć nakon što se dogodi prirodna katastrofa bez obzira je li to potres, poplava, požar i slično.

Završit ću riječima Andrije Mohorovičića koji je rekao da ljudi brzo zaborave na jak i razoran potres i nastalu štetu i da na žalost tek sljedeći jači potres osvijesti ljude koliko je važno ulaganje u protupotresnu gradnju i sigurnost ljudi. Nadam se da nam se to ovaj puta neće dogoditi!

A ja ću nastaviti, nakon profesorice  Markušić, baš oko uloge meteorologa i seizmologa Andrije Mohorovičića koji je nakon razornog potresa na Pokupskom te 1909. došao do svojih epohalnih otkrića koja su nažalost i mnogi iz struke zanemarili.

Mohorovičić je potrese počeo proučavati nakon snažnog potresa koji je Zagreb pogodio 1880. Početkom 20. stoljeća postavio je u Zagrebu seizmološku postaju, opremljenu najmodernijim seizmografima. Napisao je i rad ‘Djelovanje potresa na zgrade’, u kojem je upozorio na nužnost pridržavanja posebnih propisa pri gradnji zgrada u potresnom području.

Proučavajući podatke o više potresa, pridonio je razvoju postupka određivanja epicentra potresa, predložio konstrukciju novog seizmografa za bilježenje horizontalnih gibanja tla.

I ono najvažnije, proučavanjem pokupskog potresa otkrio je diskontinuitet u Zemljinoj kori.

Mohorovičić je tada zaključio da Zemlja nije homogena, da u nekoj dubini postoji ploha kroz koje se valovi rasprostiru različitim brzinama. Zbog manjkavih podataka naš je znanstvenik bio precijenio debljinu kore u tom području, ali osnova ideja je ostala ista.

Dugogodišnjim proučavanjem prikupljenih podataka o pokupskom potresu iz 1909. Mohorovičić je utvrdio da brzina longitudinalnog vala kontinuirano raste s dubinom. Brzina uz površinu zemlje iznosi 5,53 km/s, a u dubini od 54 km na dnu Zemljine kore iznosi 5,68 km/s, gdje na prijelazu u plašt naglo poraste na 7. 75 km/ s. Ta granična ploha zove se Mohorovičićevim diskontinuitetom.

Mnogobrojna kasnija istraživanja potvrdila su postojanje granične plohe najgornjeg dijela Zemlje i u drugim područjima našeg planeta pa je ta ploha nazvana Mohorovičićev diskontinuitet ili Moho. Pokazalo se da debljina Zemljine kore, odnosno dubina Mohorovičićeva diskontinuiteta, varira od mjesta do mjesta.

Podno planinskih lanaca doseže dubinu i do 90 km, ispod dubokih oceana nalazi se na dubini od pet do 10 km, a u prosjeku se nalazi 33 km ispod Zemljine površine. U Hrvatskoj najdublji je ispod Velebita i Dinare, oko 42 km, a najplići ispod južnog Jadrana i istočne Slavonije – 25 kilometra.

Danas kad se Zagreb i dalje trese, a živimo na takvom području da tih jačih ili slabijih “ljuljanja” nije pošteđena cijela naša zemlja, vrijedi pročitati barem skraćenu verziju Mohorovičićevih najdobronamjernijih uputa, složenih u 15 „zlatnih“, temeljnih pravila za gradnju zgrada što sigurnijih od potresa i toga se držati.

 1. Na strmini, a osobito na gornjem rubu strmine neka se uopće ne gradi.
 2. Pomno ispitati zemljište, ako treba umjetno ga pojačati.
 3. Temelji zgrade neka su tako jaki i debeli, da bude pritisak na zemlju po jedinici plohe, po mogućnosti malen.
 4. Temelj zgrade neka je po mogućnosti monolit napravljen od betona (…) koji se može ojačati umetanjem jake željezne šipke.
 5. Ako je zgrada monolit, (…) onda je time otpornija, čim su joj stijene tanje. Kod proračunavanja debljine osnovnih zidova, pregradni se mogu zanemariti.
 6. Radi smanjenja lateralnih deformacija valja graditi krute stupove i krovove čvrsto povezane s nosivim zidovima.
 7. Vatrobrani zid mora biti jednako čvrst kao i svi ostali zidovi i jednako čvrsto vezan sa stropovima i krovom.
 8. Čim bude u unutrašnjosti zgrade više čvrstih poprečnih zidova, tim će zgrada biti čvršća!
 9. Sve svodove valja zamijeniti gredama jer svodovi rastežu, a grede vežu zidove.
 10. Smanjiti na minimum sve dijelove zgrade koji ne doprinose čvrstoći (što lakša stubišta i pregradne stijene, izbjegavati teške ukrase).
 11. Prigradnje i krila zgrade neka se ili veoma čvrsto vežu s glavnom zgradom, ili neka se grade posebne neovisne zgrade.
 12. Svakovrsne izbočine na zgradi, ako ih već mora biti, neka budu vezane s poprečnim zidovima, te po mogućnosti lake i čvrste.
 13. Krov neka je lagan, čvrst i čvrsto vezan sa svim zidovima. Ravni se krovovi preporučuju za seizmički jako aktivna područja.
 14. Dimnjaci neka su čim lakši i čim čvršći, čvrsto vezani s krovom.
 15. Da kod potresa ne pada crijep sa zgrade na ulicu, neka se na rub krova metne rešetka od željeza.

Ove se vrijedne upute mogu naći u knjizi “Kroz koru do plašta – nove spoznaje o Andriji Mohorovičiću (1857. do 1936.)”, koju je 2019. objavio HAZU, i to u poglavlju “Mohorovičićev seizmološki opus”, čiji je autor prof. dr. sc. Herak. A uz sve već napisano što se odnosi na Mohorovičićeve savjete za što odgovorniji, savjesniji, temeljitiji i sigurniji pristup gradnji kuća, zgrada i domova, uz posebno upozorenje da pritom ne smije biti nikakve proračunate štednje, valja istaknuti da je Mohorovičić prvotno predložio i pokuse kako bi se testirali materijali od kojih se zgrade i grade, da bi onda iznio i niz praktičnih uputa i o prednostima te nedostacima različitih građevnih materijala. Što je pritom napisao, u već navedenoj knjizi, ali u poglavlju “Kako je diskontinuitet postao Mohorovičićev”, podsjetio je akademik Mirko Orlić, donoseći ovaj izvorni Mohorovičićev citat:

„Djelovanje potresa na elastično tijelo proporcionalno je maksimalnoj akceleraciji potresa i masi tijela, a temeljne jednadžbe za gibanje elastičnog tijela vrijede samo unutar granica elastičnosti. Poradi toga se zahtijeva od valjane građevine, da bude čim lakša, čim čvršća i da joj bude granica elastičnosti čim veća. Drvo odgovara ovim zahtjevima najbolje, jer je odnosno prema težini, najčvršće te ima veoma veliku granicu elastičnosti. Jednako je dobra ocjel, samo što je teža i skuplja. Željezo ima mnogo manju granicu elastičnosti. Beton armiran sa željezom ili još bolje sa ocjeli može se napraviti tako čvrst kako treba, a ima veliku prednost pred svim ostalim građama, da se čitava građevina može izvesti kao jedan komad. Kamen i opeka s običnom žbukom, priređenom s mnogo pijeska, nemaju skoro nikakve elastičnosti, ali sa žbukom od cementa su dovoljno elastični.“
https://www.vecernji.hr/vijesti/ako-je-u-unutrasnjosti-zgrade-vise-cvrstih-poprecnih-zidvoa-zgrada-ce-biti-cvrsca-1392699

Zanimljiva je izjava  profesora  Haluk EYIDOĞAN s Istanbul Technical University  u Istanbulu, objavljena na 24SATA gdje profesor kaže: „…hrvatski potres imao je dva predznaka.“

https://www.24sata.hr/news/turski-seizmolog-vas-hrvatski-potres-imao-je-dva-predznaka-737815

„Nakon potresa u Hrvatskoj ispitao sam karakteristike događaja. Shvatio sam da je potres imao neke ‘predznakove’. To su aktivnosti koje su započele 23. prosinca s magnitudom 1,3  a nastavila se 28. prosinca magnitudama 5,2  i  5 po Rihteru.

Rekao nam je to turski seizmolog Haluk Eyidogan s istanbulskog sveučilišta, koji je za 24sata analizirao potres magnitude 7 po Richteru koji je 30. listopada pogodio Tursku i odnio 117 života, te potres koji je pogodio Hrvatsku 29. prosinca i ugasio sedam života.

– Pojava predšokova, predznakova je vrlo važna sa seizmološkog gledišta. Naravno, potresi se ne mogu predvidjeti kad će biti, ali uz modernu opremu i praćenje ovih pojava može se sustav pripremiti za potencijalnu opasnost. Ako te pojave postanu sve učestalije, može se očekivati potres. To se vidjelo i u našem slučaju, a vjerojatno će i vaši seizmolozi potvrditi istraživanjem isti slučaj – rekao je prof. Eyidogan i objasnio zašto je Izmir stradao u potresu.

– Velike štete u centru Izmira bile su zbog tri čimbenika. To su izmirsko zaljevsko područje koje je smješteno na bazenu koji pojačava potresne valove, neusklađenost s propisima u vezi s potresima, značajan dio zgrada sagrađen je 1990-ih, kad građevinske inspekcije nisu provodile kontrolu  – pojasnio je prof. Eyidogan i naglasio da je rješenje slušanje struke.

Turska vlada je zbog ovog potresa uvela posebne mjere pa se tako od 2021. uvodi Sistem ID za objekte. Tako da će svaki novoizgrađeni objekt morati biti otporan na najveći mogući potres u tom području. „

Ovaj potres u Turskoj donio je i nešto dobro za budućnost.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 9

Europski sud za ljudska prava – nakon  nekvalitetne gradnje u Turskoj, u kojoj su iste te nekvalitetno izgrađene građevine uzrokom velikih šteta ali i velikog broja poginulih u predmetu Ozel i drugi protiv Turske – presudio je u korist svih koji su oštećeni ali i stradalih u takvim građevinama.

Ovo je prilika i za sve iz nekvaliteno izvedene  obnove na Banovini, ali tek nakon što prođu hrvatsko pravosuđe. Većina to nikad neće dočekati, nažalost.

Uz fotografije ovlaštenog sudskog vještaka, Žarka Željka, dipl. ing. građ. stoji i komentar nakon zagrebačkog potresa 22. ožujka 2020. i rastočenih novosagrađenih građevina.  Dobro je navesti slijedeće, za sve, osobito one koji nemaju znanja iz tog područja.

„U procesu građenja postoji više sudionika u gradnji. Jedan od njih je projektant koji izgrađuje projektnu dokumentaciju temeljem koje se treba građevina izvesti, izgraditi.

U procesu građenja, osim izvođača, postoji još i funkcija nadzornog inženjera  koji kontrolira kompletnu gradnju. Je li kriv projektant, izvođač, nadzorni inženjer i onaj koji je potpisao uporabnu dozvolu, vlasnicima je nebitno.

Do odgovornog u slučaju ovih kuća u Jazbini kao i na Bukovcu lako se može doći, od slika na kojima se lijepo  vidi kakav je konstruktivni dio (armatura, a i beton, koji bi vrijedilo testirati na kvalitetu, tzv marku betona), a potom bi valjalo dizati kaznene prijave, jer elemenata kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine i te kako  ima.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 10

Stube su se odlomile na mjestu spajanja horizontalnog podesta i kose ploče na kojoj se nalaze stube. Pregledom fotografije vidi se da postoji neka minimalna armatura, ali sigurno nedovoljna.

U ovom slučaju više je mogućnosti krivnje i odgovornosti: moguće je da je eventualno zakazao statičar (što je vrlo malo vjerovatno), potom da je radi “štednje” ugrađeno nedovoljno armature, manje nego je bilo projektom predviđeno.

A za to su odgovorni glavni rukovodilac radova i glavni nadzorni organ. Na žalost, vrlo je čest slučaj da nadzorni inženjeri nisu prisutni na gradilištu i ne prate radove već samo na završetku potpišu građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i izjavu o usklađenosti.”

U praksi ima još i gorih slučajeva. Povežu se izvođač radova i nadzor i umjesto da brinu za sigurnost i kvalitetu oni zajednički “štede” na materijalima, varaju investitora i dijele profit.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 11

Zaprešić nakon 29. 12. 2020. živi je primjer nekvalitetne gradnje.  Zgrade su totalno neupotrebljive.

U Italiji su zbog istih zlodjela nakon potresa u Amatricea i Accumoli kazneno gonjeni projektanti, izvođači radova, nadzorni inženjeri.  Svi su dobili zatvorske kazne, a oštećenima su morali platiti štetu.

A naša hrvatska stvarnost?  A odgovornost? Nadajmo se kako se neće ponoviti obnova nakon Domovinskog rata koja je upravo kod ovog razornog potresa na Banovini pokazala kako se provodila ta obnova.

Razorni potresi na Banovini, što kažu eksperti? 12

Fotografija sve govori, armiranobetonskog nosivog stupa – nema.

Odgovornost svih struktura vlasti  u ovoj obnovi  također mora konačno doći na red.

Još u proljeće sam pisala kako je nakon razornog potresa u Zagrebu i okolici  vrijeme Japance konsultirati.  Dovesti njihove stručnjake u Zagreb. Sad i na Banovinu. Iskoristiti njihovo iskustvo i saznati  sve o njihovoj  gradnji na  bazi  od teflona, “gumenim podlogama”, koja omogućava građevini da lagano klizi tijekom potresa. Svi nosivi stupovi ojačani su materijalima izrađenim na bazi ugljika i jako često se ubacuju drvene grede zbog većeg stupnja elastičnosti.

https://gizmodo.com/what-japan-can-teach-us-about-prepping-for-a-major-eart-1729921510

https://www.cnet.com/news/giant-rooftop-pendulums-to-cut-quake-shaking-in-tokyo/

https://www.japan-guide.com/e/e2116.html

Ali naučiti i nešto o njihovoj tehničkoj izvedbi osiguranja objekata kojima prijeti urušavanje kao i o organiziranosti domaćinstava koja moraju – po propisima – imati paket spreman  za preživljavanje u slučaju potresa.  K tome, zakonom je regulirano kako se ništa NE SMIJE ostavljati pored vrata, u stubištu ili hodniku. I namještaj se mora dobro namjestiti kako bi se spriječio njegov eventualni pad, a kućanski aparati se moraju moći u svakom trenutku isključiti iz struje, plina te između njih mora postojati  razmak kako ne bi došlo do požara.

Sigurna sam kako bi bilo daleko jeftinije platiti japanske stručnjake od svih prijedloga osnivanja koordinirajućih tijela, stožera za obnovu i sličnih „komisija“.

Znamo kako to uvijek završi.

Po onoj poznatoj Winstona Churchilla:  Kad ništa ne želite riješiti osnujte komisiju!

4.9 41 votes
Ocijenite članak
Sviđa li vam se Logično? Ako niste već lajkali, učinite sada: ❤
Pretplati se
Obavijest
guest
140 Comments
najstariji
najnoviji najviše ocjenjeniji
Inline Feedbacks
View all comments
Drima
Gost
Drima
9 dana prije

Cijeli život učenja i posla im se svede na par listova gluposti.Uhljebi sistema i poslovi koje mi plačamo.Sramota.

hiber
Gost
hiber
9 dana prije
Reply to  Drima

Da, na žalost u pravu si. U Hrvatskoj vlada ideologija rekonstrukcije, a zamjenska gradnja je tabu tema. Konzervatori praktički zabranjuju nove materijale, a izvornost nadmašuje autentičnost. Sudovi protažiraju svađe suvlasnika i redovno za pravo daju strankama koje ne žele održavati svoju imovinu. Zamjenska gradnja je znanstvena fantastika. A ako se slučajno suvlasnici i slože, konzervatori ih tretiraju kao kriminalce i redovno im unište projekat. Zamjenska gradnja im je teško svetogrđe a krpačina sveto pismo. Država ih zatim ošine sa 25% PDVa kao da su zločinačka organizacija a ne savejesni građani. Kada potres uruši takvu koncepciju onda su im krivi jadni fušeri, jer pravi radnici i ne mogu preživjeti u ovakvoj državi već idu u Njemačku i dalje. Također, u ovom članku kriva su i tumačenja slika. Kod kuta zida koji se odvalio svakako bi vertikalni serklaž pomogao, ali on nije uzrok. Uzrok je pogrešna kapilarna bitumenska hidroizolacija odnosno cijela kuća je po njoj kliznula. Da je stavljen policementni premaz kuća bi izdržala.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
9 dana prije
Reply to  hiber

Kolega ,apsolutno si u pravu,ali u RH praktično NEMA GRAĐEVINSKIH FIRMI,ovi šverc-komerci sa par ljudi pokupljenim po planinama i selima ,da ne uvrijedi koga,sa lažnim diplomama ili bez njih,uglavnom firme koje služe za muljaže i pranje novca !!!! U Zagrebu ,u novogradnji,napravili stubište,stepenište bez ijedne šipke armature,koje je jednostavno palo i Bogu hvala što nikoga nije ubilo !!!!

Mrčikola
Gost
Mrčikola
9 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Debeli, pamtiš li one; mistrija u zadnjem džepu, gazda što treba?
Evo majstora za sve.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
9 dana prije
Reply to  Mrčikola

Ali ljudi bar htjeli raditi,bili zainteresirani da nauče posao,a ovako ajde nađi u RH 50 zidara koji znaju ožbukati plafon,evo ti gajba pive !!!!

Mladen
Gost
Mladen
9 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Ima li kakav link na netu o žbukanju plafona?Mestar mi je loše ožbukao plafon pa ga moram uvjeriti sa nekakvim čvrstim “argumentima”neće on mene uvjeravat sto je dobro za mene ,vidice on svoga boga Hazarsko cionističkog .On je sigurno dio duboke države .

Mladen
Gost
Mladen
9 dana prije
Reply to  Debeli đuro

U Splitu za HEP gradi građevinska firma ,vlasnik Rus.Do njih gradilište zgrade vlasnik iz Bosne ,radnici iz Nepala,neki dan nestalo njih 6 .pronađeni u Italiji.Pa ti sad provedi kontrolu ,istragu i tužbu ako sto nije u redu.Rusi su poznati po tome da te njihova mafija zalije u beton.

nessy
Gost
nessy
9 dana prije
Reply to  Mladen

Moguce lako, da ovaj zaliveni u beton sluzi kao armatura? Dakle, sto vise betonom zalivenih, solidnija zgrada.

piždro
Gost
piždro
9 dana prije
Reply to  Mladen

sad vidiš u kojoj banani živiš..ni sanjati nisi mogao. vidiš kad se otvoriš – svaku ulazi ko u javnu kuću, a kanađananin pravi fracking .. to je globalizacia. nek to oproba u japanu i kini, pa će vidjet gdje će završiti.. to je škola zapadnih integracija – da domaći bude stranac na svom ognjištu i pragu…

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije
Reply to  Debeli đuro

To imate u tekstu, u Jazbini, Maksimir.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije
Reply to  hiber

Vi ste ekspert za?
Nisam znala da se bez konstrukcije armiranobetonske kuća može održati. A kao što vidite armiranobetonskog stupa – nema.

hiber
Gost
hiber
9 dana prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Zidana konstrukcija također nosi seizmička opterećenja. Propisi to dozvoljavaju, samo ograničavaju katnost i traže veliku površinu zidanog ziđa. Kod navedene slike pogrešno je tumačenje. Da je problem bio u nedostatku zidova konstrukcija puca oko prozora gdje su kritični presjeci. Ovdje je cijela konstrukcija klizla. Dakle uzrok je neadekvatan spoj zidane konstrukcije i temelja. Naravno, AB vertikalni serklaži bi pomogli da konstrukcija ne klizne. Ali onda treba što prije postaviti termičku fasadu. To se vidi kod stare gradnje u Petrinji. Nosivi zidovi se nisu makli, ispucanih su, ali su klizili krovovi koji su bili na mortu bez AB serklaža koje gotovo sigurno nisu dozvolili konzervatori zbog izvornosti.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
9 dana prije
Reply to  hiber

Kolega dragi nakon jačeg potresa i nekoliko slabijih i ti isti starinski debeli zidovi počinju biti nestabilni,jednostavno mort je preslab,ispuca,doduše imaš te starinske pune cigle “” nepoderive i neuništive””,ali bilo kakva sanacija takvih starih zgrada je jednostavno NEMOGUČA I BESMISLENA !!!!

Mikojan
Gost
Mikojan
9 dana prije
Reply to  hiber

Konzervatori su zlo, kriminalna organizacija, ako želimo starine onda neka država to otkupi od ljudi i iseli ih, naravno po cijeni daleko većoj od tržišne, ipak je to starina i muzejska vrijednost a to je 1000x skuplje. Ne može se živjeti u nečemu što je staro 150+ godina. Nisu gradovi muzeji, pa gdje su građevine od prije 3000 godina, gdje su konzervatori bili kad su ih srušili i izgradili nove ?

Moja žena sve vidi
Gost
Moja žena sve vidi
9 dana prije
Reply to  Drima

Pa, sve to važi za večinu naših inženjera profesora i Dr. Dr. Mr. sc…. Sve jugoslovenska škola, komunističko školovani profesori, svi pametniji jedan od drugog i to baš interdisciplinarno. Izgleda da su najvažniji predmeti pametovanje sa površnim znanjem i bahtost. Jedan viče nije prirodan zemljotres već za 4 kn kupljeno bušenje, drugi viče “trebamo Japance jer oni su nam jedini i zadnji spas…” itd, glupost za gluposću.

B7ranko Spehar
Gost
B7ranko Spehar
9 dana prije

Nisi baš pametan zato se i kriješ iza žene Jugo gradjevinci su bili cjenjeni i na zapadu,bliskom istoku,Sjevernoj Africi Rusiji itd.Sad u HR samo sjenka nekad močne vojske građevinaca.

Moja žena sve vidi
Gost
Moja žena sve vidi
9 dana prije
Reply to  B7ranko Spehar

Ondašnji građevinci su još školovani od onih koji su još vukli tradiciju iz Austrougarske. Kasnije su u svemu preuzeli komandu oni koji su prošli kroz negativnu selekciju balkan-komunizma. Bili su na kraju samo zato “priznati” jer su bili jeftini.
Evo ovi profesori i doktori gore misle svaki da je najpametniji i to ne samo za svoju već i tuđu struku. Sve po đikićevom kalupu bahatosti i poluznanja o tuđim disciplinama.
A i ovdje komentarci sve sami građevinski majstori i velestručnjaci, uz to naravno i najbolji ekonomisti, epidemolozi i politolozi. I baš na svakom forumu su u nas ljudi uvjereni da sve najbolje znaju a ujedno da u nas ništa ne valja. Pa ako ste baš svi tako pametni i stručni zašto su baš takvi uvjek največi loozeri i nesposobnjakovići u stvarnom životu? A ako ste stvarno sposobni i pametni kako si umišljate ajde pokaži! Ajde vodite bar jedan mali OPG, jedan obrtić, jedno malo selo kako treba. Neka samo jedan od vas bar malo pokaže. Ali slabo to nešto. Lakše po svemu pljuvati a ne shvaćate uopće da time najviše sami po sebi pljujete. Ali znam, vi ste svi junačine i genijalci samo je opet država kriva da se to ne primjeti. 😉 Hahahaha

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije

jadna vaša žena, ak je uopće imate!

Moja žena sve vidi
Gost
Moja žena sve vidi
9 dana prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Jesam te razljutio bako?

Mladen
Gost
Mladen
9 dana prije
Reply to  Drima

Ima jedan dobar vic na ovu temu obnove,došao Mujo građevinski poduzetnik kojeg je poslala BiH vlada kod svog kolege u posjetu u Italiju,vidi Mujo sve samo bogatstvo i luksuz kod Talijana pa ga pita odakle mu sve to ,nato mu Talijan kaže ,vidiš li onaj tamo most trebao je biti širok 20 metara i dug 150 a on uži 5 metara i kraći 50 metara eto odakle mi sve ovo.Nakon 2godine Talijan uzvrati posjetu Muji u Bosnu ,vidi Mujo se obogatio luksuz kao u italijana, NATO ga italijan pita otkud sad njemu odjednom sve to bogatstvo,dovede ga Mujo do prozora i kaže Talijanu ;;jel vidis bolan onaj tamo most ,Talijan odgovori da ne vidi nikakav most,eto vidis sad odakle meni sve ovo.

Drima
Gost
Drima
9 dana prije
Reply to  Drima

Jeli itko provjerio informaciju da su zgrade starije od 100 godina(u koje nije dirala renovacija) najmanje stradale i ako je to istina dali koga to čudi?

Lancia delta s4
Gost
Lancia delta s4
9 dana prije

Odlican i strucan clanak.tnx.Posto zivim u tom podrucju osjeti se svaki potres od 2 richtera,ali ne trese nego samo malo zaskripe grede.Mislim do tlo tone i to od Petrinje pa na istok do Karlovca po tom rasjedu.Problem po meni su podzemne vode,jer ispod te regije je najveci podzemni rezervoar vode u hrvatskoj,Ogroman je,.ali sam zaboravio na kojoj dubini se nalazi ,znaci da je kora tu tanka.A kazu stari ljudi da su ova brda nastala od mulja kupe i talozenja,tu je nekad bila mocvara.Ukratko, ne mislim vise tu zivjeti,mislim da to nece stati ,evo opet skripi namjestaj .tj tlo propada milimetar po milimetar,.. I jos nesto, potresi su oko 6 sati ili 12 sati tj, povezani su sa mjesecom ,plimom i osekom.a neki kazu da na proljece su najjaci potresi zbog obilnih voda.pozz.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
9 dana prije

Jednostavno kolega dragi,od neke brze obnove nema NIŠTA !!! Sve kuće BEZ TEMELJNE PLOČE,ne temelja već armirane temeljne ploče, a o SERKLAŽIMA I A,B, STUPOVIMA da ne govorimo,dugoročno NEMAJU ŠANSE !!!! Takvih trenutno gotovo i nema,skupa je izgradnja ,a i nema građevinara-armirača,tesara i inženjera da to kvalitetno naprave !!!NAŽALOST !!!!

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Bravo, sve točno.
I vjerujte, ima svega, sve poznajem. I nije skuplje više koliku sigurnost pruža. Za temeljnu ploču, nadtemeljne zodove i još jednu ploču na sve (ako nema podruma npr.) u ukupnoj gradnji povećavate cijenu za cijenu izolacija i jedne ploče.
U ukupnoj gradnji konstruktivnog dijela ni 15 %.

piždro
Gost
piždro
9 dana prije

Evo jedn malo ozbiljni članak o fracking pošasti:

“Okoliš i zdravlje: koliko je fracking opasan?

Od

Jennifer Fraczek

27. prosinca 2017,

Takozvani nekonvencionalni fracking zabranjen je u Njemačkoj od ove godine. Previše su nejasni rizici za okoliš i zdravlje, posebno kada je riječ o onečišćenju vode i zraka. Prema novom istraživanju iz SAD-a, metoda za vađenje nafte i plina također bi mogla biti opasna za nerođene bebe.
Prije nekoliko godina, hidrauličko lomljenje ili kraće frakiranje bilo je svima na usnama i veliki svjetionik nade u energetskom sektoru. Ulje i prirodni plin skriveni duboko u stijeni trebali bi se podizati s njom, posebno u SAD-u vladala je atmosfera gotovo zlatne groznice. Jedna država, Pennsylvania, dobila je posebno velik broj postrojenja za fracking.
Jer postoji takozvana formacija Marcellus – stjenovita formacija od 250.000 četvornih kilometara (otprilike veličine Velike Britanije i Sjeverne Irske), u koju bi se mogla izdvojiti posebno velika količina plina iz škriljevca.

Nedavno istraživanje o mogućim zdravstvenim učincima frackinga dolazi iz Pennsylvanije.
Znanstvenici sa sveučilišta Princeton, University of Chicago i University of California u Los Angelesu ispitali su datume rođenja više od jednog milijuna beba rođenih tamo između 2004. i 2013.

Više beba s porođajnom težinom manjom od 2500 grama

Istraživači su otkrili da je novorođenčad čije su majke živjele na manje od kilometra od postrojenja za frakiranje vjerojatnije da će imati malu porođajnu težinu manju od 2500 grama od novorođenčadi čije su majke živjele dalje.
Osim toga, što su trudnice bliže živjele u ustanovi, to je niža prosječna porođajna težina.

Ako su živjeli više od tri kilometra dalje, analiza podataka više nije pokazala oštećenja. Očigledno je da blizina postrojenja za fracking negativno utječe na razvoj djeteta u maternici.
Prema medicinskim studijama, niska porođajna težina povećava vjerojatnost smrtnosti dojenčadi i bolesti kao što su ADHD (poremećaj pažnje / hiperaktivnosti) ili astma.
Iako studija sugerira vezu između male porođajne težine i obližnjeg postrojenja za fracking, sami autori kritički primjećuju da ne mogu objasniti što bi konkretno moglo biti uzrokom.

Prijetnja podzemnoj vodi?

Daljnja će istraživanja biti potrebna, čak i ako su ekolozi, a ne samo ekolozi, zabrinuti zbog ove relativno nove tehnologije. Nije uzalud savezna vlada 11. veljače 2017. donijela zakon prema kojem je nekonvencionalno frakiranje zabranjeno u Njemačkoj.

Kod nekonvencionalnog frakiranja, smjesa vode i pijeska-kemikalije utiskuje se u škriljevac ili drugu čvrstu stijenu pod visokim tlakom na takav način da se rastrga i da se ulje ili plin koji sadrži sadrži može odvojiti.
Za razliku od konvencionalnog frackinga, koji se odvija na većim dubinama i u poroznoj stijeni, fracking cijevi kod nekonvencionalnog frackinga su više i prema tome bliže podmorskom sloju, kako piše Federalno ministarstvo okoliša.
Konvencionalno frakiranje također je na nekoliko načina jeftinije. Prvo zato što je stijena u kojoj se vrši lomljenje propusnija, a drugo zato što se iz te stijene lakše vadi plin.

Radioaktivni izotopi u stijeni

Između ostalog, postoji strah da bi kemikalije koje se u velikoj mjeri koriste u nekonvencionalnom frakingu, a koje između ostalog služe za održavanje pukotina otvorenih za vrijeme ekstrakcije, mogle završiti u podzemnoj vodi.

Studija također u Pennsylvaniji pokazala je, na primjer, da je podzemna voda u blizini postrojenja za frakiranje nosila više klorida i više krutih tvari nego prije. Uz to, ova tehnologija također promovira takozvani rezervoar ili duboku vodu koja je prethodno bila zatvorena u stijeni i koja, prema Ministarstvu okoliša, može biti visoko mineralizirana i djelomično radioaktivna.
Nakon detaljnog ispitivanja dosad dostupnih podataka, Komisija EU je prije tri godine donijela procjenu rizika u kojoj se spominju i neki negativni učinci frackinga.
Uz onečišćenje vode (uglavnom kemikalijama i nepravilnim odlaganjem kanalizacije), bilo je i onečišćenja zraka (uglavnom metana i ugljičnog dioksida; studija u SAD-u također je mjerila toksin dah diklorometan) i velika potrošnja vode prilikom miniranja stijene.

Primjetno mnogo slučajeva karcinoma u Donjoj Saskoj

Te neizvjesnosti i moguće opasnosti dovele su do djelomične zabrane frackinga u Njemačkoj. Uvjeti za konvencionalno frakiranje, kao što je uvedeno prije nekoliko desetljeća u Donjoj Saskoj, pooštreni su, ali i dalje je dopušteno.
Međutim, ne može se isključiti da konvencionalni fracking ne uključuje i zdravstvene rizike.
Zapravo, posljednjih je godina zapanjujuće velik broj slučajeva raka u općini Bothel i gradu Rothenburg / Wümme, gdje se fracking odvija od 1980-ih.
Prema Ministarstvu okoliša, prethodne studije nisu pokazale vezu između frackinga i bolesti, ali slijede daljnja istraživanja.

Više neovisnosti kroz fracking

Pristalice fracking tehnologije naglašavaju prije svega da zemlju čine neovisnijom od uvoza energije, a time i neovisnijom od drugih zemalja. To također dovodi do nižih cijena energije.
To se posebno odnosi na SAD, zbog čega je fracking tamo doživio veliki procvat prije nekoliko godina.
Autori trenutne studije o novorođenčadima također su spomenuli moguće pozitivne učinke procvata: bolja ekonomska situacija obitelji u blizini biljaka frackinga sigurno bi mogla nadoknaditi neke negativne zdravstvene učinke, pišu oni…”

piždro
Gost
piždro
9 dana prije
Reply to  piždro

Evo još jedan stručni prilog koji potvrđuje povazanost frakinga i potresa:

“Porast laganih potresa zabilježen je u mnogim američkim državama s fracking industrijom, na primjer u Teksasu, Ohio ili, kao što pokazuje gornja karta, u Oklahomi. U prošlosti su vlasti uglavnom negirale vezu između frakcije bunara i potresa. Ali sada je pritisak činjenica postajao prevelik.

Kriv je za ubrizgavanje frakinga otpadne vode

Američki odjel za geologiju u izvješću je utvrdio da su se potresi dogodili u 14 regija SAD-a, što se može pripisati ubrizgavanju kanalizacije iz frakcijskih bušotina. Mnogo milijuna litara otrovne otpadne vode proizvodi se u proizvodnji nafte i plina pomoću frackinga – takozvane rezervoarske vode. Tvrtke za frakiranje ovu otpadnu vodu onečišćenu teškim metalima pumpaju pod zemlju. Budući da bi odlaganje iznad zemlje uzrokovalo znatne dodatne troškove. Posebno u središtu i na istoku zemlje, broj potresa naglo je porastao od 2009. godine – otkako se nafta i plin tamo vade frackingom. Voditelj studije Mark Petersen kaže:

“Potresi se događaju mnogo češće nego prije i oni predstavljaju sve veći rizik za ljude koji žive u pogođenim područjima.”

Oklahoma: ekstremno povećanje učestalosti potresa

Problem je posebno jasan u Oklahomi: Otkako je američka država bušila naftu i plin frackingom, eksplodirao je broj laganih potresa magnitude 3+. Država koja je bila gotovo bez potresa postala je američka država s najviše potresa u samo nekoliko godina. Odjel za energiju i okoliš Oklahome na web mjestu piše na tu temu:

„Znamo da su se u Oklahomi 2013. godine dogodili 109 potresa magnitude 3+ i više od 2014. godine; 2014. ih je bilo pet puta više. Stopa potresnih aktivnosti porasla je ove godine. Trenutni prosječni broj potresa otprilike je 600 puta veći od povijesnog prosjeka. ”

Ministarstvo, poput američke geološke vlasti, ubrizgavanje otpadnih voda povezanih s frakingom smatra uzrokom potresa:

“Seizmolozi su dokumentirali da odlaganje vode iz ležišta pokreće seizmičku aktivnost. Geološki zavod u Oklahomi utvrdio je da je većina nedavnih potresa u središnjoj i sjeverno-središnjoj Oklahomi najvjerojatnije bila uzrokovana ubrizgavanjem vode iz ležišta u potopljene bušotine. ”

Njemačka: Uslijed usvajanja zakona o šarenilu

Činjenica da fracking može pokrenuti zemljotrese više se ne može poreći. Tim je problematičnije što savezna vlada sada želi utrti put tehnologiji rizika i u Njemačkoj. Vaš bi nacrt zakona trebao ponovno omogućiti fracking – s izuzetkom nekoliko područja izuzeća. Takozvana konvencionalna frackinga općenito bi trebala biti dopuštena ispod 3000 metara pod zemljom. I iznad 3000 metara, od 2018. demokratski nelegitimna komisija stručnjaka također će omogućiti “nekonvencionalno” fracking. Podzemna injekcija rezervoarske vode također je moguća prema nacrtu zakona – unatoč povezanom riziku od potresa. Iskustva iz SAD-a dopuštaju samo jedan zaključak: fracking mora biti dosljedno zabranjen i bez iznimki.”

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 dana prije
Reply to  piždro

Bravo! Tako treba. Ima nas koji dobre stvari memoriramo.
LP

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 dana prije
Reply to  piždro

Imate li kakvu poveznicu, molim Vas.
Hvala. LP

piždro
Gost
piždro
8 dana prije
Reply to  ZAGREPCANKA

1. to je tekst sa web.de
staviti ovo u tražilicu:
“Umwelt und Gesundheit: Wie gefährlich ist Fracking?

hr.Okoliš i zdravlje: koliko je fracking opasan?

Von Jennifer Fraczek
Aktualisiert am 27.12.2017” link:
https://web.de/magazine/wissen/umwelt-gesundheit-gefaehrlich-fracking-32714652

2 de.Amtlich bestätigt: Fracking löst Erdbeben aus – ovo staviti u trazilicu dovoljno il evo link al ce validacija dugo trajat:
hr.Službeno potvrđeno: fracking potiče potrese

https://blog.campact.de/2015/06/amtlich-bestaetigt-fracking-loest-erdbeben-aus/

to ima na više strana i plus njem. wikipedija ima predugačku temu o frackingu koja se ne isplati linkat jer je predugo …
ps.taj tekst je prnjelo masa webstranica.. ja sam dodao dva izvora pozz.

piždro
Gost
piždro
8 dana prije
Reply to  piždro

Ili ovoj link;
https://www.wiwo.de/technologie/green/fracking-erdbeben-in-den-usa-nehmen-drastisch-zu/13551730.html

Erdbeben in den USA nehmen drastisch zu
von Benjamin Reuter
US-Geologen warnen vor Erdbeben, die im Zusammenhang mit der Öl- und Gasförderung stehen.

hr. Potresi u SAD-u dramatično se povećavaju
Benjamin Reuter
28. travnja 2015

Američki geolozi upozoravaju na potrese povezane s proizvodnjom nafte i plina.

befucvweuzfbvwzervzw
Gost
befucvweuzfbvwzervzw
8 dana prije
Reply to  piždro

Dobro ti ovo obadvoje buraz.

piždro
Gost
piždro
8 dana prije

ma buraz straim lopinama dat da ti vršljare po zemlji – to ni u snu!!! jer tako se može u bušotine i stošta opasno postaviti.. tako su papuancima na borneu teren uzelli i pokrstili ih.. jer su satelitske skener snimke pokazale ogromne nalaze zlata..

hiber
Gost
hiber
9 dana prije

Do sada, najveći biser je ovaj sa Japancima. Dovesti Japance da nam govore kako da radimo kuće. Možda je najbolje da dovedemo Japance da nam vode državu. A onda će i kuće da se rade kako treba. Samo kod nas već odavno nema radnika koji znaju raditi kuće. A bez dobrih majstora uzalud nam nadzori i inženjeri.

Dominik
Gost
Dominik
9 dana prije
Reply to  hiber

Japanci imaju najveće iskustvo u građenju protupotresnih objekata. NJihove zgarde izdrže potrese i do 9 stupnjeva po richteru. Ne vidim zašto bi bio “biser ovo sa Japancima” Dovesti par koordinatora koji će biti nadzorni dio tima tj. voditelji projekata izgradnje nije uopće loša ideja.

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
9 dana prije
Reply to  Dominik

Kolega dragi,nije samo problem u potresu nego i propadanju,slijeganju tla,dakle pomaže samo dobro armirana temeljna ploča,čak i sa pilotima ako je potrebno,a da o vertikalnim vezama i serklažima,horizontalnim gredama ne govorimo !!! To je jedino sigurna gradnja ali i skupo i zahtjevno !!!
A usput željezara u Splitu je proizvodila to rebrasto željezo za građevinarstvo,ali Bogu fala,domoljubi i to da izvineš RAZJEBALI !!!!

hiber
Gost
hiber
9 dana prije
Reply to  Dominik

Zato što mi nemamo takve potrese. A sve je to i preskupo. U Baniji i nije bilo takvih potresa dok nije sada puknuo rasjed. Velik je problem i loše tlo. Možeš napraviti i bunker, a tlo ga nagne. Uz to, Japanci bi u ovoj zemlji uz toliku birokraciju i poludjeli, pa bi im trebali platiti i liječenje. Zapravo se i nije dogodila tolika šteta koliko se pokazala pogrešna koncepcija i konzervatorsko- sudska strahovlada. Ako je nakon nekog vremena potrebno kupiti novi automobil jer je održavanje starog preskupo, ne postoji logično opravdanje da isto ne važi za zgrade. Naprosto, stambeni fond treba obnavljati a ne krpati.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 dana prije
Reply to  hiber

Nema potrebe minorizirati dObar prijedlog. Japanci su ne samo projektanti već i konzultanti tvrki u Dubaiu koje grade 10 katova akvarija, restorana, hotelskih soba pod morem, i 760 m nebodera u zrak, u visinu. I sve na pijesku.
A mi nismo u stanju izvesti pošteno ispitivanje tla (jer se špara) te kvalitetno temeljenje, znate ono kak se u narodu kaže – “kuća kao brod”!

Debeli đuro
Gost
Debeli đuro
9 dana prije
Reply to  hiber

Sve točno,ali pogledaj CIRKUSA NA KUBIK,dogodio se potres,stradao narod,volonteri-kuhari se SAMI ORGANIZIRALI i kuhali gladnom narodu i kuhali skoro dva tjedna da bi SADA NAKON DVA TJEDNA ovi mudomiri skužili da imaju državnu firmu “”Pleter”” da preko 1000 ljudi pa će sada oprosti na izrazu,ODJEBATI ,ove dečke koji su dva tjedna kuhali narodu po 15 000 obroka dnevno !!!! Miline majko,KOJA KATASTROFA !!!! A kako ta DRŽAVNA FIRMA NIJE 15 DANA ZNALA ZA POTRES I GLADAN NAROD ????

Mrčikola
Gost
Mrčikola
9 dana prije
Reply to  Debeli đuro

Debeli, treba vremena da se sazna komu treba šušnut.
Treba napraviti i studiju isplativosti da se vidi koliko se može jamit i koliko se može šušnut.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 dana prije
Reply to  Mrčikola

Ma to se čas posla sazna. Za Gunju se znalo, Kraljici Gunje i glavnom izvođaču iz Vinkovaca sa 300-njak podizvođača!
Već se i ovdje za Banovinu nazire sve.

Sparkling
Gost
Sparkling
9 dana prije
Reply to  hiber

Donekle si u pravu. Ali postavi stvari onako kako struka nalaže. Znači, projektanti, nadzorni inžinjeri, građevinari i naravno samo oni dozvoljeni materijali koji ne odstupaju od kvalitete dotične građevine. I nikakvih problema neće biti.
A to što je rvat veliki tat…. o tome drugom prilikom.

hiber
Gost
hiber
9 dana prije
Reply to  Sparkling

Nije bas tako jednostavno. Problem je što nam se radnici “doškoluju” u Njemačkoj. Kako tamo nema potresa sa tim se “znanjem” vraćaju u potencijalno seizmička područja i primjenjuju pogrešna rješenja. Slično bi bilo i sa Japancima. Zbog bolje toplinske izolacije i štednje nisu postavljeni vertikalni serlaži, sto kod manjih potresa nije problem. Ali je istovremeno zbog kapilarne vlage postavljena bitumenska hidroizolacija po kojoj su zidovi jednostavno klizli. Dokaz državne štednje je da zgradama uopće nije stavljena fasada. Konzervatorska “rješenja” neću ni komentirati. Dakle, nije toliko problem u gradnji koliko u koncepciji. Treba povećati seizmički koeficijent, napraviti iznova 2-3.000 kuća što tamo nije veliki trošak, sanirati ostatak. Dakle cilj je da mlade obitelji ostanu živjeti. Ne treba zaboraviti da samo 50 km dalje čeka 40.000 migranata, tako da je EU alternativa da se na tom području nasele migranti, a onda lova neće biti problem.

Sparkling
Gost
Sparkling
9 dana prije
Reply to  hiber

Ma sve u redu. Ali nisi shvatio moju poantu. Nisam od te struke iako sam puno toga vidio u gradnji.
Ono što hoću naglasiti u mojem komentaru je poštivanje struke. Nemaju tu veze radnici koji se vračaju iz “tonguzije” ili iz Japana.
Pa sam u tvom textu opisuješ zbog čega se događaju različite stvari. I svi se slažu s tim i to je javna tajna.
I naravno da je stvar u koncepciji da se struka pridržava postulata koji reguliraju gradnju u određenom području. Znači prema seizmičkoj regiji gradnja mora zadovoljiti koeficjent onoga što je propisano za to područje. I nije problem u inžinjerima ili radnicima, PROBLEM JE ODAVNO DETEKTIRAN. A TO JE KORUPCIJA I ADEZE.

hiber
Gost
hiber
9 dana prije
Reply to  Sparkling

Korupcija više, manje. HDZ je vise Pedro i eksponent politike, nego direktni krivac. Pravi krivac je pogrešan koncept države od kojega mnogi imaju koristi a svima pričinjava veliku štetu. Naprosto ogromne resurse guramo u birokraciju i centralizaciju. Koncept lokalne i državne uprave ne samo što proždire milijardu eura godišnje nego stvara ogromne birokratske barijere i od velikog broja ljudi, čak i visokoobrazovane stvara parazite. Također, u krizama uglavnom prebacuje odgovornost na druge i izaziva potpuni nedostatak povjerenja u državna tijela. Umjesto da se suočimo sa stvarnošću i uhvatimo posla, i to ne kampanjski nego dugoročno, slušamo samo optužbe i nepotrebna zastrašivanja.

rimtu
Gost
rimtu
9 dana prije
Reply to  hiber

“HDZ je vise Pedro i eksponent politike, nego direktni krivac”.

Ovo ti je preočito, možeš ti to i finije.
Ostalo uglavnom stoji, kao što bi i trebalo.

rimtu
Gost
rimtu
8 dana prije
Reply to  hiber

“Možda je najbolje da dovedemo Japance da nam vode državu”.

Ma ne, najbolje je ostavit tvoju veleizdajničku ekipu.

Sir Oliver
Gost
Sir Oliver
9 dana prije

Ono kad primas placu ni zasto a slovis kao strucnjak.Mi imamo samo strucnjake za razne malverzacije i potkradanja.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 dana prije

Moram priznai da sam bio iznenadjen kada sam neki dan cuo za covjeka koji je prakticno svaki ovak zemljotres predvidio do u minutu!
Sta vise, otisao sam na njegov FB profil, i iduci nazad jasne je vidljivo da je prakticno svaki zemljitres predvidio…
Tip se zove Igor Kostelac.
Ima i svoj YT kanal, ali vec godinama prati zemljotrese po svijetu…
Naravno – ovi tzv “seizmolozi” (jos jedna totalno pseudo-nauka) nikad nije bila u stanju niti prismrditi tolikoj kolicini preciznosti predvidjanja…
Zasto?
Pa izgleda zato sto su im (kao i svakoj pseudo-nauci) – osnovne postavke pogresne…

Zanimljivo je da su ovog Kostelaca, prije nekoliko dana uhapsili, na silu testirali PCR testom, drzaliga nekoliko dana u zatvoreu – zato sto je “predvidjao zemljotrese i uzbunjivao stanovnistvo“….

U opste nije vazno sto je 100 puta precizniji neko tzv “strucnjaci” pseudo nauke “seizmologije”…
Sta vise – sudkinja u rijeci mu je – zabranila sudskim nalogom – da predvidja zemljotrese…
Suludo!

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
9 dana prije
Reply to  Istražuj

Isti je predviđao i Nibiru 2012. i imao njegove slike kao i dva sunca umjesto jednog.

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
9 dana prije
Reply to  Dokurčilomi

zato sto si srao u pelena kad si bio mali diši kroz pelene posto si odrastao

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 dana prije
Reply to  Dokurčilomi

Kolega, stvarno nemam pojma sta je predvidjao, koje je vjere, ko mu je krsteni kum i ostale stvari… Mozda ovaj Kostelac to i pise, ali me ne zanima…
Ovdje govorim samo ono sto sam sam (dakle sam, kao sto mozete i vi, sa one poveznice koji imate od mene) – provjeriti i uvjeriti se da Kostelac – stvarno predvidja zemljotres
(Dakle nesto sto “renomirana nauka” tzv seizmologija (dakle jos jedna u nizu pseudo-nauka) – apsolutno negira kao moguce…)

rimtu
Gost
rimtu
9 dana prije
Reply to  Dokurčilomi

Sjećam se, to je ludo bilo. 😀
Spaljen je lik ful, al sad bi stvarno mogao bit na tragu.

Toni
Gost
Toni
9 dana prije
Reply to  Istražuj

Zanimljivo je jedino da nije predvidio jedini potres kojeg je trebao. Ovaj najjači, od 6.2. Jesi i to pročitao? Kaže, kuhao je ručak pa nije pratio…Dajte shvatite, potresi se ne mogu predvidjeti. Može se predvidjeti najjače očekivane, može se odrediti vremenski povratni period, može se detaljno naznačiti aktivne seizmogene rasjede, može se odrediti utjecaj lokalnog tla… Može se graditi objekte da im takvi potresi ne mogu ništa. Dotični gospodin je čisti šarlatan kakvih ima u svim područjima. Pa jedni liječe, drugi traže naftu i vodu, treći proriču budućnost, četrvti skidaju uroke…On je predvidio potrese u vrijeme toliko seizmički aktivno da su potresi bili svake minute. Zaista bi bilo čudno da ih nije predvidio. Al onog najjačeg nije…

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 dana prije
Reply to  Toni

“… Zanimljivo je jedino da nije predvidio jedini potres kojeg je trebao….”

To vam stvarno ne mogu reci, da li je tako bilo ili ne…
Mogu vam samo reci – da sam 2. ili 3. dan nakon onog razornog zemljotresa gledao njegov kanal izvjesno vrijeme…

Covjek je bukvalno najavio da ce se zemljotres desiti na poziciji (recimo Petrinje, jer sam zaboravio mjesto) – u tacno 14:45 i nakon jedno satak+ stvarno se – na onom sajtu koji registruje zemljotrese po Svijetu – upravo pokazalo da je u 14:45 bio zemljotres u Petrinji, a i ljudi su direktno javljali u njegovu emisiju…
(Sajt daje informacija sa zakasnjenjem od jedno 10-15 minuta...)
Zemljotres nije bio jak…
Uistinu i sam kaze da nije jos u stanju predvidjeti i snagu zemljotresa…

Zaboravio sam koji sam njegov video o zemljotresima gledao, jer ih ima nekoliko sa istim naslovom, ali ko zeli moze sam pogledati – na njegovom kanalu:
https://www.youtube.com/channel/UC3TXr5-4E_5wgMTGAT2DRHw

To da lik mozda meni i drugima izgleda “cudno” i da je profesionalni muzicar a ne “naucnik” (pseudo-naucnik) meni ne znaci – ama bas nista... (davno sam prestao ljude promatrati i procjenjivati po izgledu i nacinu price... A tzv “renomirana nauka” se opetovano pokazuje samo kao pseudo-nauka.…)

Ako je covjek – provalio metodu predvidjanja na osnovu drugacijeg shvatanja – cjelokupne fizike zemljotresa – zasto ne bi poslusao, razmislio i uporedio sa “renomiranom naukom”
(Tzv “seizmolozi” nisu nista predvijeli za taj dan (sto se moze vidjeti sa linkova koju daju slusaoci njegove emisije) … Dakle samo pseudo-naucnoi smece za taj cijeli dan – kada je on predvidjao do u minut… Sta reci…?)

Takodjer ne znaci, da cak i ako je u stanju predvidjeti svaki zemljotres (pa cak i njegovu magnitudu, koju jos nije u stanju kako sam kaze) – da ce mi automatski postati “autoritet za obozavanje”…
Ili neko kome moram vjerovati svaku rijec… To bi bilo suludo.
Nikakvi “autoriteti i objekti obozavanja” nisu potrebni ni meni, a niti bilo kome drugom…

Njegovo metoda predvidjanja zemljotresa bazira se na polozaju sunca, mjeseca i komenta – koliko sam mogao upratiti…
Ima neki softver za precenje komenta u realnom vremenu koji je nadopunio sa koordinatama gradova i sela…
I djeluje mi i logicno, a i ne samo vrlo moguce – nego i dokazano (za razliku od pseodo-nauke “seizmologije”) – provjereno…
Svako se moze sam uvjeriti, gledajuci taj njegov direktni program na YT, uz pomalo “neobicnu” diskusiju sa onim koji prate njegov kanal…
(Sad vise ne smije predvidjati, kao sto rekoh – zbog sudske odluke…)

Davor drugi
Gost
Davor drugi
9 dana prije
Reply to  Istražuj

Aaaaa, seizmologija, pseudo također. Ne mogu bjednici ni u utrobu zemlje pogledati pa predskazati nadolazeći potres. Sram ih bilo!

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 dana prije
Reply to  Davor drugi

“… Aaaaa, seizmologija, pseudo također…”

Evo ja tvrdim da jeste.
Dakle radi se o totalnoj pseudo-nauci…
I izuzetno je lako dokazati da je to pseudo-nauka, ali hajde da vidimo kao cete vi dokazati da nije….

Samo na ovoj diskusiji, mozete i sami shvatiti da je to slucaj – ali evo:

 • dokazite da je to nauka…
 • dakle sta je to “pogresno” u tvrnji da – je je tzv “seizmologija” totalna pseudo nauka…

Vama ce (poznavajuci vas) predpostavljam – biti izuzetno lako da dokazete da se ovdje radi o “nauci” … Sitnica jedna…

Davor drugi
Gost
Davor drugi
9 dana prije
Reply to  Istražuj

“Vama ce (poznavajuci vas) predpostavljam – biti izuzetno lako da dokazete da se ovdje radi o “nauci” … Sitnica jedna…”
Mislim da smo mi oba toliko obrazovani i nema nikakve dvojbe da ja tu išta mogu i trebam dokazati ili osporiti.
Seizmologija je prihvaćena od akademske zajednice kao znanost, i tako se izučava do najviših akademskih titula i tu ne postoji ništa, što bi trebalo biti sporno i predmetom nekog dokazivanja seizmologije kao znanosti.
Kako bi ti svoju tvrdnju dokazao i krenuo u destrukciju seizmologije kao znanosti, to moraš učiniti na jedan apsolutno isti nacin na koji je kao znanost prihvaćena, znači u potpunosti dokazati sve njene zablude i dokazati da sezmologija ne može biti prihvaćena kao znanost.
Eto za početak studije imaš taj YT uradak i samo predano nastaviš dalje…

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 dana prije
Reply to  Davor drugi

“… Seizmologija je prihvaćena od akademske zajednice kao znanost …”

Stvarno…?
Pa to je i tzv epidemiologija…
(Gledamo i zivimo Teror – sa tom pseudo-naukom vec skoro godinu dana)…

Bas ono – “zestoko jak” argument da je nesto nauka…
“Naucna zajednica” tj “koncenzus idiota” = klasicna hazarska podmetacina…

Gost
Gost
Gost
9 dana prije
Reply to  Istražuj

Vidi klipane.

Ovdje HAZAR. Ja sam Hazar, a ti pojma nemaš ni što je što ni tko je što ni što znači Hazar. Na Balaknu smo uglavnom.

Ovdje nema sljedbenika za manipulatora, i nitko mu neće ništa uplatiti na račun. Preračunao se.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 dana prije
Reply to  Gost

“…Vidi klipane….”

Dakle – ponasate se kao stoka…
A ja mislio da hocete diskutovati…
Zbogom stoko “hazarska”.

Zasigurno niste Hazar – nego samo obicni bezobrazni glupan… zato sam stavio pod navodnike.

Gošća
Gost
Gošća
8 dana prije
Reply to  Istražuj

Opa, evo i ja se javljam da sam stoka. Ne pušim “Big gurua”.
Mora da sam jebeno glupa i da ne znam ništa. 🙂

Nije li ovdje negdje napisano da su sljedbenici nasilini ukoliko netko suprotstavi mišljenje manipulatoru?

Davor drugi
Gost
Davor drugi
9 dana prije
Reply to  Istražuj

Ne znam zaista zašto sam se uopće uključio u ovu diskusiju s tobom????
To je toliko, …do bola glupo!
Poštovanje i laku noć Istražuj.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 dana prije
Reply to  Davor drugi

“… To je toliko, …do bola glupo!…”

Dobro jutro.
Ja ne mislim da je glupo.
Cijenim da ste se javili i diskutovali, pa cak i da me popljujete…

Dakle – vec duze vrijeme tvrdim da se prakticno sve sto smo ucili u skolama (i zovemo “nauka”) – mora propitivati…

Nauka nikako ne smije biti – staticna dogma…a na zalost, upravo je to ono sto gledamo i trpimo..
To da li je nesto nauka ili ne – ne smije odlucivati tzv “naucno zajednica” – jer onda i Nikola Tesla (po tim idiotima) – nikad ne bi bio naucnik…
Dakle – nije zavrsio fakulte i doktorirao (premda je poceo u Grazu), a tzv “naucna zajednica” nikad ga nije prihvatila…
U istinu, nije ni on njih… Sa razlogom… Gomila nadobudnih idiota koji “naukuju” koristeci “naucni koncenzus”, teror autoriteta i ogroman novac onih “filantropa”…

Kako ja to vidim – nauka (znanost) – morala bi objasniti (ili makar teziti da objasni) neki fenomen oko nas…
Dakle ovdje “seizmologija”… Razumljivo koristi tehnikalije tipa mjerenje oscilacija na mnogim mjestima i relativno tacno odredjivanje epicentra, vremena i snage zemljotresa…

Medjutim – slozicete se da su to samo posljedice – ovog fenomena..
Takodjer – vise nego jasno (iz linka mozete vidjeti) – najrenomiranija seizmologinja na svijetu, kaze da:

 1. nema sanse da predvide niti jedan jedini zemljotres, cak ni onaj koji dolazi naknadno…
 2. te da prakticno time – nema niti nekog alata (softvera/hardvera) – kojim bi tzv “seizmolozi” bilo to u stanju uraditi..

Povrh svega, evo svjedoci smo da su tzv “seizmolozi” – “predvidali” da ce se naknadni zemljotresi pojavljivati na jugu i na otocima – sto je ocito bilo – totalni promasaj…(toliko o “slucajnom pogadjanju” o kojem prica Toni…)

Da bi se fenomen donekle shvatio, morali bi poznavati:

 • uslove – pod kojima nastaje taj fenomen,
 • razloge – sta izaziva neki feneomen,
 • kao i sami direktni uzrok – ovdje uzrok zemljotresa…

Tek tada bismo mogli reci da posjedujemo neki NAUK ili ZNANJE – pa bi time bili i u stanju pozvati se na nauku illi znanost, kao metodologiju koja koristi taj NAUK ili ZNANJE…

Posteno govoreci – danasnja “seizmologija” – to NE posjeduje…

E sada, kad jedan pripadnih ljudske zajednice, na neki njemu poznat nacin:

 • opetovano predvidja – epicentar i vrijeme zemljotresa (dakle fizikalan fenomen)
 • opetovano se pokazuje – da je to predvidjanje bilo TACNO

…zar ne bi onda najlogicnije bilo, da pripadnici ljudske zajednice, koji su se i dosada bavili tim fenomenom:

 • kontaktiraju tog covjeka…
 • pousaju svatiti metodologiju…
 • utvrde tacnost i ponovljivost te metodologije…
 • pokusaju (sa ili bez njega) – usavrsiti tu metodologiju…
 • objaviti tu metodologiu – kao novi stupanj razvolja ljudske zajednice, jer je ZNANJE ljudska stvar…

Razumljivo, ako bi se pokazalo da je covjek stvarno dosao do metodologije kojom bi se zemljotresi sa lakocom i predvidjali (tacno vrijeme, epicentar i intenzitet) – zar ne bi bilo logicno da tog covjeka – makar i pohvale…
Licno mislim da bi takvom pojedincu LJUDSKA zajednica – dragovoljno dala sav respekt i postovanje, za izum koji je unaprijedio ljudsko shvatanje Svijeta… Dakle NAUK ili ZNANJE…

Medjutim, to se ne desava…
Ocito likovi poput vas i Tonija (a vjerujem i puno ekstremniji) – ne zele a mozda i ne smiju niti cuti za “alzernativnu nauku” – jer bozemoj sta ce reci “autoriteti iz naucne zajednice”…

Pokusavaju na svaki nacin tog covjeka (I. Kostelca) – diskreditirati, omalovaziti i popljuvati kao “nadrinaucnika”…
(Tacno kao da nauka zivi na “univerzitetima”… da je tako, kazem opet – Nikola Tesla nikad ne bi bio naucnik… i NIJE za ove idiote iz “naucne zajednice”...)

Davor drugi
Gost
Davor drugi
9 dana prije
Reply to  Istražuj

“Cijenim da ste se javili i diskutovali, pa cak i da me popljujete…”
Samo bih te molio za jedno pojašnjenje, o kojem nivou diskusije, razmjene mišljenja ii sl. je kod tebe riječ, kada svako razmimoilaženje mišljenja ti tretiraš kao pljuvanju po tebi? Imam li ja ikakvo pravo u diskusiji s tobom iznjeti svoje mišljenje, kao i ostati pri njemu ukoliko nisam ništa saznao relevantno da bih ga mjenjao, a da se ti nebi osjećao popljuvanim?
N brzinu sam pročitao tvoj komentar, nije loš i trebao bih ga po nekoliko stavki obrazložiti, a za to sada zaista nemam vremena.
P.S. S iskrenom nadom u slučaju neslaganja, s sto je velika vjerojatnost, neće izazvati opet osjećaje pljuvanja po tebi. Valjda ćeš mi toliko prava dopustiti.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 dana prije
Reply to  Davor drugi

“… Samo bih te molio za jedno pojašnjenje …”

Kolega,
Izgleda da se radi o nesporazumu…
Ovdje me niste pljuvali i cijenim to.
Vise sam se referirao na proslu diskusiju, a i u opce…
Da ste me pljuvali ne bih vam vjerovatno vise niti odgovorio (kao ovom gadnom liku koji se pojavio pod imenom “Gost”…)

Ocito je da mozemo diskutovati, pa cak i ako se ni oko cega necemo sloziti.

Ja sam vam gore naveo zasto smatram da je “seizmologija” totalna pseudo-nauka… a na zalsot, najveci dio sve ove danasnje “renomirane” nauke upravo spada u tu kategoriju.
Razumljivo, nisam lud da tvrdim da se svako postignuce cak i kroz ovaj pseudo-naucnt (hazarski) teror mora odbaciti…
To bi bilo suludo…
Medjutim – misljenja sam da se sve (ali bas sve) – mora propitivati….
Pozdrav

Davor drugi
Gost
Davor drugi
8 dana prije
Reply to  Istražuj

 “(kao ovom gadnom liku koji se pojavio pod imenom “Gost”…)”
Šta češ, tako je – kako je… Nisu mi jednom svašta ovdje napisali, nekad prećutiš, nekad odgovriš, šta da radiš?
Ovdje je još i dobro, kakve sve uvrede po drugim portalima padaju.

Gošća
Gost
Gošća
8 dana prije
Reply to  Davor drugi

Nda, pa to je Big Guruz glavom. Odmah je nasilan. 🙂
Meni je vidljiva psiho-somatska rakcija kontrol frika. Ukoliko takve upitaš za bilo koji argument, raspada im se ego i popizde.

Ne pratim tako nešto, no ovdje mi je jako zanimljivo. S obzirom da je članak odličan. I vrlo argumentiran.

Toni
Gost
Toni
8 dana prije
Reply to  Istražuj

Koji su to seizmolozi rekli da će se naknadni potresi Petrinjskog potresa događati na jugu i otocima!?!? To nijedan seizmolog nije rekao. Naknadni potresi se događaju i događat će se u uzduž i oko petrinjskog rasjeda. Uravo tamo gdje se cijelo vrijeme događaju. Kakvi sad otoci i naknadni potresi????

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 dana prije
Reply to  Toni

“…Koji su to seizmolozi rekli da će se naknadni potresi Petrinjskog potresa događati na jugu i otocima!?!?…”

https://www.novilist.hr/rijeka-regija/potres-iz-1750-najvise-je-stete-napravio-u-bakru-i-rijeci/?fbclid=IwAR19-4dVyT59_yiXm5_1DCfXQ2OliVvDQ315zNuVe9kGccVCNxPwCvzZAvo

Toni
Gost
Toni
8 dana prije
Reply to  Istražuj

Ma zašto ne čitate ono što citirate???? A onda time dovodite ostale u zabludu. Dotični geolog (usput, nije geofizičar, seizmolog, tektoničar…ali, nema veze) NIGDJE nije rekao da istražuje potrese na jugu i otocima kao naknadne potrese Petrinjskog potresa!!!!! Odakle vam uopće takva ideja???? On je u intervjuu za Novi List, s obzirom na aktualnost teme, izjavio da se provodi projekt u kojem se istražuje seizmičnost Kvarnera i Rijeke. I lijepo kaže da je to poznata seizmogena zona pa da je treba istraživati te da je uz zagrebačku i dubrovačku najznačajnija. Nigdje u tekstu nikakve primisli da to ima veze s potresima oko Petrinje. Ali vi ste svejedno zaključili upravo to. Mislim da ova rasprava postaje apsurdna pa vas lijepo pozdravljam.

Zorule
Gost
Zorule
8 dana prije
Reply to  Istražuj

Vidim da si zapeo oko proricanja potresa, ne znam da li di vidio ovu analizu od sezmologije glede Petrinjskog potresa.
https://temblor.net/earthquake-insights/stress-analysis-shows-slight-increase-in-seismic-hazard-near-zagreb-12306/

Po njima, sa Petrinjskim potresom se povecala oko 3 puta mogucnost potresa na Petrinjskom i Jastrebarskom rasjedu. Nesto manje na Podsljemenskom rasjedu.
BTW, sto mislis kako se doslo do ovih karata sa rasjedima ako je sezmologija pseudoznanost?

Davor drugi
Gost
Davor drugi
8 dana prije
Reply to  Istražuj

“Dakle – vec duze vrijeme tvrdim da se prakticno sve sto smo ucili u skolama (i zovemo “nauka”) – mora propitivati…”
Ali znanost se uvijek mijenja, propituje, uvjek dolaze nove ideje, inovacije koje ne moraju obvezno ukidati stare, postavljaju se nove, a uklanjaju stare teze i hipoteze,ne postoji znanost koja statična i nesklona promjenama, niti ona koja neće trpjeti nove dokaze i zakone.
Akademske titule, naučna i stručna zvanja se ne dodjeljuju, one se stiču na sveučilištima, i tu ne postoji iznimka, ali Tesla ima akademsku titulu inžinjera elektotehnike.
Dakle – nije zavrsio fakulte i doktorirao (premda je poceo u Grazu), a tzv “naucna zajednica” nikad ga nije prihvatila…
Tesla je bio elektroinženjer i na tom je i ostao, nije doktorirao ali nije imao ni potrebe, vremena niti želje za tim titulama.
Istražuj, žao mi je ali konstatacija da nije prihvaćen od strane znanstvene zajednice uopće ne stoji, naprotiv, i te kako je prihvaćen i cjenjen kao stručnjak i inovator. Tome u prilog također ide da je po njemu dobila ime mjerna jedinica Tesla (T), mislim za magnetnu indukciju. Znači ovoga momenta na svijetu ima na tisuće doktora znanosti, ali ni po jednom od njih se nikada i ništa u znanosti nazvati neće, ako i bude koji, biti će to jedan od tisuća.
Seizmologija nije znanost samo u jednoj “disciplini”, proricanju zemljotresa. Kao što si mogao iz teksta vidjelti, ima tu još građe i materijala.
Za toga Kostelaca nisam nikada čuo, istini za volju svi ti “predskazivači” svih boja ne zanimaju me ni najmanje. Kao i baba Vanga, nula bodova.
Ocito je da mozemo diskutovati, pa cak i ako se ni oko cega necemo sloziti.”
Ovaj prvi dio rečenice je bitan, složili se ili ne… nebitno.
Rekao si jednom kako se gnušaš cenzure i ja ti vjerujem.
Ali ja se još više gnušam i mislim da je daleko opasnije u svim stukturama života: JEDNOUMLJE!

Brainstorm
Gost
Brainstorm
9 dana prije
Reply to  Istražuj

istrazuj, svaka cast.
ali ipak oprezno. ne mozemo odbaciti uspostavljenu znanost u korist tipa cija metoda granici sa astrologijom. hvala tebi na svem trudu, linkovima ali ovdje gubis kredibilitet. budes li isao previse u sirinu izgubit ces ostricu udarca.
ja ti zelim da se skoncentriras na oblasti gdje si najjaci. ne otvaraj previse frontova..

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 dana prije
Reply to  Brainstorm

“… ali ipak oprezno. ne mozemo odbaciti uspostavljenu znanost…”

Kolega,
Ja licno ne odbacujem nista – osim odvratnog “naucnog koncenzusa”…
Svako dostignuce je napredak, ali treba biti otvoren za sve i sve preispitivati…

Taj idiotski “naucni koncenzus tzv naucne zajednice” – jeste otrov koji su Hazarski banditi nametnuli ljudskoj rasi…
Toliko su izdrilali Gojime – da naprosto vjeruju da NAUK ili ZNANJE niko drugi ne moze i ne smije posjedivati ili istrazivati – do oni koji su na “renomiranim institutima”…

Naravno svi ti “renomirani instituti” su u vlasnistvu Hazarske bande…

Pa ni Tesla ne bi bio Tesla – da “slucajno” nije dosao do hazarskog zlikovca JP Morgana, koji je shvatio da ce uz Teslinu metodu – zaraditi puno vise novca
Nista drugo…
Upravo zbog tog hazarskog gada – danas ova “naucna zajednica i koncenzus” – naprosto nemaju ni mogucnost niti obraz da negiraju Teslu kao naucnika… (Inace nikad ga ti nadobudni korumpirani budalasi ne bi smatrali svojim, a i nisu ga nikad smatrali…. Nema taj covjek Nikola Tesla – “fakultet i doktorat”...)

Dakle navodno, kada je Tesla dosao ovom hazarskom zlikovcu Morganu, sa prijedlogom da napravi centralu za – “slobodnu energiju” i za sve ljude svijeta – osnovno pitanje kamatara je bilo – “Kako cu ja naplatiti tu energiju ako je slobodna...?”

I takvi su i danas “filantropi” – koji su apsolutni vlasnici one idiotskog “naucnog koncenzusa” te iste “zajednice” (Kulta)…

Gost
Gost
Gost
9 dana prije
Reply to  Istražuj

Seizologija se služi INSTRUMENTIMA i STATISTIČKOM MATEMATIKOM.
Manipulatori se služe ni sa čim pri čemu koriste ljude a koji ne znaju pročitati ova dva pojma koja sam napisala.

Brainstorm
Gost
Brainstorm
9 dana prije
Reply to  Istražuj

sunce i mjesec da, plima i oseka kao sto kaze lancia delta s4 gore da, kometi ne. komete su beznacajne gravitacijskim privlacenjem. to uplice astrologiju.
postoje statisticka istrazivanja koja potvrdjuju znacenje gravitacijskog utjecaja nebeskih tijela.
ne odbaciti seizmologiju. rade oni stvari na svoj nacin.
mene kod seizmologije jako smeta ta njihova odokativna opisna mjera jacine potresa. kao, rusi li se ili ljulja. nisu li mogli uvesti strogo tehnicku mjeru?

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 dana prije
Reply to  Brainstorm

Kolaga, ja u opste i ne ulazim u detaljisanje i metode… Zasto bih…?
Imaju tzv “seizmolozi” a ima i ovaj lik koji godinama to prati i promatra…
Zasto oni ne bi ne bi diskutovali i deteljisali…?
Sve je to za NAUK ili ZNANJE ljudske rase…

Siguran sam da ovaj Kostelac ne bi imao problema… Medjutim “renomirana nauka” ima problema da diskutuje, te odna salje policiju i sudije da spreijce covjeka da prica…
Sa druge strane – gadni lopovi i vracare – mogu slobodno “predvidjati” i pljackati ljude… Nikakav problem…

Toni
Gost
Toni
8 dana prije
Reply to  Istražuj

Ovdje postoji samo jedan problem pa da završimo s likovima ala Kostelac. On prognozira pojavu koja kad se dogodi može imati katastrofalne posljedice. Ima veliki broj pratilaca. Oni su toj manipulaciji očito podložni čemu je dokaz da to što ih nije upozorio na jedine bitne potrese ove godine im ne umanjuje vjeru u sebe kao proroka. Na taj način stvara potencijalno jako opasne situacije po ljudske živote. Stvara paniku u kojoj ljudi mogu nastradat. Samo jedan primjer, nakon zagrebačkog potresa vjerojatno iz istog izvora se raširila vijest (čak i na nekim radio postajama?!) da u 9:00 slijedi još jači udar. Zagreb je zbog toga bio zakrčen automobilima koji su odlazili van grada, ljudi su bili prepadnuti i svi su čekali taj “udar”. Sama činjenica da hitne službe nisu mogle prolaziti zbog samozvanog proroka i njegove objave je grozna i opasna. I što se dogodilo, pola sata kasnije su svi otišli kućama, a na proroka se zaboravilo.A on se prebacio na Petrinju nakon što su se tamo dogodili glavni potresi. Vjerojatno kad bude opet potres u Stonu, Dubrovniku, Makarskoj, Banja Luci, Rijeci, Kninu….. će po istoj špranci se uključit i bit prognozer naknadnih potresa u pogođenoj zoni.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
8 dana prije
Reply to  Toni

“… Na taj način stvara potencijalno jako opasne situacije po ljudske živote….”

Stvarno…?

A ovakvi “ozbiljni naucnici” – sa tvrdnjama o ” buducem 30 puta jacem zemljotresu ” – za koji je ona gospodja “najveci strucnjak na svijetu” rekla – da nema sanse da iko moze predvidjeti …?

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/seizmolozima-fali-ljudi-i-opreme-a-drzava-im-ne-izlazi-dovoljno-u-susret—620030.html?fbclid=IwAR0J6__9JNvtLr-HeeODqs4_SjVHAg6NsZ04lQ2idmrt0FrO39DDV71tc4g

To po vama izgleda ovo – suludo, besmisleno i nenaucno zaplasivanje stanovnistva – nije nikakava “potencijalno opasna situacija po ljudske zivote…?

Mislim… nije mi jasno sta vas tjera da se pravite “pametni”, nemate nikakve potrebe za tim …?
Cak niste provjerili ni obicne informacije sa mojih poveznica…
Da li ste vi po zanimanju “seizmolog” – pa se osjecate pozvani braniti “struku” …ili je nesto drugo po srijedi…?

rimtu
Gost
rimtu
8 dana prije
Reply to  Istražuj

“Da li ste vi po zanimanju “seizmolog” – pa se osjecate pozvani braniti “struku” …ili je nesto drugo po srijedi…?”

On ti je samo trol na kojeg gubiš previše vremena i energije.

yyyyfklfhjtuierrtttz
Gost
yyyyfklfhjtuierrtttz
7 dana prije
Reply to  Istražuj

komšija..samo vama iz poštovanja bacam se na ovu tematiku…inače osobno sam ispratio stotinjak potresa i matematički/statistički može se tremore donekle pratiti/predviđati a itekako su povezani sa nebeskim tijelima i mjenama.nedavno smo imali konjukciju čak 5 planeta…upozoreni smo….

Dokurčilomi
Gost
Dokurčilomi
9 dana prije

Gospođo Šebalj, kako im baš niti jedno pitanje niste postavili o “frackingu”?

Toni
Gost
Toni
9 dana prije
Reply to  Dokurčilomi

Kakve to veze ima s Banijom? Gdje se to izvodi frakiranje? Molim podatak.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije
Reply to  Toni

Na Banovini.
Koncesija za isto 4 kune za 5 godina.
https://www.logicno.com/politika/robert-valdec.html

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije
Reply to  Dokurčilomi

Koliko pročitah nisu eksperti iz tog područja, a o tome je dovoljno, za sad, govorio novinar Robert Valdec.
A Vi bi trebao promijeniti, zbog higijene u komunikaciji, svoj nadimak.
Uljudno samo, zar ne?

TiranKonstant
Gost
TiranKonstant
9 dana prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Higijena u komunikacij nas je dovela do disanja kroz pelene

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije
Reply to  TiranKonstant

Ne, pokora i kukavičluk. Osobno nikad nisam i nikad neću staviti brnjicu.

čudila se aman ja
Gost
čudila se aman ja
9 dana prije
Reply to  ZAGREPCANKA

imaju ONI lijepa imena – ivan,alemka,vili…kamo sreće da se zovu “dokurčilomi” i da napokon priznaju…

piždro
Gost
piždro
9 dana prije
Reply to  Dokurčilomi

To joj nije bilo na pameti… A ovi aparat-stručnjaci bi zaobišli temu.. tko
je malo učio geografiju i geologiju zna da cijelo to područje nije trusno do sad bilo!!! Jedino ako se nije izmjenili seizmološka karta, sa dolaskom demonkracije..

piždro
Gost
piždro
9 dana prije
Reply to  Dokurčilomi

Evo toni odmah uljeće u temu, kad se postave nezgodna pitanja…

RENEW
Gost
RENEW
9 dana prije

Ko se bosta majala nebo in Zemlja, bo prišel svet sodit z ognjem in mečem. https://off-guardian.org/2021/01/10/the-2001-anthrax-deceptions-and-those-being-perpetuated-today/
Tale gospod je pameten in izobražen. Toda osnove ne ve. Njegova osnova je, da če uspe Temna zima, da bo najhujše. Toda jaz mislim, da bo, če ne uspe lahko še hujše. Tudi cepiva proti novi gripi in HIV so bila videti učinkovita in varna. Samo niso bila izdelana na povsem novih platformah.
Takšnale nova mRNA platforma lahko izdela poplavo raka (limfom in levkemija) virus pa zmutira tako kot je bilo s HIV.
Potem bi ljudje, ki zaupajo znanosti dobili bolezni in bi ostali samo mi, ki ji ne.
Dalje, bi ljudi, ki bi jim zaradi cepiva umrli otroci (Fauci hoče uvesti cepivo za šolo in potovanja) verjetno ne bili preveč navdušeni. In potem potrebujemo samo še rdečo telico v Izraelu in takrat se zna zgoditi, da bo prišel sveti soditi z ognjem in mečem.
Ali pa bi imeli Sparto ali pa Spartakusa…

Stara kuka
Gost
Stara kuka
9 dana prije

Dakle kako je bilo i za očekivati. Opet su “strućnjaci” generali poslije bitke. Puno teoretiziranja, kritiziranja propusta prethodnika i zvučnih stručnih izraza, a nijedan konkretan odgovor, koristan savjet ili nedaj Bože rješenje za buduću gradnju. Osim mudrovanja kako sve treba biti što čvršće i što lakše a za to ne treba biti veliki stručnjak.

A ovi geofizičari i seizmičari se pokazuju jednako korisni i “stručni” kao i “imunolozi” i ostala korona bratija. Ništa ne mogu sa sigurnošću reći, ništa ne mogu predvidjeti, za sve im trebaju “opsežna dodatna istraživanja” (što li su sva ova desetljeća radili). A i ono malo naknadne pameti i znanja što su skupili drže u tajnosti. Zašto naprimjer javnost nije upoznata s tim koja su područja trusna? Zašto svaki građanin ne zna koliki je u njegovom mjestu rizik od potresa ili neke druge prirodne katastrofe? to bi se trebalo učiti u školi na satovima zemljopisa kao obavezno.

Zašto su ogromna većina građana Zagreba ili Banoviine tek sada, kad ih je potres pogodio saznali da žive i kuće grade na tako trusnom i opasnom podrućju? Zašto javnost i politika nisu o tome dovoljno znali pa da su se prije nekoliko desetljeća donosili propisi o gradnji primjerenoj takvim područjima?

I jednako kao i imunolozi i ostala virus ekipa i ovi “ugledni stručnjaci” daleko češće koriste termine kao “mislim”, “vjerujem”, “nadam se” nego “znam”, “sigurno” i “predviđam”.

S obzirom na rezultate njihovog rada čovjek se zaista zapita u čega se ulupavaju toliki novci za kojekakve institute, agencije, sveučilišne odjele i odsjeke, laboratorije i njihovu opremu i kadar.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije
Reply to  Stara kuka

Opet ne čitate s razumjevanjem. Pa dobro, zašto tolika površnost?

Stara kuka
Gost
Stara kuka
9 dana prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Prije svega ja uvijek čitam s razumijevanjem da to bude jasno. I baš zato sam sposoban razlučiti šuplje priče, jalovo razbacivanje stručnom terminologijom bez pravog značenja i “otkrivanje tople vode” od stvarno stručnog, poučnog i korisnog teksta. A ovdje u cijeloj ovoj pisaniji nisam vidio ništa korisno ni novo. Samo pametovanje anonimnih akademičara a u stvari činovnika kojima su ove nevolje poslužile da i sami dobiju pet minuta medijske pozornosti.

Mene nije briga koliko je to u svojoj struci priznat i renomiran, koliko mu je radova objavljeno, gdje radi, u koliko je znanstvenih insitucija član i na koliko je simpozija i konferencija bio i govorio. To mi je potpuno nebitno, a i ne impresionra me. Zanima me što je ta osoba do sada konkretno napravila i što točno govori.

Da ne ponavljam što sam sve napisao gore evo samo jedan primjer uzaludnosti:

“Na kraju svakako treba zaključiti kako je jedina prava zaštita od potresa protupotresna gradnja.”

Aleluja. A ja sam mislio da se zaštita od potresa postiže tako da seoski vrač otpleše obredni ples i da Majci Zemlje žrtvujemo tri djevice. Pa naravno da je prava zaštita protupotresna gradnja. Što bi drugo bilo? Jedino još napuštanje tog područja.. Idemo dalje:

“Za postojeće građevine vidjeti koje građevine je potrebno ojačati tako da podnesu potres određene magnitude i u skladu s time provesti konstrukcijsko poboljšanje, a svakako po potrebi poboljšati temeljno tlo nekim od gornje spomenutih metoda.”

Dakle građevine je potrebno ojačati i u skladu s tim zahtjevom provesti konstrukcijska poboljšanja, a i provjeriti i malo poboljšati tlo na kojem se građevina nalazi. Ma nevjerojatno otkriće. Nikad se laik ne bi sjetio ojačati građevinu ako je na trusnom području. Ili malo učvrstiti i popraviti podlogu.

“Zbog svega navedenoga nužno bi bilo prije obnove pojedinog objekta, osim utvrđivanja oštećenja istoga, provesti detaljna seizmološka i geofizička istraživanja. “

Pa evo za početak gdje su ti eksperti bili do sada? Ne znamo od jučer da je područje o kojem je riječ trusno. Zašto nisu već odavno proveli takva “detaljna istraživanja”? Prije nego što je većina tih objekata izgrađena. Bili su zauzeti pisanjem radova i odlascima na simpozije. Žive u svom zatvorenom akademskom svijetu kao pod staklenim zvonom bez dodira sa stvarnošću, teoretiziraju i vrlo pristojno žive bez ikakvog relevantnog doprinosa. Ne mislim pritom izrijekom na ovo dvoje vaših gostiju nego “struku” općenito. I tzv. “akademsku zajednicu”. Ili ovo:

“Tektonski potresi su posljedica pomicanja velikih blokova stijena koje grade gornje dijelove Zemljine kore, čime dolazi do njihove međusobne interakcije i nakupljanja elastičke energije u unutrašnjosti Zemlje. Na žalost, strukturno-tektonski sklop u podzemlju nije jednostavno rekonstruirati, pa se tako ne može predvidjeti na koji način će se nakupljena energija osloboditi – da li tijekom jednog jačeg potresa te potom niza slabijih, ili će nekom jačem potresu prethoditi određeni broj slabijih.”

Hvala lijepo, ali svakom prosječno obrazovanom čovjeku je jasno što su to potresi i kako nastaju. A postavlja se pitanje kome treba struka koja ne može predvidjeti ono što je zaista važno – kad će otprilike doći do potresa, koliko će jaki biti i koliko će sve to podrhtavanje tla trajati. Slažem se da je to sigurno teško, a možda i nemoguće. Ali što će nam onda seizmolozi i ostali eksperti? Da kao kukavni knjigovođe mjere, broje i bilježe potrese koji su prošli?

Možemo ovako kroz cieli tekst. Ali kad se postavljaju pitanja ekspertima laik kao ja očekuje nešto novo i prije svega korisno i u praksi primjenjivo naučiti. A mi recimo ovdje ako i vidimo nešto što nismo znali, onda nam to nije neke velike koristi kao što su informacije o naprimjer brzina longitudinalnog vala na određenoj dubini ili o Atterbergovoj granici.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije
Reply to  Stara kuka

Vas citiram: “Zašto nisu već odavno proveli takva “detaljna istraživanja”? Prije nego što je većina tih objekata izgrađena.” Iopak ne razumijete, porušeni objekti su stariji od 150 godina. Još iz Austrougrske. Izuizimam ove obnavljane nakon Domovinskog rata. Za to trebaju svi odgovorni u Remetinec. Dajte pročitajte još jdnom, čak je i presuda EU suda kao praksa u tekstu.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
9 dana prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Nisu svi porušeni i oštećeni objekti stari 150 godina. to su priče za malu djecu. Radi se o manjem broju objekata u centru Petrinje. Većina oštećenih objekata je izgrađena, odnosno “obnavljana” poslije rata a dobar dio su kojekakve zbrda zdola sklepane, lesto i napuštene građevine koje uz to nikad nitko nije ni održavao. Osim što se hvatate za pojedinačne manje više nebitne detalje još ono što pišete nije istina.

Po meni je prilično neodgovorno sada palamuditi o potrebi”detaljnih istraživanja” od strane nekoga tko je ta istraživanja trebao provesti prije nekoliko desetljeća i predložiti rješenja problema. A nije.

Istražuj
Member
Famed Member
Istražuj
9 dana prije
Reply to  Stara kuka

“… A ovi geofizičari i seizmičari se pokazuju jednako korisni i “stručni” kao i “imunolozi” i ostala korona bratija….”

Tacno.
Totalna pseudo nauka.

mario
Gost
mario
9 dana prije
Reply to  Istražuj

Kostelac je objasnio potrese prije vise od 5 godina, a stručnjaci zbog gripe uništili i obitelji i ekonomiju i naše zdravlje

mario
Gost
mario
9 dana prije
Reply to  mario

Nauka sa sotonistima stvara diktaturu nevidjenu do sada

hiber
Gost
hiber
9 dana prije
Reply to  Stara kuka

Nove zgrade nisu ni oštećene. Jedini problem su stare zgrade. Hrvatska država ne priznaje da i one stare i potrebno ih je obnavljati, a većinom i mjenjati. To je njemački koncept. Postoji i holandski koncept. To je zamjena cca. 1% stambenog fonda godišnje. Dakle, kada ti zgrada padne ispod minimuma sigurnosnih standarda oduzima se uporabna dozvola i svi moraju iselili dok ne obnove ili češće izgrade novu zgradu. Caka je da im općina UVIJEK daje zamjenski općinski stan. To je za nas znanstvena fantastika. Ali zato su oni bogati a mi stalno nešto krpamo. U konacnosti oni prođu znatno jeftinije.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
9 dana prije
Reply to  hiber

Osim u starosti problem je i u neodržavanju. Večina toga što se srušilo je već bilo načeto. Navlaženi i nakrivljeni zidovi, često iod čerpića, potpuno degradirani mort, slaba međukatna konstrukcija, trule grede i letve, poluraspadajuća drvenarija, klimavi i napukli dimnjaci crijepovi… Ima uostalom i starih kuća koje nisu bitno oštećene.

Ali naravno da se nekad nije znalo za protupotresnu gradnju i da su stare zgrade osjetljive na potres. Ne znam koliko su zaista tamo ostale neoštećene nove zgrade, i da li im je statika narušena ali kako bilo da bilo građevinski stručnjaci ipak zadnjih dvadesetak godina projektiraju nove zgrade po znatno višim protupotresnim standardima i za očekivati je da budu otpornije na potrese.

No pogledaj ovaj link. Ovdje se ne radi o staroj kući: Nije se istina srušila, ali pitanje je koliko je uvjetna i sigurna za stanovanje. Takvih kuća navodno dolje ima koliko hoćeš naročito po selima.

https://prigorski.hr/sve-su-izgubili-u-par-sekundi-smjestene-prve-obitelji-iz-petrinje-u-hotelu-buncic/

A ovo sa zamjenom stambenog fonda je za sada samo maštanje. Mislim da to tako skoro neće biti moguće provesti.

hiber
Gost
hiber
9 dana prije
Reply to  Stara kuka

Dobri komentari. Ovo sa zamjenom stambenog fonda je u stvari nužnost kada se stanovi promatraju kao stvari. Kada bi rekao da je to maštarija, u Nizozemskoj bi ti se smijali. Bolje da ti ne kažem što bi rekli.

Sema
Gost
Sema
9 dana prije
Reply to  hiber

@hiber, Imate odlične komentare no znate u čemu je problem. U tome da se nekretnina u Hrvatskoj smatra svetinjom, a ne običnim proizvodom. To je taj komunistički mentalni sklop. Da za porez na nekretnine, Da za zamjenu stambenog fonda, Da za tehnički pregled zgrada i prisilno rušenje nakon što isti ne dobiju, Da za minimalnu pričuvu od 5kn/m2 jer nam je stambeni fond u katastrofalnom stanju.

Stara kuka
Gost
Stara kuka
8 dana prije
Reply to  Sema

Bravo druže. ti si pravi komunist. Znači kupiš za svoje pare kuću ili stan i on nikad ustvari nije tvoj. Ti ga koristiš samo tako dugo dok možeš plaćati porez na nekretninu. A ako se nađeš u situaciji da više ne možeš onda deložacija.

A ako neki mafijaški građevinski “poduzetnik” baci oko na povoljnu lokaciju tvoje kuće, onda njegov ortak u općini to “tehnički pregleda”, proglasi neuvjetnim i sruše, tvoju kuću i daju “zamjensku” šupu u nekakvoj pripizdini na kraj sela.

A zamjena stambenog fonda? Imaš li ti uopće pojma koliko bi to koštalo? A kako bi bilo da država malo olabavi s PDV-om na građevinski materijal, da ovlašteni projektanti, kao i građevinari malo snize cijene, da država ili banke omoguće povoljne kredite za popravke i prilagodbe standardima pa da se ljudima omogući koliko toliko pristupačna gradnja ili adaptacije.

I pričuvu treba poskupiti. Pa neka bakica koja ima velik iderutan stan koji je vlasništvo njene obitelji već nekoliko generacija plaća pola penzije za pričuvu. Uostalom šta ima baba živit u velikom stanu. Nema veze što ga je platila. Nek ide u ubožište.

Ali ti bi pravo komunistički, silom, porezom, deranjem kože i represijom. Nemaju na kraju krajeva kmetovi što posjedovati nekretninu. Nije u skladu s europskim vrijednostima.

ovi jedan
Gost
ovi jedan
9 dana prije

brighteon .com/22929a7a-4325-4de2-b6f3-8bb5015ad82b

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije
Reply to  ovi jedan

Hvala Vam za ovaj video. Sjajna stvar.

Roberto Gobo
Gost
Roberto Gobo
9 dana prije

Mislim da ste svi u krivu ovaj potres su izveli srbi uz pomoć pupovca, nema tko drugi.
Znao sam ja da su srbi, odmah sam znao.

Ante
Gost
Ante
9 dana prije
Reply to  Roberto Gobo

A dašta su bolan nego srbi ko bi drugi, hebu nas zadnjih 30 godina i stalno svi zajedno skaču da urade rezonatni potres u HR

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
9 dana prije
Reply to  Roberto Gobo

Ma sram vas bilo. Što drugo reći na vaše lupetanje.

Gošća
Gost
Gošća
8 dana prije
Reply to  Roberto Gobo

Rusi. Rusi su ih nahuškali.

rimtu
Gost
rimtu
7 dana prije
Reply to  Gošća

Odj#bi troluljo.

Legendarni Grk
Gost
Legendarni Grk
9 dana prije

Skromni birokratski zahtjevi za obnovu nakon potresa:

https://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/pakao-zvan-hrvatska-birokracija-za-zahtjev-za-obnovu-nakon-potresa-traze-cak-90-dokumenata-1645744/

Tako paraziti vozaju uništene ljude kao idiote.
Nisam primijetio da je bilo koji pomagač tražio ikakve dokumente.

Sirius
Gost
Sirius
9 dana prije

Nisam ovo procitao do kraja. Isto mi je kao da uzmem onu staru knjigu cosmos i nakon nje pogledam onaj noviji dokumentarac cosmos. Sta cu novo saznati, nista. Nitko ne moze znati kad ce biti potres. A to sam znao i prije.

Netkoizmase
Gost
Netkoizmase
9 dana prije

Prije svega da kažem da mi je žao svih ljudi koji su stradali.
Ipak ništa se ne dešava slučajno.
Dali je ovaj potres prirodan,uzrokovan harpom ili frakiranjem ne ulazim u to.
Probat ću postaviti tezu o karmičkom uzroku!
Cijeli ovaj prostor Banije je pod velikom transgeneracijskom traumom.Na tom području počinjeni su najgrozniji mogući zločini protiv čovječnosti ,zna se govorim o razdoblju 41-45 ,pokolj Srba u crkvi u Glini i drugdje ,koncentracijski logori ,najstrašniji gori od njemačkih ,čak i konc.logor za djecu u Sisku ,a nitko nikad nije radio logor za djecu.Najbrutalniji mogući zločini ,što nebi zvijer zvijeri radila.
Nakon rata i pobjede komunista radi bratstva i jedinstva nije se o tome govorilo i raščistilo i reklo ko je to radio ,svi su bili žrtve fašista ,a ne ustaša.
Dolazimo do moderne Hrvatske gdje vlada politička ,ali ne samo politička klima da se ne priznaju strahote iz ndh ,umanjuje narav i opseg zločina ,čak i negacija ,stalni nametanje hrvatskih žrtava iz devedesetih ,daljnja ponižavanja žrtava i današnjih njihovih potomaka preimenovanje spomen doma u Glini ,onemogućavanje odavanja počasti žrtvama ,sistematsko prešućivanjem i odobravanje vlasti koja samo deklarativno osuđuje ustaške zločine
Da rezimira ,počinjeni su stravični zločini ,nikad na pravi način sagledani,ne priznate žrtve od današnjih potomaka đelata te zajednice u Hrvatskoj ,nikad iz srca zatražen oprost i pokajanje od ljudi čiji su sunarodnjaci to napravili ,te crkve i države
Sve je potisnuto ,a kad se nešto potiskuje mora prije ili poslije izaći ,pa ako to ne naprave ljudi ,napravit će prirodni zakoni.
Prostor pamti traumu i ako nije prerađena trauma izbija i izbijati će i dalje u budućnosti .
Prošlost se ponavlja ,stradanja se ponavljaju ,jame se ponovno otvaraju ,smrt i pustoš vlada cijelom Banijom već dugo ,nema ljudi i još će ih manje biti sve dok se ne dogodi kolektivna katarza hrvatskog naroda.

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 dana prije
Reply to  Netkoizmase

Povijest nije jednoznačna pa dozvolite da ovo imam pravo prokomentirati. A o priči kako 41-45. te 91-95 tek slijede istine, iako, ja se u te teme ne volim uvlačiti iako o tome svemu puno znam i raspolažem arhivskom građom iz državnik arhiva, kako Hrvatske, tako Srbije (najviše iz BG i N. Sada), BiH, i Slovenije. “Istinu” su pisali pobjednici, a reviziju povijesti moramo svi učiniti jer nema budućnosti bez čiste povijesti.
No, sad smo u istom problemu i moramo se potruditi biti ljudi i pomoći jedni drugima.
Da su oni koji su trebali brinuli a ne trpali u stanove u Berlinu, onda ne bi starci od 80* bili u selima bez struje i puteva. Mislim da morate nešto napisati i na drugu, pravu adresu.
LP

Slonica
Gost
Slonica
9 dana prije

Eksperti,stručnjaci i razni ini intelektualci kažu da da nebi trebalo tresti, al da nije posve isključeno.
Isto kao meteorolozi vedro s mogućnosti padalina.
U narodski rečeno i ćorava koka pogodi zrno a istina je da je sve nepredvidivo i nije zahvalno prognozirati.
E sad ili su stručnjaci nestručni…ili je priroda iznad nas

ZAGREPCANKA
Gost
ZAGREPCANKA
8 dana prije
Reply to  Slonica

Niste uopće pozorno pročitala pa tako niste ni zaključit mogla kako je ovdje težište samo na jednom problemu: sastavu tla i ISPITIVANJU tla prije bilo kakve priče o obnovi i gradnji.

Slonica
Gost
Slonica
8 dana prije
Reply to  ZAGREPCANKA

Evo, lijepo od vas da ste skrenuli pažnju na moje čitanje.Hvala .
Ja za razliku od vas pišem mišljenje a ne tvrdnje kao vi …pa tako u komentaru pišete da je dr Rault zaustavio cijepljenje u Fr..
što nema veze s istinom. Tako da se bolje pozabavite svojim tvrdnjama a ne mojim piskaranjem. Lp

Joe
Gost
Joe
9 dana prije

Što veli Čačić? A Puhovski?

KonstantTiran
Gost
KonstantTiran
8 dana prije
Reply to  Joe

Vele da ce da nas buje kako dosad tako i u buduce i da im nemozemo nista. Pa kad vidite cacica u autu znajte da ima dozvolubza gaženje.

Kurjaca
Gost
Kurjaca
8 dana prije

Jeb…a vas banovina ako je stoljecima mogla biti banija sto se vi pravite pametni pa joj mjenjate ime.

POVEZANE VIJESTI

Izbornik